Василиків Іван Богданович

Василиків Іван Богдановичкандидат педагогічних наук, старший викладач. Закінчив аспірантуру при Дрогобицькому державному  педагогічному університеті імені І.Франка. У 2018 році захистив дисертацію “Підготовка майбутніх фахівців з маркетингу до використання інформаційних технологій у професійній діяльності” у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.  Автор понад 63 наукових та навчально-методичних праць.

 Сфера наукових зацікавлень: Підготовка майбутніх фахівців з маркетингу до використання інформаційних технологій у професійній діяльності.

Перелік публікацій

Монографії:

1.Vasylykiv I. Formation of professional competence of primary school teachers
in the field of information and communication technologies. Information and innovative technologies in the turbulence era: collective monograph/ The authors bear full responsible for the text, data, quotations, and illustrations Copyright by University of Technology, Katowice, 2022. S. 57–75.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Василиків І.Б. Інформаційні технології у формуванні маркетингової компетенції майбутніх спеціалістів / Іван Васильків.– Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – Дрогобич: – 2014. – №2 (109).– С. 145-147.
 2. Василиків І.Б. Дидактичні вимоги до створення електронного підручника з маркетингу  / Іван Васильків.– Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – Дрогобич: – 2016. – №7 (138).– С. 148-143.
 3. Василиків І.Б.Інформаційна компетенція як складова професійної компетентності майбутнього вчителя маркетингу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 57 : збірник наукових праць / за науковою ред. В. Д. Сиротюка ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 258 с.
 4. Василиків І.Б. Засоби інформаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя маркетингу / Збірник наукових праць. Педагогічні науки: сборник / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2016. – Вип. 74.- C. 12 – 15
 5. Vasylykiv I.B. Technologie informacyine w nauczaniu marketingu: aspekty psychologiczne i pedagogiczne// Knowledge. Education. Low. Management. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2016. – № 4 (16).- S. 217 – 227.
 6. Василиків І.Б. Інформаційна компетенція як складова професійної компетентності майбутнього вчителя маркетингу / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 57 : збірник наукових праць / за науковою ред. В. Д. Сиротюка ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017.  – С. 38 – 44. (0,6 др. арк.).

Посібники з грифом університету

 

1.Мойко О.С., Василиків І.Б. Апаратне і програмне забезпечення інформаційної системи: навчальний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта. Освітня програма: Початкова освіта та інформатика]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. 90 с.

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Василиків І.Б. Формування інформаційної компетентності майбутніх маркетологів / Іван Василиків // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Випуск 2 (115). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2017. – 124 с.. – С. 32 – 36  (0,4 др. арк.).

2.Василиків І.Б. Основні психолого-педагогічні вимоги до застосування інформацій-них технологій в освітньому процесі початкової школи / Іван Василиків // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2019. – № 3 (170) березень. – С.66-69  (0,3 др. арк.) / 4 с. (Index Copernicus).

3.Василиків І.Б. Методологічні підходи дослідження проблеми освітньо-наукової підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційних технологій / Іван Василиків // Інноваційна педагогіка: науковий журнал / Ред. кол.: А.Терешкінас (гол. ред.), К.Байша та ін. – 2020. – Вип. 21. – Т.1. – С.161-164.

4.Василиків І. Романчук Р. Особливості формування алгоритмічного мислення молодших школярів на уроках інформатики. Молодь і ринок. 2021. №2 (188).С.90-94.  https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.230493 (для соціогуманітарних Copernicus, у фахових виданнях категорії Б) / авт. ч. – 0,5.

 1. Василиків І. Загальнонаукові підходи до формування професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Молодь і ринок. С. 54-58. https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.233987 (для соціогуманітарних Copernicus, у фахових виданнях категорії Б) / авт. ч. – 1,0.

6.Василиків І. Праксеологічна спрямованість формування професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Молодь і ринок. 2021. №5-6 (191-192).  С. 67-72.  https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.239318 (для соціогуманітарних Copernicus, у фахових виданнях категорії Б) / авт. ч. – 1,0.

 1. Ivan Vasylykiv, Tetiana Poplavska, Viktoria Vdovenko, Olena Haidamaka, Svitlana Bader, Nataliia Streletska. The Essence of the Professional Training of Elementary School Teachers in the Context of Society Informatisation. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2022, Volume 14, Issue 2. P. 348-362. https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/4699/3730 (у наукометричній базі даних Web of Science) / авт. уч. – 0,17.

8.Vasylykiv I. Features of professional activities of a primary class teacher in the use of information technologies. The scientific heritage No 81 (2021).  Vol. 4. P. 36-38. DOI: https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-81-4-36-38 (за кордоном, у країнах ОЕСР) / авт. ч. – 1,0.

9.Василиків І.Б. Удосконалення професійної підготовки вчителя початкових класівв умовах модернізації вищої педагогічної освіти. Молодий вчений. № 1 (101) січень 2022 р. С. 66-70. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/32/part_1/32-1_2021.pdf (для соціогуманітарних Copernicus, у фахових виданнях категорії Б) / авт. ч. – 1,0.

 1. Василиків І.Б. Об’єктивна необхідність вдосконалення підготовки вчителя початкових класів у сфері інформаційних технологій в умовах реформування початкової освіти. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал.- Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. І.Я.Франка. 2021. – №10 (196). – С. 103-107 DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.248540 (для соціогуманітарних Copernicus, у фахових виданнях категорії Б) / авт. ч. – 1,0.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Василиків І.Б. Обучение маркетингу с использованием информационных технологий// Проблемы и тенденции качества образования в системе национальной безопасности: материалы I Междунар. науч.-практ. конф. в дистанционной форме (Барановичи, 21 апреля 2017 года) /М-во образования Респ. Беларусь, учреждение образования «Барановичский государственный университет» ; редкол.: В. В. Климук (гл. ред.), А. В. Никишова [и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2017. 1 электрон. опт. диск (CD-R) ; 12 × 12 + рук. пользователя (5 с.).– (Электронная книга). (0,1 др. арк.).
 2. Vasylykiv I. Tendency of implementation of information technologies into primary school / Ivan Vasylykiv // International Scientific Conference Modern Global Trends in the Development of Innovative Scientific Researches: Conference Proceedings, March 20th, 2020. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 180 pages. – Р.5-8.