Мойко Оксана Степанівна

Мойко Оксана Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила аспірантуру при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Захистила дисертацію “Формування професійної компетентності майбутнього вчителя  інформатики  в процесі фахової підготовки” у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.  Автор понад 32 наукових праць.

    Сфера наукових зацікавлень: формування інформаційних компетентностей майбутніх вчителів початкової школи.

 Перелік публікацій

 1. Шаран О.В., Мойко О.С.Математичні основи інформатики: методичні матеріали до проведення практичних занять: навчально-методичний посібник [для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності “Початкова освіта” (спеціалізація: інформатика)] / Олександра Шаран, Оксана Мойко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018.  – 92 c.
 2. Мойко О.С., Василиків І.Б. Апаратне і програмне забезпечення інформаційної системи: навчальний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта. Освітня програма: Початкова освіта та інформатика]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. 90 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1.  Мойко О.С. Роль інформаційних технологій в навчально-виховному процесі в умовах інформатизації освіти /Оксана Мойко //Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – Дрогобич: Видавництво ДДПУ ім. І.Я.Франка. – 2012. – №1 (84). – С.158‑162.
 2. Мойко О.С. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики як проблема сучасної вищої освіти //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії і перспективи.- Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2013. – Вип. 42.- С. 196-202.
 3. Мойко О.С. Історія формування інформатики як фундаментальної науки в Україні //Наука і освіта: науково-практичний журнал Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Одеса: Вид-во Південноукраїнський НПУ ім. К.Д.Ушинського. – 2014. – Вип. 3.  – С. 113-119.
 4. Мойко О.С. Розвиток професійної компетентності майбутніх учителів інформатики як педагогічна проблема/ Оксана Мойко// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії і перспективи. – Київ: Видавництво НПУ  ім. М.П.Драгоманова.  – 2014. – Вип.  50.  –  С. 135-141.
 5. Мойко О.С. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до професійної діяльності / Оксана Мойко //  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи. – Випуск 53: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. у-т імені М.П.Драгоманова, 2016. – С.184-188  (0,5 др. арк.).
 6.  Мойко О.С. Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках інфор-матики / Оксана Мойко // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2019. – №  11 (178)  – С.31-36 (0,4 др. арк.) / 6 c.

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Мойко О.С. Особливості формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Оксана Мойко // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал.- Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. І.Я.Франка. 2018.- №5 (160).- С. 158-162. (0,4 др. арк.).

2.Мойко О.С. Професійна підготовка вчителів інформатики у вітчизняних закладах вищої освіти / Оксана Мойко // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2019. – №  5 (172) травень. – С.103-109   (0,4 др. арк.) / 7 c. (Index Copernicus).

3.Мойко О.С. Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках інформатики / Оксана Мойко // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2019. – №  11 (178)  – С.31-36 (0,4 др. арк.) / 6 c.

 1. Мойко О.С. Особливості застосування елементів розвивального навчання на уроках інформатики в початковій школі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022 (50). С.358-364. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/50_2022/56.pdf (для соціогуманітарних Copernicus, у фахових виданнях категорії Б)

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Мойко О.С. Проблемы профессиональной педагогики в условиях информатизации общества (Problems of professional pedagogics in the conditions of informatization of society) // Problemy edukacji zawodowej w Europie Środkowej i Wschodniej. – Warszawa: Wydawnictwo Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, 2013. – S. 31-42.
 1. Мойко О.С. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики /Оксана Мойко/ Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2018 р., м. Київ) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Навчально-науковий центр прикладної інформатики НАН України, 2018. Київ: – 252с. – С.43-45.  (0,1 др. арк.).
 2. Мойко О.С. Ефективність використання інтерактивних методів в освітньому процесі початкової школи / Оксана Мойко // Impatto dell’innovazione sulla scienza: aspetti fondamentali e applicati: Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della Conferenza scientifica e pratica internazionale (T. 2), 26 giugno 2020. Verona, Italia: Piattaforma scientifica europea. – S.35-38 (0,4 др. арк.) / 4 c.

4.Мойко О. Особливості формування основ інформаційної культури молодших школярів. «Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique»: Sur les matériaux de la i conférence scientifique et pratique internationale. (Рaris, 5 février 2021). Рaris, république Française. Vol. 5. P. 76-79. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/05.02.2021/435 / авт. ч. – 1,0.

 1. Мойко О., Мойко Ю. Роль сучасних інформаційних технологій у навчанні іноземних мов у початковій школі. Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс: Матеріали II Міжнародної наукової конференції (Т.2), (м.Дніпро, 8 жовтня 2021 р.). Міжнародний науковий центр досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 52-55. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/08.10.2021/600 авт. ч. – 0,5.
 2. Мойко О.С., Ключич Н.В. Особливості формування логічного мислення молодших школярів. Модернізація та сучасні українські і світові наукові дослідження: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції, (м. Тернопіль, 22 квітня, 2022 р.) / «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: «Європейська наукова платформа», 2022. — С.221-224. https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter-22.04.2022   (у матеріалах міжнародних конференцій) / авт. ч. – 0,5.
 3. Мойко О.С., Зубак Г.М. Дидактична гра як метод навчання учнів у початковій школі. Глобалізація наукових знань: міжнародна співпраця та інтеграція галузей наук: матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції, (м. Дніпро, 23 вересня 2022 р.) / «Молодіжна наукова ліга».  Вінниця:  «Європейська наукова платформа», 2022. С.175-177. https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter-23.09.2022( матеріали у  міжнародних конференціях).
 4. Мойко О.С., Завіська А.І. Особливості розвитку пізнавальної активності молодших школярів. Глобалізація наукових знань: міжнародна співпраця та інтеграція галузей наук: матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції, (м. Дніпро, 23 вересня 2022 р.) / «Молодіжна наукова ліга».  Вінниця:  «Європейська наукова платформа», 2022. С.190-193. https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter-23.09.2022 ( матеріали у міжнародних конференцій) .