Меню

Кемінь Галина Миколаївна

Кемінь Галина МиколаївнаКемінь Галина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Розвиток ідей “нового виховання” у західноєвропейській педагогіці (кінець ХІХ – середина ХХ ст.)”. Авторка понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: професійна комунікація у зарубіжній педагогіці та у процесі вивчення іноземних мов

Контактні засоби зв’язку: keminhalyna@dspu.edu.ua

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Волошанська І.В. Ділова англійська мова: навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Магістр“ нефілологічних спеціальностей / І.В.Волшанська, Г.М.Кемінь, О.Р. Павлішак. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 78 с.
 2. Павлішак О.Р. Ділова англійська мова: ділова кореспонденція: Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Магістр“ нефілологічних спеціальностей / О.Р. Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 55 с.
 3. Павлішак О.Р. Ділова англійська мова: тексти для читання: Навчально-методичний посібник для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» неспеціальних факультетів / О.Р. Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 67 с.
 4. Павлішак О.Р. Ділова англійська мова: тексти для читання: Навчально-методичний посібник для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» неспеціальних факультетів / О.Р. Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 56 с.
 5. Павлішак О.Р. Іноземна мова за професійним спрямуванням: Навчально- методичний посібник для підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти нефілологічних спеціальностей / О.Р. Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 140 с.
 6. Кемінь Г.М. Англійська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі науки» за напрямом підготовки 6.040104 Географія / О.Р. Павлішак, І.В. Волошанська, Г.М. Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 44 с.
 7. Кемінь Г.М. Англійська мова (за професійним спрямуванням): навчально-методичний посібник / Ірина Волошанська, Оксана Павлішак, Галина Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 30 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Кемінь Г.М., Лучкевич В.В. Формування світоглядної культури учнів у процесі вивчення іноземної мови / Г.М.Кемінь, В.В.Лучкевич. // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – 10 с.
 2. Кемінь Г.М., Лучкевич В.В. Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови у вищій школі / Г.М.Кемінь, В.В.Лучкевич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – Вип. 108. Т 2 – С. 161-163.
 3. Кемінь Г.М., Волошанська І.В. Особливості застосування комунікативного підходу у процесі вивчення іноземної мови молодшими школярами / Г.М.Кемінь, І.В.Волошанська // Молодь і ринок. – 2013. – № 8 (103). – С. 60 – 65.
 4. Волошанська І.В., Кемінь Г.М. Формування у студентів вищих навчальних закладів комунікативної компетенції на заняттях англійської мови / Г.М.Кемінь, І.В.Волошанська // Молодь і ринок. – 2014. – № 6 (113). – С. 48 – 53.
 5. Кемінь Г.М. Вдосконалення та індивідуалізація навчання у педагогічній спадщині С. Френе / Г.M. Кемінь // Молодь і ринок. – 2017. – № 5 (148). – С. 80 – 86.
 6. Кемінь Г.М. Науково-педагогічна діяльність Германа Літца у процесі організації навчання “нових шкіл” Німеччини на початку 20 століття // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 19. Том 3. – С. 27 – 30.
 7. Кемінь Г.М., Кемінь В.П. Локальна історія у формуванні національної ідентичності дітей та молоді у працях культурно-освітніх діячів Закарпаття (XXI–перша половина XX ст.). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. Вип. 45. Т. 1. (Index Copernicus International)
 8. Кемінь Г.М., Кемінь В.П. Софія Русова-Ліндфорс (1856-1940): жінка, політик, громадський і культурно-освітній діяч. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2022. Вип. 58. (Index Copernicus International)
 9. Кемінь Г.М., Кемінь В.П. Діти-біженці з України в умовах еміграції в європейських країнах (1918-1939). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2023. Вип. 59. (Index Copernicus International)
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Кемінь Г.М. До питання рецепції в Україні нацково-педагогічної спадщини української еміграції у Чехословаччині в посткомуністичну добу / Г.М. Кемінь // Україністика: Минуле. Сучасне. Майбутнє. Збірник статей учасників міжнародної конференції. Університет імені Масарика у Брно. – Брно, 2009. – С. 557 – 584.
 2. Кемінь Г.М. Педагогічна майстерність викладача іноземної мови як необхідна умова для розвитку комунікативних здібностей та особистих якостей студента / І.В. Волошанська, Г.M. Кемінь // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktyczney “Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze:od reorii do praktyki” (30.05.2016 – 31.05.2016). – Warszawa: Sp. z o o. “Diamond trading tour”, 2016. – S. 62 – 69.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Кемінь Г.М. Організація навчання іноземної та рідної мови у “Нових школах” західноєвропейських країн / Г.M. Кемінь // Молодь і ринок. – 2018. – № 3 (158). – С. 36 – 42.
 2. 2. Кемінь Г.М. “Нове виховання” через призму науково-педагогічної діяльності Овідія Дерколі / Г.M. Кемінь // Молодь і ринок. – 2018. – № 11 (166). – С. 69 – 74.

 3. Kemin H. Pädagogische Ansichten. Kontakte: Zeitschrift des Vereins zur Förderung von Fortbildung und kulturellen Veranstaltungen. Stams, 2021. Heft 1. S. 29–34.