Гірняк Світлана Петрівна

Гірняк Світлана Петрівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри фундаментальних дисциплін початкової освіти.

1999 році в Донецькому національному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-семантична організація словотворчих гнізд з базовими дієсловами мовлення в українській мові XIX – XX ст.». Науковий керівник – Отін Євген Степанович, доктор філологічних наук, професор.

2019 році в Інституті української мови НАН України захистила докторську дисертацію на тему «Роль соціолекту інтелігенції Східної Галичини у формуванні норм української літературної мови (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)». Науковий консультант – Карпіловська Євгенія Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор.

Сфера наукових зацікавлень: вплив соціодинаміки на систему та структуру мови,  лінгвоукраїністика, соціолінгвістика, історія мови, словотвір сучасної української мови.

Автор 185 наукових та навчально-методичних праць.

 

Перелік публікацій

Найважливіші наукові та науково-методичні праці:

Монографії:

 1. Гирняк С.П.Роль дискуссии надднепрянской и галицкой интеллигенции начала ХХ века в становлении языковых норм / в кн. : Язык и культура: монография / Е.И.Бойчук, С.П. Гирняк, Н.Н. Колтун и др. Новосибирск : ООО «Агенство «СИБПРИНТ», 2012. 170 с. С. 49–66.
 2. Гірняк С.П.Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Дрогобич : Посвіт, 2018.  620 с.

Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Гірняк С.П., Шумей І.А. Посібник для самостійної роботи студентів із курсу «Вступ до мовознавства». – Дрогобич, 2003. 124 с.
 2. Гірняк С.П., Шумей І.А.Сучасна українська літературна мова. Синтаксис : навчальний посібник. Дрогобич, 2005. 148 с.
 3. Гірняк С.П., Лисенко Н.Р., Шумей І.А.Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Дрогобич: Посвіт, 2008. 256 с.
 4. Гірняк С.П.Методика викладання російської мови в початкових класах (шкіл з українською мовою навчання) : Рекомендації до теоретико-практичного вивчення дисципліни [для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»]. Навчальний посібник. Видання 2-ге, переробл. і доповнене. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. 274 с.

Навчально-методичний доробок:

 1. Гірняк С.П., Луців С.І.Сучасна типізація уроків з української мови і читання: методичні рекомендації до проведення практичних занять (для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 7.01010201 Початкова освіта /заочної форми навчання/). Навчально-методичний посібник. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. 68 с.
 2. Від ґудзика до ґаджетанавчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки : у 2 ч. – Ч. І [для фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / за ред. М.П. Пантюка, А.С. Зимульдінової. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. 160 с.
 3. Від ґудзика до ґаджета: навчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки : у 2 ч. – Ч. ІІ [для фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / за ред. М.П. Пантюка, А.С. Зимульдінової. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. 140 с.
 4. Гірняк С.П. Пропедевтична та педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя початкової школи. Авторський колектив: Л.С. Білецька, С.П. Гірняк, І.М. Кутняк, Л.Б. Колток, С.І. Луців / за загальною редакцією С.П. Гірняк. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. 254 с.
 5. Луців С.І., Гірняк С.П. Каліграфія: навчально-методичний посібник. Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка протокол № 6 від 19.05.2022 р. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педаго­гічного університету імені Івана Франка, 2022. 58 с.
 6. Садова І., Ілляш С., Гірняк С.П. Інклюзивна освіта: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи. Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка протокол № 3 від 24.02.2022 р. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. 66 с.

 

Статті у фахових виданнях:

 1. Гірняк С.П.Пастирські послання Андрея Шептицького як віддзеркалення мовної ситуації на західноукраїнських землях на межі ХІХ – ХХ століть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». Випуск 67. Харків, 2013. С. 85-91.
 2. Гірняк С.П.Особливості використання української мови галицькою інтелігенцією кінця ХІХ – початку ХХ століть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». Випуск 69. Харків-2013. С. 237–242.
 3. Гірняк С.П.Галичина «як психологічна категорія» у концепції Миколи Шлемкевича / Світлана Гірняк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 6 (72) : Науковий журнал. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. С. 255–260.
 4. Гірняк С.П.Роман Смаль-Стоцький про роль соціального чинника у становленні й розвитку літературної мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Випуск 10. С. 207–212.
 5. Гірняк С.П.Мовні особливості пастирських послань і морально-пасторальних праць Митрополита Андрея Шептицького // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 4 (76). Науковий журнал. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 179 – 186.
 6. Гірняк С.П.Мова як соціальне явище у концепції Романа Смаль-Стоцького та Ярослава Рудницького // Вісник Дніпропетровського національного університету. – Серія: Мовознавство. Випуск 20 (1). Том 22. № 11. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014. С. 38–45.
 7. Гірняк С.П.Тексти творів Уляни Кравченко як репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини // Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. Наукові  записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Фірма “Планер”», 2014. Вип. 19. С. 274–280.
 8. Гірняк С.П. Тексти творів Стефана Коваліва як репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. Випуск 11. С. 173–180.
 9. Гірняк С.П. Львів кінця ХІХ – початку ХХ – «серце руського народу в Галичині» й осередок галицької україномовної інтелігенції // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. Вип. 1 (23) 2014. С. 41–49.
 10. Гірняк С.П. Стан мовно-культурного розвитку Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століть у концепції М. Лозинського // Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич : Посвіт, 2015. С. 51–64.
 11. Гірняк С.П. Тексти гімнів І. Гушалевича, П. Чубинського, І. Франка як взірці соціолекту української інтелігенції другої половини ХІХ століття // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. С. 16–27.
 12. Гірняк С.П. Мовний портрет Константини Малицької // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт, 2016. С. 165– 71.
 13. Гірняк С.П. Ідейний зміст та мовні особливості есе Івана Франка «Дещо про самого себе» // Рідне слово в етнокультурному вимірі :збірник наукових праць. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 50–58.
 14. Гірняк С.П. Мовні портрети української галицької інтелігенції: Уляна Кравченко, Константина Малицька, Іван Франко // Українська мова. № 4 (60). 2016. С. 103–121.
 15. Гірняк С.П. Михайло Ломацький – чорнороб-учитель з Гуцульщини / Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т  4 : Матеріали Міжнародного форуму «ІV Дні Австрії у Дрогобичі» (27 вересня – 3 жовтня 2015 р.). Дрогобич – Інсбрук : Посвіт, 2016. С. 363–367.
 16. Гірняк С. І. Франко «Дещо про себе самого» як сповідь національно свідомого представника галицької інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ. Ч. 29/30. С. 234–238.
 17. Гірняк С., Луців С.І. Теоретико-методологічні основи формування навички письма в учнів сучасної початкової школи// Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка. Серія «Педагогіка». Випуск 7/39. Дрогобич, 2018. С. 62–72.
 18. Гірняк С., Луців С.І. Становлення шкільного театру в навчальних закладах України XVII – XVIII ст. // Молодь і ринок. № 10 (177), 2019. С. 6–12.
 19. Hirnyak S., Lutsiv S.School theater in educations of Ukraine in the XVII – XVIII centuries // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка. – Серія «Педагогіка». Випуск 8/40. Дрогобич, 2019. С. 146–157.
 20. Гірняк С. Образ Тараса Шевченка в житті та творчості Константини Малицької // Рідне слово в етнокультурному вимірі : збірник наукових праць. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 110–121.
 21. Гірняк С.  Астіоніми України: ономастичний та лінгвокультурологічний аспекти рецензія на монографію: Котович В.В. «Ойконімія України як лінгвокультурний феномен» (Дрогобич : Посвіт, 2020 р., 448 с.) // Рідне слово в етнокультурному вимірі, 2021. С. 205–212.
 22. Гірняк С. Українознавче виховання учнів – базове завдання школи в концепції Василя Пачовського // Українська мова, 4 (80), 2021. С. 127–143.
 23. Гірняк С., Розлуцька Г. Комунікативна спрямованість вивчення розділу «Будова слова» в початковій школі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 1 (50), 2022. 340 с. С. 59–63.

 

Статті Web of Science (ESCI):

 1. Hirnyak S., Talalay Ivan Boberskyi – teacher, athlete, public and political activist (review of the monograph: Sova A. Ivan Boberskyi: socio-cultural, military political and educational activities. Lviv: Institute of Ukrainian Studies of Ukraine, 2019. 512p.) // East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytskyi]. Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2021. Issue 18. P. 252–259.
 2. Hirnyak S., Nevmerzhytska O. й ін. La formación de futuros docentes preparación profesional para la actividad de innovación mediante tecnologías digitales // Revista De Investigaciones Universidad Del Quindío, 2022. 34(S2), 136–143.

 

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Гірняк С.П.Сутність та особливості формування каліграфічної навички письма / Світлана Гірняк // Zbiуr raportуw naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji 27.02.2015 – 28.02.2015 roku. Sopot. Część 2. 2015. С. 56–58 (у співавторстві).
 2. Гірняк С.П. Язык как средство отражения социальной истории народа и важнейших этапов его культурного развития / Культурные коды в сознании и языке : Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии. Выпуск 10 / Под ред. проф. Е.Е. Стефанского. Самара: Самарская гуманитарная академия, 2015. С. 16–21.
 3. Гірняк С.П., Кутняк І.М. Філософські та мовні особливості Євангелій від Матвія та Івана / Культурные коды в сознании и языке : Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии. Выпуск 10. Самара: Самарская гуманитарная академия, 2015. С. 36–41.
 4. Hirnyak S., Lutsiv S.The establishment of the school theatre in Ukraine in the general European context of the development of education and schooling / The 7-th International scientific and practical conference «Perspectives of world science and education» (March 25–27, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. P. 62–68.
 5. Гірняк С. Особливості мови нарису «Історія галицької Содоми або: продукція нафти (скального олію) в Бориславі» співця галицької Каліфорнії // Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. Гуманітарний факультет. Відділення Українського Дослідження Сфери культури. Том ХІХ. Журнал філологічних, історичних, соціальних засобів масової комунікації, політології та культурології. Люблін, 2019. Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, Lublin 2019, Volume ХІХ, st. 49–56.
 6. Гірняк С. Лексичні та граматико-стилістичні особливості текстів ХСІХ тому «Записок Наукового товариства імені Шевченка» // Ucrainica X. Současná Ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sborník vĕdeckých článků z mezinárodní konference «Х Olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy» (Olomouc, 9–10.09.2020). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. С. 51–58.
 7. Гірняк С., Стасів І. Особливості використання технології інтегрованого навчання на уроках української мови в початковій школі // The 9th International scientific and practical conference «Science, innovations and education: problems and prospects» (April 6-8, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. С. 260–267.