Тельвак Вікторія Петрівна

Telqvak01

Тельвак Вікторія Петрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 14 лютого 1975 року у с. Берізки-Бершадські, Бершадського району Вінницької області.

Освіта. У 1997 році закінчила історичний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю «Всесвітня історія та практична психологія». Дисертацію «Михайло Грушевський – дослідник української історіографії» захистила 10 березня 2004 року у спеціалізованій Вченій раді К 26.864.01 при Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства. З 03 лютого 2006 року – доцент кафедри історії України, з 01 вересня 2006 року і до тепер – доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін.

Трудова діяльність. 1 вересня 2002 року прийнята на посаду викладача кафедри історії України. 1 вересня 2005 року прийнята на посаду старшого викладача кафедри історії України. З 3 лютого 2006 року – прийнята на посаду доцента кафедри історії України. З 1 вересня 2006 року і до тепер – доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін. Від 2020 р. докторант кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін ДДПУ імені Івана Франка.

Наука. Ще зі студентських часів наукові інтереси були пов’язані з вивченням української історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття, зокрема, з постаттю її патріарха – Михайла Грушевського, що зумовило вибір теми кандидатської дисертації «Михайло Грушевський як дослідник української історіографії».

Інтереси та вподобання: українська історіографія другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст., грушевськознавство, краєзнавство Дрогобиччини, історія країн Західної Європи та Америки нового часу, нації та націоналізм у Європі в новий час. Авторка більш ніж 100 наукових праць, серед них – чотири монографії. Активна учасниця багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференцій. Зокрема, за період 2016-2020 рр. взяла участь у роботі більше 20-ти наукових форумів. Приймає участь в реалізації кафедральної наукової теми.

Член редколегії фахових наукових журналів «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія», «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія».

Виконавець проєкту НФДУ «Аграризм: селяноцентричний феномен Української революції 1917-1921 рр.», реєстраційний номер 2020.02/0120.

Член постійної спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

Вклад у розвиток кафедри: Автор методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних предметів: «Нова історія країн Європи та Америки», «Історіографія нової та новітньої історії», «Нації та націоналізм у Європі в ХІХ – на початку ХХ ст.» та ін. Керує курсовими та магістерськими проектами студентів.

Громадська діяльність. Від початку праці в університеті – куратор академічних груп. Протягом 2009-2014 рр. – член вченої ради історичного факультету ДДПУ ім. Івана Франка

Основні публікації.

 1. Тельвак Вікторія. Михайло Грушевський про українську історіографію кінця ХІХ – початку ХХ століття // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Наукове видання історичного факультету ДДПУ ім. Івана Франка. – Вип.V. – Дрогобич, 2001. – С. 167-181.
 2. Тельвак Вікторія. Історичні концепції М.С.Грушевського в історіографії кінця ХІХ – першої третини ХХ століття // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки / Українська історіографія на рубежі століть: Матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 жовтня 2001 р. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т.7 (9). – С.83-91.
 3. Тельвак Вікторія. Проблеми становлення української історіографії у працях Михайла Грушевського // Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності. Збірник наукових праць. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2002. – С.25-36.
 4. Тельвак Вікторія. Українська церква в історіографічній спадщині Михайла Грушевського // Історія релігій в Україні. Праці ХІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20-24 травня 2002 р.). Книга І. – Львів, 2002. – С.235-236.
 5. Тельвак Вікторія. Михайло Грушевський contra В‘ячеслав Липинський (до питання про соціальну функцію історії) // В‘ячеслав Липинський в історії України (до 120-річчя з дня народження). – Збірник наукових праць. – К., 2002. – 199-209.
 6. Тельвак Вікторія Проблема періодизації української історіографії у працях Михайла Грушевського // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. VI. – Дрогобич: Вимір, 2002. – С. 395-406.
 7. Тельвак Вікторія. Релігійні мотиви українського літописання у спадщині М.Грушевського-історіографа // Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20-22 травня 2003 року). – Львів, „Логос” – 2003. – Книга ІІ. – С. 434-439.
 8. Тельвак Вікторія. Термін „історіографія” та предмет історії історичної науки у спадщині Михайла Грушевського // Український історичний збірник. – 2002 (Випуск 5). – К., 2003. – С. 404-423.
 9. Тельвак Вікторія. Козацьке літописання у працях Михайла Грушевського // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. VІI. – Дрогобич, 2003. – С. 275-289.
 10. Тельвак Вікторія. Українські історики-романтики у працях Михайла Грушевського // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси: РВВ ЧДУ, 2003. – Вип. 50. – С. 9-15.
 11. Тельвак Вікторія. Михайло Грушевський та Київський університет (до проблеми становлення історіографічної концепції) // Polska i jej wschodni sąsiedzi. Tom 4. Pod redakcją Andrzeja Andrusiewicza. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. – S. 48 – 61.
 12. Тельвак Вікторія. Творча спадщина Миколи Костомарова в історіографічній рецепції Михайла Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні / Відп. Ред.. Ю.А.Пінчук. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2004. – Вип. 14. – С. 484-496.
 13. Тельвак Вікторія. Наукова спадщина Михайла Максимовича в історіографічній творчості Михайла Грушевського // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. VIII. – Дрогобич: Коло, 2004. – С. 331-337.
 14. Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії. Монографія. – Київ-Дрогобич, 2005. – 334 с.
 15. Тельвак Вікторія. Михайло Грушевський та дискусії в українській історіографії кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. IХ. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 288-298.
 16. Роман Новацький, Віталій Тельвак, Тельвак Вікторія. Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866-1934). – Opole: Politechnika Opolska, 2007. – 375 s.
 17. Тельвак Вікторія. “Gazeta Naddniestrzańska” як історичне джерело // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. Х. – Дрогобич: Коло, 2006. – С. 734-744.
 18. Тельвак Вікторія. Формування Михайла Грушевського як історіографа (гімназійна доба) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – Вип. 91-93. – С. 69-71.
 19. Тельвак Вікторія. Михайло Грушевський – дослідник української історіографії (теоретико-методологічний аспект) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ХІV-XV. – Дрогобич: Коло, 2011. – С. 264-273.
 20. Тельвак Вікторія. Новинка польської грушевськіани // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ХVІ. – Дрогобич: Коло, 2012. – С. 604-607.
 21. Тельвак Вікторія. Шлях до соборності українських земель: новий історичний погляд (Тимченко Роман, Відносини Української Народної Республіки й Західно-Української народної Республіки (листопад 1918-квітень 1920 рр.): Монографія, Київ: Інститут історії України НАНУ 2013, 347 с.) // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2013. – Volume V. – S. 374-376.
 22. Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Ювілейна грушевськіана 1926 року на сторінках львівської преси // Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki. Pod redakcją Grażyny Wrony, Grzegorza Niecia. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. – Tom XII. Czasopisma XIX-XX w. – S. 117-126.
 23. Тельвак Вікторія. Перша інтелектуальна біографія Олександра Лотоцького // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2015. – Volume Х. – S. 396-401.

Монографії:

 1. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії: Монографія. – Київ-Дрогобич, 2005 (у співавт.)
 2. Грушевський. життєпис на тлі доби. Том. І. – Дрогобич-Ополє, 2016. – 238 c. (у співавторстві з Тельваком В.В. і Новацьким Р.) (авт. частка – 100 с. );
 3. Михайло Грушевський. життєпис на тлі доби. Том. ІІ. – Дрогобич-Ополє, 2016. – 255 c. (у співавторстві з Тельваком В.В. і Новацьким Р.) (авт. частка – 100 с. ).

Навчально-методичні посібники:

 1. Нова історія країн Європи і Америки: методичні матеріали до самостійної роботи фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020302 «Історія» заочної форми навчання / Вікторія Петрівна Тельвак. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 78 с.
 2. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт з історіографії та методології історії. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності 8.02030201 «Історія» [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 70 с. (співавтори – Тельвак В.В., Лазурко Л.М.)
 3. Нова історія країн Європи та Америки: навчально-методичний посібник, ч. 1.: Методичні матеріали до семінарських занять» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія))». / Тельвак Вікторія Петрівна. – Дрогобич: Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

 1. Конференційні підсумки ювілейного року Михайла Грушевського // Український історичний журнал. – 2016. – № 5. – С. 230 – 234. (EBSCO, GoogleScholar, Slavic Humanities Index)
 2. Проблема «Росія та Європа» в історіософському дискурсі та історіографічній практиці Михайла Грушевського // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 1. – С. 21 – 32. (співавтор – Тельвак В.В., авторська участь – 6 с.) (CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services)

Наукові статті у фахових та інших виданнях:

 1. Ювілейна грушевськіана 1926 року на сторінках львівської преси // Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki. Pod redakcją Grażyny Wrony, Grzegorza Niecia. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. – Tom XII. Czasopisma XIX-XX w. – S. 117 – 126. (співавтор – Тельвак В.В.)
 2. Перша інтелектуальна біографія Олександра Лотоцького // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2015. – Volume Х. – S. 396 – 401.
 3. «Предтеча унії» – історико-церковне дослідження Олександра Сушка // Історія релігій в Україні: науковий щорічник 2015 рік. – Л.: Логос, 2015. – Книга І. – С. 49 – 58. (співавтори – Тельвак В.В., Педич В.П.)
 4. Постать Михайла Грушевського на сторінках «Галичанина» // Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki. Pod redakcją Grażyny Wrony, Adama Bańdo, Grzegorza Niecia. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. – Tom XV. Czasopisma XIX-XX w. – S.19-30. (співавтор – Тельвак В.В.)
 5. Історико-церковні проблеми в дослідженні Івана Крип’якевича «Львівська Русь в першій половині XVI віку» // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні». – Л.: Логос, 2017. – Вип. 27. – Ч. 2. – С. 316-326. (0,5 д.а.) (співавтори – Тельвак В.В., Педич В.П.)
 6. Грушевський-історик у полемічному просторі Центрально-Східної Європи зламу століть: наукове, громадське, приватне // Scriptorium nostrum. Електронний історичний журнал. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 65-90. (співавтор – Тельвак В.В.)

 

Оновлено: 26 Листопада, 2020