ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ  ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)

24-25 червня 2024 року відбувся публічний захист кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)  заочної форми здобуття вищої освіти. Форма атестації проводилась як в  аудиторії, так   і дистанційно,

Захист кваліфікаційних робіт проводився на відкритому засіданні ЕК. Комісія працювала у такому складі:

Голова комісії:

Слімаковський Олег Васильович, доцент кафедри  фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

Члени комісії: 

  1. Лук’янченко Микола Іванович, декан факультету здоров’я людини та природничих наук, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, доктор педагогічних наук, професор.
  2. Герасименко Світлана Юріївна, завідувачка кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, кандидат педагогічних наук, доцент.
  3. Логвиненко Олександр Борисович, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, кандидат педагогічних наук, доцент.

Секретар комісії:

Мацола Наталія Павлівна, старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.

Під час публічного захисту кваліфікаційних робіт здобувачі вищої освіти продемонстрували високий рівень теоретичних знань та практичних умінь, за що отримали відповідні оцінки. Усі кваліфікаційні роботи мали досить актуальні на сьогоднішній день теми у сфері фізичної культури і спорту; відповідали сучасному стану й перспективам розвитку фізичної культури серед населення та професійного спорту; носили самостійний науковий характер; чітко сформульовані мета, завдання робіт, об’єкт, предмет, методи дослідження; підтверджено достовірність отриманих результатів; аргументовано та конкретно викладені висновки. Загалом, роботи відзначалися своєю змістовністю, логічним викладом матеріалу, грамотністю та науковим стилем викладу.

Якісний показник успішності склав 100%. Це свідчить про ефективну підготовку магістрів за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) за освітньою програмою «Середня освіта (Фізична культура)» та належний рівень організації освітнього процесу в університеті.

Здобувачам вищої освіти за результатами атестації присвоєно кваліфікацію  «Магістр середньої освіти.  Вчитель фізичної культури закладу загальної середньої освіти».

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors