Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін

Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін є структурним підрозділом факультету історії, педагогіки та психології. Професорсько-викладацький склад кафедри: 14 науково-педагогічних працівників, з них – 4 професори, доктори історичних наук, 10 кандидатів історичних наук (9 доцентів, 1 старший викладач).

Кафедра є випусковою зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія) першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти та спеціальності 032 Історія та археологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Л. Українки, 46, м. Дрогобич

vsesv.ist@dspu.edu.ua

Рік заснування кафедри – 1992 р.; попередні назви кафедри: Загальної історії (1992-1996 рр.), Всесвітньої історії (1996-2017 рр.). У 2017 р. шляхом об’єднання з кафедрою Давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін була утворена кафедра Всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін.

Попередні завідувачі кафедри:

 • канд. істор. наук, доцент Сеньків Михайло Васильович (1992-1996 рр.),
 • канд. істор. наук, професор Тимошенко Леонід Володимирович (1996-2006 рр.),
 • канд. істор. наук, доцент Тимошенко Оксана Павлівна (2006-2011 рр.)

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

025 «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Так само забезпечується повна професійна підготовка фахівців зі спеціальностей:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

024 «Хореографія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Склад кафедри

Петречко Олег Михайлович

Завідувач кафедри, професор, доктор історичних наук

o.petrechko@dspu.edu.ua

Смуток Ігор Іванович

Професор, доктор історичних наук

smutokigor@dspu.edu.ua

Тельвак Віталій Васильович

Професор, доктор історичних наук

telvak1@dspu.edu.ua

Тимошенко Леонід Володимирович

Професор, доктор історичних наук

cliotima1955@dspu.edu.ua

Біла Світлана Ярославівна

Доцент, кандидат історичних наук

bilasvitlana24@dspu.edu.ua

Галик Володимир Миколайович

Доцент, кандидат історичних наук

v.halyk@dspu.edu.ua

Горбачик Оксана Олександрівна

Доцент, кандидат історичних наук

oksagorba4k@dspu.edu.ua

Гриценко Галина Зеновіївна

Доцент, кандидат історичних наук

grycenko84@dspu.edu.ua

Козій Олександр Іванович

Доцент, кандидат історичних наук

olksndrkozii@dspu.edu.ua

Лазорак Богдан Орестович

Доцент, кандидат історичних наук

bohdan.lazorak@dspu.edu.ua

Лозинська Ірина Григорівна

Доцент, кандидат історичних наук

lozynska@dspu.edu.ua

Смуток Леся Вікторівна

Доцент, кандидат історичних наук

smutoklesia@dspu.edu.ua

Тельвак Вікторія Петрівна

Доцент, кандидат історичних наук

viktoriatelvak75@dspu.edu.ua

Менько Василь Ігорович

Кандидат історичних наук, старший викладач

vasyl.menko@dspu.edu.ua

Негура Ірина Валеріївна

старший лаборант

irina.negura@dspu.edu.ua

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти:

 • Вступ до історії та основи наукових досліджень
 • Археологія
 • Допоміжні історичні дисципліни
 • Історія первісного суспільства та Стародавнього Сходу
 • Історія Стародавньої Греції та Риму
 • Історія середніх віків
 • Нова історія країн Європи і Америки
 • Нова історія країн Азії та Африки
 • Історія слов’янських народів (до кінця XVIII ст.)
 • Історія слов’янських народів (ХІХ – поч. ХХ ст.)
 • Історія слов’янських народів (1914 – поч. ХХІ ст.)
 • Шкільний курс історії та методика його навчання
 • Новітня історія країн Європи і Америки
 • Новітня історія країн Азії та Африки
 • Основи історичного музеєзнавства
 • Архівознавство
 • Геральдика і вексилологія
 • Балканські слов’яни під владою Османів (початок XV – кінець XVIII ст.)
 • Проблеми історичного розвитку та державності західних слов’ян
 • Історична географія
 • Повсякденне життя середньовічної Європи
 • Грушевськознавство
 • Історіософія та методологія історії
 • Історія дипломатії та міжнародних відносин у ХХ ст.
 • Україна в Європі і світі
 • Цивілізаційні засади всесвітньої історії
 • Основи пам’яткознавства

 

на  другому (магістерському) рівні вищої освіти:

 • Інтелектуальна історія Європи
 • Рецепція римського права у цивілізаційному просторі середньовічної Європи
 • Методологія наукових досліджень
 • Методика навчання історії у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
 • Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі
 • Дискусійні проблеми історичних досліджень княжої доби на Русі
 • Іван Франко та інтелектуальне середовище Центрально-Східної Європи
 • Генеалогія
 • Інтеграція європейських країн в рамках Євросоюзу
 • Методика роботи з латиномовними історичними джерелами
 • Нації і націоналізм у Центрально-Східній Європі (кінець XVIІІ – початок ХХІ ст.)
 • Нумізматика
 • Перша світова війна і Східна Галичина
 • Соціальна історія, ментальність, політична культура та уявлення суспільства ранньомодерної Східної Європи

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти:

 • Сучасна світова історіографія: актуальні проблеми поступу
 • Антична культура та еволюція європейської цивілізації
 • Історія церкви та релігійної культури Центрально-Східної Європи ранньомодерного періоду: методологія, історіографія, дослідницький інструментарій
 • Архівна евристика
 • Михайло Грушевський та світова історіографія ХХ століття: проблеми рецепції

Науково дослідна робота

Науково-дослідна лабораторія археології та краєзнавства

Дрогобицько-Самбірсько-Стрийське Підгір’я у ХV – ХІХ ст.: історія світських та релігійних еліт, формування ранньомодерних ідентичностей та урбаністичної культури

термін виконання теми 2019 – 2023 рр., керівник: доктор. істор. наук, доцент Смуток І. І.

Польські та українські історики в ХІХ – ХХ ст.: співпраця, конфлікти, рецепція

термін виконання теми 2019 – 2023 рр., керівник: доктор істор. наук, професор Тельвак В. В.