Стасів Наталія Іванівна

Стасів Наталія Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент.  Захистила дисертацію “Вплив магнітного поля на електронні та екситонні стани в напівпровідниках” у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Автор 182 наукових та навчально-методичних праць.

    Сфера наукових зацікавлень: вивчення екситон них станів у напівпровідниках та гетеро системах на їх основі; дослідження шляхів вдосконалення змісту математичної підготовки студентів педагогічного факультету в умовах реформування вищої педагогічної освіти.

Перелік публікацій

Монографії

 1. Ковальчук В., Білецька Л., Стасів Н., Силюга Л. Дидактичні аспекти використання різних видів повторення навчального матеріалу з математики у початковій школі. Мodern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., etc.Іnternational Science Group. Boston (USA): Primedia eLaunch, 2021. Р. 467-471. https://isg-konf.com/ru/modern-education-training-and-upbringing-ru/ (у країнах ОЕСР) / (0,4 др. арк.).

Посібники з грифом університету

 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Вибрані питання математики та методики її викладання: Елементи аналітичної геометрії. Геометричні перетворення. Навчальний посібник для студентів освітнього ступеня “Магістр” спеціальності 8.01010201 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. – Дрогобич: Коло, 2015. – 51с.
 2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П., Кобрій В.Й. Практикум розв’язування задач з математики. Задачі з геометричним змістом. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Володимир Кобрій. – Дрогобич: Коло, 2015. – 45с.
 3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І, Силюга Л.П. Математика. Розділ 8. Теоретико-множинний підхід до поняття  цілого невід’ємного числа /Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія  Стасів, Людмила Силюга: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.  – Дрогобич: Коло, 2016. – 82с.
 4. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л..С. Математика. Розділ Аксіоматичний підхід до поняття  цілого невід’ємного числа /Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія  Стасів,  Любов Білецька: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.  – Дрогобич: Коло, 2016. – с.52
 5. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І, Силюга Л.П.Застосування теорії множин та логіки  до визначення  понять  шкільного курсу  математики /Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія  Стасів, Людмила Силюга: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.  – Дрогобич: Коло, 2016. – 100с.
 6. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Математика. Розділ 1. Елементи теорії множин. Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів. – Дрогобич: Коло, 2017. – 49 с.
 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Математика. Частина І. Елементи теорії множин. Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів. –  Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 90с.
 2. Ковальчук В.Ю.,Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Математика. Частина ІІ. Числові множини: Навчально-методичний посібник [для студентів ЗВО] / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
 3. 8. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Салдан Т.М., Стасів Н.І. Формування прийо­мів моделювання на уроках математики у початковій школі. Нав­чальний посібник [для підготовки фахів­ців другого (магістер­сь­кого) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 013 «По­чат­кова освіта»] – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2021. 50c..

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Використання ін­фор­маційних ком­п’ю­терних техно­ло­гій у процесі вив­чення математики в початковій школі / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів. – Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – №21 (232). – Ч.І. – С.79-88 (0,9 д.а.)
 2. Силюга Л.П., Білецька Л.С., Стасів Н.І. Народна математика як основа виховання культури української нації / Людмила Силюга, Любов Білецька, Наталія Стасів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – №8 (91). – С.59-62 (0,4 д.а.)
 3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Особливості форму­вання екологічної культури учнів по­чат­кових класів за­со­бами математики / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Науковий часопис НПУ імені М.П.Дра­гоманова. – Серія №20. – Біологія: Зб. нау­кових праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгома­нова, 2013. – №5. – С.251-255 (0,5 др. арк.).
 4. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Розвиток алгоритмічної культури учнів початкових класів в умовах комп’ютеризації навчання / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки / Ред. кол.: Курило В.С. (гол. ред.), Савченко С.В., Бурьян М.С. та ін. – Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – №21(280). – С.114-119. (0,5 др. арк.).
 5. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Формування функціональної компетентності учнів початкових класів під час вивчення математики / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Науковий часопис НПУ імені М.П.Дра­гоманова. – Серія № 17. – Теорія і практика навчання і виховання: Зб. нау­кових праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгома­нова, 2014. – № 24. – С.87-90 (0,5 др. арк.).
 6. Стасів Н.І., Війчук Т.І. Формування в учнів уявлень про змінну величину як чинник алгебраїчної пропедевтики у початковому курсі математики /Наталія Стасів, Тарас Війчук // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №7 (114). – С.71-74 (0,4 др. арк.).
 7. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л.С. Реалізація технології проблемного навчання у процесі вивчення математики у початковій школі /Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2016. – №7 (138). – С.6-10. (0,4 др. арк.).
 8. Стасів Н.І., Стасів Н.Ю. Особливості формування елементів комп’ютерної гра-мотності учнів початкової школи / Наталія Стасів, Надія Стасів // Молодь і ринок: Щомі-сячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 8 (151). – С.55-59 (0,4 др. арк./0,2 др. арк.).
 9. Стасів Н.І., Опришко І.А. Особливості використання узагальнених способів розв’язування задач у  початковому курсі  математики/Наталія Стасів, Ірина Опришко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 63. – Том 2.: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – С.114-118. (0,4 др. арк./0,3 др. арк.).

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Стасів Н.І., Клок Ю.З. Вивчення величин та одиниць їх вимі­рювання як засіб формування прак­­тичних навичок учнів початкових кла­сів на уроках мате­матики // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря] /Наталія Стасів, Юлія Клок. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – Вип.8. – С.281-285 (0,6 др. арк.).
 2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Взаємозв’язок мислення і і мовлення учнів початкової школи у процесі вивчення математики / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць [ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Т.Біленко та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.409-418 (0,4 др. арк.).
 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Формування математичної культури учнів початкової школи шляхом використання вправ з термінологічним спрямуванням / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Фізико-математична освіта: Науковий журнал. Редкол.: О.В.Семенікіна (гол.ред.) та ін. – Випуск 1(15). – Суми: Сумський ДПУ ім.А.С.Макаренка, 2018. – С.63-67. (0,6 др. арк.).
 2. Стасів Н.І., Дида Г.І. Активізація навчальної мотивації учнів у процесі вивчення початкового курсу математики / Наталія Стасів, Галина Дида //Молодий вчений: науковий журнал. – № 4 (68) квітень 2019 р. – С.281-284(0,4 др. арк./0,2 др. арк.) / 4 с./ авт. уч. 2 с. (Index Copernicus).
 3. Стасів Н.І., Війчук Т.І., Стасів Н.Ю. Особливості використання навчальних комп’ютерних ігор у початковій школі / Наталія Стасів, Тарас Війчук, Надія Стасів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), І.Бахов та ін.. – 2019. – №9 (176) вересень. – С.82-85 (0,4 др. арк./0,1 др. арк.) / 3 с./ авт. уч. 1 с. (Index Copernicus).

6.. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Методичні особливості розв’язування задач на пропорційну залежність у початковій школі / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Молодий вчений: науковий журнал. – № 5 (81). – 2020. – С.382-385.

 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Ефективність використання методу доцільно дібраних задач у процесі вивчення математики у початковій школі // Педагогічні науки: теорія і практика: Науково-педагогічний журнал з Переліку наукових фахових видань України категорії Б/ Гол.редактор: Г.В.Локарєва. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». 2022. №1 (41). С.28-33. http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/issue/view/143/124 (для соціогуманітарнх Copernicus, у фахових виданнях категорії Б).
 2. Стасів Н.І., Війчук Т.І. Методичні особливості формування математичних здібностей учнів початкової школи. Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). 2022. № 2(4). С. 377-386. http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/issue/view/37 (для соціогуманітарних Copernicus, у фахових виданнях категорії Б).
 3. Війчук Т.І., Стасів Н.І. Психологічні особливості формування стохастичних уявлень учнів різних вікових груп. Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). 2022. № 3(5). С. 110-118. http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/issue/view/43 (для соціогуманітарних Copernicus, у фахових виданнях категорії Б).

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Оптимізація пізнава­ль­ної діяльності учнів початкових кла­сів шляхом ство­рення навча­льних ситуацій на уроках математики // Materiály VII mezi­na­rodni vědecko-prak­ti­cká conference “Věde­ckỳ pokrok na přelomu tysyachalety – 2011 –Dil Pedagogika/ Hudrba a život: Praga. a zivot: Praha. Pub­lishing House “Edu­ca­tion and Science” s.r.o, 2011. – P.74-76 (0,3 д.а.).
 2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Роль простих задач як дидактичного засобу навчання учнів початкових класів. Materiály VIIІ mezi­na­rodni vědecko-prak­ti­cká conference “Věde­ckỳ prumysl evrop­ske­ho kontsnentu – 2012”. – Dil Pedagogika / Hudrba a život: Praha. Pub­lishing House “Edu­ca­tion and Science”. s.r.o. – 2012. – P.29-31 (0,3 др. арк.).
 3. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л.С. Реалізація принципу проблемності у навчанні математики на факультеті початкової освіти / Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька // Materialy Х miedzy­na­rodowej naukowi-prak­tiycznej conferencji “Europejska nauka XXI powieka – 2014”. – Volume Pedagogiczne nauki: Przemysl. Nauka і studia, 2014 – P.16-19 (0,4 др. арк.).
 4. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Білецька Л.С., Стасів Н.І. Мотивація учіння як основа діяльнісного підходу до вивчення математики на факультеті початкової освіти / Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Любов Білецька, Наталія Стасів // Materiály ХІ Mіędzy­na­rodowej naukowi-prak­ty­cznej conferencji “Wscodnie partneerstwo – 2015”. – Wolume 2. Pedagogiсzne nauki. Historia. Filozofia. Fslologiczne nauki. Pilologia i sosjologia: Przemysl: Nauka i studia, 2015 – 41-45 (0,4 др. арк.).
 5. Ковальчук В., Стасів Н., Білецька Л., Силюга Л. Особливості проведення дослідницької роботи майбутніх вчителів початкових класів у процесі вивчення математики / Володимир Ковальчук, Наталія Стасів, Любов Білецька, Людмила Силюга // Materiály ХІ In-ternational scientific and practical conference, “Proceedings of academic scincee”, – 2015. Volume 4. Pedagogical sciences. Sheffield: Science and education LTD, 2015 – P.3-5 (0,4 др. арк.).
 6. Стасів Н.І. Шляхи формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх вчителів початкових класів під час вивчення математики / Наталія Стасів // Materiály Х mezi­na­rodni vědecko-prak­ti­cká conference “Moderni vymozenosti vedy – 2014”. – Dil 15. Pedagogika / Hudrba a život: Praha. Pub­lishing House “Edu­ca­tion and Science”. s.r.o., 2014. – P.98-99 (0,2 др. арк.).
 7. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Мотивація учіння як основа діяльнісного підходу до вивчення математики на факультеті початкової освіти / Людмила Силюга, Володимир Ковальчук,  Любов Білецька, Наталія Стасів // Materiály ХІ Meziedzy­na­rodowej naukowi-prak­ty­cznej  conference “Wscodnie partneerstwo – 2015”. – Wolume 2. Pedagogiсzne nauki. Historia. Filozofia. Fslologiczne nauki. Pilologia i sosjologia: Przemysl. Nauka i studia. –  41-45 str. (0,3 др.арк.)
 8. Ковальчук В., Білецька Л., Стасів Н., Силюга Л. Особливості проведення дослідницької роботи  майбутніх вчителів  початкових  класів  у процесі  вивчення  математики /Наталія Стасів, Володимир Ковальчук, Любов  Білецька, Людмила Силюга //Materiály ХІ International scientific and practical conference, “Proceedings of academic scincee”, – 2015. Volume 4. Pedagogical sciences.  Sheffield. Science and education LTD.-P.3-5 (0,2 др.арк.).
 9. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Взаємозв’язок мислення і і мовлення учнів початкової школи у процесі вивчення математики / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць [ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Т.Біленко та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.409-418 (0,4 др. арк.).

10.Стасів Н.І., Опришко І.А. Методичні аспекти розв’язування сюжетних задач узагальнкеними способами/ Наталія Стасів, Ірина Опришко // Materiáls of the ХІV Interna­tional scientific and practical Conference Cutting-edge science – 2018.– Volume 13. Pedagogical sciences.  – Sheffield. Science and educa­tion LTD, 2017. –  P.49-51. (0,4 др. арк./0,2 др.арк.).

11.Стасів Н.І., Сваволя Г.М. Методичні аспекти розв’язування сюжетних задач узагальнкеними способами/ Наталія Стасів, Галина Сваволя // Materiáls of the ХІV Interna­tional scientific and practical Conference Cutting-edge science – 2018.– Volume 13. Pedagogical sciences.  – Sheffield. Science and educa­tion LTD, 2017. –  P.46-48. (0,4 др. арк. 0,2 др.арк.).

 1. Стасів Н.Ю., Іванечко М.Р. Особливості застосування мультимедійних засобів під час вивчення багатоцифрових чисел у початковому курсі математики / Надія Стасів, Марта Іванечко// Мaterials of the XVI Interna­tional scientific and practical Conference «Trends of modern science – 2020», Pedagogical sciences. – Sheffield: Science and education LTD – Р.52-54

13.Стасів Н., Стасів Н., Марущак В. Особливості розв’язування задач на знаходження середнього арифметичного у початковій школі. Results of modern scientific research and development: Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. P. 351-355. RL:https://sciconf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-ofmodern-scientific-research-and-development-29-31-maya-2021-goda-madrid-ispaniyaarhiv/ ./ авт. ч. – 0,33.

14.Стасів Н., Криницька І. Формування прийомів розумової діяльності учнів початкової школи у процесі розв’язування задач. The XXX International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», June 15 – 18, 2021, London, England. / авт. ч. – 0,5.