Тельвак Віталій Васильович

Тельвак Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 27 квітня 1974 року у м. Турка Львівської області.

Освіта. Закінчив історичний факультет (1997) й аспірантуру Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (2001; нині Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) і залишився в ньому працювати. Кандидатську дисертацію на тему: “Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів М.С.Грушевського (кінець ХІХ – початок ХХ століття)” захистив у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2001). Докторську дисертацію на тему: “Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ – 30-х років ХХ століття” захистив в Інституті історії України НАН України (2009).

Трудова діяльність. Викладач (1997-2001), доцент (2001-2009), професор (від 2009) кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наука. Ще зі студентських часів наукові інтереси були пов’язані з вивченням української історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття, зокрема, з постаттю її патріарха – Михайла Грушевського, що зумовило вибір теми кандидатської та докторської дисертацій. Цей напрям дослідження представлений більш ніж 270 науковими працями, серед них – вісім монографій. Активний учасник багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференційних проектів. Керує кафедральною науковою темою «Українська та польська історіографія XIX – початку XXI ст.: взаємовпливи, інституції, персоналії, концепції».

Інша сфера зацікавлень – польська історіографія другої половини ХІХ – початку ХХ ст., теоретико-методологічні проблеми історичної науки, регіональна історія, персоналістика.

Член редакційної колегії: «Дрогобицького краєзнавчого збірника», «Проблем гуманітарних наук», «Жовква крізь століття», “Sensus Historiae” (Познань, Польща), “Rocznik Historii Prasy Polskiej” (Краків, Польща), “Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia VIII. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” (Краків, Польща), мультимедіальний науковий журнал “Tourism, Sport and Health” (Ополє, Польща), мультимедіальний науковий журнал Scriptorium nostrum.

Приймає участь у реалізації науково-дослідної теми «Спільна історія України та Білорусі в сучасній колективній пам’яті обох народів: компаративний аналіз» №Ф67/8-2015 Державний реєстраційний номер 0115 U 004601.

Член низки наукових товариств: Наукового Товариства ім. Шевченка, Українського Історичного Товариства, Інституту Центрально-Східної Європи, Холмського історичного товариства (РП), Міжнародного історіографічного товариства (РП), міжнародного гранту “Galicja 1772–1918”.

Член спеціалізованої вченої ради Д 73.053.01 (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).

Здійснює керівництво аспірантами. Керівник п‘яти захищених кандидатських дисертацій.

Основні публікації.

 1. Історіософія та методологія історії: Навчальний посібник. – Дрогобич, 1999.
 2. Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського (кінець ХІХ – початок ХХ століття): Монографія. – Нью-Йорк-Дрогобич, 2002.
 3. Регіональна політика та краєзнавчі ініціативи Історичного товариства у Львові наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть // Дрогобицький краєзнавчий збірник”, 2003, вип. VІI.
 4. Теоретико-методологічна проблематика на сторінках “Kwartalnika Historycznego” (до вибуху Першої світової війни). В кн.: Wielokulturowe њrodowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. – Rzeszуw, 2004. – Тom II.
 5. Иудаика в творческом наследии Михаила Грушевского (историографическая и политическая практики). В кн.: Материалы Одиннадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Академическая серия. – Москва, 2004. – Вып. 16.
 6. Організація та діяльність Краківського кола Історичного товариства у Львові (до 1918 року) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2004. – Вип. VIII.
 7. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії: Монографія. – Київ-Дрогобич, 2005 (у співавт.)
 8. Українська історична наука на сторінках часопису „Kwartalnik Historyczny”. В кн.: Wielokulturowe њrodowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. – Rzeszуw, 2005. – Тom ІII.
 9. Organizacja i dziaіalnoњж Lwowskiego Grona Komisji Historycznej Akademii Umiejкtnoњci // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. – Krakow, 2005. – Rok L.
 10. History and Historians at the Border (Lviv as the Center of Formation of Ukrainian National Historiography) // Crossroads Digest. – Vilnius, 2006. – № 1.
 11. Wybitne przedstawiciele kultury europejskiej. Mychajіo Hruszewski (1866-1934): Монографія. – Opole, 2007 (у співавт.).
 12. Михайло Грушевський на тлі доби. Перша частина: Монографія. – Дрогобич-Opole, 2008 (у співавт.).
 13. Ukrainica w zbiorach rкkopisуw Biblioteki Polskiej w Paryїu // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. – 2008. – Rok LIIІ.
 14. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття): Монографія. – Київ-Дрогобич, 2008.
 15. Методологічні проблеми сучасного грушевськознавства. В кн.: Historia – mentalnoњж – toїsamoњж. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii. – Poznaс, 2010.
 16. Грушевськознавство: Навчальний посібник. – Дрогобич, 2011.
 17. Okres krakowski w їyciu i dziaіalnoњci Stefana Tomaszewskiego w њwietle dokumentуw archiwum Uniwersytetu Jagielloсskiego // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. – 2012. – Rok LVII.
 18. Михайло Грушевський: між доланням і творенням історичних міфів. В кн.: Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku. – Warszawa-Јуdї, 2012.
 19. Постать Михайла Грушевського в історіографії Центрально-Східної Європи (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття): Монографія. – Дрогобич, 2012.
 20. Okres krakowski w їyciu i dziaіalnoњci Stefana Tomaszewskiego w њwietle dokumentуw archiwum Uniwersytetu Jagielloсskiego // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. – Rok LVII. – Krakуw, 2012.
 21. Грушевськіана на сторінках «Українського історичного журналу» (1991–2010 рр.) // Історіографічні дослідження в Україні. – Випуск 22: Доповіді та матеріали Міжнародної наукової конференції “Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття”, 20–21 жовтня 2011 р., м. Київ. – К.: Інститут історії України, 2012.
 22. Михайло Грушевський як історик у світлі своїх рецензій (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол. : П.Сохань, І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. – Львів : Світ, 2012. – Т. 15 : Серія “Рецензії та огляди” : (1898-1904) / упор. В.Шульга, В.Тельвак.
 23. Коментарі // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол. : П.Сохань, І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. – Львів : Світ, 2012. – Т. 15 : Серія “Рецензії та огляди” : (1898-1904) / упор. В.Шульга, В.Тельвак.
 24. Образ Михайла Грушевського у дзеркалі національних історіографічних традицій (перша третина XX ст.) // Академічні й доакадемічні образи української історіографії / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський, І. Н. Войцехівська, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, Я. С. Калакура, В. Ф. Колесник, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, С. В. Кульчицький, В. М. Литвин, В. В. Масненко, О. П. Реєнт, О. В. Ясь (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – К. : Інститут Історії України, 2012.
 25. Monograficzne hruszewskiana: prуba uogуlnienia // Sensus Historiae. – 2013. – Vol. XII.
 26. Росія та Європа в історіософському дискурсі й історіографічній практиці Михайла Грушевського. В кн.: Historia – mentalnoњж – toїsamoњж. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraiсskiej historiografii XIX i XX wieku. Pod redakcj№ Eugeniusza Koko, Magdaleny Nowak i Leonida Zaszkilniaka. – Gdaсsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaсskiego, 2013.
 27. Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) // Історіографічні дослідження в Україні / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський, І. Н. Войцехівська, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, Я. С. Калакура, В. Ф. Колесник, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, С. В. Кульчицький, В. В. Масненко, О. П. Реєнт, О. В. Ясь (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – Вип. 23. – К.: Інститут історії України, 2013.
 28. Дилема «Росія-Захід» в історіографічній спадщині Михайла Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський, І. Н. Войцехівська, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, Я. С. Калакура, В. Ф. Колесник, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, С. В. Кульчицький, В. В. Масненко, О. П. Реєнт, О. В. Ясь (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – Вип. 24. – К.: Інститут історії України, 2014.
 29. Михайло Грушевський в історіографічній рефлексії Івана Крип’якевича (до 1939 року) // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2014. – Volume VІI.
 30. Листування Михайла Грушевського з Миколою Марром // Український історичний журнал. – 2014. – № 4.
 31. Iwan Dїydїora (1880-1919). В кн.: Zіota ksiкga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. Pod redakcj№ naukow№ Jerzego Maternickiego Pawіa Sierїкgi, Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.
 32. Львівська історична школа Михайла Грушевського: комунікативна природа та психологічний клімат // Історіографічні дослідження в Україні / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський, І. Н. Войцехівська, В. М. Даниленко, Я. С. Калакура, В. Ф. Колесник, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, С. В. Кульчицький, В. В. Масненко, О. П. Реєнт, О. В. Ясь (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – Вип. 25. – К.: Інститут історії України, 2014.
 33. Львівська історична школа Михайла Грушевського: культура конфлікту // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2015. – Volume Х.
 34. Роль Михайла Грушевського в українській історіографії та методології історії. В кн.: Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie. Pod redakcj№ naukow№ Jerzego Maternickiego, Joanny Pisuliсskiej i Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.
 35. Рецензенти праць Михайла Грушевського:спроба колективного портрету (до 1914 року) // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2015. – Volume ХІ.
 36. Михайло Грушевський та польська професорська корпорація Львівського університету: між співпрацею та конфліктами. В кн.: Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія / за редакцією Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженги. – Львів: ПАІС, 2015.
 37. Rosja i Europa w koncepcji historiograficznej Mychajіy Hruszewskiego. В кн.: Polska i Niemcy wobec przemian na Ukrainie. – Rzeszуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.
 38. Рецензування праць Михайла Грушевського як історіографічна проблема (до 1914 року) // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол .: П. Сохань, Г. Папакін  І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002. –Т. 46. Кн. І : Рецензії на праці Михайла Грушевського (1890–1914) / упор. В. Тельвак . – 2015.
 39. Між історією та політикою: рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського після 1914 року // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: П. Сохань, Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002. –Т. 46. Кн. II : Рецензії на праці Михайла Грушевського (1915–1938) / упор. В. Тельвак. – 2015.
 40. Коментарі, упорядкування // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол. : П. Сохань, Г. Папакін  І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002. – Т. 46. Кн. І : Рецензії на праці Михайла Грушевського (1890–1914) / упор. В. Тельвак . – 2015.
 41. Коментарі, упорядкування // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: П. Сохань, Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002. – Т. 46. Кн. II : Рецензії на праці Михайла Грушевського (1915–1938) / упор. В. Тельвак. – 2015.

Внесок у розвиток кафедри: Автор методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних предметів: «Історіософія та методологія історії», «Грушевськознавство», «Методика викладання суспільно-політичних дисциплін» (в середній та вищій школах), «Інтелектуальна історія», «Вступ до історії», «Теорія та методологія історії в Україні в ХІХ – в першій третині ХХ ст.» та ін. Керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.

Громадська діяльність. Від початку праці в університеті – куратор академічних груп. Член вченої ради історичного факультету ДДПУ імені Івана Франка.

Інтереси та вподобання: українська та польська історіографія другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст., теоретичні та методологічні проблеми історичної науки, грушевськознавство, краєзнавство Дрогобиччини.

Оновлено: 22 Вересень, 2017