Меню

Кафедра фізики та інформаційних систем

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

Завідувач кафедри– кандидат фізико-математичних наук, доцент Гольський Віталій Богданович

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців ступенів вищої освіти бакалавра, магістра та доктора філософії за спеціальностями:

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Гольський Віталій Богданович

Гольський Віталій Богданович
кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та інформаційних систем

Контактні засоби зв’язку:
hol.wit@dspu.edu.ua
hol.wit@gmail.com

Столярчук Ігор Дмитрович

Столярчук Ігор Дмитрович
доктор фізико-математичних наук,
професор

Контактні засоби зв’язку:
i.stolyarchuk@dspu.edu.ua
istolyarchuk@ukr.net

Вірт Ігор Степанович

Вірт Ігор Степанович
доктор фізико-математичних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
Isvirt@dspu.edu.ua
isvirt@email.ua

Британ Віктор Богданович

Британ Віктор Богданович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
vbrytan@dspu.edu.ua
vbrytan2@gmail.com

Вдовичин Тетяна Ярославівна

Вдовичин Тетяна Ярославівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
tetianavdovychyn@dspu.edu.ua

Гадзаман Іван Васильович

Гадзаман Іван Васильович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
hadzaman@i.ua

Даньків Олеся Омелянівна

Даньків Олеся Омелянівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
dankivolesya@dspu.edu.ua
dankivolesya@ukr.net

Жидик Володимир Богданович

Жидик Володимир Богданович
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
zhvb63@dspu.edu.ua

Карпин Дмитро Степанович

Карпин Дмитро Степанович
кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
Dmytro.Karpyn@dspu.edu.ua

Кобильник Тарас Петрович

Кобильник Тарас Петрович
кандидат педагогічних наук,
доцент

Контактні засоби зв’язку:
tkobylnyk@dspu.edu.ua

 

Кузик Олег Васильович

Кузик Олег Васильович
кандидат фізико-математичних наук,
доцент

Контактні засоби зв’язку:
olehkuzyk@dspu.edu.ua
olehkuzyk74@gmail.com

Лешко Роман Ярославович

Лешко Роман Ярославович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
leshkoroman@dspu.edu.ua
leshkoroman@gmail.com

Контактні засоби зв’язку:
oleh.naum@dspu.edu.ua

Пазюк Роман Іванович

Пазюк Роман Іванович

доцент кафедри фізики та інформаційних систем, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
ri.pazyuk@dspu.edu.ua

Паньків Людмила Іванівна

Паньків Людмила Іванівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
lyuda_pankiv@dspu.edu.ua
lyuda_pankiv@ukr.net

Сікора Оксана Володимирівна

Сікора Оксана Володимирівна
кандидат технічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
o.sikora@dspu.edu.ua

Угрин Юрій Орестович

Угрин Юрій Орестович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
yuriyuhryn@dspu.edu.ua
yuriyuhryn@yahoo.com.ua

Шаклеіна Ірина Олександрівна

Шаклеіна Ірина Олександрівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
ioshakleina@dspu.edu.ua

Ших Надія Василівна

Ших Надія Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Nadiya.shykh@dspu.edu.ua

Пелещак Роман Михайлович

Пелещак Роман Михайлович
доктор фізико-математичних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
rpeleshchak@dspu.edu.ua
rpeleshchak@ukr.net

Білинський Ігор Васильович

Білинський Ігор Васильович
доктор фізико-математичних наук,
професор

Контактні засоби зв’язку:
igorbilunskyu@dspu.edu.ua
biligor0905@gmail.com

Нищак Іван Дмитрович

Нищак Іван Дмитрович
доктор педагогічних наук,
професор

Контактні засоби зв’язку:
nyshchak@dspu.edu.ua
nyshchak@gmail.com

Павловський Юрій Вікторович

Павловський Юрій Вікторович
кандидат фізико-математичних наук,
доцент

Контактні засоби зв’язку:
yu_pavlovskyy@dspu.edu.ua
yu_pavlovskyy@ukr.net

Григорович Андрій Геннадійович

Григорович Андрій Геннадійович
кандидат фізико-математичних наук,
доцент

Контактні засоби зв’язку:

Гарбич-Мошора Ольга Романівна

Гарбич-Мошора Ольга Романівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Garbich_Moshora@dspu.edu.ua

Мецан Христина Орестівна

Мецан Христина Орестівна
Викладач

Контактні засоби зв’язку:
kafedra_fizyky@ukr.net,
khmetsan98@gmail.com

Наукові дослідження кафедри:

НДР за замовленням МОН України:

 • Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях (2019-2021 рр., номер держреєстрації: 0119U100667).
 • Нові нанокомпозитні полімерні матриці для конструювання прототипів біореакторів і біосенсорів для усунення та моніторингу ксеноестрогенів (2019-2021 рр., номер держреєстрації: 0119U100671)
 • Архітектоніка активних середовищ елементів світловипромінюючих систем: властивості, ієрархічна та інтерфейсна самоорганізація (2020 – 2022 рр.,номер держреєстрації: 0120U102217)
 • Залежність операційних параметрів амперометричних біосенсорів від структуно-морфологічних характеристик нових полімерних композитів в якості біоселективних мембран (2020-2022 рр., номер держреєстрації: 0120U102224)
 • Фотополімерні матриці та наноносії при конструюванні біосенсорів для моніторингу стану довкілля та якості питної води (2021-2023 рр., номер держреєстрації: 0121U109539)
 • Дослідження баричних властивостей квантових точок з багатошаровою оболонкою для біомедичних застосувань з використанням нейромережі (2022 – 2024 рр., номер держреєстрації 0122U000871)


НДР за рахунок власних коштів ДДПУ імені Івана Франка

 • Вирощування та дослідження електричних, магнітних і оптичних властивостей монокристалів А2В6, А3В5, оксишпінельних матеріалів та наногетероструктур на їх основі (2021-2025рр.)
  Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Столярчук І.Д.
 • «Компетентнісний підхід до навчання основ штучного інтелекту у закладах вищої освіти»
  Науковий керівник:
  канд. фіз.-мат. наук, доцент Дорошенко М.В.

Наукові школи:

Фізика напружених квантово-розмірних наногетеросистем (науковий керівник – професор Пелещак Р.М.)

Теорія електронних, діркових та екситонних станів у гетеросистемах з наноплівками, квантовими точками та квантовими дротами (наукова школа імені професора Бойчука В.І.)

Важливі наукові результати, отримані працівниками кафедри фізики та інформаційних систем: 

 1. На кафедрі фізики вперше в світі були синтезовані напівпровідники із системи твердих розчинів CdxHg1-xTe
 2. Вперше експериментально досліджено явище від’ємної фотопровідності у кристалах твердих розчинів
  CdTe – ZnTe.
 3. Вперше встановлені закономірності утворення фотоелектретного стану під дією зовнішнього поля та його руйнування у високоомних фоточутливих напівпровідниках А2В6.
 4. Вперше у твердих розчинах CdxHg1-xTe експериментально виявлено магнетофононний резонанс на різниці фононів, які належать до різних мод цього кристалу.
 5. Синтезовано і проведено комплексні дослідження фізичних властивостей напівпровідників ZnTe,
  ZnxHg1-xTe,  ZnxCd1-xTe
 6. Встановлено закономірності впливу електрон-деформаційних ефектів на оптичні та електричні властивості напружених гетероструктур з квантовими точками.
 7. Розроблено модель архітектури модифікованої стохастичної повнозв’язної нейромережі у вигляді нейромережі Гессенберга з діагональними синаптичними зв’язками між сенсорними нейронами і обчислювальними стохастичними псевдоспіновими нейронами. Встановлено закономірність зміни часу налаштування синаптичних зв’язків між стохастичними псевдоспіновими нейронами в нейромережі Гессенберга відносно часу налаштування синаптичних зв’язків між стохастичними псевдоспіновими нейронами у повнозв’язній нейронній мережі.
 8. Розроблено тришарову штучну нейронну діагоналізовану мережу для апроксимації двовимірних функцій. Доведено, що операцію діагоналізаціїї можна використати для спрощеного налаштування вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків у нейронній мережі в процесі її навчання завдяки зміні конфігурації мережі способом виключення деяких існуючих зв’язків між нейронами та зменшення елементів матриці зв’язку між вектором вхідних сигналів і нейронами.
 9. Запропоновано метод оцінки відповідності текстового документа до інформаційних потреб клієнта інформаційної системи, який базується на побудові інформаційної моделі у формі оптимальної стратегії інтелектуального агента.
 10. Досліджено підходи до побудови метрик для мережних моделей даних. Сформульовано принципи побудови контент-систем, базованих на онтологіях. Запропоновано нові принципи моделювання задач керування технологічними процесами проектування.
 11. Досліджено ефективність застосування в навчальному процесі інтерактивних технологій навчання та методи їх використання.
 12. Досліджено використання веб-орієнтованого середовища для організації автоматизованого тестування; обґрунтовано використання систем комп’ютерної підтримки навчального процесу в педагогічному університеті; розроблено проєкт інформаційного сайту та його контенту для використання у процесі навчання.
 13. Обґрунтовано теоретичні аспекти фундаменталізації навчання основ штучного інтелекту з використанням системи Maxima. Визначено систему Maxima як засіб формування дослідницьких умінь майбутніх учителів інформатики.

Публікації працівників кафедри

Поштова адреса: 82100 м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, контактний телефон: +38032 443 54 65
e-mail: fiz.inform@dspu.edu.ua

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ

 

Фізика на кафедрі
(Facebook)
інформатика на кафедрі
(Facebook)
@physics_ddpu
(Instagram)