Тельвак Віталій Васильович

Тельвак Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 27 квітня 1974 року у м. Турка Львівської області.

Освіта. Закінчив історичний факультет (1997) й аспірантуру Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (2001; нині Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) і залишився в ньому працювати. Кандидатську дисертацію на тему: “Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів М.С.Грушевського (кінець ХІХ – початок ХХ століття)” захистив у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2001). Докторську дисертацію на тему: “Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ – 30-х років ХХ століття” захистив в Інституті історії України НАН України (2009).

Трудова діяльність. Викладач (1997-2001), доцент (2001-2009), професор (від 2009) кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наука. Ще зі студентських часів наукові інтереси були пов’язані з вивченням української історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття, зокрема, з постаттю її патріарха – Михайла Грушевського, що зумовило вибір теми кандидатської та докторської дисертацій. Інша сфера зацікавлень – польська історіографія другої половини ХІХ – початку ХХ ст., теоретико-методологічні проблеми історичної науки, регіональна історія, персоналістика. Автор близько понад 400 наукових праць, серед них – чотирнадцять монографій.

 

Лауреат Премії імені Михайла Грушевського НАН України (2021).

Активний учасник багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференційних проектів.

Керує кафедральною науковою темою «Польські та українські історики в ХІХ – ХХ ст.: співпраця, конфлікти, рецепція».

Член редакційної колегії періодичних видань: «Східноєвропейський історичний вісник», «Український селянин», «Проблеми гуманітарних наук. Серія історія», «Михайло Грушевський: студії та джерела», “Sensus Historiae” (Познань, Польща), “Rocznik Historii Prasy Polskiej” (Краків, Польща), “Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia VIII. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” (Краків, Польща), мультимедіальний науковий журнал “Tourism, Sport and Health” (Ополє, Польща), мультимедіальний науковий журнал «Scriptorium nostrum».

Виконавець проєкту НФДУ «Політика пам’яті та історична свідомість населення на окупованих Росією територіях України (ОРДЛО, АР Крим, Севастополь)», реєстраційний номер 2020.02/0103.

Учасник міжнародного проекту «Galicja 1772–1918» та міжнародного проекту «е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО».

Член низки наукових товариств: Наукового Товариства ім. Шевченка, Українського Історичного Товариства, Інституту Центрально-Східної Європи, Холмського історичного товариства (РП), Міжнародного історіографічного товариства (РП)

Здійснює керівництво аспірантами. Керівник семи захищених кандидатських і однієї докторської дисертацій.

У 2017 р. був головою журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Історія» (Херсон, 10-13 квітня 2017 р.); багатолітній член журі Всеукраїнських студентських турнірів з історії (Київ, Київський університет імені Б. Грінченка).

Внесок у розвиток кафедри: Автор методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних предметів: «Історіософія та методологія історії», «Грушевськознавство», «Інтелектуальна історія Європи», «Теорія та методологія історії в Україні в ХІХ – в першій третині ХХ ст.» та ін. Керує курсовими та магістерськими роботами студентів.

Гарант освітньої програми «Середня освіта (Історія)».

Громадська діяльність. Від початку праці в університеті – куратор академічних груп. Член вченої ради історичного факультету ДДПУ імені Івана Франка.

Основні публікації.

Монографії:

 1. Михайло Грушевський: життєпис на тлі доби. – Херсон: Видавництво ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 572 с., іл. (співавтор – Пиріг Р. Я., авторська участь – 400 с.)
 2. Львівська історична школа Михайла Грушевського. Львів: Світ, 2016. 440 с. (у співавторстві з Василем Педичем).
 3. Михайло Грушевський: біографічний нарис. К.: Либідь, 2016. 576 с. (у співавторстві з Русланом Пирогом).
 4. Михайло Грушевський. Життєпис на тлі доби. Том. І. Дрогобич-Ополє, 2016. 238 c. (у співавторстві з Вікторією Тельвак, Романом Новацьким).
 5. Михайло Грушевський. Життєпис на тлі доби. Том. ІІ. Дрогобич-Ополє, 2016. 255 c. (у співавторстві з Вікторією Тельвак, Романом Новацьким).
 6. Постать Михайла Грушевського в історіографії Центрально-Східної Європи (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). Дрогобич, 2012. 169 c.
 7. Грушевськознавство. Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. Дрогобич, 2011. 236 с.
 8. Грушевськознавство – спеціальна галузь історичних знань. Дрогобич, 2009. 280 с.
 9. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). Київ-Дрогобич: Вимір, 2008. 494 с.
 10. Михайло Грушевський на тлі доби. Перша частина. Дрогобич-Opole: Politechnika Opolska, 2008. 378 s. (у співавторстві з Романом Новацьким).
 11. Wybitne przedstawiciele kultury europejskiej. Mychajło Hruszewski (1866-1934). Opole: Politechnika Opolska, 2007. 375 s. (у співавторстві з Вікторією Тельвак, Романом Новацьким).
 12. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії. Київ-Дрогобич, 2005. 334 с. (у співавторстві з Вікторією Тельвак).
 13. Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського (кінець ХІХ-початок ХХ століття). Нью-Йорк-Дрогобич, 2002. 236 с.

 

Навчально-методичні посібники:

Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт з історії. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців за освітньою програмою Середня освіта (Історія) та правознавство другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 014 «Середня освіта (Історія)», галузь знань 01 «Освіта / Педагогіка» для студ. вищ. навч. закл. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. 54 с. (співавтори – Галів М. Д., Лазурко Л. М.)

Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт з історіографії та методології історії. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОР «Магістр» спеціальності 8.02030201 «Історія» [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 70 с. (співавтори – Тельвак В. П., Лазурко Л. М.)

Інтелектуальна історія Європи. Методичні рекомендації до семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 48 с.

Вступ до історії: Методичні матеріали до самостійної роботи : навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 40 с.

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

Становище русинської меншини в Другій Речі Посполитій за матеріалами газети «Наш лемко» // Русин. – 2020. – Т. 61. – С. 166-182.

A visit of Nicolae Iorga to Poland in june 1924: an attempt of reconstruction // Analele Universităţii din Craiova. Istorie. – 2020. – Anul XXV, Nr. 2(38). – P. 41-52.

„Geschichte des Ukrainischen (Ruthenischen) volkes“ of Mykhailo Hrushevsky in the discussions of the beginning of the XXth century // Studia Historica Nitriensia. – 2021. – Vol. 25. – No. 1. – P. 71-90.

Historical school of Mykhailo Hrushevsky in Lviv: formation, structure, personal contribution // Studia Historiae Scientiarum. – 2021. – Vol. 20. – P. 239–261.

Гирич Ігор. В‘ячеслав Липинський: хлібороб і жовнір (Співвідношення демократичного і консервативного в його історіософії). – К., 2019. – 310 с.) // Український історичний журнал. – 2020. – № 6. – С.188-192 .

Reception of Hrushevsky studies: epistolary aspect // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 20. – С. 32-39.

Ukraińska korespondencja w zbiorach działu rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu // Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. – 2020. – T. 31. – S. 141-165.

Проблема «Росія та Європа» в історіософському дискурсі та історіографічній практиці Михайла Грушевського // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 1. – С. 21 – 32. (співавтор – Тельвак В.П., авторська участь – 6 с.) (CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services)

Рецензійна стаття: Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця XVIII – початку ХХ ст.: між Слов‘янщиною та Європою. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 480 с. // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 130 – 135. (CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services)

Михайло Грушевський та польсько-український конфлікт у Львівському університеті: спроба реконструкції // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 4. – С. 32 – 43. (CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services)

Mykhailo Hrushevsky and Nicolae Iorga: scholars’ struggle over the national history // Codrul Cosminului. – Vol. XXIV. – 2018. – No. 1. – P. 53 – 64. (Scopus)(співавтор – Ільницький В., авторська участь – 6 с.)

 

Наукові статті у фахових виданнях:

Віденська доба життя Мирона Кордуби у світлі архівних документів // Вісник Черкаського університету: Серія Історичні науки. – 2020. – № 1. – С. 157-163.

Lviv Region State Archive documents as a source for the study of cultural and educational activity of Mykhailo Hrushevsky Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. – 2020. – Вип. 2/45. – С. 153–166.

Українські історичні інституції у міжвоєнній Польщі: спроба узагальнення // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2021. – Вип. 36. – С. 105-111.

Ідея політичної окремішності в українському інтелектуальному дискурсі середини XIX – початку XX ст. (Ігор Гирич. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ століття). Київ: Українські пропілеї, 2020, 452 с.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2021. – Вип. 36. – С. 120-124.

Польська україністика сучасності: спроба історіографічного узагальнення (Рецензія на монографію: Морозова О. Дослідження історії України першої половини ХХ ст. у сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, 2020. 431 с.) // Старожитності Лукомор’я. – 2021 – № 3 (6). – С. 162-167.

Преса як джерело до вивчення соціально-економічних процесів на Галицькій провінції наприкінці ХІХ ст. (за матеріалами часопису «Gazeta Naddniestrzańska») // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. – 2021. – Випуск 6/48. – С. 141-159.

Листи Яна Пайскера до Михайла Грушевського // Вісник Черкаського університету: Серія Історичні науки. – 2021. – № 1. – С. 126-135.

Руслан Пиріг – історик, залюблений в людей // Архіви України. – 2021. – № 2. – С. 205-210.

 

Грушевськіана Івана Крип‘якевича (до 1939 року) // Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / [відп. ред. Микола Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – Вип. 7. – С. 185 – 194.

Персональний склад львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. –Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять шостий. – С. 18–35. (співавтор – В. Педич, авторська участь – 9 с.)

Львівська історична школа Михайла Грушевського: діаспорний дискурс // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / ред. колегія : І. Пасічник, Л. Винар, А. Атаманенко та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 23. – С. 89–96. (співавтор – В. Педич, авторська участь – 4 с.)

П’ять ювілеїв Михайла Грушевського // Український історичний журнал. – 2016. – Вип. 2 (№ 527). – С. 4–50.

“Історичні вправи” Михайла Грушевського у Львівському університеті: спроба реконструкції // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2016. – Випуск 19/20. – С. 313–322.

Михайло Грушевський та Російська Академія наук: історія невдалого обрання // Архіви України. – 2016. – № 5-6. – С. 98–105.

Львівська школа Михайла Грушевського в сучасному історіографічному дискурсі // Історіографічні дослідження в Україні. Збірник наукових праць / Голова редкол. академік НАН України В. А. Смолій / Інститут історії України НАН України. – Вип. 26. – К., 2016. – С. 49–70.

Грушевський-історик у полемічному просторі Центрально-Східної Європи зламу століть: наукове, громадське, приватне // Scriptorium nostrum. Електронний історичний журнал. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 65 – 90. (співавтор – Тельвак В. П., авторська участь – 13 с.)

Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 2–3 (313–314). – C. 212–226. (співавтор – Радченко О., авторська участь – 10 с.

Ukrainian historiography in the mirror of polish journalism (Mykhailo Hrushevsky contra Francishek Ravita-Gavronsky) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Вип. 7. – С. 46–53. (співавтор – Тельвак В. П., авторська участь – 4 с.)

Оновлено: 31 Січня, 2022