Кафедра медико-біологічних дисциплін, географії та екології

На кафедрі працює 15 викладачів, з них – 1 професор, 1 старший науковий співробітник, 3 доктори наук, 11 кандидатів наук, 10 доцентів та 1 викладач. Навчально-допоміжний персонал кафедри: 3 працівника.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Стрийська 3, м. Дрогобич, 82100

biol.dysc@dspu.edu.ua

Перша кафедра за час існування має довгу та особливу історію: із курсів медичних сестер, які були організовані 1960 року у складі М. Ю. Гольденберга і М. М. Васильчика, вона з роками переросла у самостійну структуру – кафедру цивільної оборони. Із 1972 до 1986 р. її незмінним завідувачем був відомий хірург Прикарпатського краю, кандидат медичних наук Ю. С. Бачинський. Талановитий фахівець, досвід якого гартувався у військових госпіталях часів Великої Вітчизняної війни, вміло передавав свої знання студентам. Співробітниками кафедри цивільної оборони були: М. Й. Романяк, доктор мед. наук, професор, М. Ф. Набок, канд. мед. наук, хірург за фахом, викладачі – Л. М. Кубліцька, В. М. Полянська, Л. Г. Левкут, В. В. Саратовський, Є. І. Пєшкін, а також лікарі-практики. Під керівництвом Ю. С. Бачинського на кафедрі здійснювалася підготовка медичних сестер запасу для цивільної оборони. Колектив постійно підтримував тісні зв’язки з лікувальними закладами міста Дрогобича і району, у клінічних відділеннях студенти набували практичних навичок догляду за хворими, надання першої медичної допомоги тощо.

У 1986 році на базі кафедри цивільної оборони була організована кафедра основ медичних знань, яку очолив М. Ф. Набок.
У 1990 році у зв’язку з новими вимогами до підготовки вчителя у час відродження і становлення національної школи кафедра основ медичних знань була реорганізована у кафедру валеології та охорони здоров’я дітей. Завідувачем новоорганізованого навчального підрозділу був обраний професор М. І. Кузьмак. За час функціонування кафедри валеології та охорони здоров’я дітей (1990 – 1998) її працівниками були досвідчені медики, біологи: доктор мед. наук, професор М. Й. Романяк, доктор біологічних наук, М. І. Кузьмак, канд. мед. наук М. Ф. Набок, викладачі – М. І. Бойцун, В. В. Лабай, Б. І. Лабай, І. Є. Копко, О. В. Виграновський, Н. С. Єрохіна, Т. І. Мудрик, лаборанти – О. С. Кулінська, М. С. Кузьмин.

Згідно наказу ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 204 від 4 вересня 1998 року була створена кафедра біології, валеології та фізичної реабілітації, до складу якої ввійшли загальноуніверситетська кафедра вікової фізіології, валеології та шкільної гігієни і частина кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін психолого-педагогічного факультету. Завідувачем кафедри став доктор біологічних наук, професор, академік Академії національного прогресу – Микола Іванович Кузьмак.
Кафедра анатомії, фізіології та валеології створена на базі кафедри анатомії, фізіології та хімії у зв’язку з реорганізацією та згідно з рішенням вченої ради університету від 20 лютого 2003 року (протокол № 7) та від 19 червня 2003 року (протокол № 11) п. 16 Статуту університету. Наказ № 277 від 29 серпня 2003 року.

Кафедра екології створена 02.07.2007 р. наказом ректора №330 у структурі біолого-природничого факультету. Наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 113 від 20 березня 2014 р. кафедру екології перейменовано на кафедру екології та географії.

У 2022 році у результаті реорганізації університету була створена кафедра медико-біологічних дисциплін, географії та екології шляхом злиття кафедри анатомії, фізіології та валеології та кафедри екології та географії.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

014 «Середня освіта (Географія)»
101 «Екологія»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

014 «Середня освіта (Географія)»

Склад кафедри

Філь Віталій Михайлович

Завідувач кафедри, доцент, кандидат біологічних наук

fillvitalij@dspu.edu.ua

Бриндзя Ірина Володимирівна

Доцент, кандидат біологічних наук

i.bryndzia@dspu.edu.ua

Климишин Олександр Семенович

Професор, старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

trilobit6@dspu.edu.ua

Ружило Софія Василівна

Доцент, доктор медичних наук

rysulo_sof@dspu.edu.ua

Іванов Євген Анатолійович

Професор, доктор географічних наук

ivanov.geography@dspu.edu.ua

Волошин Олена Романівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

olenavoloshyn@dspu.edu.ua

Ковальчук Галина Ярославівна

Доцент, кандидат біологічних наук

h.kovalchuk@dspu.edu.ua

Копко Ірина Євгенівна

Доцент, кандидат біологічних наук

kopkoiryna@dspu.edu.ua

Лупак Оксана Миколаївна

Доцент, кандидат сільськогосподарських наук

oksana_lupak@dspu.edu.ua

Микитчин Оксана Іванівна

Доцент, кандидат географічних наук

o.mykytchyn@dspu.edu.ua

Сеньків Віктор Миколайович

Доцент, кандидат технічних наук

v.senkiv@dspu.edu.ua

Скробач Тарас Богданович

Доцент, кандидат сільськогосподарських наук

t.scrobach@dspu.edu.ua

Стецула Надія Осипівна

Доцент, кандидат біологічних наук

n.stetsula@dspu.edu.ua

Гудзеляк Ірина Іванівна

Доцент, кандидат географічних наук

iryna.hudzeliak@dspu.edu.ua

Кравців Мар’яна Михайлівна

Викладач

mariana_kravtsiv@dspu.edu.ua

Новини кафедри

Перший (бакалаврський) рівень:

 • анатомія людини;
 • анатомія людини з основами спортивної морфології;
 • вікова фізіологія та шкільна гігієна;
 • основи медичних знань та педіатрія;
 • основи здорового способу життя;
 • фізіологія та гігієна харчування;
 • патологічна анатомія та фізіологія
 • фізіологія людини і тварин;
 • фізіологія людини та рухової активності;
 • основи домедичної допомоги;
 • природокористування і сталий розвиток;
 • геоекологія;
 • екологічна безпека;
 • екологія лісу;
 • заповідна справа;
 • геоботаніка;
 • радіоекологія;
 • географія України;
 • метеорологія і кліматологія;
 • урбоекологія


Другий (магістерський) рівень:

 • анатомія та фізіологія людини і тварини;
 • здоров’язберегаючі педагогічні технології;
 • основи геронтології;
 • фізіологічні основи навчальної діяльності;
 • політична географія;
 • природні ресурси Карпат і Передкарпаття;
 • біоіндикація та біомоніторинг;
 • управління та поводження з відходами;
 • охорона природи;
 • агроекологія;
 • географічне краєзнавство;
 • географія глобальних проблем;
 • методологія наукових досліджень.

Науково дослідна робота

Системний підхід до вирішення проблем Дрогобицького району у контексті досягнення цілей сталого розвитку: збереження довкілля, стале використання природних ресурсів, розвиток освіти та охорона здоров’я

Термін виконання: 2023 – 2027 рр.
Керівник роботи: Бриндзя Ірина Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін, географії та екології

Лабораторії

Науково-дослідна лабораторія екології та моніторингу довкілля

Науково-дослідна лабораторія «Медико-біологічні проблеми здоров'я людини»