Кафедра психології

Кафедра психології як окремий науково-методичний підрозділ була організована 21 грудня 1965 р. З квітня 2015 року – функціонує науково-дослідна  лабораторія  «Моделювання освітніх технологій» (завідувач Л.П.Василенко). Метою лабораторії є оптимізація та моделювання освітнього процесу закладу вищої освіти, забезпечення розвитку освітнього простору на інноваційній основі; забезпечення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності при викладанні психологічних дисциплін.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Лесі Українки, 46, м. Дрогобич,

psyhol@dspu.edu.ua

Кафедра психології як окремий науково-методичний підрозділ була організована 21 грудня 1965 р. Першим її завідувачем стала кандидат психологічних наук, доцент С. Кондратьева. Вона перебувала на цій посаді до червня 1977 р. З 1977 до 1987 р. завідували кафедрою, або виконували ці обов’язки кандидати психологічних наук, доцент B. Роздобудько, М. Попов, М. Шкуленда. З 1988 р. кафедрою завідує доктор психологічних наук М. Савчин.

Під керівництвом С. Кондратьєвої кафедра стала одним з наукових центрів в Україні з вивчення проблеми соціальної перцепції. Передумовою цього була наявність зв’язків з Інститутом психології АПН СРСР, кафедрами психології Ленінградського університету. Як результат тривалої роботи з вивчення цієї проблеми підготовлені та захищені низка кандидатських дисертації (В. Роздобудько, М. Попов, Л. Базілевська, Н. Скотна) та докторська дисертація С. Кондратьєвої, а у 1993 р. на кафедрі була підготовлена колективна монографія “Педагогіка спілкування: практичні проблеми” (автори: В. Роздобудько, М. Савчин, Н. Скотна).

Із становленням наукового потенціалу кафедри інтереси викладачів значно розширювалися. По-перше, й далі продовжувалися дослідження проблеми соціальної перцепції у плані з’ясування генези і механізмів міжособистісного розуміння та аналізу соціально-перцептивних здібностей особистості (В. Роздобудько, М. Шкуленда, Н. Скотна, Л. Базілевська, М. Попов, М. Савчин). По-друге, на теоретичному і експериментальному рівнях вивчалася проблема психології особистості та психологія виховання (М. Савчин, Л. Василенко, І. Павлюк, О. Галян). По-третє, значний дослідницький інтерес становила проблема педагогічної взаємодії, що є актуальною для педагогічного університету (М. Савчин, В. Роздобудько, Н. Скотна, В. Карпенко, Л. Гаврищак, М. Ярошко, І. Галян, О. Галян, М. Гретченко). По-четверте: викладачі кафедри займалися проблемами підготовки практичних психологів (М. Савчин, Н. Скотна, В. Роздобудько, Н. Карпенко, Т. Гретченко). І нарешті, по-п’яте, на кафедрі вивчалася історична проблематика, зокрема психологічні погляди І.Франка (Н. Подоляк) та проблеми вікової психології (Д. Гошовська, Я. Гошовський).

Кафедра неодноразово призначалася провідною організацією при захисті кандидатських дисертацій. За останні роки викладачами підготовлено значну кількість публікацій, зокрема, вже згадувана вище колективна монографія, монографічна робота М. Савчина “Психологія хворого” (у співавторстві), “Психологія відповідальної поведінки” (М. Савчин). Авторами розділів монографій були доценти М. Попов, В. Роздобудько, Н. Скотна.

З 1973 до 1999 р. шістнадцять викладачів захистили кандидатські дисертації. У 1997 р. докторську дисертацію захистив завідувач кафедри М. Савчин.

П’ять років при кафедрі психології інституту успішно функціонувала лабораторія автоматизованих систем психолого-педагогічних досліджень, де було завершено вивчення таких проблем: відбір абітурієнтів педагогічного ВНЗ за особистісними якостями (зокрема було доведено недосконалість відбору лише за знаннями з відповідного фахового предмету, що негативно впливає на професійну підготовку вчителя, зокрема, практичну);динаміка та чинники професійної підготовки майбутнього вчителя у процесі навчання; адаптація першокурсників до навчання у ВНЗ; адаптація молодого вчителя-випускника до реальних умов професійної діяльності.

З квітня 2015 року – функціонує науково-дослідна  лабораторія  «Моделювання освітніх технологій» (завідувач Л.П.Василенко). Метою лабораторії є оптимізація та моделювання освітнього процесу закладу вищої освіти, забезпечення розвитку освітнього простору на інноваційній основі; забезпечення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності при викладанні психологічних дисциплін.

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

025 «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Так само забезпечується повна професійна підготовка фахівців зі спеціальностей:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

024 «Хореографія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Склад кафедри

Савчин Мирослав Васильович

Завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук

msavchun@dspu.edu.ua

Василенко Леся Павлівна

Кандидат психологічних наук, доцент

lesia.vasylenko@dspu.edu.ua

Білозерська Світлана Іванівна

Кандидат психологічних наук, доцент

lana_sun@dspu.edu.ua

Заболоцька Світлана Ігорівна

Кандидат психологічних наук, доцент

zabolotska82@dspu.edu.ua

Заміщак Марія Ігорівна

Кандидат психологічних наук, доцент

dpszammeri@dspu.edu.ua

Зимянський Андрій Романович

Кандидат психологічних наук, доцент

zimyan@dspu.edu.ua

Ожубко Галина Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент

galina.ozhubko@dspu.edu.ua

Стець Валентина Іванівна

Кандидат філософських наук, доцент

valentina_stec@dspu.edu.ua

Гриник Ірина Ярославівна

Кандидат психологічних наук, доцент

irуnahrynyk@dspu.edu.ua

Хавула Роман Михайлович

Кандидат психологічних наук, доцент

romankhavula@dspu.edu.ua

Посацький Олександр Васильович

Кандидат психологічних наук, доцент

posackii@dspu.edu.ua

Спринська Зоряна Валентинівна

Кандидат психологічних наук, доцент

zoriana_sprynska@dspu.edu.ua

Подоляк Наталія Михайлівна

Кандидат психологічних наук, доцент

podolnatalya@dspu.edu.ua

Ригель Олеся Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент

оlesia_ryhel@dspu.edu.ua

Борисенко Зоряна Тарасівна

Кандидат психологічних наук, доцент

zoriana_borysenko@dspu.edu.ua

Дуб Віра Григорівна

Кандидат психологічних наук, доцент

vira_dub@dspu.edu.ua

Волошин Світлана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

voloshyn@dspu.edu.ua

Куцір Галина Романівна

Старший викладач

halyna.bandura@dspu.edu.ua

 • Психотехніки особистісного розвитку
 • Психологія конфлікту
 • Психічна травма та шляхи її подолання
 • Психологія здоров’я людини
 • Психологія сімейного виховання
 • Сучасні методи психологічного тренінгу
 • Психологічні технології роботи з почуттями та поведінковими проблемами
 • Практикум з розвитку емоційної сфери особистості
 • Психологічні проблеми спілкування
 • Психологія управління
 • Основи дефектології та логопедії
 • Вступ до спеціальності
 • Гандикапізм та його профілактика
 • Загальна психологія
 • Математичні методи в психології
 • Методологія і організація наукових досліджень в психології
 • Основи клінічної психології
 • Основи психокорекції
 • Педагогічна психологія
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Практикум з психокорекції
 • Психодіагностика
 • Психологія
 • Психологія вищої школи
 • Психологія життєвих криз та кризове консультування
 • Психологія особистості
 • Психологія посттравматичного стресу і посттравматичного стресового розладу
 • Психологічна практика у сфері практичної психології
 • Психолого-педагогічна експертиза
 • Психофізіологія
 • Реабілітаційна психологія
 • Соціальна психологія
 • Сучасні напрями психотерапії
 • Юридична психологія
 • Психологія інформаційної гігієни
 • Психологія профорієнтаційної діяльності
 • Гендерна психологія
 • Дитяча психіатрія
 • Психологічна служба в системі освіти
 • Психологія життєтворчості
 • Психологія здорового способу життя
 • Психотерапія осіб з обмеженням життєдіяльності
 • Арт-терапія
 • Технології маніпулювання свідомістю людини та техніки протидії
 • Практикум з особистісно-професійного розвитку психолога
 • Історія української та зарубіжної психології
 • Вікова психологія
 • Діяльність служби «Телефон довіри»
 • Дитяча психологія
 • Диференційна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Навчальна (ознайомлювальна) практика
 • Основи психотерапії
 • Політична психологія
 • Практикум з загальної психології
 • Просвітницька робота практичного психолога
 • Психологія впливу
 • Психологічний супровід інклюзивної освіти
 • Психолого-педагогічна діагностика та корекція
 • Психотехніки особистісного розвитку
 • Практикум розвитку емоційної сфери особистості
 • Організаційна психологія
 • Основи проектування власної психологічної практики
 • Напрями сучасної психології
 • Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини
 • Напрями розвитку психологічної науки Львівщини
 • Психологія кар’єри
 • Психологічна служба в системі освіти
 • Робота психолога в соціальних службах
 • Практикум з психічного та особистісного розвитку
 • Практикум з особистісно-професійного розвитку педагога
 • Психологічна допомога дітям, які зазнали насильства
 • Психологія професійної кар’єри
 • Актуальні проблеми сучасної психології
 • Парадигми сучасної психологічної науки та психологічної практики
 • Психологічні засади інклюзії в освіті
 • Методологія досліджень у сфері психологічних наук

Науково дослідна робота

Науково-дослідна лабораторія «Моделювання освітніх технологій»

Створюється та моделюється освітні програми для вищої та середньої школи
Керівник – кандидат психологічних наук, доцент Василенко Л.П.