Білецька Любов Степанівна

Білецька Любов Степанівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Відмінник освіти України. Закінчила аспірантуру при Львівському національному університеті імені Івана Франка. 2003 року захистила дисертацію “Асимптотика розв’язків еволюційних рівнянь у банаховому просторі”. Автор 190 наукових та навчально-методичних праць.

    Сфера наукових зацікавлень: проблеми математичного і функціонального аналізу щодо досліджень розв’язності багатоточкових задач для еволюційних рівнянь у банаховому просторі, проблеми методики викладання математики у початковій школі.

Перелік публікацій

Монографії:

1.Ковальчук В., Білецька Л., Стасів Н., Силюга Л. Дидактичні аспекти використання різних видів повторення навчального матеріалу з математики у початковій школі. Мodern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I.,  etc. Іnternational Science Group. Boston (USA): Primedia eLaunch, 2021. Р. 467-471. https://isg-konf.com/ru/modern-education-training-and-upbringing-ru/ (у країнах ОЕСР) / (0,4 др. арк.).

Посібники з грифом університету

 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П., Кобрій В.Й. Практикум розв’язування задач з математики. Задачі з геометричним змістом. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Володимир Кобрій. – Дрогобич: Коло, 2015. – 45с.
 2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Вибрані питання математики та методики її викладання: Елементи аналітичної геометрії. Геометричні перетворення. Навчальний посібник для студентів освітнього ступеня “Магістр” спеціальності 8.01010201 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. – Дрогобич: Коло, 2015. – 51с.
 3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І, Силюга Л.П. Математика. Розділ 8. Теоретико-множинний підхід до поняття  цілого невід’ємного числа /Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія  Стасів, Людмила Силюга: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.  – Дрогобич: Коло, 2016. – 82с.
 4. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л..С. Математика. Розділ Аксіоматичний підхід до поняття  цілого невід’ємного числа /Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія  Стасів,  Любов Білецька: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.  – Дрогобич: Коло, 2016. – с.52
 5. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І, Силюга Л.П.Застосування теорії множин та логіки  до визначення  понять  шкільного курсу  математики /Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія  Стасів, Людмила Силюга: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.  – Дрогобич: Коло, 2016. – 100с.
 6. Ковальчук В.Ю., Стасів Н.І., Білецька Л.С., Силюга Л.П. Математика. Розділ 11. Множина раціональних чисел. Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (ба-калаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта / Володимир Ковальчук, Наталія Стасів, Любов Білецька, Людмила Силюга. – Дрогобич: Коло, 2017. – 62 с.
 7. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Математика. Розділ 2. Елементи математичної логіки: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бака-лаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів. –  Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 90 с.
 8. Ковальчук В.Ю.,Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Математика. Частина ІІ. Числові множини: Навчально-методичний посібник [для студентів ЗВО] / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
 9. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Салдан Т.М., Стасів Н.І. Формування прийо­мів моделювання на уроках математики у початковій школі. Нав­чальний посібник [для підготовки фахів­ців другого (магістер­сь­кого) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 013 «По­чат­кова освіта»] – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2021. 50c..

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Використання ін­фор­маційних ком­п’ю­терних техно­ло­гій у процесі вив­чення математики в початковій школі / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів. – Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – №21 (232). – Ч.І. – С.79-88 (0,9 д.а.)
 2. Силюга Л.П., Білецька Л.С., Стасів Н.І. Народна математика як основа виховання культури української нації / Людмила Силюга, Любов Білецька, Наталія Стасів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – №8 (91). – С.59-62 (0,4 д.а.)
 3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Особливості форму­вання екологічної культури учнів по­чат­кових класів за­со­бами математики / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Науковий часопис НПУ імені М.П.Дра­гоманова. – Серія №20. – Біологія: Зб. нау­кових праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгома­нова, 2013. – №5. – С.251-255 (0,5 др. арк.).
 4. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Формування функціональної компетентності учнів початкових класів під час вивчення математики / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Науковий часопис НПУ імені М.П.Дра­гоманова. – Серія № 17. – Теорія і практика навчання і виховання: Зб. нау­кових праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгома­нова, 2014. – № 24. – С.87-90 (0,5 др. арк.).
 5. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Розвиток алгоритмічної культури учнів початкових класів в умовах комп’ютеризації навчання / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки – Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – №21(280). – С.114-119.
 6. Білецька Л.С. Практична підготовка студентів як компонент формування професійних компетентностей майбутніх учителів початкової школи / Любов Білецька // Початкова школа. Науково-методичний журнал/. – 2014. – №10. – С.39-43 (0,5 др. арк.).
 7. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л.С. Реалізація технології проблемного навчання у процесі вивчення математики у початковій школі /Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2016. – №7 (138). – С.6-10. (0,4 др. арк.).
 8. Білецька Л.С., Білецький Р.Р. Використання комп’ютерних навчальних ігор в освітньому процесі як засіб навчання і формування інформаційної культури учнів по-чаткової школи / Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 8 (151). – С.24-29 (0,4 др. арк./0,3 др. арк.).
 9. Білецька Л.С., Білецький Р.Р. Особливості використання ігрового методу навчання математики у початковій школі / Любов Білецька, Руслан Білецький // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXXVII. Т. 1. Херсонський державний університет. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.45-52 (0,4 др. арк./0,2 др. арк.)   4 c. / авт. уч. 2 c. (Index Copernicus).
 10. Колток Л.Б., Білецька Л.С. Критичне мислення молодших школярів як психолого-педагогічний феномен / Леся Колток, Любов Білецька // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), І.Бахов та ін. – 2019. – №9 (176) вересень. – С.66-70 (0,4 др. арк./0,2 др. арк.) 4 с. / авт. уч. 2 с. (Index Copernicus).

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Білецька Л.С., Білецький Р.Р. Формування інформаційно-комунікативних компе­тенцій учнів початкової школи /Любов Білецька, Руслан Білецький. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Випуск 11. – С. 216-221. (0,3 др. арк.).
 2. Білецька Л.С., Білецький Р.Р. Використання демонстраційних программ в освітньому процесі початкової школи /Любов Білецька, Руслан Білецький. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Випуск 16. – С. 258-264. (0,3 др. арк.).
 3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Взаємозв’язок мислення і і мовлення учнів початкової школи у процесі вивчення математики / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць [ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Т.Біленко та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.409-418 (0,4 др. арк.).
 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Формування математичної ультури учнів початкової школи шляхом використання вправ з термінологічним спрямуванням / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Фізико-математична освіта: Науковий журнал. Редкол.: О.В.Семенікіна (гол.ред.) та ін. – Випуск 1(15). – Суми: Сумський ДПУ ім.А.С.Макаренка, 2018. – С.63-67. (0,6 др. арк.).
 2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Формування математичної культури учнів початкової школи шляхом використання вправ з термінологічним спрямуванням / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Фізико-математична освіта: Науковий журнал. Редкол.: О.В.Семенікіна (гол.ред.) та ін. – Випуск 1(15). – Суми: Сумський ДПУ ім.А.С.Макаренка, 2018. – С.63.
 3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Методичні особливості розв’язування задач на пропорційну залежність у початковій школі / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Молодий вчений: науковий журнал. – № 5 (81). – 2020. – С.382-385.
 4. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Ефективність використання методу доцільно дібраних задач у процесі вивчення математики у початковій школі // Педагогічні науки: теорія і практика: Науково-педагогічний журнал з Переліку наукових фахових видань України категорії Б/ Гол.редактор: Г.В.Локарєва. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». №1 (41). С.28-33. (Index Copernicus у фахових виданнях категорії Б).

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Оптимізація пізнава­ль­ної діяльності учнів початкових кла­сів шляхом ство­рення навча­льних ситуацій на уроках математики // Materiály VII mezi­na­rodni vědecko-prak­ti­cká conference “Věde­ckỳ pokrok na přelomu tysyachalety – 2011”. – Dil Pedagogika/ Hudrba a život: Praga. a zivot: Praha. Pub­lishing House “Edu­ca­tion and Science” s.r.o, 2011. – P.74-76 (0,3 д.а.).
 2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Роль простих задач як дидактичного засобу навчання учнів початкових класів. Materiály VIIІ mezi­na­rodni vědecko-prak­ti­cká conference “Věde­ckỳ prumysl evrop­ske­ho kontsnentu – 2012”. – Dil Pedagogika / Hudrba a život: Praha. Pub­lishing House “Edu­ca­tion and Science”. s.r.o. – 2012. – P.29-31 (0,3 др. арк.).
 3. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л.С. Реалізація принципу проблемності у навчанні математики на факультеті початкової освіти / Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька // Materialy Х miedzy­na­rodowej naukowi-prak­tiycznej conferencji “Europejska nauka XXI powieka – 2014”. – Volume Pedagogiczne nauki: Przemysl. Nauka і studia, 2014 – P.16-19 (0,4 др. арк.).
 4. Білецька Л.С. Формування дедуктивно-індуктивних умінь і навичок у студентів – майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення курсу математики / Любов Білецька // Materiály Х mezi­na­rodni vědecko-prak­ti­cká conference “Moderni vymozenosti vedy – 2014”. – Dil 19. Pedagogika / Hudrba a život: Praha. Pub­lishing House “Edu­ca­tion and Science”. s.r.o. – 2014. – P.54-58 (0,5 др. арк.).
 5. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Білецька Л.С., Стасів Н.І. Мотивація учіння як основа діяльнісного підходу до вивчення математики на факультеті початкової освіти / Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Любов Білецька, Наталія Стасів // Materiály ХІ Mіędzy­na­rodowej naukowi-prak­ty­cznej conferencji “Wscodnie partneerstwo – 2015”. – Wolume 2. Pedagogiсzne nauki. Historia. Filozofia. Fslologiczne nauki. Pilologia i sosjologia: Przemysl: Nauka i studia, 2015 – 41-45 (0,4 др. арк.).
 6. Ковальчук В., Стасів Н., Білецька Л., Силюга Л. Особливості проведення дослідницької роботи майбутніх вчителів початкових класів у процесі вивчення математики / Володимир Ковальчук, Наталія Стасів, Любов Білецька, Людмила Силюга // Materiály ХІ In-ternational scientific and practical conference, “Proceedings of academic scincee”, – 2015. Volume 4. Pedagogical sciences. Sheffield: Science and education LTD, 2015 – P.3-5 (0,4 др. арк.).
 7. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Ігровий метод як запорука якісних навчальних досягнень учнів під час вивчення початкового курсу математики / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Най-новите постижения на европейската наука – 2017: Материали за ХІІІ Международна научна практична конференція. – Volume 5. – Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД-БГ». -С.104-106 (0,4 др. арк.).
 1. 8. Ковальчук В.Ю., Стасів Н.І., Білецька Л.С., Силюга Л.П. Роль проблемного навчання математики в активізації інноваційної діяльності майбутніх учителів початкової школи / Володимир Ковальчук, Наталія Стасів, Любов Білецька, Людмила Силюга // Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2018: Materiály ХIIІ mezinárodni vědecko-praktická conferen­ce. – Volume Pedagogiske vedy. – Praha: Publishing House «Education and Science», 2018. – S.72-74. (0,4 др. арк.).
 2. 9. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л.С. Розвивальний компонент сучасного уроку математики в початковій школі / Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька // Materiály ХІV Mіędzy­na­rodowej naukowi-prak­ty­cznej conferencji “Naukowa przestrzen Europy – 2018”. – Wolume 6: Przemysl: Nauka i studia, 2018 – 86-89. (0,4 др. арк.).
 3. Білецька Л., Федьович Х. Математичні диктанти як засіб контролю засвоєння навчального матеріалу учнями початкової школи. Development of modern science: theory, methodology, practice: XIII International Science Conference (18-19 March 2021, Madrid, Spain). Р. 122-126 URL: https://isg-konf.com/ru/development-of-modern-science-theory-methodology-practice-ru/ (у матеріалах зарубіжних конференцій) / авт. ч. – 0,5.

11.Білецька Л., Маєцька М. Використання прийомів самоконтролю у процесі розвязування сюжетних задач у початковій школі. Science, theory and practice: IV International Scientific and Practical Conference (12-15 October 2021, Tokyo, Japan). Р. 257-261 URL: https://isg-konf.com/ru/science-theory-and-practice-2-ru/ (у матеріалах зарубіжних конференцій) / авт. ч. – 0,5.