↑ Повернутись до Кафедри факультету

Кафедра математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Володимир Юльянович

Поштова адреса – м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, контактний телефон(0324) 41-34-07

e-mail: mmvmpn@ukr.net

Рік заснування кафедри – 1998

Попередні назви кафедри – кафедра математики та методики викладання математики, початкового навчання

Професорсько-викладацький склад кафедри 10 викладачів, з них: 1 доктор наук, професор; 9 кандидатів наук: 8 доцентів,  1  старший викладач.

   

 

Ковальчук Володимир Юльянович – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України.

Контактні засоби зв’язку:
v.kovalchuk@dspu.edu.ua

 

 

Стасів Наталія Іванівна –  кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
n.stasiv@dspu.edu.ua
natalia-stasiv@ukr.net

 

 

Білецька Любов Степанівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Контактні засоби зв’язку:

l.biletska@dspu.edu.ua

babjakls@ukr.net

 

 

Силюга Людмила Петрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Контактні засоби зв’язку:
l.sylyuga@dspu.edu.ua

 

Шаран Олександра Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

o.sharan@dspu.edu.ua
sharan_oleks@ukr.net

 

Жигайло Оксана Омелянівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

o.zhigailo@dspu.edu.ua
okzhigajlo@ukr.net

 

Салань Наталія Володимирівна  

Винницька Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

n.vynnytska@dspu.edu.ua

 zolota-аппрпраo-a  

 

Кутняк Ольга Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

o.kutnyak@dspu.edu.ua
o.zolota@gmail.com

 

Мойко Оксана Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

o.moiko@dspu.edu.ua

фото  

Василиків Іван Богданович – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:

i.vasylykiv@dspu.edu.ua
ivan-v@i.ua

 

Задорожна Людмила Степанівна – діловод кафедри.

Контактні засоби зв’язку:

Історія кафедри

 

Шляхом реорганізації кафедри природничо-математичних дисциплін (завідувач доцент Курдидик С.В.) та відповідно до наказу ректора №198-А від 1 вересня 1998 року було створено кафедру математики та методики викладання математики початкового навчання (завідувач – доцент В.Ю.Ковальчук).

У цей час навчальний процес забезпечували два кандидати педагогічних наук (Ковальчук В.Ю., Василенко І.Я), два кандидати фізико-математичних наук (Стасів Н.І., Силюга Л.П.), чотири старші викладачі Пристай Ф.І., Кіт Я.І., Білецька Л.С., І.М. Іванців,  два викладачі Літовченко О.А., Баран І.С.). Курс було взято на розширення та поглиблення наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, на подальше вдосконалення навчального процесу, його методичне забезпечення.

На кафедрі сьогодні працює один доктор наук, професор (В.Ю.Ковальчук); чотири  кандидати фізико-математичних наук: чотири доценти (Н.І.Стасів, Л.П.Силюга, Л.С.Білецька, О.А.Кутняк); чотири кандидати педагогічних наук: три доценти (О.В.Шаран, Н.В.Винницька, О.С.Мойко), один старший викладач (І.Б.Василиків); один кандидат психологічних наук, доцент (О.О.Жигайло);  діловод (Л.С.Задорожна).

Відповідно до ухвали вченої ради університету від 17 грудня 2015 року  кафедру  математики та методики викладання математики початкового навчання перейменовано на кафедру математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі (завідувач – професор В.Ю.Ковальчук).

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та  сталого розвитку суспільства і держави

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: Неперервна  освіта  та виховання в умовах розбудови української  національної школи

Тематика НДР кафедри: Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх  учителів  початкової  школи  у процесі  вивчення  дисциплін  математичної та інформатичної  освітніх галузей

Термін виконання теми: 2021-2025 рр.

Керівник: Ковальчук Володимир Юльянович, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх  учителів початкової школи у процесі вивчення дисциплін математичної та інформатичної  освітніх галузей

 • Формування спеціальних компетентностей майбутніх учителів початкової школи в умовах модернізації вищої освіти (Ковальчук В.Ю.)
 • Методичні аспекти формування прийомів математичного моделювання як елементу математичної  грамотності майбутніх вчителів  початкової  школи  (Силюга Л.П.)
 • Активізація самостійної діяльності майбутніх учителів початкової школи як передумова формування професійної компетентності у процесі вивчення математичних дисциплін (Стасів Н.І.)
 • Використання методу доцільно дібраних задач у процесі вивчення математики з метою формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи (Білецька Л.С.)
 • Використання сучасних освітніх технологій у процесі формування методико-математичної та інформаційно-цифрової компетентностей майбутніх учителів початкових класів  (Шаран О.В.)
 • Психолого-педагогічні аспекти формування методичної компетентнос­ті майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення математичної освітньої галузі (Жигайло О.О.)
 • Підготовка майбутніх учителів початкової школи до  використання  хмарних  технологій у процесі  вивчення  математики та інформатичної освітньої галузі (Кутняк О.А.)
 • Професійна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як передумова його фахової компетентності у процесі вивчення дисциплін з інформатичної освітньої галузі (Винницька Н.В.)
 • Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкової школи (Мойко О.С.)
 • Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів засобами сучасних інформаційних технологій (Василиків І.Б.)

Навчальна діяльність

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

013 Початкова освіта:

 • методика навчання освітньої галузі «Математика» у початковій школі
 • практикум розв’язування сюжетних задач
 • практикум розв’язування логічних задач
 • теоретичні основи початкового курсу математики
 • інформаційно-комунікаційні технології
 • алгебраїчна пропедевтика у початковому курсі математики
 • методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі

Освітня програма: Початкова освіта та інформатика

 • інформатика
 • мережеві технології
 • математичні основи інформатики
 • елементи алгоритмізації
 • інтерактивні технології навчання  інформатики  у початковій школі
 • апаратне та програмне обслуговування комп’ютерів
 • веб-квест технології  в освітньому  процесі  початкової  школи
 • методика навчання інформатики у початковій школі
 • алгебраїчна пропедевтика у початковому курсі математики
 • методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі
 • хмарні технології в освітньому процесі початкової школи
 • інформаційно-комунікаційні технології
 • методика навчання освітньої галузі «Математика» у ПШ

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:

 • інформаційно-комунікаційні технології

024 Хореографія:

 • інформаційно-комунікаційні технології

Другий  (магістерський) рівень вищої освіти:

013 Початкова освіта:

 • сучасні методичні засади навчання  математики  у початковій  школі
 • формування прийомів моделювання  на уроках  математики у початковій школі
 • інноваційні  технології у позакласній роботі з математики у початковій  школі
 • формування культури логічного  мислення  на уроках математики у початковій  школі
 • технології навчання математичної освітньої  галузі  в початковій  школі
 • методика навчання інформатичної  освітньої  галузі  у початковій  школі
 • методика навчання математичної  освітньої  галузі  у початковій  школі
 • комп’ютерні тестові технології
 • технології дистанційного навчання у ПШ

Освітня програма: Початкова освіта та інформатика

 • методика навчання інформатичної  освітньої  галузі  у початковій  школі
 • безпека інформаційних систем
 • застосування комп’ютерних технологій у освітньому процесі початкової школи
 • елементи структурного програмування
 • інтернет-сервіси у роботі вчителя
 • курсова робота з методики навчання інформатики у ПШ

Наукова діяльність.

З 2021 року викладачі кафедри працюють над проблемою «Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх  учителів  початкової  школи  у процесі  вивчення  дисциплін  математичної та інформатичної  освітніх галузей»

Наукові зацікавлення викладачів спрямовані на дослідження процесу професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи під час вивчення дисциплін математичної та  інформатичної освітніх галузей; вивчення цілей, змісту, форм, методів і засобів навчання  до інноваційної педагогічної діяльності у  процесі вивчення математичних дисциплін математичної та інформатичної освітніх галузей для формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи; вивчення понятійного апарату дослідження для формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи

Результати своїх досліджень викладачі кафедри публікують у фахових виданнях (зокрема у соціогуманітарних Copernicus, у фахових виданнях категорії Б, Web of Science) та збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій.

На кафедрі систематично діють науковий (керівник – доцент Стасів Н.І.) та методичний семінари (керівник –  доцент Жигайло О.О. ).

 

На кафедрі систематично діють наукові гуртки та проблемна група:

1.“Актуальні проблеми математичної освіти молодших школярів”

(науковий гурток: керівник – доцент Стасів Н.І.)

2.»Сучасні методичні засади навчання математики учнів початкової школи»

(науковий гурток: керівник – доцент Жигайло О.О.)

3.“Особистісно-орієнтоване навчання вчителів початкової школи”

(проблемна група: науковий керівник – проф.Ковальчук В.Ю.)

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з методик викладання математики та інформатики у початковій школі.

З 2021 року професорсько-викладацьким колективом кафедри видруковано 49 публікацій за темою НДР, з них – 2 монографії -25 статей у фахових виданнях.

Виховна діяльність.

Викладачі кафедри беруть участь в організації виховних заходів, святкових вечорів, вебінарах, форумах, проектах, тренінгах тощо:

 • Поїздки краєзнавчого характеру;
 • Математичний вечір «У країні цікавич чисел»;
 • Виставка «Математичних лепбуків» студентів-магістрів денної та заочної форм навчання;
 • Вебінар “Швидке і коректне оформлення публікації з EndNote” (Clarivate, доцент Шаран О.В.);
 • Проект «Фінська підтримка-реформа «Навчаємось разом»» ( доцент Жигайло О.О.);
 • І Обласний дидактико-педагогічний форум (Львів, доцент Жигайло О.О.);
 • Тренінг «Гра і діяльнісний підхід в освіті сьогодні (організатори: доцент Шаран О.В., доцент Жигайло О.О.).

Конференції, проведені кафедрою:

Викладачі кафедри брали участь у підготовці та проведенні конференцій:

 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 30-річчю педагогічного факультету “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів”. Проблемне поле конференції: проблеми модернізації педагогічної освіти; механізми модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів (Дрогобич, 2009).
 • Міжнародна науково-практична конференція “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної школи”. Проблемне поле конференції: теоретико-методологічні засади процесу модернізації сучасної педагогічної освіти; сучасна університетська педагогічна освіта: європейський вимір; механізми модернізації фахової підготовки сучасного вчителя; використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів у початковій ланці освіти (Дрогобич,2014).
 • Он-лайн студентська конференція «Інформаційне суспільство: реалії та проблеми» (Дрогобич-Слов’янськ, 2016, 2017 рр.).
 • Інтернет-конференція «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем» ( Дрогобич, 15 травня 2019).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи»». Проблемне поле конференції: використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів в початковій ланці освіти. (Дрогобич, 2019)
 • Міжнародна науково-практична он-лайн конференція “Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми та перспективи” (Дрогобич, 2021).

         Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ.

Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у тісній співпраці з провідними науково-педагогічними установами. Зокрема: кафедрою педагогіки та методики початкового навчання національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; кафедрою методики початкового навчання Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів; лабораторією математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки АПН України; кафедрою алгебри і топології Львівського національного університету імені Івана Франка; Інститут вищої освіти АПН України, відділом соціальних проблем вищої освіти та виховання студентської молоді, кафедрою педагогічних технологій початкового навчання Південно-Українського університету імені К.Д.Ушинського; відділами диференціальних рівнянь і математичної фізики та функціонального аналізу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача; Львівським обласним науково-методичним інститутом освіти, кафедрою соціальної психології факультету соціології та психології Київського Національного університету імені Т.Г.Шевченка; кафедрою педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка; Інститутом  вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Відділом початкової освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

         Міжнародна співпраця.

Налагоджено зв’язки з:

 • комплексом загальноосвітніх шкіл №2 імені Маркіяна Шашкевича (м.Перемишль, Польша);
 • міжнародною слов’янською академією освіти імені Я.А.Колменського (м.Тирасполь, Придністров’я);
 • інститутом міжнародних відносин Державної Східноєвропейської Вищої школи (Перемишль, Польща).

Проведено засідання кафедри з проблем впровадження сучасних педагогічних технологій у процес підготовки студентів до викладання початкового курсу математики  за участі доктора  Клауса Петера Айхлера (Гамбург, Німеччина),

Викладачі кафедри брали участь у ХІ Міжнародному симпозіумі університетських професорів (м. Рим, Л.С.Білецька) та  у Міжнародних науково-практичних конференціях: “Czlowiek w procesie wychowania. Wspoczesne dylematy pedagogiki” (Вища школа економіки та інновацій, м.Люблін, Польща, 2011), “Věde­ckỳ prumysl evrop­ske­ho kontsnentu – 2012” (м.Прага, Чехія); “Moderni vymozenosti vedy – 2014”.(м.Прага, Чехія);   «Найновіші наукові досягнення – 2014, 2017» (м.Софія, Болгарія), “Wscodnie partneerstwo – 2015”. (Перемишль, Польща), “Proceedings of academic scincee”, – 2015. (Sheffield: Science and education LTD, Великобританія , 2015, 2017);  “Nauka i inowacja – 2015” (Перемишль, Польща), Publishing House «Education and Science», 2017, м.Прага, Чехія), Publishing House «Education and Science», (2017, 2019 м.Прага, Чехія); Publishing House «Education and Science» (2019, 2020 м.Прага, Чехія); Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm (Sweden, 2020); Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaft-licher Arbeiten «ΛΌГOΣ» ( Stuttgart, Deutschland, 2020, ); Trends in the development of modern scientific thought: X International Scientific and practical Conference (23-26 November 2020, Vancouver, Canada);  Development of modern science: theory,    methodology, practice: XIII International Science Conference (18-19 March 2021, Madrid, Spain); Interaction of society and science: problems and prospects: Abstracts of XXX International Scientific and Practical Conference. ( London, England.  June 15 – 18, 2021).

Враховуючи сучасний етап розвитку педагогіки вищої школи, колектив кафедри зосереджує свою діяльність на пошуку нових шляхів творчої співпраці викладачів і студентів, на гуманізації і демократизації педагогічного процесу.

Оновлено: 7 Лютий, 2022