Меню

Кафедра української літератури та теорії літератури

Завідувач кафедри: доктор філологічних наук, професор Іванишин Петро Васильович

Поштова адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Т. Шевченка, 24

Електронна адреса: ukr.lit@dspu.edu.ua

Рік заснування: 1945

Попередні назви: кафедра української, російської і зарубіжної літератури; кафедра української літератури; кафедра теорії та історії української літератури

Попередні завідувачі: М. Бурба, М. Коробко, М. Домницький, Т.Комаринець, М. Шалата, Є. Пшеничний

Професорсько-викладацький склад:

9 науково-педагогічних працівників, з них: 2 професори, 6 доцентів, 1 викладач

Напрямки наукових досліджень:

Тематика НДР: Українська література ХІХ – ХХІ століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації

Термін виконання: 2019-2023 рр.

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Іванишин Петро Васильович

Наукові школи:

Наукова школа доктора філологічних наук, професора Іванишина Петра Васильовича “Теорія та практика націософської (національно-екзистенціальної) інтерпретації в літературознавстві”

На кафедрі є аспірантура / докторантура зі спеціальностей:

  • 035 Філологія (Українська література)
  • 035 Філологія (Теорія літератури)
  • 01.01. Українська література.

Лабораторії:

  • “Науково-дослідна лабораторія франкознавства” (керівник – кандидат філологічних наук, доцент Баган О.Р.)
  • “Навчально-наукова лабораторія теоретико-методологічних проблем літературознавства” (керівник – доктор філологічних наук, професор Іванишин П.В.)

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: історія української літератури; вступ до літературознавства; феномен Івана Франка; поезія Тараса Шевченка; літературний процес і генологія літератури; літературний твір як художня система; методика навчання української літератури; фольклор; інтерпретація літературного твору; історіографія літературознавства; літературознавчий практикум; риторика; сучасний український літературний процес; українська художня література постколоніального періоду; основи франкознавства; література як вид мистецтва; українська література соцреалізму.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: порівняльне літературознавство; теорія літератури; вісниківство як естетичний і культурний феномен; основи національно-екзистенціальної інтерпретації; основи герменевтики; проблеми української літературної критики; українське літературознавство постколоніального періоду; христологічна інтерпретація літературного твору; художня націософія Тараса Шевченка; українська барокова література; франкознавство як наука: здобутки та проблеми; методика викладання української мови та літератури у закладах середньої освіти ІІІ ступеня; феномен творчості Ліни Костенко; теорія літератури та компаративістика.

Особистий склад кафедри

Іванишин Петро Васильович

Іванишин Петро Васильович
завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
pivanyshyn@dspu.edu.ua

 

Набитович Ігор Йосипович

Набитович Ігор Йосипович
доктор філологічних наук,
професор

Контактні засоби зв’язку:
Nabytovych@dspu.edu.ua

 

Баган Олег Романович

Баган Олег Романович
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
bahan.o59@dspu.edu.ua

Новак Сніжана Михайлівна

Новак Сніжана Михайлівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
snizhana.n@dspu.edu.ua

Дмитрів Ірина Іванівна

Дмитрів Ірина Іванівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
ira.myrna@dspu.edu.ua

Вовк Олена Василівна

Вовк Олена Василівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
lindaswolfs@dspu.edu.ua

Маркова Мар’яна Василівна

Маркова Мар’яна Василівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Markmar@dspu.edu.ua

Розлуцький Ігор Миколайович

Розлуцький Ігор Миколайович
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
rim2007@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:
vira.kozachok@dspu.edu.ua

Діловод кафедри

Контактні засоби зв’язку:
vira.kozachok@dspu.edu.ua

Історія кафедри

Спочатку кафедра була спільною: української, російської і зарубіжної літератури. У 1954 р. вона була розділена на кафедру української літератури і на кафедру російської і зарубіжної літератури. У 1955 р. кафедра української літератури була об’єднана з кафедрою української мови, і це нове об’єднання проіснувало до 1960 р. Після цього кафедра називалася “Кафедра української літератури”, з 1 лютого 2001 року мала назву “Кафедра теорії та історії української літератури”, з листопада 2011 р. – кафедра “Української літератури та теорії літератури”.

Навчальна діяльність

На кафедрі щороку проводяться теоретико-методологічний і методичний семінари, наукові конференції викладачів та студентів. Студенти постійно виконують магістерські роботи.

На кафедрі підготовлено ряд навчально-методичних посібників: Теорія будови та інтерпретації літературного твору (Іванишин П., 2009); Нариси з теорії літератури (Іванишин В., 2010); Теорія літератури: курс лекцій (Іванишин В., 2010); Основи герменевтики: практикум (Іванишин П., Савка М., 2011); І я був школярем у школі Шкільника (Шалата М., 2011); Михайло Коцюбинський. Наша хатка. Вірші. Казки. Оповідання (Химин О., 2008); Олена Пчілка. Добра порада. Вірші, казки, оповідання, фольклорні записи для дітей (Химин О., 2009); Леонід Глібов. Таємниця чарівного світу. Твори для дітей (Химин О., 2010); Степан Руданський. Над колискою: Збірник творів. Критики про автора (Химин О., 2011); Олександр Олесь. Чарівні звуки: Твори для дітей (Химин О., 2011); Андрій Чайковський. За сестрою: для додаткового читання студентам, учителям, викладачам та аспірантам (Химин О., 2012); Сіяч національної ниви: До 150-річчя від дня народження Б. Грінченка (Химин О., 2013); Історія української літератури 70-90 рр. ХІХ ст. (Химин О., Савка М., 2015); Дитяча література. Практикум (Химин О., Савка М., 2015); Українська барокова культура в європейському контексті: практикум (Дмитрів І., 2012); Історія української літератури (Х-ХVІІІ ст.) Ч.1: практикум (Дмитрів І., 2012); Історія української літератури (Х – ХVІІІ ст.). Ч. 2: практикум (Дмитрів І., 2012); Історія української літератури (Х – ХVІІІ ст.): практикум та матеріали до самостійної роботи (Дмитрів І., 2015); Методика навчання української літератури. Практикум (Гулевич Л., 2010, 2014); Методичні рекомендації до написання дипломної роботи з “Методики навчання української літератури” (Гулевич Л., 2010); Методика навчання української літератури. Організація самостійної роботи студентів (Гулевич Л., 2013); Сучасний український літературний процес. Практикум (Іванишин М., 2013); Історія української літератури (ХХ століття, частина І): Практикум (Новак С., 2015); Методичні рекомендації до проходження асистентської практики: навчально-методичний посібник (Новак С., Дмитрів І., 2015); Фольклор: тексти лекцій (Вовк О., 2014), Василь Симоненко. Мій родовід (Химин О., 2016); Володимир Винниченко. Краплини життя (Химин О., 2017); Історія української літератури перших десятиріч ХІХ ст. (дошевченківський період). Практикум. (Барна І., 2017); Література Середніх віків: хрестоматія (Маркова М., 2022).

Наукова діяльність

З 2019 року кафедра працює над темою “Українська література ХІХ – ХХІ століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації”. Зараз наукова робота кафедри включає:

  • планові наукові дослідження зі звітністю у таких формах: дисертація, монографія, навчальний посібник, наукова стаття, тези доповіді на конференціях, семінарах тощо
  • рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, дисертацій, авторефератів, наукових статей тощо;
  • перевидання монографій, підручників, навчальних посібників тощо;
  • керівництво науковою роботою студентів з підготовкою наукової статті, роботи на конкурс тощо.

Викладачами кафедри підготовлено ряд монографій: Національний спосіб розуміння в поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко (Іванишин П., 2008); Критика і метакритика як осмислення літературності (Іванишин П., 2012); Українське літературознавство постколоніального періоду (Іванишин П., 2014); Свобода нації: герменевтика політичної та культурної дійсності (Іванишин П., 2015); Ідея і чин Ярослава Стецька (Баган О., 2008); Поміж містикою і політикою. (Дмитро Донцов на тлі української політичної теорії ХХ ст.) (Баган О., 2008); Іван Франко: інтерпретації (Баган О., 2015); Націоналізм і націоналістичний рух: історія та ідеї (Баган О., 2015); Борис Грінченко та проблеми розвитку укр. дит. літ-ри: художнє вираження етнокультурної кореневості (Вовк О., 2014); Дискурс християнської символіки: творчість українських католицьких письменників (Дмитрів І., 2015); Агон, або Перипетії одного захисту (Іванишин П., 2015); Іван Франко і національне буття: герменевтичні акценти (Іванишин П., 2016); Актуальна націософія: теоретичні, культурологічні, геополітичні, історіософські аспекти (Баган О., 2016); Дрогобич – місто Івана Франка: [альбом] (За ред. Петра Іванишина, 2016); Українська література ХІХ-ХХІ століть у літературознавчих дискурсах: колективна монографія (За ред. Петра Іванишина, 2018); Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська (Набитович І., 2018); Творець українського вольового націоналізму (Баган О., 2018); Мислитель. Воїн. Учитель. Спогади та матеріали про Василя Іванишина (За ред. Петра Іванишина, 2019, колективна монографія); Поезія Михайла Драй-Хмари: Weltschmerz буття (Набитович І., 2019); Художнє слово і національна ідентичність: Статті про методику навчання літератури в школі (Баган О., 2021); Культурологічна і націософська проблематика в літературознавчих студіях Івана Франка (Пізній період творчості: 1895 – 1907 рр.) (Баган О., 2021); Володимир Бірчак як публіцист і літературознавець (Новак С., 2021); Gloria et sacrum. Історична проза української еміґрації (Набитович І., 2022); “Rossica”: Російська цивілізація в історіософських інтерпретаціях (Баган О., 2022); Історіософські есе (Баган О., 2022); Українська література ХІХ-ХХІ століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: колективна монографія (За ред. Петра Іванишина, 2022).

Кафедра видала низку наукових збірників: Вісниківство: літературна традиція та ідеї”. Науковий збірник. Вип. 2 (2012); Літературологія: Збірник наукових праць. До 70-річчя від дня народження Василя Іванишина (2013); Studia Ingardeniana. Теоретичні аспекти вивчення літератури (2013); Співаник УПА (2017); “Слово на пошану Михайла Йосиповича Шалати (до 80-ліття від дня народження)” (2017); Нагуєвицькі читання: Збірник наукових праць (Ред. кол. П.Іванишин (голова), 2019); Філологічні студії. Вип. 1 (Ред. кол. Л.Кравченко (співголова), П.Іванишин (співголова), П.Мацьків (співголова) та ін., 2019); Русалка Дністровая: Фольклорно-літературний альманах “Руської трійці” (1837) (Редактор-упорядник, автор вступ. статті та коментарів М. Шалата, 2019); Сов’як Р. Остап Нижанківський (Редактор та автор вступ. статті М. Шалата, 2019); Любов Проць. Чотири відмінки сльози (За ред. Л.Гулевич, 2019); Гридень Дажбога: Юрій Дараган. (Гол. ред. О.Баган, 2022).

На базі кафедри щороку проводиться конференція “Нагуєвицькі читання”. Також організовуються як всеукраїнські, так і міжнародні конференції: всеукраїнська наукова конференція “Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття” (2016); Всеукраїнська наукова франкознавча конференція “Нагуєвицькі читання – 2017: Іван Франко у вимірах сучасної філології: націософські, культурологічні та методологічні акценти” (2017); Всеукраїнська франкознавча конференція “Нагуєвицькі читання – 2018: Іван Франко в гуманітарно-філологічному просторі” (2018); Щорічна всеукраїнська франкознавча конференція “Нагуєвицькі читання – 2019” (2019); Всеукраїнська наукова конференція. ІІ Маланюківські читання. “Феномен есеїстики Євгена Маланюка” (2019); Всеукраїнська науково-практична конференція “Микола Євшан і розвиток літературної та естетичної думки в Галичині на початку ХХ ст.” (2019); ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Український визвольний рух першої половини ХХ ст.: краєзнавчі контексти” (2019); Всеукраїнська франкознавча інтернет-конференція “Нагуєвицькі читання”: “Творчість Івана Франка у філософському, культурно-історичному, націологічному вимірах” (2020); Всеукраїнська щорічна франкознавча інтернет-конференція “Нагуєвицькі читання”: “Творчість Івана Франка: актуалізація провідних концептів” (2021); Всеукраїнська щорічна франкознавча інтернет-конференція “Нагуєвицькі читання”: “Творчість Івана Франка й українська війна за свободу” (2022).

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ЗВО

Кафедра тісно співпрацює з Інститутом літератури ім. Т.Шевченка НАН України, а саме відділом української літератури ХХ ст. Тематика досліджень. Публікації І.Набитовича та П.Іванишина в журналі Інституту літератури НАН України “Слово і Час”; участь старшого співробітника Д.Дроздовського Інституту літератури НАН України в наукових заходах кафедри; участь працівників Інституту Франка НАН України у наукових заходах кафедри. Також налагоджені зв’язки з Львівським національним університетом ім. І. Франка, Ужгородським національним університетом, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. Михайла Коцюбинського, Кіровоградським державним педагогічним університетом імені В. Винниченка, Прикарпатським національним університетом, Кременецьким інститутом ім. Т. Шевченка.

Міжнародна співпраця

Кафедра співпрацює з Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща), а саме факультетом неофілології. Викладачі систематично беруть участь у міжнародних конференціях, які проводять в Україні та закордоном, видають публікації в одному з видань цього університету.