Шаран Олександра Василівна

Шаран Олександра Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила аспірантуру при Інституті педагогіки Академії педагогічних наук України. Захистила дисертацію “Методика викладання комплексних чисел у профільних класах загальноосвітніх шкіл” у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. Автор 112 наукових та навчально-методичних праць.

   Сфера наукових зацікавлень: педагогічні умови інтенсифікації математичної підготовки студентів факультету початкової та мистецької освіти.

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Ковальчук В.Ю.,Шаран О.В., Жигайло О.О. Методика викладання математики. Частина 3. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Десяток”, “Сто”. Навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти   напряму підготовки “Початкова освіта”/ Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 120 с.
 2. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О.,Шаран О.В. Методика викладання математики. Частина 4. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Тисяча”, “Багатоцифрові числа”. Навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти   напряму підготовки “Початкова освіта”/ Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло, Олександра Шаран. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 88 с.
 3. Шаран О.В., Пантюк М.П., Сидор М.Б., Стахів Л.Г., Дробчак Я.А., Лужецька Л.Б. Комплексний державний іспит з фахових методик: методичні матеріали. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” /Олександра Шаран, Микола Пантюк, Михайло Сидор, Лілія Стахів, Ярослава Дробчак, Леся Лужецька. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015.– 116 с.
 4. Ковальчук В.Ю., Шаран О.В., Жигайло О.О. Методика викладання математики. Частина 5. Методика вивчення дробів, величин, алгебраїчного та геометричного матеріалу у початковій школі. Навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки “Початкова освіта”/ Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 98 с.
 5. Шаран О.В. Елементи структурного програмування: Методичні матеріали до проведення лабораторних занять [для студентів другого (магістерського рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта (спеціалізація: інформатика»] / Олександра Шаран. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 54 с.
 6. Шаран О.В. Елементи алгоритмізації: Методичні матеріали до проведення лабораторних занять. Для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта (спеціалізація: інформатика»]/Олександра Шаран. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрого­бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 60 с.
 7. Шаран О.В., Мойко О.С. Математичні основи інформатики: методичні матеріали до проведення практичних занять: навчально-методичний посібник [для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності “Початкова освіта” (спеціалізація: інформатика)] / Олександра Шаран, Оксана Мойко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 92 с.
 8.  Шаран О.В., Бец Ю.С.  Міжпредметна інтеграція у початковій школі: на допомогу вчителю / Олександра Шаран, Юлія Бец. – Броди: Просвіта, 2019. – 80 с.
 9. Стахів Л.Г., Шаран О.В., Волошин С.В. Технологія формування творчої особистості: методика складання дидактичних казок: навчально-методичний посібник / Лілія Стахів, Олександра Шаран, Сюзанна Волошин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2020. – 54 с. (Рекомендовано до друку вченою радою університету (протокол № 9 від 30.06.2020 року) (3,37 др. арк. / 1,3 др. арк.) / 54 c. / авт. уч. 22 c.

 Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Шаран О.В. Вплив курсів за вибором на розвиток творчих здібностей особистості // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: Збірник наукових статей. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – №1(11). – С.226-234 (0,8 д.а.).
 2. Шаран О.В. Ідея профілізації в системі шкільної математичної освіти // Математика в школі. Науково-теоретичний і методичний журнал для вчителів математики. – 2011. – №5. – С.37-40 (0,4 д.а.).
 3. Шаран О.В. Використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення числової лінії / Олександра Шаран // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. – Збірник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип.33. – Ч.2. – С.187-194 ( 0,7 д.а.).
 4. Шаран О.В. Особливості формування і засвоєння основних понять теорії комплексних чисел / Олександра Шаран // Математика в школі: Науково-теоретичний і методичний журнал для вчителів математики. – 2012. – №5. –С.7-11 ( 0,5 д.а.).
 5. Шаран О.В. Комплексні числа та їх застосування. Програма факультативного курсу для учнів 11 класу з поглибленим вивченням математики / Олександра Шаран // Збірник програм з математики для допрофільної підготовки і профільного навчання. – Ч.ІІ. – Профільне навчання – Харків: Ранок, 2011. – С.367-380 ( 1,2 д.а.).
 6. Шаран О.В. Особливості інтелектуального розвитку молодших школярів на уроках математики та шляхи формування їх зацікавленості до навчання / Олександра Шаран // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал– 2012. – № 11(94) листопад. – С.87-89 (0,3 др. арк.).
 7. Шаран О.В. Особливості розвитку логічного мислення молодших школярів на позаурочних заняттях з математики / Олександра Шаран // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал– 2013. – № № 2(97) лютий. – С.100-103 (0,4 др. арк.).
 8. Шаран О.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування у школярів креативної компетентності на уроках математики / Олександра Шаран // Початкова школа. Науково-методичний журнал. – 2014. – №10. – С.46-49 (0,5 др. арк.).
 9. Шаран В.Л., Шаран О.В. Використання алгоритмічного підходу у процесі вивчення курсу “Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень”. /Володимир Шаран, Олександра Шаран // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ “Криворізький національний університет”.–Кривий Ріг, 2016.–Вип. 47. – С. 220 – 224. (0,5 др. арк.).
 10. Шаран О.В., Шаран В.Л. Використання електронно-освітніх ресурсів у процесі навчання елементів математики дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку/ Олександра Шаран, Володимир Шаран // Актуальні питання природничо-математичної освіти: збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. – Суми: СумДПУ, 2017. – № 9. – С.58-63 (0,4 др. арк./0,2 др. арк.).
 11. Шаран О.В., Шаран В.Л. Методичні аспекти розвитку креативності молодших школярів на уроках інформатики за допомогою електронно-освітніх ресурсів / Олександра Шаран, Володимир Шаран // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич. – 2017. – № 10 (153). – С. 28 – 34. (0,4 др. арк./0,2 др. арк.).

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Шаран О., Юрас З. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку логічного мислення молодших школярів на уроках математики / Олександра Шаран, Зоряна Юрас // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – 344 с. – С. 324 – 329 (0,4 др. арк.).
 2. Хрущик М., Шаран О. Формування елементів економічної культури молодших школярів на уроках математики / Марта Хрущик, Олександра Шаран // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 13. – 308 с. – С. 278 – 283 (0,4 др. арк.).
 3. Ільницька Х., Шаран О. Особливості використання стародавніх задач на уроках математики у початковій школі / Христина Ільницька, Олександра Шаран // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 13. – 308 с. – С. 284 – 289 (0,4 др. арк.).
 4. Шаран О.В., Бец Ю.С. Особливості використання міжпредметних зв’язків у навчанні молодших школярів математики та англійської мови / Олександра Шаран, Юлія Бец // Фізико-математична освіта: науковий журнал. Вип. 4 (14) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет, редкол.: О.В. Семеніхіна (гол. ред.) [та ін.]. – Суми: [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2017. – Т.1. – 140 с. – С. 124 – 127. (фахове видання,  (0,4 др. арк./0,2 др. арк.).
 1. Шаран О.В., Шаран В.Л., Дребот Р.С. Особливості використання відкритих задач у процесі навчання математики учнів початкової школи / О.В.Шаран, В.Л.Шаран, Р.С.Дребот // Молодий вчений: науковий журнал. – 2019. – № 5.2 (69.2) травень 2019 р. – С.170-173  (0,3 др. арк./ 0,1 др. арк.) / 3 с. /авт. уч. 1 с. (Index Copernicus).
 2. Шаран О.В., Шаран В.Л.Використання інноваційних освітніх технологій у процесі формування методико-математичної компетентності майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти / Олександра Шаран, Володимир Шаран // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін.. – Дрогобич. – 2019. – № 9. – С.55-59 (0,4 др. арк./ 0,2 др. арк.) / 4 c. / авт. уч. 2 c. (Index Copernicus).
 3. Шаран О.В., Шаран В.Л.Використання міжпредметної інтеграції як засобу інтелектуального розвитку дитини 5-7 років / Олександра Шаран, Володимир Шаран // Фізико-математична освіта: науковий журнал / Випуск 1 (19). – Суми, 2019. – С.205-210 (0,4 др. арк./ 0,2 др. арк.) / 6 c. / авт. уч. 3 c. (Index Copernicus).
 4. Шаран О., Шаран В., Пугало С. Особливості інтелектуального розвитку молодших школярів у процесі вивчення основ інформатики: Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. 2020. № 1 (34). С.84–88.  http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1444/1386 (для соціогуманітарних Copernicus, у фахових виданнях категорії Б) / авт. ч. – 0,33.
 5. Шаран О.В., Кобильник Т.П., Сікора О.В., Жидик В.Б., Pyton як засіб навчання основ алгоритмізації у закладах загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. Т. 89. № 3. С. 16 – 32. (фахове видання кат. А, Index Copernicus, Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI)). DOI: 10.33407/itlt.v89i3.4896URL: (у наукометричній базі даних Web of Science)

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Шаран О. Розвиток інтелекту майбутнього вчителя початкових класів у процесі вивчення методично-математичних дисциплін / Олександра Шаран // Наука і інновації: Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції. – Przemysl: Nauka i Studia, 7-15 жовтня 2015. – Т.14. Педагогіка. – 107 с. – С.50-52 (0,3 др. арк.).
 2. Шаран В.Л., Шаран О.В. Сучасні підходи до контролю та корекції результатів навчання учнів / Володимир Шаран, Олександра Шаран // Найновіші наукові досягнення – 2014: Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції. – Софія: “Бял ГРАД-БГ” ОДД, 2014. – Т.18. Педагогічні науки. – 96 с. – С.16-19 (0,4 др. ар.).
 3. Шаран О.В., Бец Ю. Міжпредметні зв’язки як основа інтегрованого навчання математики молодших школярів / Олександра Шаран, Юлія Бец // Новината за напреднали наука (Новини передової науки) – 2017: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції. И соціологія. Volume 6. Психология и социология. Педагогические науки. – София: Бял ГРАД-БГ, 2017. – С.91-94 (0,4 др. арк./0,2 др. арк.).
 1. Шаран О.В., Чопик С.Ю. Особливості розвитку логічного мислення на уроках математики у початковій школі / Олександра Шаран, Світлана Чопик // Wykształcenie i nauka bez granic (Освіта і наука без границь) – 2017: Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07-15 grudnia 2017 roku po sekcjach: Pedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia. – Przemyśl: Nauka i studia, 2017. – V.9. – 88 p. – P. 41 – 44. (0,4 др. арк. 0,2 др.арк.)..
 2. Шаран О., Вишотравка М. Особливості використання рівневої диференціації у процесі навчання математики учнів початкової школи. Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпро, 22 січня 2021 р). Дніпро: Міжнародний гуманітарний дослідницький центр. 2021. С.104–106. https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/01/re-22.01.2021.pdf? /авт. ч. – 0,5.
 3. 6. Шаран О., Пухната М. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики. Topical issues of modern science, society and education: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. (м.Харків, 3-5 жовтня 2021 р.). Харків. 2021. С. 604-608. https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-3-5-oktyabrya-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/?utm_source=eSputnik-
 4. Шаран О.В., Криванич І.Д. Особливості естетичного виховання учнів початкової школи на уроках математики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 1 жовтня 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 22–24. Міжнародна конференція – researcheurope.org.