Кафедра біології та хімії

На сьогодні на кафедрі працюють 15 викладачів та 3 особи навчально-допоміжного персоналу. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент Ірина Бриндзя. Серед викладачів кафедри – 1 доктор наук, професор, 14 кандидатів наук.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Стрийська 3, м. Дрогобич, 82100

bio.him@dspu.edu.ua

Для забезпечення освітнього процесу на кафедрі обладнані лабораторії ботаніки, зоології, основ сільського господарства, біохімії та фізіології рослин, органічної та неорганічної хімії, генетики та мікробіології.

Навчально-педагогічна діяльність викладачів кафедри невіддільна від наукової роботи. Наукова робота кафедри здійснюється за темою: «Моніторинг стану природних, техногенно змінених та урбанізованих екосистем Передкарпаття», керівник – Світлана Монастирська, доцент кафедри біології та хімії, кандидат біологічних наук, доцент.

Результати досліджень представляються викладачами, як на різних наукових форумах (конференціях, семінарах), так і у публікаціях. Щорічно викладачі кафедри публікують 5-10 наукових статей, які індексуються у науково-метричних базах даних Scopus Web of Science.

Кафедра біології та хімії здійснює підготовку здобувачів за спеціальностями:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
014 Середня освіта (Природничі науки)
091 Біологія та біохімія

Склад кафедри

Бриндзя Ірина Володимирівна

Завідувач кафедри, доцент, кандидат біологічних наук

i.bryndzia@dspu.edu.ua

Монастирська Світлана Семенівна

Доцент, кандидат біологічних наук

s.monastyrska@dspu.edu.ua

Лесик Ярослав Васильович

Професор, доктор ветеринарних наук

lesyk.ya@dspu.edu.ua

Волошанська Світлана Ярославівна

Доцент, кандидат біологічних наук

s.voloshanska@dspu.edu.ua

Павлишак Ярослава Ярославівна

Доцент, старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук

ya.pavlyshak@dspu.edu.ua

Кавецький Тарас Степанович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

t.kavetskyy@dspu.edu.ua

Клепач Галина Миколаївна

Доцент, кандидат біологічних наук

h.klepach@dspu.edu.ua

Коссак Григорій Михайлович

Доцент, кандидат педагогічних наук

kossak1957@dspu.edu.ua

Кропивницька Лілія Михайлівна

Доцент, кандидат технічних наук

liliyakrop@dspu.edu.ua

Брюховецька Ірина Володимирівна

Доцент, кандидат хімічних наук

bruhovetska.ir@dspu.edu.ua

Прийма Андрій Мирославович

Доцент, кандидат технічних наук

a.pryima@dspu.edu.ua

Кречківська Галина Володимирівна

Доцент, кандидат біологічних наук

krechkivska.g@dspu.edu.ua

Гойванович Наталія Костянтинівна

Доцент, кандидат біологічних наук

n.hoyvanovych@dspu.edu.ua

Волошин Сузанна Василівна

Старший викладач, кандидат педагогічних наук

suzannavoloshun@dspu.edu.ua

Iмунологiя, Iсторiя бiологiї, STEM освіта в біології та хімії, STEM-освіта в біології, Актуальні проблеми сучасної біології, Актуальні проблеми сучасної біології (англійською мовою), Аналiтична хiмiя, Бiологiя iндивiдуального розвитку, Бiологiя грунтiв, Бiотехнологiя, Бiохiмiя, Біогеографія, Біоенергетика, Біоетика і біобезпека, Біоетика та біобезпека, Біоіндикація та біомоніторинг, Біологічний контроль навколишнього середовища, Біологічні основи інфекційних процесів, Біологія грунтів, Біологія індивідуального розвитку, Біологія лікарських рослин, Біологія та основи генетики, Біосферологія та основи раціонального природокористування, Біотехнологія, Біотрансформація ліків і ксенобіотиків, Біохімічні основи рухової активності, Біохімія, Ботаніка, Ботаніка з основами фізіології рослин, Ботанічне ресурсознавство, Вибрані питання біології та методики її навчання, Вибрані питання хімії та методики її навчання, Генетика з основами селекції, Генетика людини, Генетика людини (англійською мовою), Генетичні основи репродуктивної біології людини і тварин, Геологія з основами геоморфології, Гідрологія, Грунтова зоологія, Грунтознавство, Демонстраційний експеримент в школі, Еволюційне вчення, Екологія мікроорганізмів, Експериментальні методи дослідження в біології, Епідеміологія вірусних інфекцій, Загальне землезнавство, Зоологія, Імунологія, Імунологія (англійською мовою), Інноваційні методи навчання біології, Інноваційні методи навчання біології та хімії, Інноваційні методи навчання біології та хімії (англійською мовою), Інноваційні принципи лабораторної діагностики, Інноваційні технології навчання природничих наук, Інноваційні технології навчання природничих наук (англійською мовою), Історія біології, Клініко-лабораторна діагностика, Концепції сучасного природознавства з методикою навчання природничих наук, Курсова робота з біологічних дисциплін, Мiкологія, Мiкробiологiя з основами вiрусологiї, Методика викладання біологічних дисциплін, Методика викладання біологічних дисциплін у закладах вищої освіти, Методика викладання інтегрованих навчальних курсів природничої галузі у закладах фахової передвищої, вищої освіти, Методика викладання хімічних дисциплін у закладах вищої освіти, Методика навчання біології, Методика навчання біології та екології у закладах середньої освіти ІІІ ступеня, Методика навчання хімії, Методика розв’язування задач з біології, Методика розв’язування задач з хiмiї, Методологія наукових досліджень, Мікологія, Мікробіологія з основами вірусології, Молекулярна біологія, Молекулярна біологія (англійською мовою), Молекулярна біотехнологія, Молекулярна діагностика, Нанохімія, Наукові засади підготовки вчителів біології відповідно Концепції нової української школи, Неорганічна хімія, Органічна хімія, Основи біоінженерії, Основи генної і клітинної інженерії, Основи ембріології, Основи наукових досліджень в біології, Основи організації науково-дослідної роботи з біології та хімії, Основи сільського господарства, Основи філогенії рослин і тварин, Паливо-мастильні матеріали, Паразитологія, Підготовка кваліфікаційної роботи, Позакласна і позаурочна робота з біології, Прикладна ботаніка, Прикладна імунологія, Рiзноманiтнiсть фiтобiоти України, Радіобіологія, Регуляція обміну речовин, Різноманітність фітобіоти України, Різноманіття фітобіоти України, Санітарна мікробіологія, Система органічного світу та основи філогенезу, Стратегія сталого розвитку, Стратегія сталого розвитку та екологічна грамотність, Структура і функції біологічних мембран, Сучаснi технологiї в рослинництвi, Сучасні підходи до навчання природничих наук у Концепції Нової української школи, Сучасні технології в рослинництві, Теоретичні питання сучасної хімії, Теорії еволюції, Теорія еволюції, Токсикологічна хімія, Фiзiологiя рослин, Фiзико-хiмiя поверхонь, Фiзична i колоїдна хiмiя, Фiтопатологiя, Фізико-хімічні методи дослідження, Фізико-хімія поверхонь, Фізична і колоїдна хімія, Фізіологія рослин, Фітопатологія, Флора та рослинність України, Хімічна технологія, Хімічний аналіз об’єктів довкілля, Хімія, Хімія навколишнього середовища, Хімія природних сполук, Хімія харчових продуктів, Цивільний захист, Цитологiя з основами гiстологiї, Цифрова компетентність вчителя хімії, Виробнича (педагогічна) практика, Виробнича лабораторно-дослiдницька практика, Навчальна (польова) практика, Навчальна практика з основ сiльського господарства, Виробнича практика з бiологiї

Науково дослідна робота

Моніторинг стану природних, техногенно змінених та урбанізованих екосистем Передкарпаття

Державний реєстраційний номер №0121U111027
Керівник: Монастирська С.С, доцент кафедри біології та хімії, кандидат біологічних наук.
Термін виконання: 2021-2025 рр.

Лабораторії

навчальна лабораторія неорганічної хімії

навчальна лабораторія органічної хімії

навчальна лабораторія мікробіології та генетики

навчальна лабораторія біохімії та фізіології рослин

навчальна лабораторія
зоології

кабінет методика навчання природничих дисциплін

науково-дослідна лабораторія експериментальної біології

науково-дослідна експериментальна хімічна лабораторія

науково-виробнича лабораторія лікарських рослин

Кафедра біології створена відповідно до наказу №204 ректора Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка 4 вересня 1998 року і є ровесницею біологічного факультету. Першим завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор, академік Академії національного прогресу – Кузьмак Микола Іванович, другим завідувачем кафедри була кандидат біологічних наук, доцент – Світлана Монастирська.

У процесі розвитку факультету кафедра змінювалась як структурно, так і в кадровому відношенні. Саме кафедра біології стала тим пагоном, від якого відбрунькувалися сучасні кафедри біолого-природничого факультету.

До наукових досліджень активно залучаються студенти, які мають змогу продемонструвати свої досягнення на міжнародних та Всеукраїнських конференціях („Молодь та поступ біології”, ЛНУ ім. І. Франка), а також на конференціях у країнах зарубіжжя ( „Нові тенденції розвитку рільництва і сільської місцевості”, Жешувський університет ім. св. Ядвіги Крульової, Польща), Міжнародній студентській науково-практичній конференції «SMART SOCIETY-2021» (Ченстохова, Польща). У 2006 році була проведена перша студентська конференція „Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення”, яка є періодичною що чотири роки.

На кафедрі функціонують 3 наукові студентські гуртки: «Школа ХХІ століття», «Хімік-дослідник», «Моніторинг об’єктів довкілля»

Щорічно на кафедрі проводяться звітно-наукові конференції викладачів та студентів.

Проводиться Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів “Сучасний стан і перспективи розвитку біо-  й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення”(раз у два роки).

Важливе значення у сучасному глобалізованому світі має обмін досвідом та інформацією. Кафедра підтримує тісні зв’язки з кафедрами біохімії, мікробіології, зоології ЛНУ ім. І. Франка, природничим факультетом Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, Інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок, Передкарпатською дослідною станцією ІЗіТ західного регіону УААН іншими навчальними та науковими установами. Кафедра має тісну співпрацю з міжнародними установами з Польщі, Бельгії, Латвії, Азербайджанської Республіки.

Оглядаючись на пройдене хочеться відзначити, що колектив кафедри здійснив чимало хороших справ, однак перспективи майбутнього надзвичайно широкі. Опираючись на молодий, згуртований, енергійний колектив, кафедрі до снаги рости і зміцнюватись, забезпечуючи підготовку висококваліфікованих фахівців.