Меню

«

»

Запрошуємо на Х Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца

Сердечно запрошуємо на Х Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца, який відбудеться у місті автора „Цинамонових крамниць” 12–17 липня 2022 – розпочинаємо у день його 130-х уродин.

Рік 2022 – ювілейний рік Шульца.

Цьогорічний Шульцфест має дві частини – перша відбудеться у Любліні 7–10 липня, друга ­– у Дрогобичі.

Культурний фронт мусить тривати, Шульцфест мусить продовжуватись та розвиватись. Приєднуйтесь – разом доведемо: ми не здалися й нізащо не здамося!

Дякуємо польським та українським письменникам, митцям, науковцям, завдяки яким раді будемо всіх вітати на різноманітних фестивальних подіях. Поспішайте зустрітися з Сергієм Жаданом, Анджеєм Стасюком, Юрієм Андруховичем, Тарасом Прохаськом, Андрієм Любкою, Яцеком Подсядло, Катериною Калитко, Монікою Шнайдерман, Олександром Бойченком, Антоном Слєпаковим, Григорієм Семенчуком, Марціном Сендецьким, Юрком Прохаськом, Павлом Прухняком, Юрієм Винничуком, Влодком Кауфманом, Нікітою Каданом, Остапом Сливинським, Євгеном Нахліком, Ією Ківою, Юзефом Олєйнічаком, Зоряною Рибчинською, Данилом Ільницьким, Аллою Татаренко, Андрієм Павлишиним, Міхалом Клінґером, Бартоломеєм Міхаловським, Левком Микитичем та іншими нашими дорогими учасниками.

Цикли читань „Бруно Шульц: жахіття й уява” та „Україна віршів / вірші в укриттях”, неймовірні музичні проєкти й концерти, захопливі вистави та перформанси, художні виставки, літературні зустрічі – усе це чекає на вас у Дрогобичі упродовж шести насичених фестивальних днів.

Під час Шульцфесту проводитиметься благодійний збір коштів на підтримку ЗСУ.

Вхід на всі фестивальні події – безоплатний! Не пропустіть!

Щиро – організатори Шульцфесту

ПРОГРАМА Х Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі

Serdecznie zapraszamy na X Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza, który odbędzie się w mieście autora „Sklepów cynamonowych” 12–17 lipca 2022 – zaczynamy w dniu jego 130. urodzin.

Rok 2022 to rok jubileuszowy Schulza.

Tegoroczny SchulzFest składa się z dwóch części – pierwsza odbędzie się w Lublinie 7–10 lipca, druga w Drohobyczu.

Front kulturalny musi być kontynuowany, SchulzFest musi trwać i rozwijać się. Dołącz do nas – razem udowodnimy: nie poddaliśmy się i nigdy się nie poddamy!

Serdecznie dziękujemy polskim i ukraińskim pisarzom, artystom, naukowcom, dzięki którym z przyjemnością powitamy wszystkich na różnorodnych wydarzeniach festiwalowych. Pośpieszcie się na spotkania z Serhijem Żadanem, Andrzejem Stasiukiem, Jurijem Andruhowyczem, Tarasem Prochaśką, Andrijem Lubką, Jackiem Podsiadło, Kateryną Kałytko, Moniką Sznajderman, Ołeksandrem Bojczenką, Antonem Ślepakowym, Hryhorijem Semenczukiem, Marcinem Sendeckim, Jurkiem Prochaśką, Włodkiem Kaufmanem, Nikitą Kadanem, Ostapem Sływyńskim, Jewhenem Nachlikiem, Iją Kiwą, Józefem Olejniczakiem, Zorianą Rybczyńską, Danyłą Ilnyćkym, Ałłą Tatarenko, Andrijem Pawłyszynem, Michałem Klingerem, Bartłomiejem Michałowskim, Lewkiem Mykytyczem i innymi naszymi drogimi uczestnikami.

Cykle czytań „Bruno Schulz: groza i wyobraźnia” oraz „Ukraina wierszy / wiersze w schronach”, inspirujące projekty muzyczne i koncerty, pasjonujące spektakle i performance, wystawy plastyczne, spotkania literackie – to wszystko czeka na Państwa w Drohobyczu przez sześć barwnych festiwalowych dni.

Podczas SchulzFestu odbędzie się zbiórka środków dla wsparcia Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest wolny! Zapraszamy!

Serdecznie – organizatorzy SchulzFestu

We heartily invite you to the 10th International Bruno Schulz Festival which will take place in the city of the author of “Cinnamon Shops” on July 12-17, 2022 – we start on his 130th birthday.

2022 is the jubilee year of Schulz.

This year’s SchulzFest consists of two parts – the first one will be held in Lublin on July 7-10 and the second in Drohobych.

The cultural front must continue, SchulzFest must continue and develop. Join us – together we will prove: we did not give up and we will never give up!

We would like to thank Polish as well as Ukrainian writers, artists and scientists; thanks to them we will be pleased to welcome everyone to various Festival events. Hurry up to meet Serhiy Zhadan, Andrzej Stasiuk, Yuriy Andrukhovych, Taras Prokhasko, Andriy Lyubka, Jacek Podsiadło, Kateryna Kalytko, Monika Sznajderman, Oleksandr Boichenko, Anton Slepakov, Hryhoriy Semenchuk, Marcin Sendecki, Yurko Prokhasko, Vlodko Kaufman, Nikita Kadan, Ostap Slyvynskyy, Yevgen Nakhlik, Iya Kiva, Józef Olejniczak, Zoriana Rybchynska, Danylo Ilnytskyy, Alla Tatarenko, Andriy Pavlyshyn, Michał Klinger, Bartłomiej Michałowski, Levko Mykytych and our other dear participants.

Cycles of reading “Bruno Schulz: Horror and Imagination” and “Ukraine of Poems / Poems in Bomb Shelters”, inspiring music projects and concerts, fascinating plays and performances, art exhibitions, literary meetings – all these events await you in Drohobych for six Festival days.

During the SchulzFest, a charity fundraiser will be held to support the Armed Forces of Ukraine.

Entrance to all Festival events is free! Welcome to the Festival!

Yours sincerely – the organizers of the SchulzFest