Меню

Кафедра музикознавства та фортепіано

Кафедра музикознавства та фортепіано

Завідувач кафедри – Філоненко Людомир Павлович, доктор філософії, кандидат педагогічних наук, доцент

Поштова адреса – 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І. Франка, 11,

Рік заснування кафедри – 1966

Попередні назви кафедри – кафедра теорії, історії музики та гри на музичних інструментах.

Попередні завідувачі кафедри – Я. Сорокер канд. мист., доцент,  О. Яцків доцент,  Л. Кияновська канд. мист., доцент, С. Процик канд. пед. наук, доцент, Ю. Медведик канд. мист., доц.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 11 викладачів з них: –  1 докт. філософії, 1 канд. пед. наук, 2 канд. мист., 6 доц., 4 ст. викл., 1 викл.

Напрям наукових досліджень:

 

МУЗИЧНА УКРАЇНІСТИКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

  • ОКР “Бакалавр”: Історія зарубіжної музики, гармонія, курс теорії музики, народознавство та музичний фольклор України, інструментальна підготовка, основний музичний інструмент (фортепіано),  сольфеджіо, навчальна (фольклорна) практика, історія української музики, аналіз музичних творів, додатковий музичний інструмент та ін.
  • ОКР “Магістр”: Методика навчання гри на фортепіано, методика навчання музично-теоретичних дисциплін, фортепіано, музично-теоретичні дисципліни, психологія музичної діяльності, музична культура регіонів України, музична культура української діаспори, проблеми сучасного мистецтвознавства та ін.

Філоненко Людомир Павлович

Філоненко Людомир Павловичзавідувач кафедри, доктор філософії, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник голови ДрО Національної спілки композиторів України, голова Дрогобицького осередку НТШ (музикологічно-фольклористична комісія), член Асоціації педагогів-піаністів України (EPTA).

Контактні засоби зв’язку:
filonenkol@dspu.edu.ua
filzi2006@ukr.net

Німилович Олександра Миколаївна

Німилович Олександра Миколаївназаступник директора з виховної роботи, доцент, член Національної спілки композиторів України, НТШ, член Асоціації педагогів-піаністів України (EPTA).

Контактні засоби зв’язку:
nimylovychol@dspu.edu.ua
olnim@ukr.net

Ластовецький Микола Адамович

Ластовецький Микола Адамовичдоцент, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки композиторів України, НТШ.

Контактні засоби зв’язку:
lastovesky@dspu.edu.ua

Молчко Уляна Богданівна

Молчко Уляна Богданівнадоцент, член НТШ, член Асоціації педагогів-піаністів України (EPTA).

Контактні засоби зв’язку:
molchkoul@dspu.edu.ua
u.molchko@gmail.com

Фрайт Оксана Володимирівна

Фрайт Оксана Володимирівнакандидат мистецтвознавства, доцент, член НТШ.

Контактні засоби зв’язку:
frajtok@dspu.edu.ua
oksana_frajt@ukr.net

Ярко Марія Іванівна

Ярко Марія Іванівнакандидат мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки композиторів України, НТШ.

Контактні засоби зв’язку:
yarkomi@dspu.edu.ua

Каралюс Марія Михайлівна

Каралюс Марія Михайлівназаступник директора з навчальної роботи, старший викладач, магістр педагогічної освіти, член НТШ.

Контактні засоби зв’язку:
karalusmm@dspu.edu.ua
karalus.marika@gmail.com

Журавська Леся Стефанівна

Журавська Леся Стефанівнамагістр педагогічної освіти.

Контактні засоби зв’язку:
zhuravskalesia@dspu.edu.ua

Медведик Галина Каролівна

Медведик Галина Каролівнастарший викладач.

Контактні засоби зв’язку:
medvedykha@dspu.edu.ua
galyna_2007@ukr.net

Ек Наталія Богданівна

Ек Наталія Богданівнастарший викладач.

Контактні засоби зв’язку:
medvedykha@dspu.edu.ua

Кузьо Віра Ігорівна

Кузьо Віра Ігорівнаметодист заочної форми навчання, старший лаборант кафедри музикознавства та фортепіано, магістр музичного мистецтва, викладач.

Контактні засоби зв’язку:
kuziovira@dspu.edu.ua
virunja@gmail.com

Кафедру теорії, історії музики та гри на музичних інструментах очолив з листопада 1966 року кандидат мистецтвознавства доцент Я.Сорокер, відомий музикознавець, скрипаль і педагог. Досконало володів декількома іноземними мовами (передусім румунською, французькою). Освіту здобув у Франції (1931-1932), в 1945-1948 pp. навчався в Московській консерваторії, згодом (1951-1955) в аспірантурі там же, де його керівником був всесвітньовідомий Д.Ойстрах. У 1955 p. успішно захистив кандидатську дисертацію, а в 1962 р. отримав звання доцента. З успіхом читав курс історії зарубіжної музики. Активно концертував як соліст-скрипаль і ансамбліст. Опублікував низку монографій, найвідоміші з яких “Скрипичные сонаты Бетховена” (1963), “Йожеф Сигети” (1968), “Камерно-инструментальные ансамбли С.Прокофьева” (1973) та ін. У 1975 р. виїхав до Ізраїлю. Перебуваючи далеко від України, Я.Сорокер створив десятки статей, есеїв, опублікувавши їх на шпальтах “Сучасності” (США), “Наших днів” (Канада), а також в україномовних джерелах Ізраїлю (“Діалоги” та ін.).

У 1976 р., після від’їзду Я.Сорокера до Ізраїлю, керівництво кафедрою обійняв О.Яцків. Його основною метою було продовжити добрі починання, закладені Я.Сорокером, передусім, збільшити питому вагу працівників з науковими ступенями й званнями. За час завідування кафедрою О.Яцкова успішно захистилися Н.Антонець, С.Торічна, Л.Кияновська, підготували роботи до захисту С.Процик, Є.Марченко, М.Ярко, Е.Тайнел, отримав вчене звання доцента Е.Мантулєв.

Акцент ставився також на утвердження науково-методичної праці, збільшення публікацій. Це було відзначено в Міністерстві освіти – невдовзі кафедра стала опорною для споріднених підрозділів педвузів України. В Дрогобичі проводилися республіканські виїзні засідання, на яких узагальнювався передовий досвід базової СШ № 18 м. Стебника, Ужгородської СШ № 2, а також вивчався стан викладання дисциплін музичного циклу в Чортківському, Луцькому, Мукачівському, Чернівецькому педагогічних училищах, Львівському музично-педагогічному училищі ім. Ф.Колесси.

У 1987 р. кафедру очолила Л.Кияновська. Невдовзі її запросили на викладацьку роботу до Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка. Ще за часи педагогічної праці у Дрогобичі вона розпочала активну наукову діяльність. Відтак, видала цілу серію наукових праць, захистила докторську дисертацію з музикознавства. На даний час працює завідуючою кафедрою історії музики Львівської музичної академії імені М.Лисенка.

Від вересня 1987 року кафед­рою керував кандидат педагогічних наук, доцент С. Процик (нар. 9 жовтня 1944 року  в м. Рава-Руська, Львівської обл. – помер 14 вересня 2007 року, м. Дрогобич). Вихова­нець музично-педагогічного фа­культету Дрогобицького педінсти­туту, він у 1990 році успішно захистив канди­датську

дисертацію на тему: “Проб­лема удосконалення музич­но-естетичного виховання школя­рів у педагогічній спадщині укра­їнських радянських компози­торів”, опуб­лікував низку робіт в журналах і наукових збірниках. Досконало знав бібліографію музич­но-педаго­гічних видань, які вийшли в Ук­раїні в ХІХ-ХХ ст. Добрий резонанс у музичному світі отри­мало перевидання С. Про­циком “Шкільного спі­ваника” Ф. Колесси. Цікаві спогади про музиканта-педагога і науковця С. Процика, частка його доробку ввійшла до видання “Святослав Процик: Спогади. Матеріали. Статті”, що побачило світ 2016 року. Керуючи кафедрою,  С. Процик продовжив постійно акцентувати на проблемі росту наукових кадрів: саме за його керівництва стали кандидатами наук 7 викладачів, 1 отримав звання професора, 1 – доцента, 2 вступили в докторантуру, 1 – в аспірантуру. Дисерта­ційні роботи викладачів пов’язані з їх педагогічною діяльністю й істотно доповнюють професійний рівень. Актуальними є дослідження Е. Тайнел “Музично-педаго­гічна концепція З. Кодая та її адаптація в загаль­ноосвітніх школах України на основі народнопісенного фольклору”, Л. Філоненка “Українська музична культура як компонент професійної підготовки майбутнього вчителя музики”, О. Фрайт “Особливості втілення принципу програмності в українській фортепіанній музиці”.

Вагому частку в названий доробок кафедри внесли музикознавці-докторанти, члени Національної Спілки композиторів України М. Ярко (тема кандидатської дисер­тації “Жанрово-стильові особливості сучасної камерної кантати (на матеріалі творчості українських компо­зиторів)”) та Ю. Медведик (“Бого­гласник” у контексті української духовної спадщини XVII-XVIII ст. (музично-дже­релознавчий аспект)”). У 2009 році Ю. Медведик захистив докторську дисертацію на тему: «Українська духовно-пісенна творчість ХVІІ- ХVІІІ ст.: джерела, текстологія та жанрова стилістика», а 2011 року Л. Федоронько захистила кандидатську дисертацію на тему: «Пісенна традиція сіл Верхні Гаї та Нижні Гаї Дрогобицького району Львівської області: діахронічний зріз»

У 2005 році наукове звання доцента отримала Олександра Німилович, а у 2006 році – Уляна Молчко, а у 2013 – Микола Ластовецький. Перспективними в науковому плані є старші викладачі А. Славич, М. Каралюс, Н. Ек, викладач Р. Хрипун.

У вересні 2001 року відбулася реорганізація музично-педагогічного факультету, внаслідок чого на базі кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інстру­ментах створено кафедру музикознавства та фортепіано – завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства,  доцент Ю. Медведик (2001-2006). 1 вересня 2006 року завідувачем кафедри обрано кандидата педагогічних наук, доцента Л. Філоненка.

Активну композиторську діяльність провадить доцент, член На­ціональної Спілки композиторів Укра­їни М. Ластовецький. Членами НСКУ є також Л. Філоненко, Ю. Медведик, О. Німилович, М. Ярко. Від 1995 року Ю. Медведик обраний членом Наукової ради Центру музичної україністики Національної музичної академії ім. П. Чайковського. Від листопада 2000 року на кафедрі ведеться підготовка аспірантів з музикознавства 17.00.03 (науковий керівник доцент Ю. Медведик) та підготовка аспірантів до захисту з проблем музичної педагогіки (Ю. Гоменюк, Т. Медвідь, 13.00.01, науковий керівник доктор філософії, кандидат пед. наук Л. Філоненко). У 2009 році захистили кандидатські дисертації Ірина Матійчин на тему: «Василіянське піснярство кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. як феномен галицької музичної культури» (науковий керівник проф. Ю. Медведик), а 2012 – Наталія Сенкевич на тему: «Соціокультурні функції українського хорового мистецтва» (науковий керівник доцент О. Фрайт). У 2015 році захистила кандидатську дисертацію Тетяна Медвідь на тему: «Розвиток музичного навчання у загальноосвітніх закладах України в кінці XX – на початку XXI століття» (науковий керівник Л. Філоненко). А у 2016 році вступили на перший курс аспірантури вихованці Інституту музичного мистецтва Яна Лензіон (наук. кер. Л.Філоненко), Надія Товтин, Богдан Шкільник (наук. кер. Ю.Медведик).

З 2001 року на кафедрі розпочато підготовку студентів-магістрів, якими керують професор Ю. Медведик, доценти О. Фрайт, Л. Філоненко, О. Німилович, У. Молчко. Ряд викладачів кафедри є членами різних наукових товариств: члени НТШ – Ю. Медведик, Л. Філоненко, У. Молчко, О. Німилович, М. Ластовецький, М. Ярко; член Європейського товариства дослідників XVIII ст. і Всеукраїнського краєзнавчого товариства Ю. Медведик, члени Асоціації педагогів-піаністів України – Л. Філоненко, О.Німилович і У.Молчко.

Ми пам’ятаємо і високо цінуємо вагомий творчий і науковий внесок професорів Л. Кияновської, С. Стель­мащука, Е. Мантулєва, доцентів Я. Сорокера, О. Яцківа, С. Торічної, О. Опанасюка; знаних педагогів В. Якубяка, О. Ярка, І. Копейко, Н. Шайжиної, О. Сятецької, О. Менцінської, Г. Барібан, М. Сеньо, О. Ліщинського, Р. Катинського, Г. Панкевич, Л. Микулин, Н. Сулій, а також тих, хто продовжує працювати на кафедрі народних музичних інструментів та вокалу –  доцентів Є. Марченка, Б. Пица, І. Фрайта, Ю. Чорного. Сумлінно працювали і працюють на кафедрі настроювачі Микола Момот, Богдан Боднар, Юрій Слободенюк, провідні методисти і секретарі Данута Кучер, В. Летнянчин, Віталій Чавва, Марія Козицька-Саган, Леся Чавва, Віра Кузьо.

 Провідні викладачі кафедри систематично ведуть підготовку студентів до піаністичних конкурсів і фестивалів та залучають студентів до наукових конференцій як в межах вузу, так і в престижних наукових форумах України.

Сьогодні на кафедрі працює 1 доктор філософії, кандидат педагогічних наук (Л. Філоненко), 2 канди­дати мистецтвознавства (доценти О. Фрайт, М. Ярко, 3 доценти (О. Німи­лович, У. Молчко,  М. Лас­товецький), 4 старших викладачів (М. Каралюс, Л. Журавська, Н. Ек, Г. Медведик) та 1 викладач (В. Кузьо Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: історія української музики, історія зарубіжної музики, гармонія, курс теорії музики, народознавство та музичний фольклор України, основний музичний інструмент (фортепіано), сольфеджіо, навчальна (фольклорна) практика, аналіз музичних творів, додатковий музичний інструмент, поліфонія, методика навчання гри на фортепіано, методика навчання музично-теоретичних дисциплін, проблеми сучасної музичної культури, психологія музичних здібностей, спеціалізація, музична культура регіонів України, музична культура української діаспори, проблеми сучасного мистецтвознавства.

Основну увагу викладачів кафедри зосереджено довкола проблематики вивчення української музичної культури з огляду загальноукраїнського музично-культурологічного процесу та європейського виміру, а також комплексного дослідження українського музичного мистецтва в контексті сучасної світової культури та освіти.

Відповідно до наказу № 651 й ухвали вченої ради ДДПУ імені Івана Франка (протокол № 18 від 18 грудня 2014 року) та наказу № 555 від 29 грудня 2014 року затверджено структуру Інституту музичного мистецтва й при кафедрі музикознавства та фортепіано створено науково-дослідні лабораторії – фольклору (завідувач старший викладач Каралюс М.М.), вивчення музичної культури регіонів Західної України (завідувач доцент О.М.Німилович). Викладачі кафедри активно співпрацюють з такими науковими установами: Інститутом педагогіки і психології АПН України, Інститутом проблем виховання АПН України, Інститутом мистецтвознавства, фольклору та етнології  імені Максима Рильського НАН України, Національним педагогічним університетом імені Миколи Драгоманова, Національною музичною академією імені Петра Чайковського, Львівською Національною музичною академією імені Миколи Лисенка та ін.

Викладацький склад кафедри активно працює над кафедральною науково-методичною темою “Українська музична культура в контексті сучасного європейського мистецтва та освіти”.

У 2007 році з успіхом відбулися презентації “Трьох прелюдій” Василя Барвінського (упор. Л.Філоненко і В.Сенкевич), “Творів для фортепіано” Дениса Січинського (упор.О.Німилович), монографії Ю.Медведика “Українська духовна пісня ХVІІ-ХVІІІ ст.”, а також фортепіанних і камерно-інструментальних творів В.Івасюка (упор. Л.Кобільник), де рецензентами є М.Ластовецький і Л.Філоненко. Урочиста академія й Всеукраїнська науково-практична конференція «Творчість Богдани Фільц в контексті української музичної культури та освіти», присвячені 75-річчю від дня народження Богдани Фільц.

У 2008 році відбулися презентації навчально-методичного посібника з грифом МОН України «Остап Бобикевич. Вокальні твори на вірші Тараса Шевченка» (упор. У.Молчко), навчально-методичного посібника з грифом МОН України «Василь Барвінський. Мініатюри на лемківські народні пісні для фортепіано» (упор. О.Німилович), урочиста академія й Всеукраїнська науково-практична конференція «Василь Барвінський та сучасна українська музична культура», присвячені 120-річчю від дня народження Василя Барвінського.

У 2009 році була підготована презентація книжки «Гафія Зимомря. Бойківські наспіви» (підготували О.Німилович, М.Зимомря, Л.Філоненко), навчального посібника «Народні пісні сіл Гаї Верхні та Гаї Нижні на Дрогобиччині» (упор. Л.Федоронько), книжки «З музикою у вічність», присвяченої світлій пам’яті Романа Сов’яка – композитора, художнього керівника та головного диригента народної хорової капели «Бескид» (ред.-упор. Й.Йосифів, О.Німилович, Л.Філоненко).

У 2010 році відбулася презентація документального фільму про Остапа Нижанківського «Композитор. Священник. Молочар.» (Гол. ред. Б.Гнатюк). Підготували П.Гушоватий, Л.Філоненко. Презентація навчально-методичного посібника з грифом МОН України «Твори українських композиторів для фортепіано» (упор. Л.Філоненко), презентація творів для дітей композитора Геннадія Саська «Нова фортепіанна музика» у виконанні проф. Ю.Глущенка, презентація книжки «Співаник УПА» (підготували Й.Йосифів, Л.Філоненко).

2011 року відбулася презентація-концерт видання «Людомир Філоненко. Біобібліографічний покажчик» (ред.-упор. О.Німилович, М.Зимомря, З.Філоненко).

У 2012 році була підготована презентація збірника наукових праць «Василь Барвінський і сучасна українська музична культура» (ред.-упор. В.Грабовський, Л.Філоненко, О.Німилович),  документально-епістолярного видання «Орав свій переліг. Йосип Гошуляк: від маминої пісні до вершин вокалістики» (упор. М. Онуфрів),   навчально-методичного посібника з грифом ДДПУ імені Івана Франка «Малі форми у творчій спадщині Михайла Гайворонського» (на прикладі обробок пісенних жанрів традиційної культури для хору, упор. Славич А.В.),  навчально-методичного посібника з грифом МОНмолодьспорту України «Фольклористична діяльність Михала Тимофіїва» (автори Л.Філоненко, О.Німилович), збірника П.Демуцького «Ліра та її мотиви» (упор. Ю.Медведик), навчально-методичних посібників «Богдана Фільц. Закарпатські новелети» і «Фортепіанні твори для дітей» (упор. О.Німилович), наукового збірника «Орест Яцків: Статті. Матеріали. Спогади» (упор. Л.Філоненко, О.Німилович).

2013 року – презентація навчально-методичного посібника з грифом МОН України «Варіації-мініатюри на тему української народної пісні» Василя Барвінського (упор. О.Німилович, вик. Л.Філоненко).

У 2014 році відбулася презентація монографій та навчально-методичних посібників Марії Ярко, пропам’ятна Академія з нагоди 70-річчя мученицької смерті о.Дмитра Німиловича. Презентація книжки «Веселки просвітленої пам’яті», (автор Олександра Німилович), презентація книжки «Роман Сов’як: митець і людина» (Упор. Л.Філоненко, О.Німилович) про українського композитора, науковця, фольклориста Романа Сов’яка, навчального видання «Мерзіє Халітова. Вокальний триптих на слова Івана Франка» (Упор. О.Німилович, В.Грабовський), «Камерно-вокальні й хорові твори Михайла Гайворонського», «Поезія Тараса Шевченка у хоровій творчості українських композиторів» (Упор. А.Славич),  навчально-методичного посібника Б.Фільц на слова Л.Костенко «Калина міряє коралі» (Упор. О.Німилович), навчально-методичного посібника «Поезія Тараса Шевченка в сучасній хоровій музиці» (Упор. А.Славчи, Д.Василик),  фортепіанного альбому композитора Анни Школьнікової «Анна Школьнікова. П’єси для фортепіано» (Упор. А. Славич).

У 2015 році підготували презентацію навчального посібника «Федорко Михайло. Фортепіанні твори» (Ред.-упор. Олександра Німилович), творчий вечір фортепіанного дуету у складі Уляни Молчко і Олександри Німилович (до 25-річчя мистецької діяльності), презентація нотних посібників з творами Богдани Фільц, Станіслава Людкевича, Бориса Кудрика і Ярослава Лопатинського (Упор. О.Німилович, У,Молчко), презентація навчального посібника «Мертке Едуард. Шість експромтів на теми українських народних пісень для фортепіано» (Ред.-упор. О.Німилович), монографії «Публіцистична спадщина Нестора Нижанківського» (доц. У.Молчко), монографії Юрія Медведика Ad fonts: з історії української музики ХVІІ – поч. ХХ ст.

У 2016 році видрукувано монографію Медведика Ю. Ad Fontes: з історії української музики ХVІІ – початку ХХ ст.,  Молчко У. Дезидерій Задор. Вокальні твори на вірші Любові Забашти, Німилович О. Решетар Юрій. У джазових тонах. Для фортепіано, Богдана Фільц. Золота колиска. Цикл солоспівів на вірші Ліни Костенко,  Славич А. «Гуцульське Різдво» – хоровий цикл Михайла Гайворонського», Філоненко Л. Анна Школьнікова. Одинадцять етюдів для фортепіано,  Ярослав Барнич. Вибрані твори.

У 2017 році – монографія Медведика Ю. Bogoglasnik. Pesni blagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine. Herausgegeben von Hans Rothe in Zusammenarbeit mit Jurij Medvedyk. Федоронько Л. Динаміка фольклорної традиції сіл Лютовиська та Биличі на Старосамбірщині, Філоненко Л., Німилович О. Святослав Процик: Спогади. Матеріали. Статті: [навчальний посібник], Філоненко Л., Кузьо В. Корж Петро. Пори року, Філоненко Л., Ластовецька-Соланська З. Микола Ластовецький. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва (зошит 3), Німилович О., Василик Д. Фільц Б. Шукай краси, добра шукай! Хорові твори та солоспіви на вірші Івана Франка: навчальний посібник, Мудра С., Славич А. Коломийка як жанр фортепіанної творчості українських композиторів. Частина ІІ, Ластовецький М. Не забудь юних днів. Хори на вірші Івана Франка, Німилович О., Василик Д. Богдана Фільц. Велети розкутого духу. Солоспіви для голосу в супроводі фортепіано.

У 2018 році була підготована презентація опери-казки Богдани Фільц. Лісова школа та посібника Яворівські іграшки для фортепіано (Упор. О.Німилович), посібник Школьнікова Анна, Філоненко Юрій. Пісні (Упор. Філоненко Л., Кузьо В., Шафета В.).

У 2019 році відбулася презентація навчального посібника «Володимир Грудин», «Фортепіанні твори» (упор. О.Німилович), а також оперета Ярослава Барнича «Гуцулка Ксеня» (партитура і лібрето, упор.  Л.Філоненко, муз. редактор О. Драган).

У 2020-2021  роках основна увага була зосереджена на підготовку і друк публікацій у міжнародних наукометричних базах даних (Л.Філоненко,О.Німилович, У.Молчко, М.Ярко, М.Каралюс, О.Фрайт, Г.Медведик, Н.Ек, В.Кузьо.

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ. Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з Інститутом педагогіки НАПН України; Інститутом проблем виховання НАПН України; Львівською національною музичною Академією імені Миколи Лисенка; Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника; Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка; Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова; Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки; Інститутом мистецтвознавства фольклору та етнології імені М.Т.Рильського та ін.

Міжнародна співпраця. Викладачі кафедри систематично беруть участь у Міжнародних наукових конференціях, які проводяться за кордоном: участь у ХVІІ Tatrzański sympozjum naukowy «Edukacja jutra» (Закопане, Польща, доц.Німилович О.М.), участь у VІІІ Аугустовській науковій конференції (Вища педагогічна школа Білосток, Польща, доц. Німилович О.М.), участь у Міжнародній науковій конференції  (державна вища професійна школа Сянок, Польща, ст.викл. Каралюс М.М.), участь у ХІV Міжнародній науковій конференції «Musica Galiciana» (Жешів, Польща, доц.Фрайт О.В.), участь у Міжнародній науковій конференції (Інститут музики Жешів, Польща, доц. Фрайт О.В).