Кафедра української літератури та теорії літератури

Попередні назви: кафедра української, російської і зарубіжної літератури; кафедра української літератури; кафедра теорії та історії української літератури

Попередні завідувачі: М. Бурба, М. Коробко, М. Домницький, Т.Комаринець, М. Шалата, Є. Пшеничний

Професорсько-викладацький склад:

8 науково-педагогічних працівників, з них: 2 професори, 6 доцентів.

НАШІ КОНТАКТИ

82100, м. Дрогобич, вул. Т. Шевченка, 24

ukr.lit@dspu.edu.ua

Спочатку кафедра була спільною: української, російської і зарубіжної літератури. У 1954 р. вона була розділена на кафедру української літератури та на кафедру російської і зарубіжної літератури. У 1955 р. кафедра української літератури була об’єднана з кафедрою української мови, і це нове об’єднання проіснувало до 1960 р. Після цього кафедра називалася “Кафедра української літератури”, з 1 лютого 2001 року мала назву “Кафедра теорії та історії української літератури”, а з листопада 2011 р. – кафедра “Української літератури та теорії літератури”.

На кафедрі є аспірантура / докторантура зі спеціальностей:

  • 035 Філологія (Українська література)
  • 035 Філологія (Теорія літератури)
  • 01. Українська література.

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

025 «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Так само забезпечується повна професійна підготовка фахівців зі спеціальностей:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

024 «Хореографія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Склад кафедри

Іванишин Петро Васильович

Завідувач кафедри, професор, доктор філологічних наук

pivanyshyn@dspu.edu.ua

Баган Олег Романович

Доцент, кандидат філологічних наук

bahan.o59@dspu.edu.ua

Вовк Олена Василівна

Доцент, кандидат філологічних наук

lindaswolfs@dspu.edu.ua

Дмитрів Ірина Іванівна

Доцент, кандидат філологічних наук

ira.myrna@dspu.edu.ua

Маркова Марʼяна Василівна

Доцент, кандидат філологічних наук

markmar@dspu.edu.ua

Набитович Ігор Йосипович

Професор, доктор філологічних наук

nabytovych@dspu.edu.ua

Новак Сніжана Михайлівна

Доцент, кандидат філологічних наук

snizhana.n@dspu.edu.ua

Розлуцький Ігор Миколайович

Доцент, кандидат філологічних наук

rim2007@dspu.edu.ua

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: історія української літератури; вступ до літературознавства; вершини української літератури; поезія Тараса Шевченка; драми Лесі Українки; методика навчання української літератури; фольклор; інтерпретація літературного твору; історіографія літературознавства; сучасний український літературний процес; українська художня література постколоніального періоду; українська радянська i дiаспорна лiтература повоєнного перiоду; українська література соцреалізму.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: порівняльне літературознавство; теорія літератури; теоретичне літературознавство; методика викладання української лiтератури у закладах фахової передвищої, вищої освiти; основи герменевтики; проблеми української літературної критики.

Науково дослідна робота

Історико-теоретичні та компаративно-методологічні тлумачення української літератури ХІХ – ХХІ ст.

Термін виконання: 2024-2028 рр.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Іванишин Петро Васильович

Наукова школа

Теорія та практика націософської (національно-екзистенціальної) інтерпретації в літературознавстві

керівник – доктор філологічних наук, професор Іванишин П.В.

Лабораторії

Науково-дослідна лабораторія франкознавства

керівник – кандидат філологічних наук, доцент Баган О.Р.)

Навчально-наукова лабораторія теоретико-методологічних проблем літературознавства

керівник – доктор філологічних наук, професор Іванишин П.В.

На кафедрі щороку проводяться теоретико-методологічний і методичний семінари, наукові конференції викладачів та студентів. Студенти постійно виконують магістерські роботи.

На кафедрі підготовлено ряд навчально-методичних посібників: Теорія будови та інтерпретації літературного твору (Іванишин П., 2009); Нариси з теорії літератури (Іванишин В., 2010); Теорія літератури: курс лекцій (Іванишин В., 2010); Основи герменевтики: практикум (Іванишин П., Савка М., 2011); І я був школярем у школі Шкільника (Шалата М., 2011); Михайло Коцюбинський. Наша хатка. Вірші. Казки. Оповідання (Химин О., 2008); Олена Пчілка. Добра порада. Вірші, казки, оповідання, фольклорні записи для дітей (Химин О., 2009); Леонід Глібов. Таємниця чарівного світу. Твори для дітей (Химин О., 2010); Степан Руданський. Над колискою: Збірник творів. Критики про автора (Химин О., 2011); Олександр Олесь. Чарівні звуки: Твори для дітей (Химин О., 2011); Андрій Чайковський. За сестрою: для додаткового читання студентам, учителям, викладачам та аспірантам (Химин О., 2012); Сіяч національної ниви: До 150-річчя від дня народження Б. Грінченка (Химин О., 2013); Історія української літератури 70-90 рр. ХІХ ст. (Химин О., Савка М., 2015); Дитяча література. Практикум (Химин О., Савка М., 2015); Українська барокова культура в європейському контексті: практикум (Дмитрів І., 2012); Історія української літератури (Х-ХVІІІ ст.) Ч.1: практикум (Дмитрів І., 2012); Історія української літератури (Х – ХVІІІ ст.). Ч. 2: практикум (Дмитрів І., 2012); Історія української літератури (Х – ХVІІІ ст.): практикум та матеріали до самостійної роботи (Дмитрів І., 2015); Методика навчання української літератури. Практикум (Гулевич Л., 2010, 2014); Методичні рекомендації до написання дипломної роботи з “Методики навчання української літератури” (Гулевич Л., 2010); Методика навчання української літератури. Організація самостійної роботи студентів (Гулевич Л., 2013); Сучасний український літературний процес. Практикум (Іванишин М., 2013); Історія української літератури (ХХ століття, частина І): Практикум (Новак С., 2015); Методичні рекомендації до проходження асистентської практики: навчально-методичний посібник (Новак С., Дмитрів І., 2015); Фольклор: тексти лекцій (Вовк О., 2014), Василь Симоненко. Мій родовід (Химин О., 2016); Володимир Винниченко. Краплини життя (Химин О., 2017); Історія української літератури перших десятиріч ХІХ ст. (дошевченківський період). Практикум. (Барна І., 2017); Література Середніх віків: хрестоматія (Маркова М., 2022); Фольклор (Усна народна творчість): хрестоматія (Вовк О., Розлуцький І., 2023); Історія української літератури ХІХ ст. (Дошевченківський період). Хрестоматія. (Розлуцький І. Вовк О., 2023).

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ЗВО

Кафедра тісно співпрацює з Інститутом літератури ім. Т.Шевченка НАН України, а саме відділом української літератури ХХ ст. Тематика досліджень. Публікації І.Набитовича та П.Іванишина в журналі Інституту літератури НАН України “Слово і Час”; участь старшого співробітника Д.Дроздовського Інституту літератури НАН України в наукових заходах кафедри; участь працівників Інституту Франка НАН України у наукових заходах кафедри. Також налагоджені зв’язки з Львівським національним університетом ім. І. Франка, Ужгородським національним університетом, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. Михайла Коцюбинського, Кіровоградським державним педагогічним університетом імені В. Винниченка, Прикарпатським національним університетом, Кременецьким інститутом ім. Т. Шевченка.

Міжнародна співпраця

Кафедра співпрацює з Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща), а саме факультетом неофілології. Викладачі систематично беруть участь у міжнародних конференціях, які проводять в Україні та закордоном, видають публікації в одному з видань цього університету.

З 2024 року кафедра працює над темою “ Історико-теоретичні та компаративно-методологічні тлумачення української літератури ХІХ – ХХІ ст.”. Зараз наукова робота кафедри включає:

  • планові наукові дослідження зі звітністю у таких формах: дисертація, монографія, навчальний посібник, наукова стаття, тези доповіді на конференціях, семінарах тощо
  • рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, дисертацій, авторефератів, наукових статей тощо;
  • перевидання монографій, підручників, навчальних посібників тощо;
  • керівництво науковою роботою студентів з підготовкою наукової статті, роботи на конкурс тощо.

Викладачами кафедри підготовлено ряд монографій: Національний спосіб розуміння в поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко (Іванишин П., 2008); Критика і метакритика як осмислення літературності (Іванишин П., 2012); Українське літературознавство постколоніального періоду (Іванишин П., 2014); Свобода нації: герменевтика політичної та культурної дійсності (Іванишин П., 2015); Ідея і чин Ярослава Стецька (Баган О., 2008); Поміж містикою і політикою. (Дмитро Донцов на тлі української політичної теорії ХХ ст.) (Баган О., 2008); Іван Франко: інтерпретації (Баган О., 2015); Націоналізм і націоналістичний рух: історія та ідеї (Баган О., 2015); Борис Грінченко та проблеми розвитку укр. дит. літ-ри: художнє вираження етнокультурної кореневості (Вовк О., 2014); Дискурс християнської символіки: творчість українських католицьких письменників (Дмитрів І., 2015); Агон, або Перипетії одного захисту (Іванишин П., 2015); Іван Франко і національне буття: герменевтичні акценти (Іванишин П., 2016); Актуальна націософія: теоретичні, культурологічні, геополітичні, історіософські аспекти (Баган О., 2016); Дрогобич – місто Івана Франка: [альбом] (За ред. Петра Іванишина, 2016); Українська література ХІХ-ХХІ століть у літературознавчих дискурсах: колективна монографія (За ред. Петра Іванишина, 2018); Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська (Набитович І., 2018); Творець українського вольового націоналізму (Баган О., 2018); Мислитель. Воїн. Учитель. Спогади та матеріали про Василя Іванишина (За ред. Петра Іванишина, 2019, колективна монографія); Поезія Михайла Драй-Хмари: Weltschmerz буття (Набитович І., 2019); Художнє слово і національна ідентичність: Статті про методику навчання літератури в школі (Баган О., 2021); Культурологічна і націософська проблематика в літературознавчих студіях Івана Франка (Пізній період творчості: 1895 – 1907 рр.) (Баган О., 2021); Володимир Бірчак як публіцист і літературознавець (Новак С., 2021); Gloria et sacrum. Історична проза української еміґрації (Набитович І., 2022); “Rossica”: Російська цивілізація в історіософських інтерпретаціях (Баган О., 2022); Історіософські есе (Баган О., 2022); Українська література ХІХ-ХХІ століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: колективна монографія (За ред. Петра Іванишина, 2022); Феномен Галичини в історіософських, культурологічних, політологічних тлумаченнях (Баган О., 2023); Василь Іванишин: інтелектуальна біографія: монографія. (Баган О., Іванишин П., 2023); Ідеологія і держава: націософська інтерпретація (Іванишин П., 2022); Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький (Набитович І., 2023).

Кафедра видала низку наукових збірників: Вісниківство: літературна традиція та ідеї”. Науковий збірник. Вип. 2 (2012); Літературологія: Збірник наукових праць. До 70-річчя від дня народження Василя Іванишина (2013); Studia Ingardeniana. Теоретичні аспекти вивчення літератури (2013); Співаник УПА (2017); “Слово на пошану Михайла Йосиповича Шалати (до 80-ліття від дня народження)” (2017); Нагуєвицькі читання: Збірник наукових праць (Ред. кол. П.Іванишин (голова), 2019); Філологічні студії. Вип. 1 (Ред. кол. Л.Кравченко (співголова), П.Іванишин (співголова), П.Мацьків (співголова) та ін., 2019); Русалка Дністровая: Фольклорно-літературний альманах “Руської трійці” (1837) (Редактор-упорядник, автор вступ. статті та коментарів М. Шалата, 2019); Сов’як Р. Остап Нижанківський (Редактор та автор вступ. статті М. Шалата, 2019); Любов Проць. Чотири відмінки сльози (За ред. Л.Гулевич, 2019); Гридень Дажбога: Юрій Дараган. (Гол. ред. О.Баган, 2022).

На базі кафедри щороку проводиться конференція “Нагуєвицькі читання”. Також організовуються як всеукраїнські, так і міжнародні конференції: всеукраїнська наукова конференція “Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття” (2016); Всеукраїнська наукова франкознавча конференція “Нагуєвицькі читання – 2017: Іван Франко у вимірах сучасної філології: націософські, культурологічні та методологічні акценти” (2017); Всеукраїнська франкознавча конференція “Нагуєвицькі читання – 2018: Іван Франко в гуманітарно-філологічному просторі” (2018); Щорічна всеукраїнська франкознавча конференція “Нагуєвицькі читання – 2019” (2019); Всеукраїнська наукова конференція. ІІ Маланюківські читання. “Феномен есеїстики Євгена Маланюка” (2019); Всеукраїнська науково-практична конференція “Микола Євшан і розвиток літературної та естетичної думки в Галичині на початку ХХ ст.” (2019); ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Український визвольний рух першої половини ХХ ст.: краєзнавчі контексти” (2019); Всеукраїнська франкознавча інтернет-конференція “Нагуєвицькі читання”: “Творчість Івана Франка у філософському, культурно-історичному, націологічному вимірах” (2020); Всеукраїнська щорічна франкознавча інтернет-конференція “Нагуєвицькі читання”: “Творчість Івана Франка: актуалізація провідних концептів” (2021); Всеукраїнська щорічна франкознавча інтернет-конференція “Нагуєвицькі читання”: “Творчість Івана Франка й українська війна за свободу” (2022); Всеукраїнська щорічна франкознавча конференція «Нагуєвицькі читання»: «Творчість Івана Франка і боротьба українства за ідентичність та державність» (2023); Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему: «Націософія Василя Іванишина і парадигми націотворення в українській літературі та культурі», присвяченої до 80-річчя від дня народження відомого українського мислителя, філолога, політичного і громадського діяча, ідеолога українського націоналізму, члена Проводу ОУН, засновника ВО «Тризуб» ім. С.Бандери і співзасновника ВФ «Відродження», літератора, публіциста, журналіста, видавця і редактора, почесного громадянина м. Дрогобича Василя Іванишина (1944-2007) (2024).