Смуток Ігор Іванович

Смуток Ігор Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. Народився 17 липня 1974 року у селі Берегомет Вижницького району Чернівецької області.

Освіта. У 1991–1996 р. навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де отримав кваліфікацію «Історик. Викладач історії». У 1997–2000 р. навчався в аспірантурі того ж університету. У 2001 році захистив дисертацію на тему «Королівські столові маєтки в Галичині наприкінці XVI – XVIII ст.» за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої  історії.

Трудова діяльність. З 1996 року – викладач кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2001 р. – доцент кафедри всесвітньої історії. У 2006-2007 рр. – доцент кафедри методики історії та спеціальних історичних дисциплін, а з 2007 р. – доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. З 2013 р. докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України.

Наука.  У 1997 – 2003 рр. досліджував історію Самбірської економії, опрацював документальні збірки архівів та бібліотек Львова та Варшави. Упорядкував та систематизував матеріали до історії міст і сіл Самбірщини, Старосамбірщини, Турківщини, Дрогобиччини.  З 2003 р. вивчає історію шляхетських родів Прикарпаття, досліджує демографічні, конфесійні, соціальні, суспільні аспекти життя української  шляхти. Вивчає і реконструює генеалогію шляхетських родів XV – XIX ст.  Продовжує вивчати історію міст і сіл Прикарпаття, досліджує теоретичні і прикладні питання джерелознавства України XV – XVIII ст. та спеціальних історичних дисциплін, зокрема, генеалогії, сфрагістики, дипломатики, геральдики, історичної метрології, історичної демографії.

Основні публікації:

Монографії

 1. Генеалогія руської шляхти Перемишльської землі (XV – XVIII ст.). Родоводи. Ч. 1. (Бандрівські – Білашівські). – Дрогобич: РВ ДДПУ, 2015. – 334 с. (співавтор – Смуток Л.) (авт. частка – 245 с.)
 2. Матеріали до генеалогії шляхти Галичини. –Т. 1. Легітимації 1776-1817 рр. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2016. – 600 с. (співавтор – Смуток Л.) (авт. частка – 300 с.)
 3. Джерела до історії Дрогобицько-Самбірського підгір’я (15 – 19 ст.). Т. 1. Інвентарі Ільницької і Либохірської країн Самбірської економії 1749 і 1768 рр. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 257 с. (співавтор – Смуток Л., авторська частка – 85 с.)
 4. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Історико-генеалогічне дослідження. – Львів: Простір-М, 2017. – 504 с.
 5. Генеалогія шляхетських родів Перемишльської землі (Білинські – Брилинські). – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 600 с. (співавтор – Смуток Л., авторська частка 300 с.)
 6. Смуток І. Вступ до генеалогії шляхетських родів Самбірського повіту XVI – початку XVII ст. – Львів: Камула, 2008. – 339 с.
 7. Смуток І., Смуток Л. Матеріали до генеалогії шляхти Галичини. – Дрогобич, 2013. – Т. 1. Легітимації 1776-1817 р. – 672 с.
 8. Смуток І., Смуток Л. Розділ 2. Історія села Східниця в 16-18 ст. // Нариси історії Східниці. – Дрогобич, 2013. – С. 33-44.
 9. Смуток І., Смуток Л. Генеалогія руської шляхти Перемишльської землі (XV – XVIII ст.). Родоводи. Ч. 1. (Бандрівські – Білашівські). – Дрогобич: Посвіт, 2015.– 353 с.

Статті

 1. Смуток І. Рід Комарницьких наприкінці XV – на початку XVII ст.: спроба генеалогічної реконструкції // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2004. – Вип.8. – С. 127-145.
 2. Смуток І.І. Початки роду Яворських, Турецьких, Ільницьких (XV – XVI ст.) // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Львів, 2006. – Вип. V. – С. 55-64.
 3. Смуток І.І. Станова замкнутість / не замкнутість дрібно шляхетських родів Самбірського повіту XVI ст. // Записки НТШ. – Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ у Львові, 2006. – Т. 252. – С. 477-490.
 4. Смуток І.І. Рід Блажівських гербу Сас у XIV – на початку XVII ст. // Наукові зошити історичного факультету ЛНУ. – 2006. – Вип.8. – Ч.1. – С. 109-121.
 5. Смуток І.І. Дрібношляхетські роди Сяноцької землі на Перемишльщині у XVI – на початку XVII ст. // Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. – Brzozów: Wydawnictwo Muzeum regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 2007. – Nr – S. 45-54.
 6. Смуток І. Дрібношляхетські роди Львівської землі на Перемишльщині у XVI – початку XVII ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2008. – Вип. XI – XII. – С. 87 – 96.
 7. Смуток І. Достовірність даних історико-генеалогічних матеріалів легітимізації Галицької шляхти кінці XVIII – ХІХ ст. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Львів, 2008. – С. 87-93.
 8. Смуток І. З історії виникнення прізвиськ шляхетських родів Перемишльської землі у XV – XVIIІ ст. // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ у Львові, 2010. – Т. CCLX, книга 1. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 190-233.
 9. Смуток І. Родовід Шептицьких за матеріалами перемишльських гродських і земських актів XVI – першої половини XVIII століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2011. – Вип. 20. Actes testantibus.  Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича. – С. 592 – 602.
 10. Смуток І. Стрийські войські (кінець XVII – перша половина XVIII ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2011. – Вип. 14-15. – С. 465-473.
 11. Смуток І. Архівна колекція О. Чоловського як джерело до історії та генеалогії руської шляхти Перемишльської землі XV – XVIIІ ст. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім.. Івана Франка, 2011. – Вип. 28. Історія. – С. 176-185.
 12. Смуток І. Дрібношляхетські роди Жидачівського повіту на Перемишльщині  у – на початку XVIІ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 11. – С. 117-128.
 13. Смуток І. Копистенські у Перемишльській землі в XVI – XVIII ст.: генеалогічне дослідження // Генеалогічні записки. – Львів, 2011. – Вип. ІХ (нової серії ІІІ). – С. 52-68.
 14. Смуток. І. Руська шляхта у Перемишльському повіті (XV – XVII ст.): географія землеволодіння // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2012. – Вип. XVI. – С. 88-102.
 15. Смуток І. Походження Брилинських (у справі шляхетства Арсенія Брилинського, перемишльського владики, 1586-1591 рр.) // Генеалогічні записки. – Львів, 2012. – Вип. Х (нової серії IV). – С. 1-4.
 16. Смуток І. У справі руськопольського походження Станіслава Оріховського Роксолана // Генеалогічні записки. – Львів, 2013. – Вип. ХІ (нової серії V). – С. 41-46.
 17. Смуток І. Печатки шляхти Перемишльської землі XVI – XVIII ст. // Сфрагістичний щорічник. – К.: НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих, 2012. – Вип. ІІІ. – С. 164-172.
 18. Смуток І. Формування родів руської шляхти Перемишльської землі (XV-XVIII ст.) // Генеалогія. Збірник наукових праць. – К.: ВД «Простір», 2013. – Вип. І. – С. 255-270.
 19. Smutok Ihor. Родовий склад шляхти Перемишльськоїземлі у XV– початку XVII ст. // Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. – Lublin, 2014. – T.5 r. 2013. – S. 110-148.
 20. Смуток І. Шляхетська землевласність у Дрогобицькому повіті Перемишльської землі в XVI ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Вип. ХVІІ-XVIII. – Дрогобич: Коло, 2014. –.С. 79-89.
 21. Лазорак Б., Смуток І. Два документи львівського кушніра Василя Реваковича на “Мікрошовський” ґрунт: з архіву львівського богоявленського братства (1654, 1669 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Вип. ХVІІ-XVIII. – Дрогобич: Коло, 2014. –. С. 461-466.
 22. Смуток І. До питання про походження Петра Конашевича Сагайдачного // Генеалогічні записки. – Львів, 2014. – Вип. XІI (нової серії VI). – С. 11-16.
 23. Смуток І. Баранецькі у Перемишльській землі в XV–XVIII ст.: генеалогія роду // Генеалогічі записки. – Львів, 2015. – Випуск ХІІІ (нової серії VII). – С. 67-94.
 24. Смуток І. Ступницькі в контексті історії руської шляхти Перемишльської землі XIV – XVIII ст. (походження, генеалогія, демографічний і соціальний розвиток) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – К., 2014. – Випуск 24. Генеалогія та геральдика. – С. 88-108.

Посібники

 1. Смуток І.І. Архівознавство: Плани семінарських занять і методичні рекомендації з курсу: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” спеціальності “ПМСО. Історія” денної форми навчання: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 24 с.
 2. Смуток І. Архівознавство: Організація самостійної роботи студентів: навчально-методичний посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Смуток Ігор. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2010. – 36 с.
 3. Смуток І. Допоміжні історичні дисципліни. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник. [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.020302 «Історія» заочної форми навчання] / Ігор Смуток . – Дрогобич: ДДПУ ім. Івана Франка. – 2014. – 39 с.
 4. Смуток І.І. Допоміжні історичні дисципліни: Методичні матеріали до семінарських занять [для студ. вищ. навч. закл.] / Ігор Смуток. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 34 с.

Навчально-методичні посібники

 1. Архівознавство. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.020302 “Історія” заочної форми навчання]. – Дрогобич: ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – 47 с.
 2. Допоміжні історичні дисципліни. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник. [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.020302 «Історія» заочної форми навчання]. – Дрогобич: ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – 39 с.
 3. Допоміжні історичні дисципліни: Методичні матеріали до семінарських занять [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 34 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

 1. Соціальна структура населення XVI – XVIII ст. на прикладі Дрогобича, Борислава, Трускавця // Східноєвропейський історичний вісник [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Спеціальний випуск. – С. 19 – 25. (співавтор – Смуток Л., авторська участь – 4 с.). (Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services).

Наукові статті у фахових виданнях:

 1. Шляхетська землевласність у Дрогобицькому повіті Перемишльської землі в XVI ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2014. – Вип. ХVІІ-XVIII. – С. 79 – 89.
 2. До питаня про походження Петра Конашевича Сагайдачного // Генеалогічні записки. – Львів, 2014. – Вип. XІI (нової серії VI). – С. 11 – 16.
 3. Ступницькі в контексті історії руської шляхти Перемишльської землі XIV – XVIII ст. (походження, генеалогія, демографічний і соціальний розвиток) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – К., 2014. – Випуск 24 Генеалогія та геральдика. – С. 88 – 108.
 4. Баранецькі у Перемишльській землі в XV – XVIII ст.: генеалогія роду // Генеалогічні записки. – Львів, 2015. – Випуск ХІІІ (нової серії VII). – С. 67 – 94.
 5. Замойські герба Сас з Перемишльської землі (XV–XVII ст.) // Генеалогічні записки. – Львів, 2016. – Випуск ХІV (нової серії VIII). – С. 72 –77.

 

Вклад у розвиток кафедри. Участь у дослідженні кафедральної теми «Пізньосередньовічна, ранньомодерна та модерна історія Дрогобицько-Самбірського Підгір’я (X – початок XX ст.)». Індивідуальна тема: «Історія та генеалогія руської шляхти Перемишльської землі (15 – 18 ст.)»

 

Сфера наукових зацікавлень: історія міс і сіл Перемишльської землі у XVI–XVIII ст., історія дрібношляхетських родів Перемишльської землі у XVI–XVIII ст.

 

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Дрогобицький краєзнавчий збірник». Брав участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент (2016 р.).

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема за період 2014-2018 рр. взяв участь у роботі понад 25-ти наукових конференцій. Член Українського геральдичного товариства.

На сьогодні науковий керівник 3-х аспірантів денної і заочної форм навчання.

Здійснює керівництво студентською проблемною групою з підготовки до Всеукраїнської студентської олімпіади з історії. Систематично керує написанням курсових і магістерських робіт. Під його керівництвом було опубліковано 8 наукових статей студентів.

Оновлено: 8 Листопад, 2018