Кафедра педагогіки та методики початкової освіти

На кафедрі працює два доктори педагогічних наук, професори (М. Пантюк, І. Садова); п’ять кандидатів педагогічних наук, доцентів (Л. Стахів, Л. Колток, Н. Калита, Р. Даниляк, С. Луців); два кандидати психологічних наук, доценти (С. Ілляш, О. Жигайло); діловод кафедри (Л. Пагута).

НАШІ КОНТАКТИ

вулиця Івана Франка, 36, м. Дрогобич

metod.po@dspu.edu.ua

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти створена у вересні 1980 року (наказ №255 від 08.09.1980 р.) і спочатку мала назву «Кафедра педагогіки та методики початкового навчання». Тоді вона налічувала одинадцять осіб: Д. Луцик (кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри); Г. Арутюнова (кандидат педагогічних наук, декан факультету); Л. Латохіна (кандидат педагогічних наук, доцент); К. Яскевич (кандидат філологічних наук, доцент); С. Курдидик (кандидат біологічних наук, доцент); А. Зимульдінова (старший викладач); М. Проць (старший викладач); М. Кордиш (старший викладач); А. Фок (старший викладач); Є. Катинський (викладач); Н. Сергієнко (старший лаборант).

1989 року (наказ №102 від 26.06.1989 р.) кафедру педагогіки та методики початкового навчання перейменовано на кафедру гуманітарних дисциплін, а 2006 року (наказ №376 від 31.08.2006 р.) в результаті реорганізації (поділу на дві кафедри) їй повернуто назву кафедри педагогіки та методики початкового навчання.

2014 року (наказ №579 від 22.11.2013 р.) означений структурний підрозділ перейменовано на кафедру педагогіки та методики початкової освіти, яку очолив доктор педагогічних наук, професор Микола Павлович Пантюк.

Упродовж 2016 – 2021 рр. кафедрою керувала кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Григорівна Стахів; з грудня 2021 року завідувачем кафедри обрано доктора педагогічних наук, доцента Садову Ірину Ігорівну.

Від початку створення кафедри захищено 15 кандидатських дисертацій: А. Фок (1986), А. Зимульдінова (1988), Т. Логвиненко (1991), Л. Гамаль (1994), М. Федурко (1995), Г. Філь (1995), І. Кутняк (2005), Т. Надім’янова (2006), Л. Скалич (2007), Л. Стахів (2007), С. Ілляш (2008), Л. Колток (2008), І. Садова (2009), Н. Калита (2009), Р. Даниляк (2017) та чотири докторські: М. Кравченко (1990), М. Федурко (2006), М. Пантюк (2011), І. Садова (2020). Зріс якісний показник кафедри: вчене звання професора отримала І. Садова; доцента отримали Т. Надім’янова, Л. Стахів, С. Ілляш, Л. Скалич, Н. Калита, Л. Колток, Р. Даниляк.

Вагомим науковим доробком кафедри є написання таких підручників, як Буквар (автори Д. Луцик, М. Проць, А. Савшак), Буквар для шкіл з польською мовою навчання (автор Д. Луцик), Польська мова для 2 класу (автор Д. Луцик) та навчальний посібник для учителів та учнів “Рідне слово в рідній школі. Інтегроване вивчення читання та української мови в 2 класі” (автори Д. Луцик, А. Зимульдінова, Г. Філь, О. Химин), Основи дефектології та інклюзивної освіти (автор І. Садова), Методика викладання природознавства (1-4 класи) (автори Л. Стахів, Л. Колток).

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

025 «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Так само забезпечується повна професійна підготовка фахівців зі спеціальностей:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

024 «Хореографія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Склад кафедри

Садова Ірина Ігорівна

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

i.sadova@dspu.edu.ua

Пантюк Микола Павлович

Доктор педагогічних наук, професор

pantiuk.m@dspu.edu.ua

Даниляк Руслана Зіновіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

r.danyliak@dspu.edu.ua

Жигайло Оксана Омелянівна

Кандидат психологічних наук, доцент

o.zhigailo@dspu.edu.ua

Ілляш Соломія Дмитрівна

Кандидат психологічних наук, доцент

s.illyash@dspu.edu.ua

Калита Наталія Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

n.kalyta@dspu.edu.ua

Колток Леся Богданівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

l.koltok@dspu.edu.ua

Луців Світлана Ігорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

s.lutsiw@dspu.edu.ua

Стахів Лілія Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

l.stahiv@dspu.edu.ua

Пагута Людмила Юріївна

Старший лаборант

lyudmila.paguta@dspu.edu.ua

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

  1. Дидактика початкової освіти
  2. Теорія виховання учнів початкової школи
  3. Інклюзивна освіта
  4. Методика навчання природничої освітньої галузі у початковій школі
  5. Методика навчання природничої освiтньої галузi у початковiй школi (англiйською мовою)
  6. Методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі
  7. Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі у початковій школі
  8. Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі у початковій школі
  9. Методика навчання соцiальної i здоров’язбережувальної освiтньої галузi у початковiй школi
  10. Методика навчання технологічної освітньої галузі у початковій школі
  11. Педагогічні основи роботи з обдарованими учнями у початковій школі
  12. Педагогічні основи співпраці вчителя початкової школи з батьками
  13. Використання елементів музейної педагогіки в початковій школі
  14. Педагогічні технології у початковій школі
  15. Організація діяльності закладу загальної середньої освіти
  16. Основи партнерської взаємодії у початковій школі
  17. Діяльнісний підхід у початковій школі
  18. Основи педагогічної майстерності вчителя початкової школи
  19. Інтегроване вивчення предметів у початковій школі

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

  1. Технології викладання методик початкової освіти у закладі вищої освіти
  2. Організація інклюзивного навчання у закладах освіти
  3. Організація наукових досліджень у галузі освіти
  4. Управління інноваційними процесами та розвитком закладу освіти
  5. Актуальні проблеми початкової освіти (англiйською мовою)
  6. Порівняльна педагогіка
  7. Професійний імідж учителя
  8. Педагогічні інновації в Україні і за рубежем
  9. Фінансова освіта у початкових класах
  10. Громадянська освіта
  11. Педагогіка партнерства
  12. Педагогічна конфліктологія

Науково дослідна робота

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора

Неперервна освіта та виховання в умовах розбудови української національної школи.

Тематика НДР кафедри

Педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти з урахуванням світових освітніх тенденцій. Термін виконання теми: 2021-2025 рр.
Керівник: Садова Ірина Ігорівна, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.