Федурко Марія Юліанівна

Федурко Марія Юліанівна  доктор філологічних наук, професор.

1995 року захистила кандидатську дисертацію “Морфонологічні перетворення в структурі відносних прикметників російської мови (у зіставленні з українською)” в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України; 2006 року – докторську дисертацію “Морфонологія відіменникового словотворення в сучасній українській мові” в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України. Член спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

Cфера наукових зацікавлень: словотвірна морфонологія української мови; лінгвоетнокультурологія.

Перелік публікацій

Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років:

 1. Федурко М.Ю., Пристай Г.В. Морфонологія відприкметникового словотворення. Монографія / Марія Федурко, Галина Пристай. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 196 с.
 2. Fedurko M. Yu., Noun family of words and specificity of its morphonological analysis // Development trends of philological sciences : collective monograph / D. Ch. Chyk, O. M. Demska, M. Yu. Fedurko, ets. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 58–76 (SENSE)doi htts://org/10.36059/978-966-397-127-8/58-76.
 3. Fedurko M. Yu., Morphonological structure of affixes in word-fomation from the noun // Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization / L. I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, K. M. Ivanochko, ets. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 35–52 (SENSE)doi htts://org/10.36059/978-966-397-136-0/35-52.
 4. Fedurko M. Yu., Morphonological units in the system of the Ukrainian word-formation from the noun// Traditions and innovations in teaching philological disciplines : collective monograph / N.I. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, L. I. Bieliekhova, ets. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 72–88 (SENSE) doi htts://org/10.36059/978-966-397-131-5/72-88.

Навчально-методичний доробок

 1. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Лужецька Л.Б. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. – Навчальний посібник / Марія Федурко, Галина Філь, Віра Котович, Леся Лужецька. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – 160 с.
 2. Федурко М. Ю.,Філь Г.О., Котович В.В., Скварок О.А.Сучасна українська мова з практикумом : матеріали для практичних занять [для студентів ОКР Бакалавр галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта] Навчальний посібник / Марія Федурко, Галина Філь, Віра Котович, Оксана Скварок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 78 с.
 3. Федурко М.Ю.,Філь Г.О., Котович В.В., Лужецька Л.БСучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта галузі знань 0101 Педагогічна освіта. – Видання друге, доповнене і перероблене / Марія Юліанівна Федурко, Галина Олександрівна Філь, Віра Василівна Котович, Леся Богданівна Лужецька. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 164 с.
 4. Федурко М., Котович В. Рецептивне і комунікативне вивчення мови: навчальний посібник для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта / Педагогіка (спеціальність 013 Початкова освіта). Дрогобич: Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. 142 с.
 5. Федурко М., Патен І. Вступ до мовознавства: навчальний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. 236 с. .

 

Електронні варіанти навчально-методичних посібників  які передані в бібліотеку:

 1. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Скварок О.А.Сучасна українська мова з практикумом : матеріали для практичних занять [для студентів ОКР Бакалавр галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта] Навчальний посібник / Марія Федурко, Галина Філь, Віра Котович, Оксана Скварок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 78 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Федурко М.Ю.Рідна мова – джерело духовного досвіду майбутнього вчителя початкової школи / Марія Федурко // Педагогічні науки : Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Ред. кол. : І.О. Смолюк (гол. ред.), Р.А. Арцишевський, О.В. Безпалько та ін. – 2012. – № 14 (239). – С. 106-109.
 2. Федурко М.Ю.Історія села крізь призму діалектної лексики / Марія Федурко // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. ХХХІІ-ХХХІІІ. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 277-280.
 3. Федурко М.Ю.Чужомовне слово у сучасному газетному тексті: лінгвокультурний та морфонолого-словотвірний аспекти / Марія Федурко // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 39. – Київ : ВПЦ Київський університет, 2012. – С. 356-360.
 4. Федурко М.Ю.Усно-розмовна лексика в художній мові А. Чайковського (на матеріалі повісті “Олюнька” / Федурко М.Ю. // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 1. – С. 458-462.
 5. Федурко М.Lexicographis secundus post herculem labor / Марія Федурко // Українська мова : Науково-теоретичний журнал Інституту української мови НАН України. – 2012. – №1. – С. 131-135.
 6. Федурко М.Ю., Філь Г.О. Слово-колоратив у структурі фразеологічних одиниць : етнолінгвокультурологічний аспект // Марія Федурко, Галина Філь // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : М. Вачевський (гол. ред.), Н. Примаченко, Н. Скотна та ін. – 2013. – № 4 (99). – С. 10-14
 7. Федурко М.Ю., Котович В.В. Педагогічна спадщина Г. Врецьони, М. Гущинського, І. Ющишина в сучасному лінгводидактичному прочитанні / Марія Федурко, Віра Котович // Педагогічні науки : Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2014. – № 6 (283). – С. 119-123.
 8. Федурко М.Ю. Лінгвокультурологічна компетентність та її роль у фаховому становленні майбутнього вчителя початкової школи / Марія Федурко // Початкова школа. Науково-методичний журнал / Ред. Рада : А. Лук’янець (гол. ред.), І. Бех, Н. Бібік та ін. – 2014. – №10. – С. 36-39.
 9. Федурко М.Ю.,Котович В.В. Ономастичний компонент у мовній освіті майбутніх учителів початкової школи / Марія Федурко, Віра Котович // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : М. Вачевський (гол. ред.), Н. Примаченко, Н. Скотна та ін. – 2014. – №7 (114). – С. 11-15.
 10. Федурко М.Ю.Екологія мови в контексті моралі / Марія Федурко // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2015–2016. Вип. 44–45. – С. 245–250.
 11. Федурко М.,Філь Г. Комунікативна компетентність у системі професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи / Марія Федурко, Галина Філь // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 760. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2015. –С. 217-224.
 12. Федурко М.,Огар А. Комунікативні бар’єри художнього дискурсу в розрізі комунікативної компетентності / Марія Федурко, Анна Огар // Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] / зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, Посвіт, 2016. – С.271 – 278.
 13. Федурко М.,Огар А. Вербалізація концепту слово у поезії Івана Франка (на матеріалі збірки «З вершин і незин» / Марія Федурко, Анна Огар // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» / ред.. кол. Надія Скотна (шеф редактор, Марія Федурко (головний редактор) та ін. – Дрогобич: редакційно видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016.– випуск тридцять восьмий. – С. 66-75.
 14. Федурко М. Проблеми мовного відступництва в оцінці Івана Франка / Марія Федурко// Культура слова. Вип. 85. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 33 – 44.
 15. Федурко М.Морфонологічні закономірності й морфонологічні аномалії в поетичному словнику П. Карманського / Марія Федурко // Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] / зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, Посвіт, 2017. – С. 223-236.
 16. Федурко М. Онімний простір Шевченкового щоденника : інтелектуальний вимір / Марія Федурко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27) 2017. – С. 304 – 309.
 17. Федурко М. Людські взаємини крізь призму мови / Марія Федурко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Випуск 64. Частина ІІ. – С. 259–268.
 18. Федурко М. Морфонологічний супровід експресивного словотворення: провідні засоби й моделі / Марія Федурко // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 79–88. (0,5 др. арк.).
 19. Федурко М. Лексичні домінанти збірки Петра Карманського «Ой люлі, смутку» // Проблеми гуманітарних наукзбірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» / ред. кол. Надія Скотна (шеф-редактор), Марія Федурко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – Випуск 42. – С. 148–157 (0,5 др. арк.).
 20. Федурко М. Морфонологічний супровід експресивного словотворення: провідні засоби й моделі / Марія Федурко // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць [ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Тетяна Біленко та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 79–88. (0,5 др. арк.).
 21. Федурко М. Похідне слово в поетичному словнику Петра Карманського: Відприкметникові та віддієслівні деривати // Марія Федурко // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, Посвіт, 2019. – С. 89-101.
 22. Федурко М.Оніми як маркери ідіостилю поета Петра Карманського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – Випуск 72. Частина ІІ. – С. 174–186.
 23. Федурко М., Федурко О. Сучасні підходи до початкової мовної освіти в ретроспективному прочитанні: за матеріалами педагогічної думки Східної Галичини // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 32. Том 2. С. 237–244.

24.Федурко М. Онімний простір інтелектуальних романів В. Домонтовича. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. 2021. Т.1 .№ 45. С. 463–469. URL: http://visnyk-philology.uzhnu.edu.ua/article/view/246121 (у фаховому виданні категорії Б)

25.Федурко М., Котович В. Мікротопонімія Дрогобиччини: ономастичний та лінгвокультурологічний виміри. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2021. Вип. 48. С. 68–75. https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.9 (у фаховому виданні категорії Б)

26.Федурко М., Федурко О. Мовний образ-концепт ВОЛЯ в репрезентації поета Петра Карманського. Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст]: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 188–206). https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.242683 (у фаховому виданні категорії Б).

27.Федурко М. Про інтелект і емоцію, мисль і чуття, розум і серце в космосі наукового слова Івана Франка (рецензія на монографію Я. Яремка і Н. Лужецької «Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики». Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2022. Вип. 49. С. 237–240. http://filol.dspu.in.ua/index.php/filol/article/view/199/191 (у фаховому виданні категорії Б).

28.Федурко М., Гудима А. Розвиток медіакомпетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами предметів філологічного циклу. Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст]: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт, 2022. С. 302–313. https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.243614 (у фаховому виданні категорії Б)

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Федурко М.Ю.Эмоциональность в структуре украинского национального характера в контксте словообразовательной морфонологии / М.Ю. Федурко Человек в пространстве языка : Материалы Международной научной конференции. – Каунас, 2011. – С. 95-100.
 2. Федурко М.Ю.,Філь Г.О., Кутняк І.М. Східнослов’янські фразеологічні одиниці з колоративом як репрезентанти національних культур / Марія Федурко, Галина Філь, Іван Кутняк // Славянская педагогическая культура. Научно-теоретический журнал Международной славянской академии образования им. Я.А. Коменского / Ред. кол. : О.В. Гукаленко (гл. ред.), Е.В. Бондаревская, Н.Б. Евтух и др. – 2011. – № 10. – C. 27-31.
 3. Федурко М.Ю.Морфонологическая структура производящей основы в аспекте типологии / М.Ю. Федурко // Балтийский гуманитарный журнал [ред. кол. : А. А. Коростелев (гл. ред.), И. Осадченко (зам. гл. ред.), И. Бех и др.]. – 2013. – № 4 (5). – С. 48-51.
 4. Федурко М.Ю., Луців С.І. Інтегровані уроки рідної мови і мовлення як засіб естетичного виховання молодших школярів / Марія Федурко, Світлана Луців // Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы : материалы II Международной научно-практической конференции / М-во образования Республики Беларусь, учреждение образования “Барановичский государственный университет”; пед. фак. ; редкол. : З.В. Лукашеня (гл.ред.), А.Э. Руднева (отв.ред.), З.Н. Кветко. – Барановичи : РИО БарГУ, 2013. – C. 241-245
 5. Федурко М.Ю.Лингвокоммуникативная компетенция как компонент профессионального становления личности / М.Ю. Федурко // Перспективы, организационные формы и эффективность развития сотрудничества ВУЗов стран Таможенного союза и СНГ : Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. – Москва: Наукоград Королев, 2013. – C. 499-505.
 6. Федурко М.Ю.Власне ім’я в деннику Тараса Шевченка / М.Ю. Федурко // Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования: сборник научных статей / сост.: А. М. Мезенко, Е. А. Зайцева, О. В. Шеверинова; под. научн. ред. А.М.Мезенко. – Витебск: ВГУ имени П.М.Машерова, 2016. – С.282-286