Кравченко-Дзондза Олена Енеївна

Кравченко-Дзондза Олена Енеївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін початкової освіти. Народилась 06.11.1968 року у м. Дрогобич. У 1990 році закінчила філологічний факультет Дрогобицького педагогічного інституту імені Івана Франка. З 1993 року наукові інтереси були  пов’язані з дослідженням мови західноукраїнських письменників 1-ої половини ХХ ст. З 2000 року у колі наукових інтересів – дитяча література, зокрема, проблеми формування дискурсу сучасної дитячої літератури. З 2014 року сфера наукових зацікавлень – лінгводидактика, зокрема, проблеми формування мовної особистості, комунікативної компетентності вчителів та учнів початкової школи. Захистила дисертацію «Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки» у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвостилістика, лінгводидактика, дитяча література.

Email: oekravchenko@dspu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4857-3460

Research ID: N-8769-2018 https://www.researcherid.com/rid N-8769-2018

Основні публікації:

     Навчально-методичні посібники:

 1. Кравченко-Дзондза О.Е.Українська мова (за професійним спрямуванням): Матеріали до практичних занять. Навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта спеціальності 013 Початкова освіта. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені  Івана   Франка, 2017. 132 с.
 2. Кравченко-Дзондза О.Е.Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності вчителя початкової школи: навчальний посібник [для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 013 «Початкова освіта»]. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобиць-кого державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018.  88 с.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Кравченко-Дзондза О.Е.Особистісно орієнтована система розвитку комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 57: збірник наукових праць / за заг. ред. проф. В.Д. Сиротюка. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. С. 86-92.
 2. Кравченко-Дзондза О.Е.Формування мовної особистості вчителя початкової школи у процесі фахової підготовки. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2017. С.405-412.
 3. Кравченко-Дзондза О.Е.Компетентнісна парадигма підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол. Н. Примаченко (гол. ред.), Н. Скотна та ін.    № 10 (153).  С. 84-90.
 4. Кравченко-Дзондза О.Е. Культурологічна компетентність майбутнього вчителя в контексті культурологічної парадигми освіти. Молодь і ринок: Щомісячний  науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : Н.Примаченко (гол. ред.),  Н. Скотна та ін. № 8 (163). С. 90-94.
 5. Кравченко-Дзондза О.Е.Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2018. С.172-180.
 6. Кравченко-Дзондза О. Е.Іван Огієнко – дослідник літературної мови Галичини. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. XV. С.78-82.
 7. Кравченко-Дзондза О. Е.Особливості мовного стилю Осипа Турянського. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.  Дрогобич: Посвіт, 2019. С.133-141.
 8. Кравченко-Дзондза О.Е. Мовний аспект ідіостилю Віктора Домонтовича. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2021. С.112-121.

 

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Kravchenko–Dzondza O. Communicative competence in the contenxt of professional training of the modern teacher / O. Kravchenko-Dzondza // Kelm: Fundacja Oswiata i nauka bez granic PRO FUTURO. –  №4 (16)/2016. – Р.108 -113.
 2. Sadova I., Kravchenko-Dzondza О. Model of Development of Teacher’s Readiness to Work for Inclusive Education. Advances in Economics, Business and Management Research: Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021). 2021.  Vol. 170. P. 269-276.