Return to Кафедри факультету

Кафедра фундаментальних дисциплін початкової освіти

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Володимир Юльянович

Поштова адреса – м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, контактний телефон(0324) 41-34-07

e-mail fund.dysc@dspu.edu.uammvmpn@ukr.net 

Рік заснування кафедри – 1998

Попередні назви кафедри – кафедра математики та методики викладання математики початкового навчання; кафедра математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі.

Професорсько-викладацький склад кафедри 13 викладачів, з них: 3 доктори наук, 2 професори; 10 кандидатів наук, 7 доцентів.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Ковальчук Володимир Юльянович
завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:
v.kovalchuk@dspu.edu.ua

Гірняк Світлана Петрівна
доктор філологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
s.girnjak10@dspu.edu.ua

Федурко Марія Юліанівна
доктор філологічних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:
fedurkomaria@dspu.edu.ua

Білецька Любов Степанівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
l.biletska@dspu.edu.ua

Василиків Іван Богданович 
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
i.vasylykiv@dspu.edu.ua

Винницька Наталія Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
n.vynnytska@dspu.edu.ua

Жигайло Оксана Омелянівна
кандидат психологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
o.zhigailo@dspu.edu.ua

Кравченко-Дзондза Олена Енеївна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
oekravchenko@dspu.edu.ua

Кутняк Ольга Анатоліївна
кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
o.kutnyak@dspu.edu.ua

Мойко Оксана Степанівна 
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
o.moiko@dspu.edu.ua

Огар Анна Осипівна
кандидат філологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
annaogar@dspu.edu.ua

Стасів Наталія Іванівна 
кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
n.stasiv@dspu.edu.ua

Шаран Олександра Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
o.sharan@dspu.edu.ua

Задорожна Людмила Степанівна
діловод кафедри.

 

Історія кафедри

Шляхом реорганізації кафедри природничо-математичних дисциплін (завідувач доцент Курдидик С.В.) та відповідно до наказу ректора №198-А від 1 вересня 1998 року було створено кафедру математики та методики викладання математики початкового навчання (завідувач – доцент В.Ю.Ковальчук).

У цей час навчальний процес забезпечували два кандидати педагогічних наук (Ковальчук В.Ю., Василенко І.Я), два кандидати фізико-математичних наук (Стасів Н.І., Силюга Л.П.), чотири старші викладачі Пристай Ф.І., Кіт Я.І., Білецька Л.С., І.М. Іванців,  два викладачі Літовченко О.А., Баран І.С.). Курс було взято на розширення та поглиблення наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, на подальше вдосконалення навчального процесу, його методичне забезпечення.

Відповідно до ухвали вченої ради університету від 17 грудня 2015 року  кафедру  математики та методики викладання математики початкового навчання перейменовано на кафедру математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі (завідувач – професор В.Ю.Ковальчук).

Згідно з ухвалою вченої ради університету ( наказ №176 від 31 травня 2022 року)  у рамках  реорганізації структури університету на базі двох кафедр факультету – кафедри   математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі та кафедри  філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі  створено кафедру фундаментальних дисциплін початкової освіти (завідувач – професор В.Ю.Ковальчук).

На кафедрі сьогодні працює 1 доктор педагогічних наук, професор (В.Ю.Ковальчук); 1 доктор філологічних наук, професор (М.Ю.Федурко); 1  доктор філологічних наук, доцент (С.П.Гірняк); 3  кандидати фізико-математичних наук: 2 доценти (Н.І.Стасів, Л.С.Білецька), на посаді доцента – О.А.Кутняк); 5 кандидатів педагогічних наук: 2 доценти (О.В.Шаран, Н.В.Винницька), на посаді доцента – О.С.Мойко, І.Б.Василиків, О.Е.Кравченко-Дзондза),      1 кандидат психологічних наук, доцент (О.О.Жигайло); 1 кандидат філологічних наук, доцент (А.О.Огар); 1 діловод (Л.С.Задорожна).

Навчальна діяльність

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

013 Початкова освіта

Обов’язкові компоненти:

 • інформаційно-комунікаційні технології
 • методика навчання інформатичної  освітньої  галузі  у початковій  школі
 • дитяча література
 • сучасна українська мова
 • теоретичні основи початкового курсу математики;

Вибіркові компоненти:

 • основи культури і техніки мовлення;
 • теоретичні основи мовної комунікації учнів початкової школи
 • каліграфія
 • формування читацької культури учнів початкової школи
 • практикум розв’язування сюжетних задач;
 • практикум розв’язування логічних задач;
 • алгебраїчна пропедевтика у початковому курсі математики
 • геометрична пропедевтика у початковому курсі математики
 • практикум з орфографії української мови
 • практикум з синтаксису української мови

Освітня програма: Початкова освіта та інформатика

Обов’язкові компоненти:

 • інформатика;
 • елементи алгоритмізації;
 • методика навчання інформатичної  освітньої  галузі  у початковій  школі

Вибіркові компоненти:

 • веб-квест технології в освітньому процесі початкової школи
 • хмарні технології в  освітньому процесі початкової школи
 • інтерактивні технології навчання  інформатики у початковій  школі
 • мережеві технології;
 • математичні основи інформатики;
 • основи компютерного моделювання

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:

 • інформаційно-комунікаційні технології

024 Хореографія:

 • інформаційно-комунікаційні технології

Другий  (магістерський) рівень вищої освіти:

013 Початкова освіта

Обов’язкові компоненти:

 • сучасні методичні засади навчання  математики  у початковій  школі;
 • рецептивне та комунікативне вивчення мови;
 • методика навчання інформатичної  освітньої  галузі  у початковій  школі;

Вибіркові компоненти:

 • інноваційні  технології у позакласній роботі з математики у початковій  школі;
 • формування прийомів   моделювання  на уроках  математики у початковій школі;
 • формування культури  логічного  мислення  на уроках математики у початковій  школі;
 • компютерні тестові технології;
 • технології дистанційного навчання у початковій школі;
 • сучасні методичні засади навчання  української мови у початковій школі;
 • моніторинг знань учнів з мови та літературного читання в початковій школі;
 • сучасні форми роботи  з розвитку мовлення  учнів початкової школи;
 • теорія і практика ораторського мистецтва у початковій школі
 • лінгводидактичні засади формування комунікативної  компетентності учнів початкової школи;
 • теоретичні основи мовної комунікації учнів початкової школи;
 • основи  культури і техніки  мовлення

Освітня програма: Початкова освіта та інформатика

Обов’язкові компоненти:

 • елементи структурного програмування;
 • застосування комп’ютерних технологій у освітньому процесі початкової школи;

Вибіркові компоненти:

 • інтернет-сервіс у роботі вчителя початкової школи;
 • безпека інформаційних систем

Наукова діяльність

Пріоритетний напрям наукових досліджень кафедри відповідно до Закону України: Фундаментальні  наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та  сталого розвитку суспільства і держави

Пріоритетний напрям наукових досліджень кафедри відповідно до наказу ректора: Неперервна  освіта  та виховання в умовах розбудови української  національної школи

Тематики НДР кафедри:

 1. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів  початкової  школи  у процесі  вивчення  дисциплін  математичної та інформатичної  освітніх галузей

Термін виконання теми: 2021-2025 рр.

Керівник: Ковальчук Володимир Юльянович, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

Індивідуальні теми НДР викладачів:

Формування спеціальних компетентностей майбутніх учителів початкової школи в умовах модернізації вищої освіти (Ковальчук В.Ю.);

Активізація самостійної діяльності майбутніх учителів початкової школи як передумова формування професійної компетентності у процесі вивчення математичних дисциплін  (Стасів Н.І.);

Використання методу доцільно дібраних задач у процесі вивчення математики з метою формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи

(Білецька Л.С.);

Використання сучасних освітніх технологій у процесі формування методико-математичної та інформаційно-цифрової компетентностей майбутніх учителів початкових класів

(Шаран О.В.);

Психолого-педагогічні аспекти формування методичної компетентнос­ті майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення математичної освітньої галузі  (Жигайло О.О.);

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до  використання  хмарних  технологій у процесі  вивчення  математики та інформатичної освітньої галузі  (Кутняк О.А.);

Професійна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як передумова його фахової компетентності у процесі вивчення  дисциплін з інформатичної освітньої галузі (Винницька Н.В.);

Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкової школи (Мойко О.С.);

Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів засобами сучасних інформаційних технологій  (Василиків І.Б.).

 

2.Українські мовознавчі та лінгводидактичні проблеми в контексті антропоцентричної наукової парадигми

Термін виконання теми: 2022-2026 рр.

Керівник: Федурко Марія Юліанівна, доктор філологічних наук, професор.

Індивідуальні теми НДР викладачів:

Українські морфонолого-словотвірні процеси та явища у вимірі антропоцентризму

(Федурко М.Ю.);

Освітня діяльність і мовна практика педагогів Східної Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. у формуванні норм української літературної мови

(Гірняк С.П.);

Формування мовної особистості в контексті антропоцентричної наукової парадигми (Кравченко-Дзондза О.Е.);

Мовний простір сучасних українських художніх творів для дітей в контексті антропоцентричної наукової парадигми (Огар А.О.)

 

Наукові зацікавлення викладачів секції математично-інформатичної підготовки спрямовані на дослідження процесу професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи під час вивчення дисциплін математичної та  інформатичної освітніх галузей; вивчення цілей, змісту, форм, методів і засобів навчання  до інноваційної педагогічної діяльності у  процесі вивчення математичних дисциплін математичної та інформатичної освітніх галузей для формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи; вивчення понятійного апарату дослідження для формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

 

Наукові зацікавлення викладачів секції філологічної підготовки спрямовані на вивчення мови загалом, певних мовних явищ зокрема в контексті лінгвокультурології, соціолінгвістики, лінвоперсонології, когнітивної лінгвістики

 

Результати своїх досліджень викладачі кафедри публікують у фахових виданнях (зокрема у соціогуманітарних Copernicus, у фахових виданнях категорії Б, Web of Science) та збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій.

На кафедрі систематично діють наукові гуртки:

1.Актуальні проблеми математичної освіти молодших школярів (науковий керівник – доцент Н.І.Стасів);

2.Актуальні проблеми реформування початкової освіти» (науковий керівник – професор С.П. Гірняк);

3.Сучасні методичні засади навчання математики учнів початкової школи (науковий керівник – доц.Жигайло О.О.);

 

На кафедрі систематично діють проблемні групи:

1.Особистісно-орієнтоване навчання вчителів початкової школи (науковий керівник – проф.Ковальчук В.Ю.);

2.Дитяча література в контексті освітніх завдань сучасної початкової школи»

(науковий керівник – доцент О.Е.Краченко-Дзондза);

3.Мова та культура нації: контекст взаємодії та взаємовпливу (науковий керівник – професор М.Ю. Федурко);

4.Мовний простір сучасних українських художніх творів для дітей  (науковий керівник – доцент Огар А.О.).

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з методик викладання математики, інформатики та української  мови у початковій школі.

Щорічно студенти факультету беруть участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

З 2021 року професорсько-викладацьким колективом секції математично-інформатичної  підготовки видрукувано 16 публікацій за темою НДР, з них – 5 монографії – 11 статей у фахових виданнях.

З 2022 року професорсько-викладацьким колективом секції філологічної підготовки видрукувано 15 публікацій за темою НДР, з них – 3 монографії -12 статей у фахових виданнях

Конференції, проведені кафедрою:

Викладачі кафедри брали участь у підготовці та проведенні конференцій:

 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 30-річчю педагогічного факультету “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів”. Проблемне поле конференції: проблеми модернізації педагогічної освіти; механізми модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів (Дрогобич, 2009).
 • Міжнародна науково-практична конференція “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної школи”. Проблемне поле конференції: теоретико-методологічні засади процесу модернізації сучасної педагогічної освіти; сучасна університетська педагогічна освіта: європейський вимір; механізми модернізації фахової підготовки сучасного вчителя; використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів у початковій ланці освіти (Дрогобич,2014).
 • Он-лайн студентська конференція «Інформаційне суспільство: реалії та проблеми» (Дрогобич-Слов’янськ, 2016, 2017 рр.).
 • Інтернет-конференція «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем» ( Дрогобич, 15 травня 2019).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи»,  Проблемне поле конференції: використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів в початковій ланці освіти. (Дрогобич, 2019);
 • Міжнародна науково-практична он-лайн конференція “Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми та перспективи” (Дрогобич, 2021);

Інтернет-конференція «Використання цифрових технологій в освітньому процесі» (Дрогобич, 4 квітня 2022 року);

З 2007 року систематично проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Рідне слово в етнокультурному вимірі» (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2020, 2021).

 

         Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ

Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у тісній співпраці з провідними науково-педагогічними установами. Зокрема: кафедрою педагогіки та методики початкового навчання національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; кафедрою методики початкового навчання Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів; лабораторією математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки АПН України; кафедрою алгебри і топології Львівського національного університету імені Івана Франка; Інститут вищої освіти АПН України, відділом соціальних проблем вищої освіти та виховання студентської молоді, кафедрою педагогічних технологій початкового навчання Південно-Українського університету імені К.Д.Ушинського; відділами диференціальних рівнянь і математичної фізики та функціонального аналізу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача; Львівським обласним науково-методичним інститутом освіти, кафедрою соціальної психології факультету соціології та психології Київського Національного університету імені Т.Г.Шевченка; кафедрою педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка; Інститутом  вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Відділом початкової освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Відділом навчання української мови та літератури Інституту педагогіки АПН України;  Інститутом української мови НАН України, з ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», з Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки.

 

         Міжнародна співпраця

Налагоджено зв’язки з:

 • комплексом загальноосвітніх шкіл №2 імені Маркіяна Шашкевича (м.Перемишль, Польша);
 • міжнародною слов’янською академією освіти імені Я.А.Колменського (м.Тирасполь, Придністров’я);
 • інститутом міжнародних відносин Державної Східноєвропейської Вищої школи (Перемишль, Польща).

Проведено засідання кафедри з проблем впровадження сучасних педагогічних технологій у процес підготовки студентів до викладання початкового курсу математики  за участі доктора  Клауса Петера Айхлера (Гамбург, Німеччина)

Викладачі кафедри брали участь у ХІ Міжнародному симпозіумі університетських професорів (м. Рим, Л.С.Білецька) та  у Міжнародних науково-практичних конференціях: “Czlowiek w procesie wychowania. Wspoczesne dylematy pedagogiki” (Вища школа економіки та інновацій, м.Люблін, Польща, 2011), “Věde­ckỳ prumysl evrop­ske­ho kontsnentu – 2012” (м.Прага, Чехія); “Moderni vymozenosti vedy – 2014”.(м.Прага, Чехія);   «Найновіші наукові досягнення – 2014, 2017» (м.Софія, Болгарія), “Wscodnie partneerstwo – 2015”. (Перемишль, Польща), “Proceedings of academic scincee”, – 2015. (Sheffield: Science and education LTD, Великобританія , 2015, 2017);  “Nauka i inowacja – 2015” (Перемишль, Польща), Publishing House «Education and Science», 2017, м.Прага, Чехія), Publishing House «Education and Science», (2017, 2019 м.Прага, Чехія); Publishing House «Education and Science» (2019, 2020 м.Прага, Чехія); Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm (Sweden, 2020); Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaft-licher Arbeiten «ΛΌГOΣ» ( Stuttgart, Deutschland, 2020, ); Trends in the development of modern scientific thought: X International Scientific and practical Conference (23-26 November 2020, Vancouver, Canada);  Development of modern science: theory,    methodology, practice: XIII International Science Conference (18-19 March 2021, Madrid, Spain); Interaction of society and science: problems and prospects: Abstracts of XXX International Scientific and Practical Conference. ( London, England.  June 15 – 18, 2021), Trends of modern science and practice: Abstracts of V International Scientific and Practical Conference (February 8-11, 2022, Ankara, Turkey), Society and science. Problems and prospects: ІІІ International Scientific and Practical Conference (January 25-28, 2022, London, England), Actual problems of practice and science and methods of their solution. Abstracts of ІV International Scientific and Practical Conference. Milan, (Italy 2022); Parémie narodů slovanskych (Остравський університет, Чеська республіка 2006; 2008), Україністика – минуле, сучасне, майбутнє (Інститут славістики Брненського університету імені Масарика, 2008, Чеська республіка); Человек в языковом пространстве (Каунаський гуманітарний факультет Вільнюського університету, 2007; 2009, Литва); Мікротопонімія і макротопонімія (Ономастичний комітет мовознавства Польської академії наук, 2012, Польща); Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості» (Краківський університет, 2019, Польща); The 9th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (April 6-8, 2022). CPN Publishing Group, (Tokyo, Japan. 2022)

Виховна діяльність

Викладачі кафедри беруть участь в організації виховних заходів, святкових вечорів в академічних групах і на факультеті. Кафедрою проведено виховні заходи:

 • Поїздки краєзнавчого характеру;
 • Математичний вечір «У країні цікавих чисел»;
 • Виставка «Математичних лепбуків» студентів-магістрів денної та заочної форм навчання;
 • Вебінар “Швидке і коректне оформлення публікації з EndNote” (Clarivate, доцент Шаран О.В.

Враховуючи сучасний етап розвитку педагогіки вищої школи, колектив кафедри зосереджує свою діяльність на пошуку нових шляхів творчої співпраці викладачів і студентів, на гуманізації і демократизації педагогічного процесу.