Меню

Кишакевич Світлана Володимирівна

Кишакевич Світлана Володимирівна

Кишакевич Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методика реалізації особистісно-орієнтованих технологій музичного навчання учнів початкової школи на основі народно педагогічних традицій».  Учасник науково-практичних конференцій та семінарів, автор навчально-методичних посібників та наукових публікацій. 

Сфера наукових зацікавлень: дослідження особистісно-орієнтованих технологій в контексті гуманізації сучасної музичної  педагогіки

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Вокальний репертуар для сопрано. Романси російських композиторів. Навчально-методичний посібник [автор-упорядник С.Кишакевич]. ─ Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім.Івана Франка, 2015. ─ 58 с.
 2. Вокальні твори зарубіжних композиторів для мецо-сопрано у супроводі фортепіано. Навчально-методичний посібник [автор-упорядник С.Кишакевич]. ─ Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім.Івана Франка, 2015. ─ 50 с.
 3. Зарубіжні вокальні твори для сопрано у супроводі фортепіано. Навчально-методичний посібник [автор-упорядник С.Кишакевич]. ─ Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. ─ 50 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Дицьо С. Педагогічні принципи впровадження особистісно-орієнтованих технологій музичного навчання в початковій школі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 1. – 2011. – № 8(216). – С.135-139.
 2. Дицьо С.В. З історії особистісно-орієнтованого музичного навчання і виховання // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16 творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. К.: НПУ.2012. – Вип. 16 (26). – 181с. – С. 59-63.
 3. Дицьо С.В. Виховання особистості учня як основна функція народно-музичної творчості // Наук.часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. – серія 14. Теорія та методика мистецької освіти: зб.наук.-пр. – К.: НПУ, 2013. – Вип. 14 (19). – 262. – С.151-155.
 4. Дицьо С.В. Сучасні технології музичного навчання школярів у контексті гуманістичної парадигми освіти//Психолого-педагогічні проблеми сільської школи:науковий збірник.-Вип.46.-Умань,2013.-337с.-С.96-101.
 5. Дицьо С.В. Кишакевич Б.Ю., Михаць С.О. Визначення освіти як економічна категорія//Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України:зб. наук.-техн.праць.-Львів:РВВ НЛТУ України.-2013.-Вип.23.16.-408с.-С.374-380.
 6. Кишакевич С.В. Проблеми та перспективи використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках музичного мистецтва в школі // Молодь і ринок. – №5.(124). – 2015. – С. 29-33.
 7. Кишакевич С.В. Особистісно орієнтований підхід у європейській музичній педагогіці ХVІІ-ХІХ століть / Естетика і етика педагогічної дії // Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Короленка / Зб. наук. праць. Вип.10. – Київ-Полтава, 2015. – С. 77-85.
 8. Дицьо С.В. Я рідну пісню серцем вимріяв (До 125-річчя від дня народження Остапа Бобикевича)//Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік/Упор. Ю.Кишакевич.- Дрогобич:Видавничий відділ.-2014.-218с. ─ С.28-31.
 9. Дицьо С.В. Незгасна зірка Великого Серця (До 80-річчя від дня народження Василя Симоненка)//Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік/Упор.Ю.Кишакевич.- Дрогобич:Видавничий відділ.-2014.-218с. ─ С.112-115.
 10. Дицьо С.В. Талант, помножений на працю // Календар класного керівника: посібник для вчителів. – Дрогобич, 2013. – 168. – С. 137-138.
 11. Дицьо С.В. Творча індивідуальність як одна з характеристик професійного співака // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Збірник статей. Вип.7. – Дрогобич. – 2013. – 250с. – С. 46-53.
 12. Кишакевич С.В. Педагогічні умови особистісно орієнтованого музичного навчання учнів початкової школи /Наукові записки / Ред.кол.: Радул, В.А. Кушнір та ін.. – Вип.139. – Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2015. – С.64-78.
 13. Кишакевич С.В. Блискучий український композитор на мистецькому обрії людства. (До 270-річчя від дня народження Максима Березовського) Календар класного керівника на 2015 – 2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ. – 2015. – 202 с. – С.63-66.
 14. Кишакевич С.В. Могутній талант з народних глибин (До 120-річчя від дня народження Івана Паторжинського) Календар класного керівника на 2015 – 2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ. – 2015. – 202 с. – С.98-102.