↑ Повернутись до Кафедри факультету

Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Завідувач кафедри – Федурко Марія Юліанівна, доктор філологічних наук, професор
Поштова адреса – вулиця Л.Курбаса, 2, м. Дрогобич, контактний телефон – (0324) 41-34-07

e-mailfildys@i.ua
Рік заснування кафедри – 2006.
Професорсько-викладацький склад кафедри: 7 викладачів, з них: 3 доктори наук, професори; 3 – кандидати наук, доценти, 1 старший викладач.

 

 

Федурко Марія Юліанівна – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:

fedurkomaria@dspu.edu.ua

Гірняк Світлана Петрівна  

Гірняк Світлана Петрівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри.

Контактні засоби зв’язку:

s.girnjak10@dspu.edu.ua

Кравченко-Дзондза Олена Енеївна  

Кравченко-Дзондза Олена Енеївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

oekravchenko@dspu.edu.ua

 

Огар Анна Осипівна кандидат філологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

annaogar@dspu.edu.ua

 

Трусевич Жанна Юріївна – старший лаборант.

Контактні засоби зв’язку:

Історія кафедри. Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі створена 1 вересня 2006 року шляхом реорганізації кафедри гуманітарних дисциплін педагогічного факультету відповідно до наказу ректора № 376 від 31 серпня 2006 року. Кафедру очолила доктор філологічних наук професор М.Ю. Федурко, член спеціалізованих рад із захисту кандидатських дисертацій при ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та при Дрогобицькому педагогічному університеті імені Івана Франка, голова редакційної ради збірника наукових праць «Рідне слова в етнокультурному вимірі» та головний редактор збірника наукових праць «Проблеми гуманітарних наук. Серія: Філологія», член редколегії збірника наукових праць «Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки. Мовознавство».

 У складі кафедри налічувалося одинадцять осіб: доктор філологічних наук  професор М.Ю. Федурко; кандидати філологічних наук доценти Г.О. Філь, С.П. Гірняк, В.В. Котович; доцент М.М. Проць; старші викладачі Л.Б. Лужецька, О.А. Скварок, І.А. Шумей; старші лаборанти А.О. Огар, С.І. Луців, Т.Б. Заставний. 2007 року на кафедру переведено старшого викладача О.Е. Кравченко-Дзондзу. Із 2009 року на кафедрі працює викладач С.І.Луців (сьогодні – кандидат педагогічних наук, доцент). У різний час сумісниками кафедри були кандидат педагогічних наук доцент Л.О. Варзацька, викладач Н.Г. Ісак, кандидат філологічних наук доцент І.М. Уздиган. Із 2009 року старшими лаборантами кафедри працювали Л.Ю. Пагута, О.О. Бортник, Л.І. Яворська, І.О. Печерських. Сьогодні старший лаборант кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі – Ж.Ю. Трусевич.

Від початку створення кафедри захищено 3 кандидатські дисертації: С.І. Луців («Шкільна драма у змісті навчання і виховання учнівської молоді в Україні (XVIІ – XVIII ст.», 2013), А.О. Огар («Вербалізація концептів земля і небо в українському поетичному дискурсі другої половини 20 ст.», 2014), О.Е. Кравченко-Дзондза («Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки», 2016) та 2 докторські: С.П Гірняк («Роль соціолекту інтелігенції Східної Галичини у формуванні норм української літературної мови (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)», 2019), В.В. Котович («Ойконімний простір України: ономастичний та лінгвокультурологічний аспекти», 2021).

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: Неперервні освіта й виховання та їх наукові основи в умовах розбудови української національної школи

Тематика НДР кафедри: Українські мовознавчі та лінгводидактичні проблеми в контексті антропоцентричної наукової парадигми

Термін виконання теми: 2022-2026 рр.

Керівник: Федурко Марія Юліанівна, завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор.

Українські мовознавчі та лінгводидактичні проблеми в контексті антропоцентричної наукової парадигми

Українські морфонолого-словотвірні процеси та явища у вимірі антропоцентризму (Федурко М.Ю.)

Освітня діяльність і мовна практика педагогів Східної Галичини кінця ХІХ –першої половини ХХ ст. у контексті проблеми формування норм української літературної мови (Гірняк С.П.)

Формування мовної особистості в контексті антропоцентричної наукової парадигми (Кравченко-Дзондза О.Е.)

Мовний простір сучасних українських художніх творів для дітей в контексті антропоценричної наукової парадигми (Огар А.О.)

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти :

 • основи культури і техніки мовлення;
 • дитяча література;
 • сучасна українська мова;
 • каліграфія;
 • теоретичні основи мовної комунікації учнів початкової школи;
 • методика навчання української мови;
 • усне і писемне мовлення у початковій школі;
 • українська мова за професійним спрямуванням;
 • методика навчання мовно-літературної освітньої галузі у початковій школі;
 • формування читацької культури учнів початкової школи;
 • методика навчання літературного читання у ПШ.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти :

 • рецептивне і комунікативне вивчення рідної мови;
 • теорія і практика ораторського мистецтва у підготовці вчителя початкової школи;
 • сучасні форми роботи з розвитку мовлення учнів початкової школи;
 • моніторинг знань учнів з мови та літературного читання в початковій школі;
 • лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності учнів початкової школи;
 • технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі;
 • сучасні методичні засади навчання української мови у початковій школі;
 • основи культури і техніки мовлення;
 • теоретичні основи мовної комунікації учнів початкової школи;
 • меодщика навчання мовно-літературної освітньої галузі у початковій школі;
 • каліграфія;

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ.

Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу в тісній співпраці з відділом навчання української мови та літератури Інституту педагогіки АПН України; з Інститутом української мови НАН України, з ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», з Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки.

Міжнародна співпраця.

Викладачі кафедри брали участь у Міжнародних наукових конференціях та наукових симпозіумах, які проводились за кордоном: Чеська республіка: «Parémie narodů slovanskych ІІІ» (Остравський університет в Остраві, 2006 рік: М. Федурко, Г. Філь), Parémie narodů slovanskych IV» (Остравський університет в Остраві, 2006 рік: М. Федурко, Г. Філь, В. Котович, С. Луців), «Україністика – минуле, сучасне, майбутнє» (Інститут славістики Брненеського університету імені Масарика, 2008 рік: М. Федурко, Г. Філь, О. Скварок, С. Луців); Литва: «Человек в языковом пространстве» (Каунаський гуманітарний факультет Вільнюського університету, 2007 рік: М. Федурко, Г. Філь); Республіка Білорусь: «Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов» (Брестський державний педагогічний університет імені О.С. Пушкіна, 2007 рік: М. Федурко, Г. Філь, В. Котович, С. Луців, А. Огар); «Язык и дискурс в статике и динамике» (Мінський лінгвістичний університет Республіки Білорусь, 2008 рік: М. Федурко, Г. Філь, В. Котович, С. Луців), «Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы» (Барановицький державний університет, 2011 рік: М. Федурко, Г. Філь, С. Луців); Росія: Міжнародний науковий симпозіум «Славянские языки и культуры в современном мире» (Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, 2008 рік: М. Федурко, Г. Філь, С. Луців, А. Огар); Болгарія: «Славянска и балканська ономастика» (Великотирнавський університет +

св. Кирила та Методія, 2012 рік: В. Котович); Польща: «Мікротопонімія і макротопонімія» (Ономастичний комітет мовознавства Польської академії наук, 2012 рік: М. Федурко, Г. Філь, В. Котович, О. Кравченко-Дзондза); «Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості» (Краківський університет, 2019 р.; М. Федурко, Г. Філь, В. Котович, О. Кравченко-Дзондза, А.О. Огар); Придністров’я «Поликультурное славянское образовательное пространство: пути и форми интеграции» (Х Міжнародний конгрес «Слов’янський педагогічний собор», 2013 рік: М. Федурко, Г. Філь); Білорусія: «Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования» (Вітебський державний університет імені П.М. Машерова, 2016 рік: М. Федурко, В. Котович). Окрім того, члени кафедри друкують свої статті в наукових збірниках за кордоном, зокрема М. Федурко, Г. Філь, С. Гірняк, С. Луців (Республіка Чехія); В. Котович, Г. Філь (Болгарія); В. Котович (Словаччина); С. Гірняк, В. Котович (Польща); М. Федурко, С. Гірняк (Росія); Г. Філь (Мордовія); Г. Філь (Австрія), А. Огар (Англія).

Конференції, проведені кафедрою:

З 2007 року кафедра систематично (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2020) проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Рідне слово в етнокультурному вимірі».

 

Оновлено: 28 Вересень, 2022