Кафедра фізики та інформаційних систем

Кафедра створена у 2022 році в результаті об’єднання двох існуючих кафедр: кафедри інформатики та інформаційних систем і кафедри фізики.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Стрийська 3, м. Дрогобич, 82100

fiz.inform@dspu.edu.ua

Наукові школи

  • Фізика напружених квантово-розмірних наногетеросистем (науковий керівник – професор Пелещак Р.М.)
  • Теорія електронних, діркових та екситонних станів у гетеросистемах з наноплівками, квантовими точками та квантовими дротами (наукова школа імені професора Бойчука В.І.)

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців ступенів вищої освіти бакалавра, магістра за спеціальностями:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Фізика та астрономія)
014 Середня освіта (Інформатика)
104 Фізика та астрономія
122 Комп’ютерні науки

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Фізика та астрономія)
014 Середня освіта (Інформатика)
104 Фізика та астрономія
122 Комп’ютерні науки

Третій (освітньо-науковий)рівень вищої освіти

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Склад кафедри

Гольський Віталій Богданович

Завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

hol.wit@dspu.edu.ua

Столярчук Ігор Дмитрович

Професор, доктор фізико-математичних наук

i.stolyarchuk@dspu.edu.ua

Вірт Ігор Степанович

Професор, доктор фізико-математичних наук

Isvirt@dspu.edu.ua

Британ Віктор Богданович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

vbrytan@dspu.edu.ua

Вдовичин Тетяна Ярославівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

tetianavdovychyn@dspu.edu.ua

Гадзаман Іван Васильович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

hadzaman@i.ua

Даньків Олеся Омелянівна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

dankivolesya@dspu.edu.ua

Жидик Володимир Богданович

Старший викладач

zhvb63@dspu.edu.ua

Карпин Дмитро Степанович

Старший викладач, кандидат фізико-математичних наук

Dmytro.Karpyn@dspu.edu.ua

Кобильник Тарас Петрович

Доцент, кандидат педагогічних наук

tkobylnyk@dspu.edu.ua

Кузик Олег Васильович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

olehkuzyk@dspu.edu.ua

Лешко Роман Ярославович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

leshkoroman@dspu.edu.ua

Наум Олег Миколайович

Старший викладач

oleh.naum@dspu.edu.ua

Пазюк Роман Іванович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

ri.pazyuk@dspu.edu.ua

Паньків Людмила Іванівна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

yuda_pankiv@dspu.edu.ua

Сікора Оксана Володимирівна

Доцент, кандидат технічних наук

o.sikora@dspu.edu.ua

Угрин Юрій Орестович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

yuriyuhryn@dspu.edu.ua

Шаклеіна Ірина Олександрівна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

ioshakleina@dspu.edu.ua

Ших Надія Василівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

Nadiya.shykh@dspu.edu.ua

Пелещак Роман Михайлович

Професор, доктор фізико-математичних наук

rpeleshchak@dspu.edu.ua

Білинський Ігор Васильович

Професор, доктор фізико-математичних наук

igorbilunskyu@dspu.edu.ua

Нищак Іван Дмитрович

Професор, доктор педагогічних наук

nyshchak@dspu.edu.ua

Павловський Юрій Вікторович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

yu_pavlovskyy@dspu.edu.ua

Григорович Андрій Геннадійович

Доцент, кандидат технічних наук

a.hryhorovych@dspu.edu.ua

Гарбич-Мошора Ольга Романівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

Garbich_Moshora@dspu.edu.ua

Кавецький Тарас Степанович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

t.kavetskyy@dspu.edu.ua

Мецан Христина Орестівна

Викладач кафедри

christina.mezan@dspu.edu.ua

Попович Андрій Володимирович

Викладач кафедри

andriy.popovich@dspu.edu.ua

Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї
Інформаційно-керуючі системи та STEM-технології
STEM-технології у навчанні фізики у закладах загальної середньої освіти
Алгоритмiзацiя та програмування
Архітектура нейронних мереж та проблеми штучного інтелекту
Астрономiя та методика її викладання
Бiофiзика
Бази даних
Загальна фiзика
Захист iнформацiйних ресурсiв
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура обчислювальних систем
Комп’ютерна графіка
Комп’ютерні мережi
Криптографія та криптоаналіз
Крос-платформне програмування
Методика і технології дистанційного навчання
Методика навчання iнформатики
Методика навчання фiзики
Об”єктно-орiєнтоване програмування
Основи вiзуалiзацiї та 3D-моделювання
Основи вебдизайну
Основи наукових дослiджень
Основи програмування мовою C#
Основи програмування мовою Python
Основи робототехніки
Основи сучасної електроніки
Основи технічного конструювання
Програмування мобiльних додаткiв
Системний аналіз
Теоретична фiзика
Технології Big Data і Data Science
Технології машинного навчання
Управління ІТ-проектами
Цифрові технології навчання інформатики
Шкільний курс інформатики

Науково дослідна робота за замовленням МОН

Фотополімерні матриці та наноносії при конструюванні біосенсорів для моніторингу стану довкілля та якості питної води

Термін виконання теми: 2021-2023 рр.
номер держреєстрації: 0121U109539

Дослідження баричних властивостей квантових точок з багатошаровою оболонкою для біомедичних застосувань з використанням нейромережі

Термін виконання теми: 2022-2024 рр.
номер держреєстрації 0122U000871

Науково дослідна робота за за рахунок власних коштів ДДПУ імені Івана Франка

Вирощування та дослідження електричних, магнітних і оптичних властивостей монокристалів А2В6, А3В5, оксишпінельних матеріалів та наногетероструктур на їх основі

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Столярчук І.Д.
Термін виконання теми: 2021-2025рр.

Компетентнісний підхід до навчання основ штучного інтелекту у закладах вищої освіти

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Вдовичин Т.Я.

Важливі наукові результати, отримані працівниками кафедри фізики та інформаційних систем: 

  1. На кафедрі фізики вперше в світі були синтезовані напівпровідники із системи твердих розчинів CdxHg1-xTe
  2. Вперше експериментально досліджено явище від’ємної фотопровідності у кристалах твердих розчинів CdTe – ZnTe.
  3. Вперше встановлені закономірності утворення фотоелектретного стану під дією зовнішнього поля та його руйнування у високоомних фоточутливих напівпровідниках А2В6.
  4. Вперше у твердих розчинах CdxHg1-xTe експериментально виявлено магнетофононний резонанс на різниці фононів, які належать до різних мод цього кристалу.
  5. Синтезовано і проведено комплексні дослідження фізичних властивостей напівпровідників ZnTe, ZnxHg1-xTe,  ZnxCd1-xTe
  6. Встановлено закономірності впливу електрон-деформаційних ефектів на оптичні та електричні властивості напружених гетероструктур з квантовими точками.
  7. Розроблено модель архітектури модифікованої стохастичної повнозв’язної нейромережі у вигляді нейромережі Гессенберга з діагональними синаптичними зв’язками між сенсорними нейронами і обчислювальними стохастичними псевдоспіновими нейронами. Встановлено закономірність зміни часу налаштування синаптичних зв’язків між стохастичними псевдоспіновими нейронами в нейромережі Гессенберга відносно часу налаштування синаптичних зв’язків між стохастичними псевдоспіновими нейронами у повнозв’язній нейронній мережі.
  8. Розроблено тришарову штучну нейронну діагоналізовану мережу для апроксимації двовимірних функцій. Доведено, що операцію діагоналізаціїї можна використати для спрощеного налаштування вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків у нейронній мережі в процесі її навчання завдяки зміні конфігурації мережі способом виключення деяких існуючих зв’язків між нейронами та зменшення елементів матриці зв’язку між вектором вхідних сигналів і нейронами.