Меню

Лучечко Тетяна Михайлівна

Лучечко Тетяна МихайлівнаЛучечко Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2012 році захистила дисертацію «Вербальне кодування образу в загадках української та англійської мов». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: вторинна номінація, кодування дійсності в пареміях.

Контактні засоби зв’язку: l-tania@meta.ua

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Лучечко Т., Фідик В. Практика усного та писемного мовлення: матеріали до підручника Upstream Intermediate для самостійного опрацювання студентами 1 курсу. Частина 2. [для підготовки фахівців І (бакалаврського рівня) вищої освіти галузі 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». / Лучечко Т. М., Фідик В.І. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 90 с.
 2. Лучечко Т. М., Фідик В. І. Практика усного та писемного мовлення: матеріали до для самостійного опрацювання (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley) / Тетяна Лучечко, Віталій Фідик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 88 с.
 3. Лучечко Т., Леся Дашко. Практика усного і писемного мовлення: комплекс вправ для організації самостійної роботи з теми MAN and MUSIC (до підручника Upstream Advanced): навчальний посібник / Тетяна Лучечко, Леся Дашко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 96 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Лучечко Т. Амбівалентний аспект загадок як способів вербалізації дійсності (на матеріалі української та англійської мов) / Т. Лучечко // Наукові записки ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць. – Вінниця: «Планер», 2015. – Вип. 21. – С. 368-372.
 2. Лучечко Т. Антропоцентрична складова асоціативного фону сонця в народних загадках української та англійської мов / Т. Лучечко // Наукові записки ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць. – Вінниця: «Планер», 2015. – Вип. 22. – С. 259-262.
 3. Лучечко Т. Метафорична амбівалентність образних кодифікаторів об’єктів загадування (на матеріалі української та англійської мов) / Т. Лучечко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград., 2016. – Вип. 145. – С. 156-160.
 4. Лучечко Т. Асоціативні паралелі червоного та зеленого кольорів в українських й англійських прислів’ях / Т. Лучечко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». – Вид. дім «Гельветика», 2020. – Том 31 (70). – №.2. – С.131-136.
 5. Лучечко Т. М. Полісемія як спосіб кодування образу в загадці / Т. М. Лучечко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вид. дім «Гельветика», 2019. – Вип.43. – Т.1. – С. 156-158.
 6. Лучечко Т. Вербальна репрезентація сірого кольору в українських та англійських пареміях / Т. Лучечко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Вид. дім «Гельветика», 2020. –Вип. 46. Т.2. – С. 4-7.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Лучечко Т., Антропоморфне кодування космоніма місяць в загадках (на матеріалі української та англійської мов) / Т. Лучечко // Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka I Komunikacja Miedzykulturowa. 3. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 69 – 78.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Лучечко Т.М. Структурна та функційна диференціація паремій (на матеріалі загадок і прислів’їв) / Т.М. Лучечко // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 138 – 142.
 2. Лучечко Т. М. Паремійна вербалізація чорного кольору в англійській та українській мовах / Т. М. Лучечко // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 101 – 104.
 3. Лучечко Т.М. Колірний код в українській та англійській паремійних картинах світу (на матеріалі кольороназв «золотий» та «срібний») / Т.М.Лучечко // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – C. 133 – 137. (Index Copernicus)