↑ Повернутись до Кафедра історії України

Ільницький Василь Іванович

Ільницький Василь Іванович

Ільницький Василь Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 14 січня 1985 року у м. Борислав Львівської області.

Контактні засоби зв’язку: vilnickiy@gmail.com

ResearcherID: H-4431-2017 (http://www.researcherid.com/rid/H-4431-2017)

Orcid.org/0000-0002-4969-052x (https://orcid.org/0000-0002-4969-052X)

Освіта. У 2002 році закінчив з відзнакою загальноосвітню школу №15 м. Дрогобич Львівської області (ВК № 19650340). У 2002 році вступив на історичний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (денна форма навчання), який закінчив з відзнакою у 2007 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія” та здобув кваліфікацію вчителя історії і правознавства загальноосвітньої школи другого та третього ступенів (диплом з відзнакою; ВК № 32926010). У 2017 році закінчив факультет туризму та міжнародних комунікацій ДВНЗ “Ужгородський національний університет” за спеціальністю “Туризм” та здобув кваліфікацію туризмознавець (диплом з відзнакою; С17 № 080909). У листопаді 2007 р. зарахований в аспірантуру Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (науковий керівник – завідувач кафедри нової та новітньої історії України, кандидат історичних наук, доцент Футала В. П.). 15 червня 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України захистив (достроково) дисертацію “Дрогобицька округа ОУН: структура і діяльність (1945 – 1952)” на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. Кандидат історичних наук – від 6 жовтня 2010 р. (диплом – ДК № 061943). У 2013 р. прикріплений до Інституту українознавства НАН України для підготовки дисертаційного дослідження (науковий консультант директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор Литвин М. Р.). 15 грудня 2015 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри нової та новітньої історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (атестат – 12Ц № 045075). 27 вересня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України захистив дисертацію “Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945 – 1954)” на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. Доктор історичних наук – від 13 грудня 2016 р. (диплом – ДК № 006061). 16 грудня 2019 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (атестат – АП № 001371).

Трудова діяльність. З вересня 2009 року обраний за конкурсом на посаду викладача кафедри нової та новітньої історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, з січня 2011 року – на посаду старшого викладача тієї ж кафедри. У вересні 2012 року обраний на посаду доцента кафедри нової та новітньої історії України. Із вересня 2017 р. прийнятий на посаду професора кафедри нової та новітньої історії України. 8 вересня 2017 р. призначений виконуючим обов’язків завідувача кафедри історії України. 23 листопада 2017 р. обраний на посаду завідувача кафедри історії України.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (з грудня 2017 р.).

Наука. Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких –5 монографій (3 у співавторстві), 4 розділи у колективній монографії, 3 збірники документів і матеріалів, 23 навчально-методичні посібники, а також 179 статей (з них – 23 статті у виданнях, що індексуються у Scopus, Web of Science (Emerging Sources Citation Index) та 94 статті у наукових фахових виданнях України, 24 навчально-методичні праці, 2 автореферати і 1 мапа. Постійний учасник регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Головний редактор фахових наукових видань  “Східноєвропейський історичний вісник” (Вип. 1 – 13) (включеного до категорії “А” та у наукометричну базу Web of Sciense (Emerging Sources Citation Index)), “Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія»”, член редакційної колегії “Дрогобицького краєзнавчого збірника”, співредактор періодичного наукового збірника “Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (Вип. 1 – 25).

Ініціатор і співорганізатор проведення низки науково-практичних конференцій (“Український націоналістичний рух 1920 – 50-х рр. на Прикарпатті в загальноукраїнському контексті”  (м. Дрогобич, 30 листопада 2007 р.)”; “Націоналізм як феномен української історії 1920 – 1950-х рр.: ідеологія, політика, збройні формування” (До 70-річчя Української Повстанської Армії) (м. Рожнятів, 24 – 25 листопада 2012 р.); “Український визвольний рух (перша половина ХХ ст.): краєзнавчі контексти” (м. Дрогобич, 24 квітня 2015 р.; 27 жовтня 2017 р.; 8 листопада 2019 р.); “Дрогобич і Дрогобиччина в історичній ретроспективі (ХІХ – початок ХХІ ст.)” (м. Дрогобич, 21 квітня 2017 р.); “Національна політика іноземних держав на західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): практика, досвід, уроки для сучасності” (м. Дрогобич, 24 листопада 2017 р.); Українсько-польсько-єврейські взаємини у Східній Галичині (перша половина ХХ ст.): історичний досвід, уроки для сучасності” (м. Дрогобич, 27 травня 2018 р.).

Читаю курси “Історія України”, “Історія ОУН і УПА”, “Концепція національної революції ОУН та боротьба за її реалізацію (30 – 40-і рр. ХХ ст.)”, “Рух Опору у Карпатському краї (1940 – 1950 рр.)”, “Історія туризму”, “Шкільний курс правознавства та методика його викладання” керую підготовкою курсових, магістерських і дисертаційних робіт (науковий керівник 3-х аспірантів і науковий консультант 2 докторантів). Постійно беру участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.

Керівник наукового проекту (2017 – 2018) “Національна політика іноземних держав на західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): практика, досвід, уроки для сучасності” № Ф77/80-2017 від 31.08.2017 р. Державний реєстраційний номер 0117 U 003608.

Відповідальний виконавець наукового проекту: “Українсько-польсько-єврейські взаємини у Східній Галичині (перша половина ХХ ст.): історичний досвід, уроки для сучасності” (09.2017 – 09.2019). Державний реєстраційний номер 0117 U 007141.

Керівник дослідницького гранту Канадського інституту українознавчих досліджень (КІУС) на тему: “Джерела до історії радянських репресій на західноукраїнських землях (1944 – 1953) у Галузевому державному архіві Служби безпеки України: археографічний аналіз” (2019 – 2020 рр.).

Виконавець науково-пошукового проекту Українського інституту національної пам’яті “Українські жертви українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни” (2018 р.).

Виконавець наукового дослідження “Українські та польські інтелектуали в другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.: співпраця, конфлікти, досвід для сьогодення” (грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2019 рік).

Особиста історико-педагогічна практика. Веду співпрацю з учителями шкіл міста Дрогобича та району, виступаю із лекціями, присвяченими важливим історичним подіям, проводжу індивідуальні консультації студентів.

Громадська діяльність. Упродовж 2005 – 2007 рр. очолював Студентське наукове товариство імені проф. В. Ф. Надім’янова. Від 2011 р. – голова Ради молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Член вченої ради ДДПУ ім. І. Франка. Голова громадських організацій “Молодіжний Європейський вибір”.

У 2016 р. обраний членом експертної Ради конкурсу проектів молодих учених Міністерства освіти і науки (секція “Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції”). У березні 2019 р. обраний до складу Наукової ради Міністерства освіти і науки України (секція 20 “Соціально-історичні науки”).

У 2016 р. В. І. Ільницький був обраний членом експертної Ради конкурсу проектів молодих учених Міністерства освіти і науки (секція “Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції”).

Інтереси та вподобання: коло наукових інтересів охоплює актуальні питання новітньої історії України – український національно-визвольний рух у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954).

Відзнаки та нагороди. За високі наукові досягнення нагороджений академічною стипендією імені М. С. Грушевського (2009 – 2010 рр.). Лауреат премії обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (2010 р.). За вагомі особисті заслуги у національно-визвольній боротьбі, відданість ідеалам незалежності української держави, багаторічну плідну громадську діяльність та з нагоди 75-річчя створення Української повстанської армії нагороджений почесною ювілейною відзнакою (листопад 2017 р.).

Лауреат стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених (2014 – 2016; 2018 – 2020), Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова Верховної Ради України від 15 січня 2019 р. № 2670-VIII). Лауреат обласної премії імені героя України Степана Бандери (у номінації “Науково-навчальна національна державотворча діяльність”; 2018 р.). Лауреат премії обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (відомим ученим і знаним фахівцям; 2018 р.). Нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України (194-К від 14.05.2014 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (297-К від 22.06.2017 р.) та Грамотою Львівської обласної державної адміністрації (2019 р.).

 

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ
Монографії

Ільницький В. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945 – 1954). – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 696 с.

Ільницький В. Дрогобицька округа ОУН: структура і керівний склад (1945 – 1952 рр.). Дрогобич: Вимір, 2009. – 368 с.

Ільницький В., Галів М. Лицар невмирущої ідеї. Життя і боротьба Михайла Харіва. – Дрогобич: “Швидкодрук”, 2009. – 108 с.

Ільницький В., Галів М.  Михайло Харів – “Шугай”: життєпис оунівця. Наук. Видання. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 72 с.

Ільницький В. Провід ОУН Карпатського краю. – Торонто – Львів: Видавництво “Літопис УПА”, 2012. – 128 с.

Розділи у колективних монографіях

Ільницький В., Галів М.  Польське шкільництво на Дрогобиччині в період німецької окупації (1941 – 1944 рр.) // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІ: Контексти ідентичності й свободи в освіті та науці / [Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Київ: Посвіт, 2019. – C. 32–52.

Ільницький В., Галів М.  Організація репресивно-каральних органів  (1944 – 1953) // Репресії радянського тоталітарного режиму на західних землях України (1939 – 1953): причини і наслідки, політика пам’яті: монографія / за редакцією Василя Ільницького, Миколи Литвина та Миколи Галіва. – Дрогобич; Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 75–105.

Ilnytskyi V., Haliv M. Violations of “socialist legality” at the statement of the soviet administration in the Carpathian region of OUN (1945 – 1954) // Challenges of study, conservation and interpretation of historical and cultural heritage: collective monograph / V. M. Halyk, H. Z. Hrytsenko, V. I. Ilnytskyi, M. D. Haliv, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – Pp. 48–69. (SENSE)

Ilnytskyi V. The sources to the history of functioning  of the ukrainian liberation movement  in the Carpathian region of the OUN (1945 – 1954) // Chronology in the timeline of historical knowledge: collective monograph /  V. M. Andryeyev, M. D. Haliv, H. Z. Hrytsenko, V. I. Ilnytskyi, etc. – Lviv-Toruń:  Liha-Pres, 2019. – Pp. 57–87. (SENSE)

Збірники

Шлях горіння (науково-популярне видання). Спогади ветеранів ОУН і УПА про національно-визвольну боротьбу в 1930 – 1950-х рр. / Упорядники: М. Галів, В. Ільницький. – Дрогобич: ПП “Посвіт”, 2008. – 520 с.

Українсько-польське протистояння на теренах Дрогобиччини (1943 – 1944 рр.): документи ОУН і УПА. Наук. Видання / В. Ільницький, М. Галів. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 60 с.

Діяльність Служби безпеки ОУН на Дрогобиччині: документи і матеріали (1944 – 1951) / Упоряд. В. Ільницький, М. Галів; передмова – В. Ільницький, примітки – М. Галів. – Кн. 1. – Дрогобич: ПП “Швидкодрук”, 2009. – 264 с.

Довідник

Ільницький В. Героїчний чин ОУН і УПА на Дрогобиччині в роки Другої світової війни (Довідник про керівний склад Організації українських націоналістів Дрогобицького району). – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 88 с.

Навчальні посібники

Ільницький В. Рух Опору у Карпатському краї (1940 – 1950 рр.). Тексти лекцій [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 “Освіта”. Спеціальності 014 Середня освіта (Історія)]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 492 с.

Ільницький В. Історія Організації українських націоналістів та Української повстанської армії: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх напрямів підготовки]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2016. – 92 с. (співавтор М. Галів).

Навчально-методичні посібники

Ільницький В., Галів М., Батюк Т.  Історія України: методичні матеріали до семінарських занять: навчально-методичний посібник [для студентів неісторичних напрямів підготовки. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 62 с.

Ільницький В., Батюк Т., Галів М., Лучаківська І. Історія української державності: методичні матеріали до семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 36 с.

Ільницький В., Галів М. Історія Організації українських націоналістів та Української повстанської армії: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх напрямів підготовки]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2016. – 92 с. 

Ільницький В. Рух Опору у Карпатському краї (1940–1950 рр.): методичні матеріали до семінарських занять [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 “Освіта”. Спеціальності 014 “Середня освіта” (Історія)] Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. –  80 с.

Ільницький В. Концепція національної революції ОУН та боротьба за її реалізацію (30 – 40 рр. ХХ ст.)”: методичні матеріали до семінарських занять [для підготовки фахівців другого (магістерського)  Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 44 с.

Ільницький В. Історія Організації українських націоналістів і Української повстанської армії: методичні матеріали до семінарських занять [для студентів ЗВО] / 2-ге видання. розширене та доповнене. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. − 60 с.

Ільницький В., Футала В., Тельвак В., Галів М. та ін. (всього 6 осіб) Рекомендації органам державної влади, місцевого самоврядування щодо реалізації національної політики України (на основі результатів науково-дослідної роботи “Національна політика іноземних держав на західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): практика, досвід, уроки для сучасності”) Дрогобич: “Посвіт”, 2018. – 56 с.

Статті

Ільницький В. Функціонування старшинських і підстаршинських шкіл у ВО-4 «Говерля» (1943 – 1944) // Spheres of Culture. – Lublin, 2016. – Volume XIII. – P. 384–391.

Ільницький В. Функціонування військово-польової жандармерії у Воєнній окрузі 4 «Говерля» (1944 – 1945) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: «Історія» / Збірник наукових праць / [за заг.ред. проф. О. А. Мельничука]. – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 95–100.

Ільницький В. Практична реалізація тактичної схеми «Олег» у Карпатському краї ОУН // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2016. – Т. 26: До 80-річчя від дня народження професора Анатолія Копилова. – С. 412–421.

Ільницький В. Теоретико-методологічні засади дослідження діяльності Карпатського краю ОУН в Українському визвольному русі (1945 – 1954) // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Історія, політологія. – Маріуполь, 2016. – Вип. 16. – С. 34–41. (фахове видання)

Ільницький В. Причини та наслідки виникнення конфліктних ситуацій у середовищі підпілля Карпатського краю ОУН (1945 – 1952) // Сумський історико-архівний журнал. Науковий журнал з історії та архівознавства України. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – № XXVІІ. – С. 51–58.

Ільницький В.  Участь іноземців у визвольному русі на теренах Карпатського краю ОУН (друга половина 1940-х рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – Вип. 46. – C. 259–263. (фахове видання)

Ільницький В. Стратеґія і тактика українських повстанців у ВО-4 “Говерля” // Spheres of Culture. – Lublin, 2016. – Volume XIV. – P. 298–306.

Ільницький В. Перебудова діяльності українських націоналістів у Карпатському краї ОУН (кінець 1940-х – 1950-ті рр.) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Історія” / [ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін.]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск тридцять восьмий. – С. 122–133. (фахове видання)

Ільницький В. Діяльність молодіжних націоналістичних організацій у Дрогобичі (1945–1952) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький, В. Футала]. – Спецвипуск IІI. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 300–311. (фахове видання)

Ільницький В. Документи до історії нацистських органів безпеки у Дрогобичі (1941–1944) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький, В. Футала]. – Спецвипуск IІI. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 393–421. (фахове видання)

Ільницький В. Організація господарського та фінансового забезпечення діяльності Карпатського краю ОУН // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький, В. Футала]. – Спецвипуск IІI. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 340–356. (фахове видання)

Ільницький В. Організація Української народної самооборони на теренах Карпатського краю ОУН // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: «Історія» / Збірник наукових праць / [за заг.ред. проф. О. А. Мельничука]. – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – Вип. 25. – С. 122–128. (фахове видання)

Ільницький В. Основні форми співпраці українського визвольного руху з різними соціальними групами населення у Карпатському краї ОУН // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 64–70. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ilnytskyi V., Batuk T. Policy of the management of the OUN’S Carpathian area on the starving arrivals from Ukraine’s eastern regions (1946 – 1947) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 58–63. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ільницький В. Використання радянськими силовими органами агентурно-інформаційної мережі у боротьбі із підпіллям у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 80–93. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ільницький В., Галів М. Документ радянських органів держбезпеки про діяльність осередку нацистської СД (служби безпеки) в Дрогобичі (1941 – 1944 р.) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 4. – C. 61–68. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ільницький В. Підрахунок чисельності проведених акцій у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 4. – C. 88–99. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ільницький В., Галів М. Документи польської поліції про громадсько-політичні погляди українських і єврейських учителів Дрогобицького повіту (1925) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 5. – C. 88–106. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ільницький В. Боротьба радянської адміністрації проти українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН засобами колективізації (1945 – 1952) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 5. – C. 191–198. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ільницький В., Пантюк М. Діяльність старшинської школи УПА імені полк. Є. Коновальця на Коломийщині (із особистих зізнаннь Федора Стефановича-“Кропиви”) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Вип. 6. – C. 163–181. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ільницький В. Про чисельність повстанців у Воєнній окрузі 4 “Говерля” // Сумський історико-архівний журнал. Науковий журнал з історії та архівознавства України. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – 2018. № XXV. – С. 68–74. (фахове видання)

Ilnytskyi V. Spotting and liquidation of Ukrainian, Polish and Jewish organizations in Drohobych by soviet repressive units (1940) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – Вип. 7. – С. 120–150. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ilnytskyi V., Kantor N. Reprisals of the Soviet administration against families of insurgents in Karpatskyi krai of the OUN (1945 – 1954) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – Вип. 7. – С. 173–180. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ilnytskyi V., Telvak V. Mykhailo Hrushevsky and Nicolae Iorga scholars’ struggle over the national history // “Codrul Cosminului”. – XXIV. – 2018. – № 1. – Pp. 53–64. (Scopus)

Ilnytskyi V., Kantor N. Operative-tactical devices of the insurgents of Military district – 4 “Hoverlia” (1944 – 1949) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – Вип. 8. – С. 132–141. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ilnytskyi V. The unknown documents to the history of the elections into the supreme council of the USSR (on February 10th, 1946) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – Вип. 8. – С. 153–170. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ilnytskyi V., Kornovenko S., Telvak V. Evolution of peasant land tenure during the Ukrainian revolution of 1917–1921 // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4. – № 3. – Pp. 133–141. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ilnytskyi V., Telvak V. Operative investigations of the participants of Ukrainian libe-ration movement in romanian people’s republic (1955 – 1957) by the soviet repressive bodies // Analele Universităii din Craiova. Istorie (Annals of the University of Craiova. History). – 2018. – Anul. XXIII. – № 34 (2). – November. – S. 97–108. (Scopus)

Ilnytskyi V. Revisiting the functioning of the Ukrainian insurgent movement in TV 22 “Black Forest” (1945 – 1946) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – Вип. 9. – С. 93–107. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ilnytskyi V., Korsak R., Hodia I. Ukrainian-czech economic links: diplomacy, trade, and tourism (the beginning of the ХХІ century) // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4. – № 4. – Pp. 181–187. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ільницький В. Бойова діяльність націоналістично-го підпілля у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) // Сумський історико-архівний журнал: науковий журнал з історії та архівознавства України. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. –  № XXІХ. – С. 69–77. (фахове видання, Index Copernicus International)

Ilnytskyi V., Telvak V. Ukraine between Europe and Russia: Mykhailo Hrushevsky’s Vision // European journal of transformation studies. – 2018. – Vol. 6. – № 2. – C. 25–43. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ilnytskyi V., Telvak V. The Romanian vector of the activity of the OUN’s Carpathian area (the 1940s – beginning of the 1950s): on the cooperation of the Ukrainian and Romanian underground // Danubius. – XXXVI. – Galaţi. – 2018. – Pp. 217–234. (Scopus)

Ilnytskyi V. On the problem of ukrainian-polish cooperation in Karpatskyi krai of OUN (1943 – 1945) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національ-ного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – Вип. 50. – C. 146–152. (фахове видання, Index Copernicus International)

Ільницький В. Організація боротьби репресивно-каральних органів протиукраїнсько-го визвольного руху: невідомі інструктивні документи (1945 р.) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь Ільницький (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 1/43 (2019). – С. 167–183.

Ільницький В., Галів М. Українські, польські, єврейські учителі та учні Дрогобиччини як об’єкт радянських репресій (1939 – 1941 рр.) // Молодь і ринок. – № 8 (175), серпень 2019. – С. 32–37. (фахове видання)

Ilnytskyi V., Kantor N. Establishment of the soviet administration in the Carpathian region through the use of the open forms of punishment (1944 – 1954) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 10. – С. 181–192. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ilnytskyi V., Korsak R., Sichka I. Interregional European Integration, Trade And Tourism Cooperation Of The Countries Of Eastern And Central Europe (On The Example Of Ukraine And The Czech Republic) // European journal of transformation studies. – 2019. – Vol. 7. – № 1. – C. 67–89. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Ilnytskyi V., Haliv M. The struggle of soviet repressive and punitive organs against former romanian intelligence and counterintelligence structures in Ukraine (1944 – 1951) // Analele Universităii din Craiova. Istorie (Annals of the University of Craiova. History). – 2019. – Anul. XXIV. – № 2 (36). – November. – S. 103–118. (Scopus)

  1. Haliv Violations of “socialist legality” at the statement of the soviet administration in the Carpathian region of OUN (1945 – 1954) // Challenges of study, conservation and interpretation of historical and cultural heritage: collective monograph / V. M. Halyk, H. Z. Hrytsenko, V. I. Ilnytskyi, M. D. Haliv, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – Pp. 48 – 69. (SENSE)

The sources to the history of functioning  of the ukrainian liberation movement  in the Carpathian region of the OUN (1945 – 1954) // Chronology in the timeline of historical knowledge: collective monograph /  V. M. Andryeyev, M. D. Haliv, H. Z. Hrytsenko, V. I. Ilnytskyi, etc. – Lviv-Toruń:  Liha-Pres, 2019. – Pp. 57 – 87. (SENSE)

М. Галів Організація репресивно-каральних органів  (1944–1953) // Репресіїрадянського тоталітарного режиму на     західних землях України (1939–1953): причини і наслідки, політика пам’яті: монографія / за редакцією Василя Ільницького, Миколи Литвина та Миколи Галіва. – Дрогобич; Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 75 – 105.

Korsak R.,  Sichka I. Interregional European Integration, Trade And Tourism Cooperation Of The Countries Of Eastern And Central Europe (On The Example Of Ukraine And The Czech Republic) // European journal of transformation studies. – 2019. – Vol. 7. – № 1. – C. 67 – 89.

(Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Організація боротьби репресивно-каральних органів протиукраїнсько-го визвольного руху: невідомі інструктивні документи (1945 р.) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь Ільницький (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 1/43 (2019). – С. 167 – 183. (фахове видання, Index Copernicus International))

  1. M. Haliv The struggle of soviet repressive and punitive organs against former romanian intelligence and counterintelligence structures in Ukraine (1944 – 1951) // Analele Universităii din Craiova. Istorie (Annals of the University of Craiova. History). – – Anul. XXIV. – № 2 (36). – November. – S. 103 – 118. (Scopus)

Обставини загибелі провідника окружного проводу ОУН Закарпаття Дмитра Бандусяка // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. Вип. 32. – С. 125 – 138. (фахове видання)

  1. Haliv The Industrial School for Jewish Girls, Sambir (1925–1939): A Local Institutional Description // Annales Universitatis apulensis. – Series Historica. – 2019. – № 1 (23). – С. 119 – 132.  (Scopus)
  1. Y. Stetsyk, V. Boyechko The Monks of Dobromyl Basilian Monastery of St. Onuphrius (1783):       A Biographical Review // Annales Universitatis apulensis. – Series Historica. – 2019. – № 2 (23). – С. 65 – 92. (Scopus)

Practical Realization of the Ethno-national Policy in the Carpathian Area of OUN (1944–1954): Jews in the Ukrainian Liberation Movement // Danubius. – XXXVII. – Galaţi. – 2019. – Pp. 251 – 260. (Scopus)

Використання агентурно-бойових груп у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) // Ozbrojený  protikomunistický odpor v krajinách strednej a východnej európy  (1944 – 1953) / Zostavovateľ: Michal Šmigeľ. – Banská Bystrica: Belianum, 2019. – С. 222 – 247.

  1. Haliv Structure and activities of romanian intelligence and counterintelligence bodies in Transnistria (1941 – 1944) (based on SSA SSU) // Analele Universităii din Craiova. Istorie (Annals of the University of Craiova. History). – 2020. – Anul. XXV. – № 1 (37). – April. – S.107 – 124. (Scopus).

Л. Лазурко ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  «Український визвольний рух першої половини ХХ ст.:  краєзнавчі контексти (до 90-річчя створення  Організації українських націоналістів  та 110-річчя від дня народження Степана Бандери)» // Український історичний журнал. – 2020. – № 2. – С. 236 – 238. (фахове видання, Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Р. Михаць Невідомий документ  про порушення соціалістичної законності  при утвердженні радянської адміністрації  на західноукраїнських землях // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь Ільницький (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 3/45 (2020). – С. 186 – 203. (фахове видання, Index Copernicus International)

N. Kantor The unknown document on the struggle of the soviet power bodies against the oun of the melnykivskyi direction on the chernivtsi region (16 may 1947) // Сумський історико-архівний журнал: науковий журнал з історії та архівознавства України. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – № XXXIV. – С. 40 – 53. (фахове видання, Index Copernicus International)

Оновлено: 16 Липня, 2021