Жигайло Оксана Омелянівна

Жигайло Оксана Омелянівна – кандидат психологічних наук, доцент. Закінчила аспірантуру при Київському національному університеті імені Т.Г.Шевченка. Захистила дисертацію “Структурно-динамічні особливості Я – концепції, її формування  в молодшому шкільному  віці” в Інституті психології імені Г.С.Костюка АПН України. Автор 125 наукових та навчально-методичних праць.

    Сфера наукових зацікавлень: шляхи та методи удосконалення умінь та навичок студентів  факультету початкової та мистецької освіти з методики викладання математики.

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Ковальчук В.Ю., Шаран О.В., Жигайло О.О. Методика викладання математики. Частина 3. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Десяток”, “Сто”. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”/ Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 118с.
 2. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О., Шаран О.В. Методика викладання математики. Частина 4. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Тисяча”, “Багатоцифрові числа”. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”  / Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло, Олександра Шаран. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 88 с.
 3. Ковальчук В.Ю., Шаран О.В., Жигайло О.О. Методика викладання математики. Частина 3. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Десяток”, “Сто”. Навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти   напряму підготовки “Початкова освіта”/Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 120 с.
 4. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О., Шаран О.В. Методика викладання математики. Частина 4. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Тисяча”, “Багатоцифрові числа”. Навчально-методичний посібник для для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  напряму підготовки “Початкова освіта”// Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло, Олександра Шаран. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 88 с.
 5. Ковальчук В.Ю., Шаран О.В., Жигайло О.О. Методика викладання математики. Частина 5. Методика вивчення дробів, величин, алгебраїчного та геометричного матеріалу у початковій школі. Навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти   напряму підготовки “Початкова освіта”/ Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 98 с.

6 .Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О. Актуальні проблеми математичної освіти вчителя початкової школи. Навчальний посібник для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти   Спеціальності 013 Початкова освіта Галузі знань 013 Освіта]/Педагогіка / Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 76 с.

7 .Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О. Технологія навчання освітньої галузі «Математики» у початковій школі. Навчальний посібник для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти   Спеціальності 013 Початкова освіта Галузі знань 013 Освіта]/Педагогіка/ Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 76 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Жигайло О.О. Психолого-педагогічні аспекти формування креативного мислення дітей молодшого шкільного віку // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Вип. 12. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С.393-401 (0,8 д.а.)
 2. Жигайло О.О. Формування професійної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів / Оксана Жигайло // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал– 2012. – № 6   (89). – С.78-81 (0,4 д.а.).
 3. Жигайло О.О. Професійна компетентність вчителя початкових класів як загальна умова педагогічної діяльності / Оксана Жигайло // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск  25. Педагогіка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012.  – С.30-40 (0,9 д.а.).
 4. Жигайло О.О. Формування психолого-педагогічної компетентності як складової фахової підготовки вчителя початкових класів / Оксана Жигайло // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць. Випуск 31. –К.: Гнозис, 2013. – С.311-317 (0,7 др. арк.).
 5. Жигайло О. Особливості формування методично-математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи / Оксана Жигайло // Молодь і ринок, Щомісячний науково-педагогічний журнал- Дрогобич, – 2016. –С.78-82.(0,4 д.а.).
 6. Жигайло О.О. Розвиток та шляхи удосконалення математичного мовлення молодших школярів / Оксана Жигайло // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць [ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Тетяна Біленко та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.389-398 (0,5 др. арк.).
 7. Жигайло О.О.  Підготовка вчителів початкової школи до використання квест-технологій на уроках математики / Оксана Жигайло // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. –  № 8 (151). – С.70-74 (0,5 др. арк.)
 8. Жигайло О.О. Використання інноваційних технологій  у позакласній роботі з математики вчителями початкових класів / Оксана Жигайло // Педагогічні науки. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Випуск LXXIV. – Том 1 / гол. ред. В.Л.Федяєва. – Херсон: Гельветика, 2016. – С. 114-119  (0,5 др. арк.).

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Жигайло О., Сарабаха Г. Особливості застосування елементів концепції В.Я. Дяченка про колективні способи навчання на уроках математики у початковій школі / О. Жигайло, Г. Сарабаха // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького  державного  педагогічного  університету імені Івана Франка/ Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. Дрогобич. – Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 255-262. (0,4 др. ар.)
 2. Жигайло О., Друль О. Педагогічні основи використання інформаційно-комуні­кА­ційних технологій навчання у початковій школі / О. Жигайло, О.Друль // Актуальні питання гума­нітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного  педагогічного  університету імені Івана Франка/ Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря Дрогобич. – Посвіт, 2012. – Вип. 10. – С. 209-214. (0,3 др. ар.)
 3. Жигайло О., Сиренько І. Сучасні тенденції розвитку методики викладання мате­ма­тики початкової школи / О. Жигайло, І.Сиренько // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжву­зівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного  педа­гог­­ічного  університету імені Івана Франка/ Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря Дрогобич. – Посвіт, 2015. – Вип. 13. – С. 260-256. (0,3 др. ар.)
 4. Жигайло О., Гриньців М. Варіативність форм використання управління обчислю­вальною діяльністю молодших школярів на уроках математики / О. Жигайло, М. Гриньців //Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького  державного  педагогічного  університету імені Івана Франка/ Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря Дрогобич. – Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С. 245-251. (0,3 др. ар.)
 5. Жигайло О. Формування математичної компететності дошкільників засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Оксана Жигайло // Педагогічна освіта: теорія і практика Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський – Вип. 17 (2-2014). – С.340-344. (0,3 др. ар.)
 6. Жигайло О., Рудник Т. Особливості використання навчальних посібників на різних етапах уроку математики у початковій школі / Оксана Жигайло, Тетяна Рудник // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжву­зівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного  педа­гог­­ічного  університету імені Івана Франка / Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич. – Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С.316-322. (0,3 др. ар.)
 7. Жигайло О.О. Розвиток та шляхи удосконалення математичного мовлення молодших школярів / Оксана Жигайло // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць [ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Тетяна Біленко та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.389-398 (0,5 др. арк.).
 8. Жигайло О. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи шляхом використання дидактичних та ділових ігор / Оксана Жигайло // Молодь і ринок: науковий журнал. – 2019 – № 11 (178). – С.133-139.
 1. Жигайло О. Особливості  застосування  STEM-підходу  в  освітньому  процесі  початкової  школи. Фізико-математична освіта: науковий журнал. Суми  2021. Випуск 3(29). С.58–62. https://fmo-journal.org/index.php/fmo/article/view/62

Випуск  https://fmo-journal.org/index.php/fmo/issue/view/4 (для соціогуманітарних Copernicus, у фахових виданнях категорії Б).

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Жигайло О.О. Дослідження особливостей поведінково-мотиваційної складової Я-концепції молодших школярів як суб’єктів навчальної діяльності / Оксана Жигайло // Славянская педагогическая культура. Научно-теоретический журнал Международной славянской академии образования им. Я.А.Коменского / Ред. кол.: О.В.Гукаленко (гл. ред.), Е.В.Бондаревская, Н.Б.Евтух и др. – 2011. – № 10. – C.171- 174 (0,4 д.а.).
 2. Жигайло О. Розвиток творчої особистості школяра у процесі вивчення математики /Оксана Жигайло // Найновіші наукові досягнення – 2014: Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції. Софія: “Бял ГРАД-БГ” ОДД, 2014. – Т.17. Педагогічні науки. – С.59-62 (0,4 др. ар.).
 3. Жигайло О.О. Методичні підходи до формування психолого-педагогіної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Оксана Жигайло // Materialy XI Między-narodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka i inowacja – 2015” Volume Psychologia i socjologia. Pedagogiczne nauki. – Przеmysl: Nauka i studia, 2015. – str. 54-56 (0,3 др. арк.).
 1. Жигайло О.О. Особливості організації і методики проведення позакласної роботи з математики з використанням елементів квест-технологій /Оксана Жигайло//.Вісник. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць  молодих вчених  ДДПУ / [редактори—упорядники В.Ільницький, А.Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 0Вип. 18. – С. 87 – 94. (0,7 др. арк.).
 2. Жигайло О.О., Васильківська Ю.В. Впровадження інтерактивного навчання на уроках математики у початковій школі / Оксана Жигайло, Юлія Васильківська // Materiály XV Me­zi­ná­rodní vĕdecko-praktická konference «Vědecký pokrok na přelomutysyachalety – 2019», Vol. 8: Praha. Publishing House «Education and Science». – S.102-105 (0,2 др. арк./ 0,1 др. арк.) / 4 с. / авт. уч. 2 с.
 3. . Жигайло О., Козяк М. Використання мнемотехніки з метою ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти. Сучасні світові тенденції розвитку науки та освіти: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 19 серпня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. С.22-25. / авт. ч. – 0,
 4. Жигайло О., Палінкаш А. Використання групової роботи на уроках математики у початковій школі. Сучасні світові тенденції розвитку науки та освіти: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 19 серпня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. С.10-13. http://www.economics.in.ua/2021/08/blog-post_26.html  / авт. ч. – 0,
 1. Lysohor  L., Reshetniak V., Kovalchuk V., Zhyhaylo O., Koltok L.,  Lutsiv S. (2022). Reality of Primary Education Development in the Conditions of the New School. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala14(1Sup1), 243-257.

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/4560/3685

(у наукометричній базі даних Web of Science).