Меню

Кафедра англійської мови та перекладу

Завідувач кафедрикандидат педагогічних наук, доцент Талалай Юлія Олегівна

Поштова адреса82100, м. Дрогобич, вул. Т. Шевченка, 24

Електронна адресаangl.perekl@dspu.edu.ua

Рік заснування1963

Попередні назви: кафедра англійської мови, кафедра англійської філології, кафедра германських мов та перекладознавства

Попередні завідувачі: доцент Вальдман Олеся Олександрівна, доцент Кузик Данило Миколайович, доцент Кондратишин Ігор Миронович, доцент Яскевич Ольга Клавдіївна, професор Бабелюк Оксана Андріївна, професор Зимомря Микола Іванович, доцент Сліпецька Віра Дмитрівна

Професорсько-викладацький склад:
11 науково-педагогічних працівників, з них: 1 професор, 5 доцентів, 4 старші викладачі, 1 викладач

Напрямки наукових досліджень:

Тематика НДР: Мовознавчі та літературознавчі студії у контексті взаємодій національних культур та сучасної іншомовної освіти

Термін виконання: 2019-2023 рр.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Зимомря Микола Іванович

Наукові школи:
Наукова школа доктора філологічних наук, професора Зимомрі Миколи Івановича “Переклад і рецепція: контекст взаємодії національних культур”

На кафедрі є аспірантура / докторантура зі спеціальності:

  • 035 Філологія (Германські мови)

Лабораторії:

  • “Науково-дослідна лабораторія англомовних мовознавчих та літературознавчих студій” (керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач Сливка Л.З.)
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Аналітичне читання англомовних текстів (В2); Вступ до перекладознавства; Галузевий переклад; Давні та сучасні германські мови; Ділова англійська мова (С1); Загальнотеоретичний курс англійської мови; Інтерпретація англомовного художнього тексту; Історія англійської мови; Історія перекладу; Комунікативна граматика англійської мови; Комунікативна граматика англійської мови (С1); Контрастивна граматика української та англійської мов; Країнознавство Великої Британії; Культура усного і писемного англійського мовлення; Лексикологія англійської мови; Лінгвокраїнознавство Великої Британії; Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США; Лінгвокраїнознавство США; Література американського постмодернізму; Методика викладання англійської і німецької мов та перекладу у закладах вищої освіти; Основи лексикографії; Основи перекладацького скоропису; Основи редагування перекладу; Основи художнього перекладу; Переклад в галузі інформаційних технологій; Переклад ділового мовлення; Переклад науково-технічної літератури; Порівняльна лексикологія української та англійської мов; Порівняльна стилістика української та англійської мов; Порівняльна типологія англійської та української мов; Практика перекладу з англійської мови; Практика усного і писемного англійського мовлення; Практикум з англомовної комунікації; Практична граматика англійської мови; Семантико-стилістичні проблеми перекладу різних жанрів; Стилістика та інтерпретація англійського тексту; Теоретична граматика англійської мови; Теоретична фонетика англійської мови; Теоретичний курс англійської мови; Теорія і практика перекладу; Теорія перекладу; Техніка перекладу з англійської мови; Техніка усного перекладу; Наукова комунікація англійською мовою; Англійське академічне письмо; Мовознавство. Основи германського мовознавства; Постмодерністська лінгвопоетика; Наукові парадигми та методи лінгвістичних досліджень; Прагмалінгвістика та дослідницький дискурс; Лінгвоперсонологія; Давні мови світу; Лінгвосеміотика; Сучасні лінгвістичні парадигми.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Талалай Юлія Олегівна

Талалай Юлія Олегівна
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

Контактні засоби зв’язку:
Jutal@dspu.edu.ua

Зимомря Микола Іванович

Зимомря Микола Іванович
доктор філологічних наук,
професор

Контактні засоби зв’язку:
m.zymomria@dspu.edu.ua

Коваль Наталія Євгенівна

Коваль Наталія Євгенівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Kovalnata@dspu.edu.ua

Коляса Олена Василівна

Коляса Олена Василівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
o.koliasa@dspu.edu.ua

Лопушанський Ярослав Михайлович

Лопушанський Ярослав Михайлович
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
jaro.lopuschanskyj@dspu.edu.ua

Яскевич Ольга Клавдіївна

Яскевич Ольга Клавдіївна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
o.jaskevytsh@dspu.edu.ua

Шагала Леся Богданівна

Шагала Леся Богданівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
l.shahala@dspu.edu.ua

Сливка Любов Зеновіївна

Сливка Любов Зеновіївна
кандидат філологічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
liubovslyvka@ukr.net

Кравців Марія Миколаївна

Кравців Марія Миколаївна
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
m.kravciv@dspu.edu.ua

Кравців Марія Миколаївна

Дубицька Оксана Богданівна
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
dubytska@ukr.net

Діловод кафедри

Швед Христина Олегівна

Швед Христина Олегівна

Історія кафедри 

Свій початок кафедра англійської філології бере у 1963 р, коли наказом Міністерства освіти від 12 червня кафедру іноземних мов було розділено на дві: англійської мови та іноземних мов. Очолила її кандидат філологічних наук, доцент О.О.Вальдман, людина широкої лінґвістичної ерудиції та організаторських здібностей.

У 1977 р. кафедру очолив кандидат філологічних наук, доцент Д.М.Кузик. Данило Миколайович – досвідчений педагог, відомий в Україні дослідник творчості Дж.Байрона. Властива йому якась особлива шляхетність натури створювала у колективі атмосферу доброзичливості і взаємоповаги.

У 1992 р. частина викладачів перейшла на новостворену кафедру другої іноземної мови. З роками кафедра поповнювалася молодими викладачами – переважно випускниками Дрогобицького педінституту.

З 1997 р. колективом керував випускник факультету кандидат філологічних наук, доцент І.М.Кондратишин, людина творчих пошуків, палкий шанувальник поетичного слова. З його іменем пов’язано ряд починань: проведення на факультеті першої міжнародної наукової конференції, випуск Всеукраїнського збірника “Перекладознавчі студії”, щомісячної газети “English Teacher”, Дні англійської мови.

З 2001 до 2010 р. керівництво кафедрою перейшло до кандидата філологічних наук Яскевич О.К., яку знають як дослідника порівняльної граматики англійської та української мов, розмовного стилю англійської мови. Питання перекладу англійської просторічної, сленгової лексики та фразеології українською мовою, а також контрастивної і етнолінгвістики – коло її наукової діяльності.

У 2010 р. кафедру англійської філології було об’єднано з кафедрою теорії та практики перекладу, заснованою у 2008 році. Завідувачем кафедри германських мов і перекладознавства став доктор філологічних наук, професор, дійсний член Академії наук Вищої школи України Зимомря Микола Іванович, член спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, автор понад 500 наукових публікацій.

У 2015-2017 рр. кафедрою керувала доктор філологічних наук, професор, головний редактор «Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)» Бабелюк Оксана Андріївна, член спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, авторка більше 100 публікацій.

З березня 2017 року кафедру германських мов і перекладознавства знову очолив доктор філологічних наук, професор Зимомря Микола Іванович.

З 1 вересня 2022 року кафедру перейменовано на кафедру англійської мови та перекладу. Спочатку її очолила кандидат філологічних наук, доцент Сліпецька Віра Дмитрівна, авторка понад 70 публікацій (з них 4 – монографії: 3 – колективні; 1 – посібник з грифом МОН). Від 1 січня 2023 року кафедрою керує кандидат педагогічних наук, доцент Талалай Юлія Олегівна.

Навчальна діяльність

Кафедра є випусковою для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітніми програмами напрямів підготовки 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) та 035 Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно)).

Кафедра англійської мови та перекладу постійно працює над удосконаленням форм і методів навчальної роботи, підвищенням свого наукового та методичного рівнів. Так, з вересня 2017 року студенти використовують платформу My English Lab британської освітньої організації Pearson Education на заняттях з культури усного і писемного мовлення.

У травні 2018 року відкрито Центр тестування з англійської мови Pearson Test of English. Директор Центру – В.Д. Сліпецька, екзаменатор – Ю.О. Талалай, яка успішно склала іспити на отримання сертифікату екзаменатора Pearson Test of English (2016 р.), сертифікату на рівень володіння англійською мовою С1 (2015р.)).

Щорічно викладачі кафедри підвищують кваліфікацію у провідних університетах України та за кордоном.

Наукова діяльність 

Наука завжди була і залишається одним з головних аспектів роботи кафедри. А першим кандидатом наук стала у 1964 р. О.О.Вальдман, захистивши дисертацію з проблеми історії англійської мови. Наступний захист відбувається аж через 12 років: після закінчення аспірантури кандидатську дисертацію захистила О.С.Медвідь. У наступні роки (1977-1982) Д.М. Кузик, О.М. Будз і Л.А. Гаєвий здобувають наукові ступені кандидата філологічних наук. А далі – черга вже випускників кафедри: у 1989 р. кандидатську дисертацію захищає Л.С. Дацюк, у 1990 році – О.К. Яскевич, у 1992 р. – І.М. Теплий, у 1993 р. – І.М. Кондратишин, а в 1997 – О.А. Бунь, у 2001 р. З.Г. Коцюба. У 2008 році – В.Д. Сліпецька, у 2016 році – О.В. Коляса, у 2017 році – Ю.О. Талалай. І ця традиція не переривається, її продовжують молоді науковці.

У 2018 році на базі кафедри відкрито науково-дослідну лабораторію “Англомовні мовознавчі та літературознавчі студії у контексті сучасної іншомовної освіти”, а від 2019 року викладачі почали роботу над новою комплексною темою НДР “Мовознавчі та літературознавчі студії у контексті взаємодій національних культур та сучасної іншомовної освіти”.

Кафедра організовує і проводить науково-практичні конференції різного рівня. Останнім часом щорічно проводились:

  • Всеукраїнська конференція з міжнародною участю “Українське слово мовами народів світу”;
  • студентська науково-практична конференція з проблем перекладознавства.

Виховна робота 

Кафедрою проведено виховні заходи на теми: “Творчість Т.Шевченка мовами народів світу”, “Роль вчителя у вихованні патріотичної молоді”, “Пагубний вплив шкідливих звичок на здоров”я людини”. Кожного року проводяться екскурсії у музеї Дрогобичини.

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ЗВО 

Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з Національним університетом «Одеська юридична академія»; Міжнародним гуманітарним університетом; Львівським національним університетом імені Івана Франка; Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича; Київським університетом Бориса Грінченка; Київським національним лінгвістичним університетом.

Міжнародна співпраця

На базі кафедри функціонує Центр тестування PTE General (Pearson Test of English General), який займається проведенням міжнародних іспитів із загальної англійської для підтвердження рівня володіння англійською мовою. PTE General складається з двох частин: письмової (аудіювання, письмо i читання) та усної. Екзаменаційні роботи учасників тестування перевіряють кваліфікована екзаменатори у Великій Британії. Усний тест проводять сертифіковані екзаменатори у місцевих центрах тестування, i його результати також надсилають у Велику Британію для перевірки. Усі рівні екзамену Pearson Test of English General відповідають Загальноєвропейській системі оцінювання знань іноземних мов (Common European Framework – CEFR) та мають акредитацію Ofqual, Велика Британія (Office of Qualifications and Examinations Regulation – державна організація, яка контролює та регулює стандарти i якість іспитів i тестів в Англії та Північній Iрландiї).

Сертифікат Pearson Test of English General (PTE General) дійсний впродовж всього життя. Екзамен Pearson Test of English General (PTE General) всебічно оцінює комунікативну компетенцію учасника тестування, перевіряючи всі основні мовнi навички (аудіювання, читання, говоріння i письмо).