Меню

Кафедра німецької та французької мов і методики їх навчання

Завідувач кафедри: кандидат психологічних наук, доцент Лопушанський Василь Михайлович

Поштова адреса: вул. Тараса Шевченка, 24, м. Дрогобич, 82100

Електронна адресаnim.franc@dspu.edu.ua

Рік заснування: 2000

Попередні завідувачі: доценти Тіберій Попп, Лариса Гоцур, Мар’яна Маркова

Професорсько-викладацький склад:

9 науково-педагогічних працівників, з них: 8 доцентів, 1 старший викладач

Напрям наукових досліджень:

Тема НДР: Німецькомовний і франкомовний світ та Україна: філологічний та педагогічний дискурс

Термін виконання2023–2027 рр.

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Радченко Олег Анатолійович

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
  • Основи наукових досліджень; латинська мова; іноземна мова (німецька); іноземна мова (французька); іноземна мова за професійним спрямуванням.
  • Практика усного і писемного німецького мовлення; практична фонетика німецької мови; практична граматика німецької мови; практичний курс німецької мови; історія німецької мови; лексикологія німецької мови; стилістика та інтерпретація німецького тексту; теоретична граматика німецької мови; теоретична фонетика німецької мови; шкільний курс німецької мови та методика її навчання; вступ до германського мовознавства; література Німеччини та Австрії; країнознавство Німеччини та Австрії; лінгвокраїнознавство Німеччини та Австрії; ділова німецька мова; німецька мова за рівнями; комунікативна граматика німецької мови; культура усного і писемного німецького мовлення; порівняльна типологія німецької та української мов; методика викладання німецької мови у закладах середньої освіти ІІІ ступеня; теорія і практика перекладу (німецька мова); загальнотеоретичний курс німецької мови; аналітичне читання німецькомовних текстів (В2); практикум з німецькомовної комунікації; техніка перекладу з німецької мови; техніка усного перекладу (німецька мова).
  • Практика усного і писемного французького мовлення; практичний курс французької мови; історія французької мови; лексикологія французької мови мови; стилістика та інтерпретація французького тексту; теоретична граматика французької мови; теоретична фонетика французької мови; шкільний курс французької мови та методика її навчання; вступ до романського мовознавства; література Франції; країнознавство Франції; лінгвокраїнознавство Франції; ділова французька мова; французька мова за рівнями; комунікативна граматика французької мови; методика викладання французької мови у закладах середньої освіти ІІІ ступеня; загальнотеоретичний курс французької мови; аналітичне читання франкомовних текстів (В2).
Професорсько-викладацький склад кафедри

Лопушанський Василь Михайлович

Лопушанський Василь Михайлович
завідувач кафедри
кандидат психологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
w_lopuschanskyj@dspu.edu.ua

Каракевич Роксоляна Орестівна

Каракевич Роксоляна Орестівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
roksolana3107@dspu.edu.ua

Сивик Оксана Анатоліївна

Сивик Оксана Анатоліївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
ksenja241983@dspu.edu.ua

Намачинська Галина Ярославівна

Намачинська Галина Ярославівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Namhalyna@dspu.edu.ua

Винарчик Марія Петрівна

Винарчик Марія Петрівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
vynarchyk.m@dspu.edu.ua

Шевців Галина Михайлівна

Шевців Галина Михайлівна
кандидат філологічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
Powersoftshar@dspu.edu.ua

Радченко Олег Анатолійович

Радченко Олег Анатолійович
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Olehradchenko@dspu.edu.ua

Гоцинець Ірина Львівна

Гоцинець Ірина Львівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
iryna0607@dspu.edu.ua

Мелех Галина Богданівна

Мелех Галина Богданівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Melekhhelen@dspu.edu.ua

Діловоди кафедри

Богданович Наталія Іванівна

Богданович Наталія Іванівна

Історія кафедри

Кафедра німецької та французької мов і методики їх навчання постала на основі об’єднання кафедри практики німецької мови і кафедри романської філології та компаративістики інститут іноземних мов.

У 1963 році наказом Міністерства освіти кафедру іноземних мов тодішнього філологічного факультету було розділено на дві: кафедру англійської мови та кафедру іноземних мов. Остання стала базовою для спеціальності “Німецька мова”, започаткованої того року, а за 4 роки – і для спеціальності “Французька мова”.

Кафедра романської філології та компаративістики виникла у 2007 році внаслідок реорганізації кафедри французької філології. Протягом довгого періоду часу її очолював декан факультету романо-германської філології, професор Володимир Кемінь, доки у 2017 році на цій посаді його не змінила кандидат філологічних наук, доцент Мар’яна Маркова. Кафедра забезпечувала викладання дисциплін з французької філології, латинської мови та циклу літературознавчих дисциплін.

Кафедра практики німецької мови існувала в інституті іноземних мов від 2009 року, ставши наступницею кафедри німецької філології (2000–2009 рр.). Обидвома кафедрами завідував відмінник освіти України, кандидат психологічних наук, доцент Василь Лопушанський. Він є випускником факультету романо-германської філології Ужгородського державного університету. Основні напрямки його наукових досліджень: лексикологія, порівняльна лексикологія, взаємодія мов і культур, німецькі лексичні запозичення в українській мові.

У 2022 році доц. Василь Лопушанський очолив об’єднану кафедру німецької та французької мов і методики їх навчання.

Навчальна діяльність

Колектив кафедри забезпечує викладання теоретичних і практичних дисциплін з німецької та французької філології на всіх рівнях вищої освіти, а також дисциплін “Основи наукових досліджень” та “Латинська мова”.

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська/німецька/французька) та 014 Середня освіта (Українська мова і література, 014 Середня освіта (Мова і література) (англійська/німецька), а також забезпечує викладання німецької та французької мов як іноземних на нефілологічних спеціальностях університету.

Наукова діяльність

Від 2023 року викладачі кафедри працюють над комплексною кафедральною темою НДР “Німецькомовний і франкомовний світ та Україна: філологічний та педагогічний дискурс”. Наукові інтереси викладачів втілюються в розроблення індивідуальних науково-дослідних тем. Результати своїх студій науково-педагогічні працівники оприлюднюють на науково-практичних конференціях та симпозіумах різних рівнів, публікують на сторінках авторитетних фахових видань, видань, що індексуються наукометричними базами, у збірниках конференційних матеріалів чи видають у формі монографій.

Основними напрямками наукових інтересів працівників кафедри є:

  • вивчення німецької та французької мов в контексті діалогу культур;
  • порівняльно-типологічні дослідження мов;
  • лінгвостилістичні аспекти перекладознавчих студій;
  • особливості рецепції української літератури у німецькомовному та франкомовному світі;
  • особливості розвитку сучасного літературного процесу Німеччини, Австрії та Франції;
  • лінгвокраїнознавчі дослідження;
  • порівняльна педагогіка й сучасні методи викладання іноземних мов.

На кафедрі систематично діють науковий та методичний семінари, проводяться конференції і круглі столи. Зокрема, кафедра традиційно виступає співорганізатором міжнародного науково-культурного форуму “Дні Австрії у Дрогобичі”.

Кафедрою культивується й наукова робота студентів. Зокрема, тут діє студентський науковий гурток “Методика написання наукових робіт” (керівник – доц. Василь Лопушанський). Викладачі кафедри беруть участь у підготовці студентів до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з німецької і французької філології та методики навчання іноземних мов й Всеукраїнських олімпіад, а також здійснюють керівництво кваліфікаційними роботами студентів.

Співпраця з АН України, її установами та іншими ЗВО

У 2004 році на базі кафедри практики німецької мови утворено осередок Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ), який очолив доцент Василь Лопушанський. У 2008 році за сприяння спілки та її тодішнього президента проф. Т.Р. Кияка кафедрою було проведено міжнародну наукову конференцію “Сучасні проблеми германістики в Україні”.

Авторитетні члени УСГВШ, професори Т.Р. Кияк, О.І. Стеріополо, Р.Є. Пилипенко, М.В. Гамзюк, Л.А. Долгополова, С.М. Іваненко, В.В. Козловський, О.М. Білоус, О.Б. Франко виступали з доповідями на міжнародних наукових конференціях, були головами державних екзаменаційних комісій, головами і членами комісій з акредитування та ліцензування у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, рецензентами підручників, навчально-методичних посібників, готували відгуки на дисертації та автореферати дисертації науково-педагогічних працівників кафедри та читали лекції для студентів німецького відділення.

Колектив кафедри співпрацює з кафедрами німецької філології та французької філології Львівського національного університету ім. Івана Франка, кафедрою романських мов Київського національного лінгвістичного університету, кафедрою французької філології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кафедрою романських мов та інтерлінгвістики Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки, кафедрою романо-германської філології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Міжнародна співпраця

Кафедра співпрацює з Міністерством європейських та міжнародних справ Австрії, Міністерством освіти, культури та мистецтв Австрії, а також низкою австрійських ЗВО і культурно-освітніх установ: Віденським педагогічним інститутом, Віденським університетом, Інсбруцьким університетом ім. Леопольда і Франца, Педагогічним інститутом Штирії (Ґрац), Зальцбурзьким університетом, Приватним педагогічним університетом Лінцської єпархії, Австрійською службою академічних обмінів, Австрійським культурним-освітнім форумом, за сприяння та фінансової підтримки якого проводиться щорічний міжнародний семінар “Дні Австрії у Дрогобичі” (від 2012 року) та видається збірник наукових праць “Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів” (до 2023 р. світ побачили 10 томів). Також активно відбувається співробітництво з Ґрайфсвальдським університетом ім. Ернста Моріца Арндта (Німеччина) та Університетом м. Каєн (Франція) передовсім у царині академічної мобільності.

За вагомий внесок у розвиток міжнародної кооперації почесне звання Doctor honoris causa Дрогобицького університету за поданням кафедри одержала ціла плеяда австрійських науковців, політичних та культурних діячів: посол Еміль Брікс (2003), проф. Петер Штеґер (2007), проф. Адам Зелінскі (2009), проф. Йозеф Крістіан Айґнер (2013), проф. Алоїс Волдан (2013), д-р Томас Бауер (2019).

Викладачі кафедри постійно підвищують свій науково-педагогічний рівень, беручи участь у міжнародних наукових конференціях, удосконалюють професійний досвід за кордоном. Для прикладу, завідувач кафедри доц. Василь Лопушанський неодноразово стажувався у наших австрійських партнерів – Віденському педагогічному інституті та Інсбруцькому університеті, а впродовж листопада-грудня 2022 р. доц. Ірина Гоцинець пройшла науково-педагогічне стажування в Університеті ім. Ф. Палацького (Республіка Чехія) в межах програми міжнародної академічної мобільності Erasmus+.

Студенти німецького відділення завдяки залученню коштів стипендіальної програми Erasmus+ проводять закордонний семестр в університетах-партнерах Австрії та Німеччини, беруть участь у літній школі з німецької мови і літератури, що проходить у м. Кляґенфурт (Австрія), літніх мовних курсах у Марбурзькому університеті (Німеччина) та університеті м. Ґрац (Австрія). Також вони мають змогу отримати високооплачувану літню роботу на острові Рюґен (Німеччина) та долучитись до традиційних лінгвокраїнознавчих поїздок країнами Західної Європи.

Виховна робота

Науково-педагогічні працівники кафедри є кураторами академічних груп німецького та французького відділень. Разом зі студентським активом проводяться культурно-масові заходи, виховні бесіди, організовуються екскурсійні мандрівки, відвідування музеїв, виставок, театральних вистав тощо.