Кафедра англійської мови та перекладу

Кафедра англійської мови та перекладу є випусковою для здобувачів усіх рівнів вищої освіти: першого (бакалаврського) спеціальності 035 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)», другого (магістерського)  спеціальності 014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)» та третього (освітньо-наукового)  програма Філологія (Германські мови). Кафедра англійської мови та перекладу постійно працює над удосконаленням форм і методів навчальної роботи, підвищенням свого наукового та методичного рівнів. Так, з вересня 2017 року студенти використовують платформу My English Lab британської освітньої організації Pearson Education на заняттях з культури усного і писемного мовлення. У травні 2018 року відкрито Центр тестування з англійської мови Pearson Test of English. Директор Центру – В.Д. Сліпецька, екзаменатор – Ю.О. Талалай, яка успішно склала іспити на отримання сертифікату екзаменатора Pearson Test of English (2016 р.), сертифікату на рівень володіння англійською мовою С1 (2015р.).

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич

angl.perekl@dspu.edu.ua

Свій початок кафедра англійської філології бере у 1963 р, коли наказом Міністерства освіти від 12 червня кафедру іноземних мов було розділено на дві: англійської мови та іноземних мов. Очолила її кандидат філологічних наук, доцент О.О.Вальдман. У 1977 р. кафедру очолив кандидат філологічних наук, доцент Д.М.Кузик. З роками кафедра поповнювалася молодими викладачами – переважно випускниками Дрогобицького педінституту. З 1997 р. колективом керував випускник факультету кандидат філологічних наук, доцент І.М.Кондратишин. З 2001 до 2010 р. керівництво кафедрою перейшло до кандидата філологічних наук Яскевич О.К. У 2010 р. кафедру англійської філології було об’єднано з кафедрою теорії та практики перекладу, заснованою у 2008 році. Завідувачем кафедри германських мов і перекладознавства став доктор філологічних наук, професор, дійсний член Академії наук Вищої школи України Зимомря Микола Іванович. У 2015-2017 рр. кафедрою керувала доктор філологічних наук, професор, головний редактор «Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  Бабелюк Оксана Андріївна. З березня 2017 року кафедру германських мов і перекладознавства знову очолив доктор філологічних наук, професор Зимомря Микола Іванович. З 1 вересня 2022 року кафедру перейменовано на кафедру англійської мови та перекладу. Спочатку її очолила кандидат філологічних наук, доцент Сліпецька Віра Дмитрівна. Від 1 січня 2023 року кафедрою керує кандидат педагогічних наук, доцент Талалай Юлія Олегівна.

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

025 «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Так само забезпечується повна професійна підготовка фахівців зі спеціальностей:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

024 «Хореографія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Склад кафедри

Талалай Юлія Олегівна

Завідувач кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук

jutal@dspu.edu.ua

Коляса Олена Василівна

Доцент, кандидат філологічних наук

o.koliasa@dspu.edu.ua

Коваль Наталія Євгенівна

Доцент, кандидат філологічних наук

n.koval@dspu.edu.ua

Зимомря Микола Іванович

Професор, кандидат філологічних наук

zimok@dspu.edu.ua

Яскевич Ольга Клавдіївна

Доцент, кандидат філологічних наук

o.jaskevytsh@dspu.edu.ua

Лопушанський Ярослав Михайлович

Доцент, кандидат філологічних наук

jaro.lopuschanskyj@dspu.edu.ua

Шагала Леся Богданівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

l.shahala@dspu.edu.ua

Сливка Любов Зеновіївна

Старший викладач, кандидат філологічних наук

liubovslyvka@dspu.edu.ua

Дубицька Оксана богданівна

Старший викладач

o.dubytska@dspu.edu.ua

Кравців Марія Миколаївна

Старший викладач

m.kravciv@dspu.edu.ua

Швед Христина Олегівна

Старший лаборант

khrystyna.shved@dspu.edu.ua

Аналітичне читання англомовних текстів (В2); Вступ до перекладознавства; Галузевий переклад; Давні та сучасні германські мови; Ділова англійська мова (С1); Загальнотеоретичний курс англійської мови; Інтерпретація англомовного художнього тексту; Історія англійської мови; Історія перекладу; Комунікативна граматика англійської мови; Комунікативна граматика англійської мови (С1); Контрастивна граматика української та англійської мов; Країнознавство Великої Британії; Культура усного і писемного англійського мовлення; Лексикологія англійської мови; Лінгвокраїнознавство Великої Британії; Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США; Лінгвокраїнознавство США; Література американського постмодернізму; Методика викладання англійської і німецької мов та перекладу у закладах вищої освіти; Основи лексикографії; Основи перекладацького скоропису; Основи редагування перекладу; Основи художнього перекладу; Переклад в галузі інформаційних технологій; Переклад ділового мовлення; Переклад науково-технічної літератури; Порівняльна лексикологія української та англійської мов; Порівняльна стилістика української та англійської мов; Порівняльна типологія англійської та української мов; Практика перекладу з англійської мови; Практика усного і писемного англійського мовлення; Практикум з англомовної комунікації; Практична граматика англійської мови; Семантико-стилістичні проблеми перекладу різних жанрів; Стилістика та інтерпретація англійського тексту; Теоретична граматика англійської мови; Теоретична фонетика англійської мови; Теоретичний курс англійської мови; Теорія і практика перекладу; Теорія перекладу; Техніка перекладу з англійської мови; Техніка усного перекладу; Наукова комунікація англійською мовою; Англійське академічне письмо; Мовознавство. Основи германського мовознавства; Постмодерністська лінгвопоетика; Наукові парадигми та методи лінгвістичних досліджень; Прагмалінгвістика та дослідницький дискурс; Лінгвоперсонологія; Давні мови світу; Лінгвосеміотика; Сучасні лінгвістичні парадигми.

Науково дослідна робота

Викладачі кафедри працюють над комплексною науковою темою «Мовознавчі та літературознавчі студії у контексті взаємодій національних культур та сучасної іншомовної освіти» яка передбачає дослідження питань із різних галузей, зокрема, мовознавства, літературознавства, перекладознавства, країнознавства, методики викладання іноземних мов.