↑ Повернутись до Кафедри

Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Петречко Олег Михайлович.

Поштова адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46, ауд. 202; контактний телефон (03-244) 3-81-44.

 

Рік заснування кафедри – 1992 р.; попередні назви кафедри: Загальної історії (1992-1996 рр.), Всесвітньої історії (1996-2017 рр.).

Попередні завідувачі кафедри:

 • канд. істор. наук, доцент Сеньків Михайло Васильович (1992-1996 рр.),
 • канд. істор. наук, професор Тимошенко Леонід Володимирович (1996-2006 рр.),
 • канд. істор. наук, доцент Тимошенко Оксана Павлівна (2006-2011 рр.)

 

Професорсько-викладацький склад кафедри: 15 викладачів з них – 2 доктори наук (професори), 12 кандидатів наук (1 професор, 10 доцентів, 1 старший викладач), 1 старший викладач.

 

Петречко Петречко Олег Михайлович
завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор
Тимошенко Тимошенко Леонід Володимирович
канд. істор. наук, професор
Козій Козій Олександр Іванович
кандидат історичних наук, доцент
Тельвак Тельвак Вікторія Петрівна
кандидат історичних наук, доцент
Смуток Л. Смуток Леся Вікторівна
канд. істор. наук, доцент
Гриценко Гриценко (Волошин) Галина Зеновіївна
кандидат історичних наук, старший викладач
Смуток І. Смуток Ігор Іванович
канд. істор. наук, доцент 
Лазорак Богдан Орестович Лазорак Богдан Орестович
кандидат історичних наук, доцент
Тельвак Тельвак Віталій Васильович
доктор істор. наук, професор
Тимошенко Тимошенко Оксана Павлівна
кандидат історичних наук, доцент
Галик Володимир Миколайович Галик Володимир Миколайович
кандидат історичних наук, доцент
Лозинська Лозинська Ірина Григорівна
кандидат історичних наук, доцент
Горбачик Оксана Олександрівна Горбачик Оксана Олександрівна
кандидат історичних наук, ст. викладач
Менько Менько Василь Ігорович
старший викладач
Біла Світлана Ярославівна
канд. істор. наук, доцент

 

Кафедра забезпечує викладання нормативних і вибіркових дисциплін

для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • Історія стародавнього світу
 • Археологія
 • Допоміжні історичні дисципліни
 • Вступ до історії
 • Історія середніх віків
 • Нова історія країн Європи і Америки
 • Нова історія країн Азії і Африки
 • Історія слов’янських народів (до кінця XVIII ст.)
 • Історія слов’янських народів (ХІХ – поч. ХХ ст.)
 • Історія слов’янських народів (1914 – поч. ХХ ст.)
 • Шкільний курс історії та методика його навчання
 • Основи наукових досліджень
 • Новітня історія країн Європи і Америки,
 • Новітня історія країн Азії та Африки,

дисципліни за вибором студентів:

 • Архівознавство
 • Історія повсякдення українського суспільства (XV – XVIII ст.)
 • Теоретичні проблеми історичного пізнання
 • Історіософія та методологія історії
 • Історична географія
 • Геральдика і вексилологія
 • Основи історичного музеєзнавства
 • Основи пам’яткознавства
 • Грушевськознавство – спеціальна галузь історичних знань
 • Україна в Європі і світі
 • Історія дипломатії та міжнародних відносин у ХХ ст.

 

для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 • Генеалогія
 • Іван Франко та інтелектуальне середовище Центрально-Східної Європи
 • Інтеграція європейських країн в рамках Євросоюзу
 • Інтелектуальна історія Європи
 • Історіографія нової та новітньої історії
 • Історія повсякдення українського суспільства (XV – XVIII ст.)
 • Княжа доба на Русі: дискусійні проблеми історичних досліджень
 • Культурно-національні та релігійні рухи на Сході Європи у XVI-XVII ст.
 • Латинські написи: методика читання та інтерпретації
 • Методика викладання історії у вищому навчальному закладі
 • Методика викладання суспільно-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі
 • Методика навчання історії у старшій школі
 • Методологія наукових досліджень
 • Нації і націоналізм у Центрально-Східній Європі (кін. XVIІІ – поч. ХХ ст.)
 • Нумізматика
 • Перша світова війна і Східна Галичина
 • Ранньомодерна Східна Європа соціальна історія, ментальність, політична культура та уявлення суспільства
 • Ранньомодерна Україна: соціальна історія, ментальність, політична культура та уявлення суспільства
 • Рецепція римського права у цивілізаційному просторі середини Європи,
 • Східна Галичина у громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка
 • Центральна Азія і Кавказ у ХХ – на початку ХХІ ст.

 

для підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

 • Сучасна світова історіографія: актуальні
 • проблеми поступу
 • Антична культура та еволюція європейської цивілізації
 • Історія церкви та релігійної культури Центрально-Східної Європи раньомодерного періоду: методологія, історіографія, дослідницький інструментарій
 • Архівна евристика

 

Напрями наукових досліджень 

Пріорітетний напрям відповідно до Закону України: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

 

Пріорітетні напрями відповідно до наказу ректора:

 1. Історія України Х – початку ХХІ ст.: теорія, методологія, історіософія, міжнародне становище, суспільно-політичні та релігійні відносини;
 2. Проблеми Галичини в контексті Центрально-Східної Європи

 

Теми НДР кафедри:

 1. Пізньосередньовічна, ранньомодерна та модерна історія Дрогобицько-Самбірського Підгір’я (X – початок XX ст.) (термін виконання теми 2014 – 2018 рр., керівник: канд. істор. наук, професор Тимошенко Л. В.)
 2. Українська та польська історіографія ХІХ – початку ХХІ століття: взаємовпливи, інституції, персоналії, концепції (термін виконання теми 2014 – 2018 рр., керівник: доктор істор. наук, професор Тельвак В. В.)
 3. Актуальні питання всесвітньої історії в українській та зарубіжній історіографії ХІХ – початку ХХІ ст. (термін виконання теми 2016-2020 рр., керівник: доктор істор. наук, професор Петречко О. М.).

  

НАУКОВА ШКОЛА

Назва наукової школи, рік заснування: «Історія та історіографія української церкви XVI-XVIII ст.; теоретико-методологічні засади української історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.», 2001 р.

 

Напрями наукових досліджень: Порівняльні дослідження релігійних культур Східної Європи, реконструкція інституційного розвитку Київської митрополії, історія Берестейської унії 1596 р., історія та історіографія нової унії, історія монастирів, мирянських організацій Церкви.

Керівник наукової школи – Тимошенко Леонід Володимирович, кандидат історичних наук, професор, декан історичного факультету, завідувач кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Іван Франка, головний редактор фахового історичного видання “Дрогобицький краєзнавчий збірник”.

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальностей:

07.00.02 – всесвітня історія

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

032 Історія та археологія

Оновлено: 7 Листопад, 2018