Меню

Сектор науково-методичної та редакційної роботи

адреса: м. Дрогобич, вул. І.Франка, 24,

головний корпус

e-mail: rvvddpu@gmail.com

Редакційно-видавничий відділ є структурним підрозділом університету і підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи. У своїй роботі редакційно-видавничий відділ керується діючим законодавством України, зокрема постановами уряду, нормативними документами Міністерства освіти і науки України‚ Статутом університету‚ Колективним договором‚ Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про редакційно-видавничий відділ.

Відділ функціонує в університеті з 2002 року. Тут здійснюють комплексну підготовку до друку і випуск підручників, навчальних посібників, навчально-методичних комплектів та інших видів продукції для забезпечення діяльності університету  й документообігу між його структурними підрозділами.

Основними завданнями відділу є:

  • набір текстів,
  • редагування рекомендованої вченою радою університету наукової, навчальної, методичної, довідкової та іншої літератури,
  • коректура підготовленої до друку поліграфічної продукції,
  • внесення у текст редакторських і коректорських правок на комп’ютері,
  • тиражування поліграфічної продукції,
  • підготовка та множення бланкової продукції, необхідної для роботи усіх структурних підрозділів університету, а також журналів академічних груп, залікових книжок, робочих зошитів, щоденників практики тощо.

Важливий аспект роботи відділу – видання наукової літератури: монографій, присвячених висвітленню основних результатів дисертаційних досліджень, авторефератів, фахових збірників «Проблеми гуманітарних наук», «Людинознавчі студії», матеріалів наукових конференцій, вісників.

Керівник сектору науково-методичної та редакційної роботи Невмержицька
Ірина Михайлівна
Невмержицька Ірина Михайлівна