Федурко Марія Юліанівна

Федурко Марія Юліанівна  доктор філологічних наук, професор.
1995 року захистила кандидатську дисертацію “Морфонологічні перетворення в структурі відносних прикметників російської мови (у зіставленні з українською)” в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України; 2006 року – докторську дисертацію “Морфонологія відіменникового словотворення в сучасній українській мові” в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.
Член спеціалізованої вченої ради Д 36.053.02 (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).
Автор 169 наукових та навчально-методичних праць.

Cфера наукових зацікавлень: словотвір та словотвірна морфонологія української мови; лінгвоетнокультурологія, літературна ономастика.

 

Монографії
 1. Федурко М. Морфонологія відіменникового словотворення. Київ–Дрогобич, 2003. – 271 с.
 2. Федурко М.Ю., Пристай Г.В. Морфонологія відприкметникового словотворення. Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013.  – 196 с.
 3. Fedurko M. Yu, Morphonological units in the system of Ukrainin word-formation from the noun. Traditions and innovations in teaching philological disciplines : collective monograph / N.I. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, L. I. Bieliekhova, ets. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 72–88.
 4. Fedurko M. Yu. Morphonological structure of affixes in word-fomation from the noun Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph / L. I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, K. M. Ivanochko, ets. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 35–52.
 5. Fedurko M. Yu. Noun family of words and specificity of its morphonological analysis. Development trends of philological sciences: collective monograph / D. Ch. Chyk, O. M. Demska, M. Yu. Fedurko, ets. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 58–76.

 Посібники з грифом університету

 1. Федурко М., Котович В. Рецептивне і комунікативне вивчення мови: навчальний посібник для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта / Педагогіка (спеціальність 013 Початкова освіта). Дрогобич : Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. – 142 с.

Статті у Міжнародних наукометричних базах

 1. Kotovych V., Fedurko M. “And the idea is : a Woman is a Woman only” (review of the monograph: Natalia Zalietok. Women in the Military Service in Great Britain and the USSR during World War II. Kyiv: PF “PP “Foliant”, 2022. 432 p.). East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytskyi]. Drohobych : Publishing House “Helvetica”, 2022. Issue 25. – 243–247.
 2. Kotovych V., Ivanochko H, Kravchenko-Dzondza O., Senkiv S., Stetsyk M., Fedurko M. Astonyms of Ukraine in the context of linguistic and cultural portraiture. AD ALTA : Journal of interdisciplinary research. 2023. Vol. 12. Issue 2. Special issue XXX. – P. 61–65.

Статті у фахових виданнях

 1. Федурко М., Федурко О. Сучасні підходи до початкової мовної освіти в ретроспективному прочитанні (на матеріалі педагогічної думки Східної Галичини). Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 32. Том 2. – С. 237–244.
 2. Федурко М. Онімний простір інтелектуальних романів В. Домонтовича. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. 2021. Т.1. № 45. – С. 463–469.
 3. Федурко М., Федурко О. Інтер’єктиви в мовній картині світу Петра Карманського: склад, семантика, функціонування. Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт, 2021. – С. 74–88.
 4. Федурко М., Федурко О. Мовний образ-концепт ВОЛЯ в репрезентації поета Петра Карманського. Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст]: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт, 2022. – С. 188–206.
 5. Федурко М., Гудима А. Розвиток медіакомпетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами предметів філологічного циклу. Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст]: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт, 2022. – С. 302–313.
 6. Федурко М., Котович В. Мікротопонімія Галичини: ономастичний та лінгвокультурологічний виміри. Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2021. Вип. 48. – С. 68–75.
 7. Федурко М. Про інтелект і емоцію, мисль і чуття, розум і серце в космосі Наукового Слова Івана Франка (рецензія на монографію Я. Яремка і Н. Лужецької «Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики»). Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2022.  Вип. 49. – С. 237–240.
 8. Котович В., Федурко М. Роль метафори в пропріальній номінації. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Вип. 52. 2022. – С. 15–22.
 9. Федурко М., Патен І. Засоби вторинної номінації як стилістично-виражальний потенціал масмедійного дискурсу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. 2022 № 58. – С. 179–184.
 10. Федурко М., Федурко О. Визвольна війна українського народу проти російської федерації у дзеркалі словотворення. Рідне слово в етнокультурному вимірі / ред. кол. : Віра Котович (гол. ред.) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 8. – С. 124–132.
 11. Федурко М. Василь Васильович Німчук і проблеми cучасної української словотвірної морфонології. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. 2023. Вип. 2 (50). – С. 453–459.

Статті в інших виданнях

 1. Федурко М. Мовний світ Петра Карманського: словотвірний аспект. На сторожі слова : збірник наукових праць на пошану професора Василя Ґрещука / відп. ред. В. Кононенко. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. – С. 366–378.
 2. Федурко М. Морфонологічна проблематика в лінгвістиці сьогодення (90-і роки ХХ–ХХІ ст.). НАН України. У пошуках гармонії мови : До 80-ліття від дня народження члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора філол. наук, проф. Ніни Федорівни Клименко» / Упоряд. Є.А. Карпіловська, Л. П. Кислюк, Ю. В. Романюк, А. О. Савенко. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – С. 198–211.
 3. Федурко М. Поняття продуктивності, регулярності, активності в контексті словотвірної морфонології. До глибин сутності мови. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. – С. 323–331.

 Публікації у матеріалах Міжнародних, Всеукраїнських конференцій

 1. Федурко М. Повість Осипа Турянського «Поза межами болю» крізь призму її синтаксичної організації. Актуальні проблеми синтаксису : сучасний стан і перспективи дослідження : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька (Чернівці, 16-17 червня 2022 р.) / за ред. С.Т. Шабат-Савки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 207–211.
 2. Федурко М. Оніми в романі Петра Карманського «Кільця рожі»: особливості функціонування. Матеріали Міжнародної наукової конференції з міжнародною участю «Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки», присвяченої 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка 10-11 листопада 2022 року. Тернопіль, 2022. – С. 23–27.
 3. Федурко М. Явища української словотвірної морфонології у функційно-динамічному осмисленні. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції «Українська мова в сучасному науковому вимірі» (1-2 червня, 2023 р., Луцьк). – С. 180–182.