↑ Повернутись до Кафедри

Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Петречко Олег Михайлович.

Поштова адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 36, ауд. 9; контактний телефон (03-244) 3-81-44.

Електронна адреса кафедри: vsesvithistory.ddpu@gmail.com

 

Рік заснування кафедри – 1992 р.; попередні назви кафедри: Загальної історії (1992-1996 рр.), Всесвітньої історії (1996-2017 рр.).

Попередні завідувачі кафедри:

 • канд. істор. наук, доцент Сеньків Михайло Васильович (1992-1996 рр.),
 • канд. істор. наук, професор Тимошенко Леонід Володимирович (1996-2006 рр.),
 • канд. істор. наук, доцент Тимошенко Оксана Павлівна (2006-2011 рр.)

 

Професорсько-викладацький склад кафедри: 15 викладачів з них – 3 доктори історичних наук (2 професори, 1 доцент), 11 кандидатів історичних наук (1 професор, 10 доцентів), 1 старший викладач.

 

Петречко Петречко Олег Михайлович
завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
o.petrechko@dspu.edu.ua

Тимошенко Тимошенко Леонід Володимирович
канд. істор. наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
cliotima1955@dspu.edu.ua

Козій Козій Олександр Іванович
кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
olksndrkozii@dspu.edu.ua

Тельвак Тельвак Вікторія Петрівна
кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
viktoriatelvak75@dspu.edu.ua

Смуток Л. Смуток Леся Вікторівна
канд. істор. наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
smutoklesia@dspu.edu.ua

Гриценко Гриценко (Волошин) Галина Зеновіївна
кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
grycenko84@dspu.edu.ua

Смуток І. Смуток Ігор Іванович
доктор історичних наук, доцент 

Контактні засоби зв’язку:
smutokigor@dspu.edu.ua

Лазорак Богдан Орестович Лазорак Богдан Орестович
кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
lazorak@dspu.edu.ua

Тельвак Тельвак Віталій Васильович
доктор істор. наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
telvak1@dspu.edu.ua

Тимошенко Тимошенко Оксана Павлівна
кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
oksanatymoshenko2@dspu.edu.ua

Галик Володимир Миколайович Галик Володимир Миколайович
кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
v.halyk@dspu.edu.ua

Лозинська Лозинська Ірина Григорівна
кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
lozynska@dspu.edu.ua

Горбачик Оксана Олександрівна Горбачик Оксана Олександрівна
кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
oksagorba4k@dspu.edu.ua

Менько Менько Василь Ігорович
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
vasulmenko@dspu.edu.ua

Біла Світлана Ярославівна
канд. істор. наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
bilasvitlana24@dspu.edu.ua

 

Кафедра забезпечує викладання нормативних і вибіркових дисциплін

для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

обов’язкові дисципліни

 • Історія стародавнього світу
 • Археологія
 • Допоміжні історичні дисципліни
 • Вступ до історії та основи наукових досліджень
 • Історія середніх віків
 • Нова історія країн Європи і Америки
 • Нова історія країн Азії та Африки
 • Історія слов’янських народів (до кінця XVIII ст.)
 • Історія слов’янських народів (ХІХ – поч. ХХ ст.)
 • Історія слов’янських народів (1914 – поч. ХХІ ст.)
 • Шкільний курс історії та методика його навчання
 • Новітня історія країн Європи і Америки,
 • Новітня історія країн Азії та Африки,

дисципліни за вибором студентів:

 • Архівознавство
 • Балканські слов’янипід владою Османів (початок XV – кінець XVIII ст.)
 • Проблеми історичного розвитку та державності західних слов’ян
 • Історія повсякдення українського суспільства (XV – XVIII ст.)
 • Історична географія
 • Повсякденна життя середньовічної Європи
 • Геральдика і вексилологія
 • Основи історичного музеєзнавства
 • Основи пам’яткознавства
 • Грушевськознавство
 • Історіософія та методологія історії
 • Україна в Європі і світі
 • Історія дипломатії та міжнародних відносин у ХХ ст.

 

для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти:

обов’язкові дисципліни

 • Інтелектуальна історія Європи
 • Рецепція римського права у цивілізаційному просторі середини Європи,
 • Методологія наукових досліджень
 • Методика навчання історії у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
 • Центральна Азія і Кавказ у ХХ – на початку ХХІ ст.

дисципліни за вибором студентів:

 • Дискусійні проблеми історичних досліджень княжої доби на Русі
 • Іван Франко та інтелектуальне середовище Центрально-Східної Європи
 • Генеалогія
 • Інтеграція європейських країн в рамках Євросоюзу
 • Засади читання та інтерпретації латинських написів
 • Нації і націоналізм у Центрально-Східній Європі (кінець XVIІІ – початок ХХІ ст.)
 • Нумізматика
 • Перша світова війна і Східна Галичина
 • Соціальна історія, ментальність, політична культура та уявлення суспільства ранньомодерної Східної Європи

 

для підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

 • Сучасна світова історіографія: актуальні проблеми поступу

дисципліни за вибором студентів:

 • Антична культура та еволюція європейської цивілізації
 • Історія церкви та релігійної культури Центрально-Східної Європи раньомодерного періоду: методологія, історіографія, дослідницький інструментарій
 • Архівна евристика

 

Напрями наукових досліджень 

Пріорітетний напрям відповідно до Закону України: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

 

Пріорітетні напрями відповідно до наказу ректора:

 1. Історія України Х – початку ХХІ ст.: теорія, методологія, історіософія, міжнародне становище, суспільно-політичні та релігійні відносини;
 2. Проблеми Галичини в контексті Центрально-Східної Європи

 

Теми НДР кафедри:

 1. Дрогобицько-Самбірсько-Стрийське Підгір’я у ХV – ХІХ ст.: історія світських та релігійних еліт, формування ранньомодерних ідентичностей та урбаністичної культури (термін виконання теми 2019 – 2023 рр., керівник: доктор. істор. наук, доцент Смуток І. І.)
 2. Польські та українські історики в ХІХ – ХХ ст.: співпраця, конфлікти, рецепція (термін виконання теми 2019 – 2023 рр., керівник: доктор істор. наук, професор Тельвак В. В.)
 3. Актуальні питання всесвітньої історії в українській та зарубіжній історіографії ХІХ – початку ХХІ ст. (термін виконання теми 2016-2020 рр., керівник: доктор істор. наук, професор Петречко О. М.).

  

НАУКОВА ШКОЛА

Назва наукової школи, рік заснування: «Історія та історіографія української церкви XVI-XVIII ст.; теоретико-методологічні засади української історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.», 2001 р.

 

Напрями наукових досліджень: Порівняльні дослідження релігійних культур Східної Європи, реконструкція інституційного розвитку Київської митрополії, історія Берестейської унії 1596 р., історія та історіографія нової унії, історія монастирів, мирянських організацій Церкви.

Керівник наукової школи – Тимошенко Леонід Володимирович, кандидат історичних наук, професор, декан історичного факультету, завідувач кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Іван Франка, головний редактор фахового історичного видання “Дрогобицький краєзнавчий збірник”.

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності

032 Історія та археологія

Оновлено: 24 Червень, 2020