↑ Повернутись до Кафедра історії України

Лазурко Лідія Миколаївна

Лазурко Лідія Миколаївна

Лазурко Лідія Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України  ДДПУ ім. Івана Франка. Народилася 8 липня  1975 року у м. Дрогобич.

Освіта. У 1997 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю “Всесвітня історія та практична психологія”. Протягом 1997 – 2000 р. навчалася в аспірантурі. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Часопис “Kwartalnik Historyczny” і розвиток польської історіографії останньої чверті XIX – першої половини XX століття” зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Трудова діяльність. З 1998 по 2002 р. працювала заступником завідувача відділенням філософії ДДПУ. У 2006 – 2009 рр. працювала методистом та викладачем кафедри загальноекономічної та гуманітарної підготовки “Інституту підприємництва та перспективних технологій” НУ “Львівська політехніка”. 2009 – 2010 р. викладач кафедри всесвітньої історії, з 2010  – старший викладач,  з 2012 р. – доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін ДДПУ імені Івана Франка, з 2017 р. – доцент кафедри історії України ДДПУ імені Івана Франка

Контактні засоби зв’язку: lazurkol@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9748-9249

ResearcherID: D-4089-2019

Наукова діяльність пов’язана з питаннями історіографії та методології історії XIX – XX ст.  Автор понад трьох десятків наукових публікацій, в тому числі:

 1. Лазурко Л. Польська наука міжвоєнного періоду в історіографічній рецепції часопису “Kwartalnik Historyczny” // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Наукове видання історичного факультету ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич, 2009. – Вип. XIII. – С. 156 –168.
 2. Лазурко Л. Польське історичне товариство у Львові та його часопис // Студії з архівної справи та документознавства: міждисциплінарний збірник наукових праць. – К., 2010. – Т. 18. – С. 112 – 118.
 3. Лазурко Л. “Часопис “Kwartalnik Historyczny” і розвиток польської історіографії останньої чверті XIX – першої половини XX століття”. Монографія. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 282 с.
 4. Лазурко Л. Львівський часопис “Ruś”: організаційні засади та основні напрями діяльності // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Наукове видання історичного факультету ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – Вип. XVI. – С. 338 –357.
 5. Лазурко Л. Францішек Равіта-Ґавронський як дослідник українського минулого // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Наукове видання історичного факультету ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – Вип. XVII – XVIII. – С. 625 – 638.
 6. Лазурко Л. Співпраця редакції часопису «Kwartalnik Historyczny» з Львівським університетом (1887 – 1914 рр.) // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія / за редакцією Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженги. – Львів: ПАІС, 2015. – С. 185 – 193. (колективна монографія)
 7. Лазурко Л. Образ української історичної науки на шпальтах часопису «Kwartalnik Historyczny» міжвоєнного двадцятиліття // Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie / Pod redakcją naukową Jerzego Maternickiego, Joanny Pisulińskiej i Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. – С. 259 – 274. (колективна монографія)
 8. Dzieja lwowskiego czasopisma historycznego «Ruś» (1911) // XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”. Streszczenia referatów. – Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 2014. – S.18- 28.
 9. The Medieval Studies problems on the pages of the «Kwartalnik Historyczny» during the L’viv period // V Kongres Mediewistów Polskich. Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu. Księga abstraktów. – Rzeszów: Drukarnia Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. – С. 149 – 150.
 10. Ukrainika na łamach „Kwartalnika Historycznego” w okresie międzywojennym // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, rok LVIII (2013), Kraków: wyd. Secesja, 2013, s. 239 – 255. (У співавторстві з Тельвак В.В.)
 11. Bohaterowie i antybohaterowie: Eugeniusz Koko o Franciszku Rawicie-Gawrońskim // Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne. Vol. XII (2013/3), s. 145-155
 12. Францішек Равіта-Ґавронський як дослідник українського минулого // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Наукове видання історичного факультету ДДПУ ім. Івана Франка. – Вип.XVII. – Дрогобич: Коло, 2014. – С.625-638.
 13. Формування редакційної політики часопису „Kwartalnik Historyczny” (1887 – 1900 рр.) // Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki. – T.XII, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. – S. 27-38.
 14. Співпраця редакції часопису “Kwartalnik Historyczny” з Львівським університетом (1887 – 1914 рр.) // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність: 1661 – 2015 / pа ред.: Л.Зашкільняка та П.Сєрженги. – Львів: ПАІС, 2015. – С. 185 – 193.
 15. Образ української історичної науки на шпальтах часопису «Kwartalnik Historyczny» міжвоєнного двадцятиліття // Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie / Pod redakcją naukową Jerzego Maternickiego, Joanny Pisulińskiej i Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. – С. 259– 274.
 16. Галицькa регіоналістика на сторінках часопису „Kwartalnik Historyczny” (1887–1914) // Galicja. Studia i materiały, 1/2015. – C. 252 – 269.
 17. Початки спеціалізованої історичної преси у Львові (часопис «Przegląd Archeologiczny») // Historia. сiągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu / Pod redakcją naukową Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska i Paweł Sierżęga. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – С. 373 – 383.
 18. Святкування українських національних ювілеїв у Галичині (кінець XIX – початок XX ст.) // З історії західноукраїнських земель / [наук. редактор і упорядник Ірина Орлевич]: Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України. – Львів, 2015. – Вип. 10–11. – C. 184-206.
 19. Kwestie metodologiczne na łamach „Kwartalnika Historycznego” (do 1939 r.) // Klio polska. Studia i materiały do dziejów historiografii polskiej, t. VIII, red. Andrzej Wierzbicki, Wyd: IH PAN, Warszawa 2016, s. 25-36.
 20. Історія польської науки 1944 – 1989 рр. // Український історичний журнал. –   –  № 6. –  С. 211 – 225.
 21. Історія середньовіччя у представленні авторів часопису “Kwartalnik Historyczny” (1887 – 1939) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович та ін. – Вип. ХІХ-ХХ. – Дрогобич: Коло, 2017. – С. 285 – 293.
 22. Польсько-німецькі історичні взаємини у рецепції співпрацівників часопису «Kwartalnik Historyczny» (1887 – 1939 рр.) // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Питання всесвітньої історії» / Матеріали конференції 10 листопада 2017 р., м. Дрогобич / За наук. ред. професора Олега Петречка, доцента Володимира Галика. – Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 156 – 162.
 23. Kwestie metodologiczne na łamach „Kwartalnika Historycznego” (do 1939 r.) // Klio polska. Studia i materiały do dziejów historiografii polskiej, t. VIII, red. Andrzej Wierzbicki, Wyd: IH PAN, Warszawa 2016, s. 25-36
 24. Лазурко Л. Lviv chronicle «Przegląd Аrcheologiczny» and the Ukrainian issue // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Випуск 7. – С. 22 – 30. (Web of Science)
 25. Лазурко Л. Історіографічний образ Тадеуша Костюшки на сторінках польських і українських наукових часописів Львова кін. XIX – поч. XХ ст. // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Випуск 9. – С. 36 – 44. (Web of Science)
 26. Lazurko, L. & Shcherban, O. (2020). Historical and economic problems on the pages of the journal “Kwartalnik Historyczny” (1887 – 1918). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 14, S. 46–53. (фахове видання, Web of Science (Emerging Sources Citation Index)  (авторська частка 1 др. арк.)
 27. Дослідження українських вчених на сторінках польських історичних часописів Львова XIX ст. Українські та польські інтелектуали в другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. : співпраця, конфлікти, рецепція : колективна монографія / за редакцією Віталія Тельвака. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 9–34. (авторська частка 2 др.арк.)
 28. Співпраця українських вчених з Історичним товариством у Львові (1886–1939 рр.).. Українські та польські інтелектуали в другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. : співпраця, конфлікти, рецепція : колективна монографія / за редакцією Віталія Тельвака. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 49–72. (авторська частка 2 др.арк.)
 29. Конструювання «української» легенди у біографії Вільгельма фон Габсбурга. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. Василь Ільницький. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – Випуск 2/44. – С. 272–288. (фахове видання, індексується у міжнародних базах даних: Google Scholar, Index Copernicus (ICV 2018-62.60).) (1,4 др. арк.)

   

Наукові статті:

 1. Францішек Равіта-Ґавронський  як дослідник українського минулого // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л.Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін.  – Вип.XVII. – Дрогобич: Коло, 2014. – С.625–638.
 2. Формування редакційної політики часопису «Kwartalnik Historyczny» (1887 – 1900 рр.) // Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki. – T.XII, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. – S. 27–38.
 3. Співпраця редакції часопису «Kwartalnik Historyczny» з Львівським університетом (1887 – 1914 рр.) // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність: 1661 – 2015 / pа ред.: Л.Зашкільняка та П.Сєрженги. – Львів: ПАІС, 2015. – С. 185–193.
 4. The Medieval Studies problems on the pages of the «Kwartalnik Historyczny» during the L’viv period // V Kongres Mediewistów Polskich. Księga abstraktów. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszówskiego, 2015. – С. 149–150.
 5. Образ української історичної науки на шпальтах часопису «Kwartalnik Historyczny» міжвоєнного двадцятиліття // Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie / Pod redakcją naukową Jerzego Maternickiego, Joanny Pisulińskiej i Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. – С. 259–274.
 6. Галицькa регіоналістика на сторінках часопису «Kwartalnik Historyczny» (1887–1914) // Galicja. Studia i materiały, 1/2015. – C. 252–269.
 7. Початки спеціалізованої історичної преси у Львові (часопис «Przegląd Archeologiczny») // Historia. сiągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu / Pod redakcją naukową Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska i Paweł Sierżęga. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – С. 373–383.
 8. Святкування українських національних ювілеїв у Галичині (кінець XIX – початок XX ст.)   // З історії західноукраїнських земель / [наук. редактор і упорядник Ірина Орлевич]: Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України. – Львів, 2015. – Вип. 10–11. – C. 184–206.
 9. Kwestie metodologiczne na łamach «Kwartalnika Historycznego» (do 1939 r.) // Klio polska. Studia i materiały do dziejów historiografii polskiej, t. VIII, red. Andrzej Wierzbicki, Wyd: IH PAN, Warszawa 2016, s. 25–36.
 10. Історія польської науки 1944 – 1989 рр. // Український історичний журнал.  –   2016. –  № 6. –  С. 211–225.
 11. Історія середньовіччя у представленні авторів часопису “Kwartalnik Historyczny” (1887 – 1939) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович та ін. – Вип. ХІХ-ХХ. – Дрогобич: Коло, 2017. – С. 285–293.
 12. Вихід українців Галичини у публічний простір вулиць на початку XIX ст. // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Спеціальний випуск 3. – С. 204-213.

Навчально-методичні посібники:

 1. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт з історіографії та методології історії. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОР «Магістр» спеціальності 8.02030201 «Історія» [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 70 с. (співавтори Тельвак В.П., Тельвак В., авторська участь – 23 с.).
 2. Історія підавстрійської Галичини. Методичні рекомендації до семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
 3. Джерела з історії України. Методичні матеріали до семінарських занять. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Історія). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 64 с.

Брала участь у роботі понад 30 конференцій та семінарів, у тому числі:

 1. Міжнародна наукова конференція “Продовження і зміна. Історіографія країн Центрально – Східної Європи стосовно нових тенденцій в науці ХІХ – ХХ століть” (Варшава, 25 – 26 вересня 2014 р.). Тема доповіді: “Теоретико-методологічні дискусії на шпальтах часопису „Kwartalnik Historyczny” львівської доби”;
 2. Міжнародна наукова конференція “Історія та історики у Львівському університеті: ретроспективи і перспективи” (Львів, 2 – 3 жовтня 2014 р.). Тема доповіді: “Співпраця редакції часопису “Kwartalnik Historyczny” з Львівським університетом (1887 – 1914 рр. )”;
 3. XII Міжнародна конференція “Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX-XX століть” (Краків, 13 – 14 листопада 2014 р.). Тема доповіді: “Діяльність львівського історичного часопису “Ruś” (1911 р.)”.
 4. Міжнародна наукова конференція: Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej i ukraińskiej  myśli historycznej XIX i XX w. (28 – 29.09.2017 r., Rzeszów)
 5. Міжнародний науковий конгрес: III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski  (11-14.10.2017 r.,  Kraków)

Внесок у розвиток кафедри. Бере участь в організації і проведенні щорічних студентських олімпіад з історії (з 2010 р.), керує діяльністю на історичному факультеті студентського наукового осередку імені Ю. Дрогобича. Була член оргкомітету круглого столу “До питання соборності в сучасній Україні” (Дрогобич, 14 лютого 2013 р.), оргкомітету студентської конференції “Людина, що змінила світ” (Дрогобич, 19 березня 2013 р.). Бере участь у розробці кафедральної теми “Українська та польська історіографія XIX – початку XXI ст.: інституції, персоналії, концепції”. Індивідуальна тема: “Історична періодика Львова (кін. XIX – поч. XX ст.) як феномен інституційної історіографії”.

Інтереси та вподобання стосуються питань історіографії та історичної епістемології.

 

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема Дрогобицьких Міжнародних наукових історико-краєзнавчих конференцій, учасник міжнародних наукових дослідницьких проектів «Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. , « Galicja 1772–1918».

Член «Towarzystwa  Historiograficznego». Член наукової ради часопису «Rocznik Historii Prasy Polskiej».

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента.

Член спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (за спеціальністю 07.00.06 “Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”).

За період 2014 – 2018 рр. взяла участь у понад 10-ти наукових конференціях.

Під її  керівництвом було опубліковано 3 наукові статті студентів.

Оновлено: 24 Листопада, 2020