Тельвак Вікторія Петрівна

Telqvak01

Тельвак Вікторія Петрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 14 лютого 1975 року у с. Берізки-Бершадські, Бершадського району Вінницької області.

 

Освіта. У 1997 році закінчила історичний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю «Всесвітня історія та практична психологія». Дисертацію «Михайло Грушевський – дослідник української історіографії» захистила 10 березня 2004 року у спеціалізованій Вченій раді К 26.864.01 при Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства. З 03 лютого 2006 року – доцент кафедри історії України, з 01 вересня 2006 року і до тепер – доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін.

 

Трудова діяльність. 1 вересня 2002 року прийнята на посаду викладача кафедри історії України. 1 вересня 2005 року прийнята на посаду старшого викладача кафедри історії України. З 3 лютого 2006 року – прийнята на посаду доцента кафедри історії України. З 1 вересня 2006 року і до тепер – доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін. Від 2020 р. докторант кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін ДДПУ імені Івана Франка.

 

Наука. Ще зі студентських часів наукові інтереси були пов’язані з вивченням української історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття, зокрема, з постаттю її патріарха – Михайла Грушевського, що зумовило вибір теми кандидатської дисертації «Михайло Грушевський як дослідник української історіографії».

 

Інтереси та вподобання: українська історіографія другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст., грушевськознавство, краєзнавство Дрогобиччини, історія країн Західної Європи та Америки нового часу, нації та націоналізм у Європі в новий час. Авторка більш ніж 100 наукових праць, серед них – чотири монографії. Активна учасниця багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференцій. Зокрема, за період 2016-2020 рр. взяла участь у роботі більше 20-ти наукових форумів. Приймає участь в реалізації кафедральної наукової теми.

 

Член редколегії фахових наукових журналів «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія», «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія».

Вклад у розвиток кафедри: Автор методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних предметів: «Нова історія країн Європи та Америки», «Історіографія нової та новітньої історії», «Нації та націоналізм у Європі в ХІХ – на початку ХХ ст.» та ін. Керує курсовими та магістерськими проектами студентів.

Громадська діяльність. Від початку праці в університеті – куратор академічних груп. Протягом 2009-2014 рр. – член вченої ради історичного факультету ДДПУ ім. Івана Франка

Основні публікації.

Монографії:

Agrarian discourse of Mykhailo Hrushevsky’s journalistic heritage: ideology, issues, reception // Peasant-centric dimension of the socio-cultural space of Ukraine during the revolution of 1917–1921 : collective monograph / S. V. Kornovenko, V. P. Telvak, V. S. Lozovyi, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2021. – Р. 29-52.

Михайло Грушевський як дослідник української історіографії: Монографія. – Київ-Дрогобич, 2005 (у співавт.)

Грушевський. життєпис на тлі доби. Том. І. – Дрогобич-Ополє, 2016. – 238 c. (у співавторстві з Тельваком В.В. і Новацьким Р.) (авт. частка – 100 с. );

Михайло Грушевський. життєпис на тлі доби. Том. ІІ. – Дрогобич-Ополє, 2016. – 255 c. (у співавторстві з Тельваком В.В. і Новацьким Р.) (авт. частка – 100 с. ).

 

Навчально-методичні посібники:

Нова історія країн Європи і Америки: методичні матеріали до самостійної роботи фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020302 «Історія» заочної форми навчання / Вікторія Петрівна Тельвак. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 78 с.

Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт з історіографії та методології історії. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності 8.02030201 «Історія» [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 70 с. (співавтори – Тельвак В.В., Лазурко Л.М.)

Нова історія країн Європи та Америки: навчально-методичний посібник, ч. 1.: Методичні матеріали до семінарських занять» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія))». / Тельвак Вікторія Петрівна. – Дрогобич: Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – с.

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

A visit of Nicolae Iorga to Poland in june 1924: an attempt of reconstruction // Analele Universităţii din Craiova. Istorie. – 2020. – Anul XXV, Nr. 2(38). – P. 41-52. Б/д Scopus

Historical school of Mykhailo Hrushevsky in Lviv: formation, structure, personal contribution // Studia Historiae Scientiarum. – 2021. – Vol. 20. – P. 239–261. Б/д Scopus

About a loner in solitude (Review: Hyrych Ihor. Viacheslav Lypynsky: The Farmer and the Soldier (The relation between the democratic and the conservative in his historiosophy). Kyiv, 2019. 310 p.) // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 19. – С. 245-249. Б/д WOS

Конференційні підсумки ювілейного року Михайла Грушевського // Український історичний журнал. – 2016. – № 5. – С. 230 – 234. (EBSCO, GoogleScholar, Slavic Humanities Index)

Проблема «Росія та Європа» в історіософському дискурсі та історіографічній практиці Михайла Грушевського // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 1. – С. 21 – 32. (співавтор – Тельвак В.В., авторська участь – 6 с.) (CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services)

Наукові статті у фахових та інших виданнях:

«Тільки в селянстві лежить будущина українського відродження»: аграристський дискурс революційної публіцистики Михайла Грушевського // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2021. – Вип. 37. – С. 74-83.

Аграризм як селяноцентричний феномен країн Центральної та Південно-Східної Європи другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: витоки і сутність явища // Український селянин – 2020.-  Випуск 24. – С. 10-16.

“Deadly enemy of the Polish people”: images of Mykhailo Hrushevsky in Polish journalism. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. – 2020. – Вип. 2/45. – С. 294-308.

Культурно-громадська діяльність Михайла Грушевського кінця ХІХ – початку ХХ століття у висвітленні польської публіцистики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2020. – Вип. 34. – С. 83-91.

«У нас уся надія, вся сила тільки в селянському, мужицькому народі»: аграристський дискурс дореволюційної публіцистики М. Грушевського // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Юрій Стецик (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Випуск 6/48. – С. 180-198.

Аграристські практики вирішення аграрного питання у період Української революції (1917 – 1921 рр.) // Український селянин. – 2021. – Вип. 25. – С. 64-70.

Епістолярій наддніпрянських діячів у колекціях бібліотеки Національного інституту імені Оссолінських // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 39. Том 1. – С. 50-56. (співавтор – Тельвак В.В.)

Рецепція творчості Михайла Грушевського в німецькій славістиці першої третини ХХ століття // Михайло Грушевський. Студії та джерела. – Кн. 3. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2021. – C. 57-73. (співавтор – Тельвак В.В.)

Ювілейна грушевськіана 1926 року на сторінках львівської преси // Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki. Pod redakcją Grażyny Wrony, Grzegorza Niecia. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. – Tom XII. Czasopisma XIX-XX w. – S. 117 – 126. (співавтор – Тельвак В.В.)

Перша інтелектуальна біографія Олександра Лотоцького // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2015. – Volume Х. – S. 396 – 401.

«Предтеча унії» – історико-церковне дослідження Олександра Сушка // Історія релігій в Україні: науковий щорічник 2015 рік. – Л.: Логос, 2015. – Книга І. – С. 49 – 58. (співавтори – Тельвак В.В., Педич В.П.)

Постать Михайла Грушевського на сторінках «Галичанина» // Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki. Pod redakcją Grażyny Wrony, Adama Bańdo, Grzegorza Niecia. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. – Tom XV. Czasopisma XIX-XX w. – S.19-30. (співавтор – Тельвак В.В.)

Історико-церковні проблеми в дослідженні Івана Крип’якевича «Львівська Русь в першій половині XVI віку» // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні». – Л.: Логос, 2017. – Вип. 27. – Ч. 2. – С. 316-326. (0,5 д.а.) (співавтори – Тельвак В.В., Педич В.П.)

Грушевський-історик у полемічному просторі Центрально-Східної Європи зламу століть: наукове, громадське, приватне // Scriptorium nostrum. Електронний історичний журнал. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 65-90. (співавтор – Тельвак В.В.)

Оновлено: 31 Січня, 2022