Тельвак Віталій Васильович

Тельвак Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 27 квітня 1974 року у м. Турка Львівської області.

Освіта. Закінчив історичний факультет (1997) й аспірантуру Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (2001; нині Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) і залишився в ньому працювати. Кандидатську дисертацію на тему: “Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів М.С.Грушевського (кінець ХІХ – початок ХХ століття)” захистив у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2001). Докторську дисертацію на тему: “Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ – 30-х років ХХ століття” захистив в Інституті історії України НАН України (2009).

Трудова діяльність. Викладач (1997-2001), доцент (2001-2009), професор (від 2009) кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наука. Ще зі студентських часів наукові інтереси були пов’язані з вивченням української історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття, зокрема, з постаттю її патріарха – Михайла Грушевського, що зумовило вибір теми кандидатської та докторської дисертацій. Інша сфера зацікавлень – польська історіографія другої половини ХІХ – початку ХХ ст., теоретико-методологічні проблеми історичної науки, регіональна історія, персоналістика. Автор близько 400 наукових праць, серед них – тринадцять монографій.

Активний учасник багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференційних проектів.

Керує кафедральною науковою темою «Польські та українські історики в ХІХ – ХХ ст.: співпраця, конфлікти, рецепція».

Член редакційної колегії: «Східноєвропейського історичного вісника», «Український селянин», «Проблем гуманітарних наук. Серія історія», “Sensus Historiae” (Познань, Польща), “Rocznik Historii Prasy Polskiej” (Краків, Польща), “Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia VIII. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” (Краків, Польща), мультимедіальний науковий журнал “Tourism, Sport and Health” (Ополє, Польща), мультимедіальний науковий журнал «Scriptorium nostrum».

Приймає участь у реалізації науково-дослідної держбюджетної теми «Українська революція (1917 – 1921 рр.): селянський фактор (номер державної реєстрації 0118U003864). Виконавець проєкту НФДУ «Політика пам’яті та історична свідомість населення на окупованих Росією територіях України (ОРДЛО, АР Крим, Севастополь)», реєстраційний номер 2020.02/0103.

Учасник міжнародного проекту «Galicja 1772–1918» та міжнародного проекту «е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО».

Член низки наукових товариств: Наукового Товариства ім. Шевченка, Українського Історичного Товариства, Інституту Центрально-Східної Європи, Холмського історичного товариства (РП), Міжнародного історіографічного товариства (РП), міжнародного гранту “Galicja 1772–1918”.

Член спеціалізованої вченої ради Д 73.053.01 (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Голова спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 (Дрогобицький державний університет імені Івана Франка).

Здійснює керівництво аспірантами. Керівник шести захищених кандидатських дисертацій.

У 2017 р. був головою журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Історія» (Херсон, 10-13 квітня 2017 р.); багатолітній член журі Всеукраїнських студентських турнірів з історії (Київ, Київський університет імені Б. Грінченка).

Внесок у розвиток кафедри: Автор методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних предметів: «Історіософія та методологія історії», «Грушевськознавство», «Інтелектуальна історія Європи», «Теорія та методологія історії в Україні в ХІХ – в першій третині ХХ ст.» та ін. Керує курсовими та магістерськими роботами студентів.

Громадська діяльність. Від початку праці в університеті – куратор академічних груп. Член вченої ради історичного факультету ДДПУ імені Івана Франка.

 

Основні публікації.

 1. Історіософія та методологія історії: Навчальний посібник. – Дрогобич, 1999.
 2. Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського (кінець ХІХ – початок ХХ століття): Монографія. – Нью-Йорк-Дрогобич, 2002.
 3. Регіональна політика та краєзнавчі ініціативи Історичного товариства у Львові наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть // Дрогобицький краєзнавчий збірник”, 2003, вип. VІI.
 4. Теоретико-методологічна проблематика на сторінках “Kwartalnika Historycznego” (до вибуху Першої світової війни). В кн.: Wielokulturowe њrodowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. – Rzeszуw, 2004. – Тom II.
 5. Иудаика в творческом наследии Михаила Грушевского (историографическая и политическая практики). В кн.: Материалы Одиннадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Академическая серия. – Москва, 2004. – Вып. 16.
 6. Організація та діяльність Краківського кола Історичного товариства у Львові (до 1918 року) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2004. – Вип. VIII.
 7. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії: Монографія. – Київ-Дрогобич, 2005 (у співавт.)
 8. Українська історична наука на сторінках часопису „Kwartalnik Historyczny”. В кн.: Wielokulturowe њrodowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. – Rzeszуw, 2005. – Тom ІII.
 9. Organizacja i dziaіalnoњж Lwowskiego Grona Komisji Historycznej Akademii Umiejкtnoњci // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. – Krakow, 2005. – Rok L.
 10. History and Historians at the Border (Lviv as the Center of Formation of Ukrainian National Historiography) // Crossroads Digest. – Vilnius, 2006. – № 1.
 11. Wybitne przedstawiciele kultury europejskiej. Mychajіo Hruszewski (1866-1934): Монографія. – Opole, 2007 (у співавт.).
 12. Михайло Грушевський на тлі доби. Перша частина: Монографія. – Дрогобич-Opole, 2008 (у співавт.).
 13. Ukrainica w zbiorach rкkopisуw Biblioteki Polskiej w Paryїu // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. – 2008. – Rok LIIІ.
 14. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття): Монографія. – Київ-Дрогобич, 2008.
 15. Методологічні проблеми сучасного грушевськознавства. В кн.: Historia – mentalnoњж – toїsamoњж. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii. – Poznaс, 2010.
 16. Грушевськознавство: Навчальний посібник. – Дрогобич, 2011.
 17. Okres krakowski w їyciu i dziaіalnoњci Stefana Tomaszewskiego w њwietle dokumentуw archiwum Uniwersytetu Jagielloсskiego // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. – 2012. – Rok LVII.
 18. Михайло Грушевський: між доланням і творенням історичних міфів. В кн.: Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku. – Warszawa-Јуdї, 2012.
 19. Постать Михайла Грушевського в історіографії Центрально-Східної Європи (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття): Монографія. – Дрогобич, 2012.
 20. Okres krakowski w їyciu i dziaіalnoњci Stefana Tomaszewskiego w њwietle dokumentуw archiwum Uniwersytetu Jagielloсskiego // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. – Rok LVII. – Krakуw, 2012.
 21. Грушевськіана на сторінках «Українського історичного журналу» (1991–2010 рр.) // Історіографічні дослідження в Україні. – Випуск 22: Доповіді та матеріали Міжнародної наукової конференції “Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття”, 20–21 жовтня 2011 р., м. Київ. – К.: Інститут історії України, 2012.
 22. Михайло Грушевський як історик у світлі своїх рецензій (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол. : П.Сохань, І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. – Львів : Світ, 2012. – Т. 15 : Серія “Рецензії та огляди” : (1898-1904) / упор. В.Шульга, В.Тельвак.
 23. Коментарі // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол. : П.Сохань, І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. – Львів : Світ, 2012. – Т. 15 : Серія “Рецензії та огляди” : (1898-1904) / упор. В.Шульга, В.Тельвак.
 24. Образ Михайла Грушевського у дзеркалі національних історіографічних традицій (перша третина XX ст.) // Академічні й доакадемічні образи української історіографії / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський, І. Н. Войцехівська, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, Я. С. Калакура, В. Ф. Колесник, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, С. В. Кульчицький, В. М. Литвин, В. В. Масненко, О. П. Реєнт, О. В. Ясь (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – К. : Інститут Історії України, 2012.
 25. Monograficzne hruszewskiana: prуba uogуlnienia // Sensus Historiae. – 2013. – Vol. XII.
 26. Росія та Європа в історіософському дискурсі й історіографічній практиці Михайла Грушевського. В кн.: Historia – mentalnoњж – toїsamoњж. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraiсskiej historiografii XIX i XX wieku. Pod redakcj№ Eugeniusza Koko, Magdaleny Nowak i Leonida Zaszkilniaka. – Gdaсsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaсskiego, 2013.
 27. Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) // Історіографічні дослідження в Україні / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський, І. Н. Войцехівська, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, Я. С. Калакура, В. Ф. Колесник, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, С. В. Кульчицький, В. В. Масненко, О. П. Реєнт, О. В. Ясь (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – Вип. 23. – К.: Інститут історії України, 2013.
 28. Дилема «Росія-Захід» в історіографічній спадщині Михайла Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський, І. Н. Войцехівська, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, Я. С. Калакура, В. Ф. Колесник, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, С. В. Кульчицький, В. В. Масненко, О. П. Реєнт, О. В. Ясь (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – Вип. 24. – К.: Інститут історії України, 2014.
 29. Михайло Грушевський в історіографічній рефлексії Івана Крип’якевича (до 1939 року) // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2014. – Volume VІI.
 30. Листування Михайла Грушевського з Миколою Марром // Український історичний журнал. – 2014. – № 4.
 31. Iwan Dїydїora (1880-1919). В кн.: Zіota ksiкga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. Pod redakcj№ naukow№ Jerzego Maternickiego Pawіa Sierїкgi, Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.
 32. Львівська історична школа Михайла Грушевського: комунікативна природа та психологічний клімат // Історіографічні дослідження в Україні / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський, І. Н. Войцехівська, В. М. Даниленко, Я. С. Калакура, В. Ф. Колесник, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, С. В. Кульчицький, В. В. Масненко, О. П. Реєнт, О. В. Ясь (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – Вип. 25. – К.: Інститут історії України, 2014.
 33. Львівська історична школа Михайла Грушевського: культура конфлікту // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2015. – Volume Х.
 34. Роль Михайла Грушевського в українській історіографії та методології історії. В кн.: Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie. Pod redakcj№ naukow№ Jerzego Maternickiego, Joanny Pisuliсskiej i Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.
 35. Рецензенти праць Михайла Грушевського:спроба колективного портрету (до 1914 року) // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2015. – Volume ХІ.
 36. Михайло Грушевський та польська професорська корпорація Львівського університету: між співпрацею та конфліктами. В кн.: Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія / за редакцією Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженги. – Львів: ПАІС, 2015.
 37. Rosja i Europa w koncepcji historiograficznej Mychajіy Hruszewskiego. В кн.: Polska i Niemcy wobec przemian na Ukrainie. – Rzeszуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.
 38. Рецензування праць Михайла Грушевського як історіографічна проблема (до 1914 року) // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол .: П. Сохань, Г. Папакін  І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002. –Т. 46. Кн. І : Рецензії на праці Михайла Грушевського (1890–1914) / упор. В. Тельвак . – 2015.
 39. Між історією та політикою: рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського після 1914 року // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: П. Сохань, Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002. –Т. 46. Кн. II : Рецензії на праці Михайла Грушевського (1915–1938) / упор. В. Тельвак. – 2015.
 40. Коментарі, упорядкування // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол. : П. Сохань, Г. Папакін  І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002. – Т. 46. Кн. І : Рецензії на праці Михайла Грушевського (1890–1914) / упор. В. Тельвак . – 2015.
 41. Коментарі, упорядкування // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: П. Сохань, Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002. – Т. 46. Кн. II : Рецензії на праці Михайла Грушевського (1915–1938) / упор. В. Тельвак. – 2015.

Монографії:

 1. Михайло Грушевський: біографічний нарис. – К. : Либідь, 2017. – 576 с., іл. (співавтор – Пиріг Р. Я., авторська участь – 400 с.)
 2. Albaruthenica Михайла Грушевського: від теорії до практики // Принади і пастки сусідської пам’яті: рецепція історичного простору «Україна – Білорусь». Колективна монографія / Керів. автор. кол. та ред. В. В. Масненко. – Черкаси: ФОП Гордієнко Є. І., 2016. – C. 90 – 122.
 3. Михайло Грушевський. Життєпис на тлі доби. – Том. ІІ. – Opole-Дрогобич, 2016. – 255 c. (співавтори – Тельвак В. П., Новацький Р., авторська участь –150 с.)
 4. Львівська історична школа Михайла Грушевського. – Львів: Світ, 2016. – 440 с. (Серія «Грушевськіяна»: Т. 9) (Співавтор – Педич В.П.) (авт. частка – 360 с.)
 5. Postać Mychajła Hruszewskiego w ówczesnej „kulturze śmiechu”: problem metodologiczny i praktyka historiograficzna // Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka / pod redakcją Jolanty Kolbuszewskiej i Rafała Stobieckiego. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – S. 131 – 148. (розділ колективної монографії, авторська частка – 18 с.)

Навчально-методичні посібники:

 1. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт з історіографії та методології історії. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОР «Магістр» спеціальності 8.02030201 «Історія» [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 70 с. (співавтори – Тельвак В. П., Лазурко Л. М.)
 2. Інтелектуальна історія Європи. Методичні рекомендації до семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
 3. Вступ до історії: Методичні матеріали до самостійної роботи : навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 40 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

 1. Проблема «Росія та Європа» в історіософському дискурсі та історіографічній практиці Михайла Грушевського // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 1. – С. 21 – 32. (співавтор – Тельвак В.П., авторська участь – 6 с.) (CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services)
 2. Рецензійна стаття: Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця XVIII – початку ХХ ст.: між Слов‘янщиною та Європою. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 480 с. // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 130 – 135. (CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services)
 3. Михайло Грушевський та польсько-український конфлікт у Львівському університеті: спроба реконструкції // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 4. – С. 32 – 43. (CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services)
 4. Mykhailo Hrushevsky and Nicolae Iorga: scholars’ struggle over the national history // Codrul Cosminului. – Vol. XXIV. – 2018. – No. 1. – P. 53 – 64. (Scopus)(співавтор – Ільницький В., авторська участь – 6 с.)

Наукові статті у фахових виданнях:

 1. Грушевськіана Івана Крип‘якевича (до 1939 року) // Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / [відп. ред. Микола Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – Вип. 7. – С. 185 – 194.
 2. Персональний склад львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. –Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять шостий. – С. 18–35. (співавтор – В. Педич, авторська участь – 9 с.)
 3. Львівська історична школа Михайла Грушевського: діаспорний дискурс // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / ред. колегія : І. Пасічник, Л. Винар, А. Атаманенко та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 23. – С. 89–96. (співавтор – В. Педич, авторська участь – 4 с.)
 4. П’ять ювілеїв Михайла Грушевського // Український історичний журнал. – 2016. – Вип. 2 (№ 527). – С. 4–50.
 5. “Історичні вправи” Михайла Грушевського у Львівському університеті: спроба реконструкції // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2016. – Випуск 19/20. – С. 313–322.
 6. Михайло Грушевський та Російська Академія наук: історія невдалого обрання // Архіви України. – 2016. – № 5-6. – С. 98–105.
 7. Львівська школа Михайла Грушевського в сучасному історіографічному дискурсі // Історіографічні дослідження в Україні. Збірник наукових праць / Голова редкол. академік НАН України В. А. Смолій / Інститут історії України НАН України. – Вип. 26. – К., 2016. – С. 49–70.
 8. Грушевський-історик у полемічному просторі Центрально-Східної Європи зламу століть: наукове, громадське, приватне // Scriptorium nostrum. Електронний історичний журнал. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 65 – 90. (співавтор – Тельвак В. П., авторська участь – 13 с.)
 9. Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 2–3 (313–314). – C. 212–226. (співавтор – Радченко О., авторська участь – 10 с.
 10. Ukrainian historiography in the mirror of polish journalism (Mykhailo Hrushevsky contra Francishek Ravita-Gavronsky) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Вип. 7. – С. 46–53. (співавтор – Тельвак В. П., авторська участь – 4 с.)

 

Оновлено: 24 Листопада, 2020