Ковальчук Володимир Юльянович

Ковальчук Володимир Юльянович – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України. Закінчив аспірантуру при Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка та 1994 року захистив кандидатську дисертацію “Вибір методів педагогічного стимулювання учіння студентів в умовах модульної організації навчання” (на матеріалі викладання природничих дисциплін у педагогічних вузах). 2006 року захистив докторську дисертацію “Модернізація  професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя” у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. Автор понад 274 наукових та навчально-методичних праць.

       Сфера наукових зацікавлень: модернізація сучасної педагогічної освіти; педагогічні умови формування професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів; психолого-педагогічні засади індивідуалізації навчального процесу молодших школярів з різними математичними досягненнями.

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Ковальчук В.Ю.Професійна та світоглядно-методологічна підготовка сучасного вчителя: модернізаційний аналіз / Володимир Ковальчук. – Київ-Дрогобич: Коло,   2004. – 264с.
 2. Ковальчук В., Табачек І. Особистість вчителя: формування та розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / Володимир Ковальчук, Ірина Табачек – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 276с.
 3. Ковальчук В.Ю.Ідея вчителя // Ціннісний дискурс в освіті в епоху глобалізації та інформації революції/ Володимир Ковальчук.  – К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2009. – С.129-142; 175-230.
 4. Ковальчук В.Ю.Теоретико-методологічні засади модернізації освіти // Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку: Колективна монографія в трьох книгах. – Книга третя. – Київ-Дрогобич: Інформаційно-редакційний  відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – С.119-165.
 5. Ковальчук В.Ю. Колток Л.Б. Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі. Монографія / Володимир Ковальчук, Леся Колток. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 158с.
 6. Ковальчук В., Білецька Л., Стасів Н., Силюга Л. Дидактичні аспекти використання різних видів повторення навчального матеріалу з математики у початковій школі. Мodern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I.,  etc. Іnternational Science Group. Boston (USA): Primedia eLaunch, 2021. Р. 467-471. https://isg-konf.com/ru/modern-education-training-and-upbringing-ru/ (у країнах ОЕСР) / (0,4 др. арк.).
 7. Kovalchuk V.  Information and the latest educational technologies as an important factor in increasing the effectiveness of the modernization of pedagogical education.  Information and innovative technologies in the turbulence era: collective monograph/ The authors bear full responsible for the text, data, quotations, and illustrations Copyright by University of Technology, Katowice, 2022. S. 155–171.   https://cutt.ly/jBnYRQC   (у країнах ОЕСР)

Посібники з грифом університету

 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П., Кобрій В.Й. Практикум розв’язування задач з математики. Задачі з геометричним змістом. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Володимир Кобрій. – Дрогобич: Коло, 2015. – 45с.
 2. Ковальчук В.Ю., Шаран О.В., Жигайло О.О. Методика викладання математики. Частина 3. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Десяток”, “Сто”. Навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки “Початкова освіта”/ Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 120с.
 3. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О., Шаран О.В. Методика викладання математики. Частина 4. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Тисяча”, “Багатоцифрові числа”. Навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло, Олександра Шаран. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 88 с.
 4. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Вибрані питання математики та методики її викладання: Елементи аналітичної геометрії. Геометричні перетворення. Навчальний посібник для студентів освітнього ступеня “Магістр” спеціальності 8.01010201 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. – Дрогобич: Коло, 2015. – 51с.
 5. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П., Кобрій В.Й. Практикум розв’язування задач з математики. Задачі з геометричним змістом. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Володимир Кобрій. – Дрогобич: Коло, 2015. – 45с.
 6. Ковальчук В.Ю., Шаран О.В., Жигайло О.О. Методика викладання математики. Частина 3. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Десяток”, “Сто”. Навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки “Початкова освіта”/ Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 120 с.
 7. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О., Шаран О.В. Методика викладання математики. Частина 4. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Тисяча”, “Багатоцифрові числа”. Навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки “Початкова освіта”/ Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло, Олександра Шаран. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 88 с.
 8. Ковальчук В.Ю., Шаран О.В., Жигайло О.О. Методика викладання математики. Частина 5. Методика вивчення дробів, величин, алгебраїчного та геометричного матеріалу у початковій школі. Навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки “Початкова освіта”/ Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 98 с.
 9. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І, Силюга Л.П. Математика. Розділ 8. Теоретико-множинний підхід до поняття  цілого невід’ємного числа /Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія  Стасів, Людмила Силюга: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.  – Дрогобич: Коло, 2016. – 82с.
 10. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л..С. Математика. Розділ Аксіоматичний підхід до поняття  цілого невід’ємного числа /Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія  Стасів,  Любов Білецька: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.  – Дрогобич: Коло, 2016. – с.52
 11. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І, Силюга Л.П.Застосування теорії множин та логіки  до визначення  понять  шкільного курсу  математики /Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія  Стасів, Людмила Силюга: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.  – Дрогобич: Коло, 2016. – 100с.
 12. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Математика. Розділ 1. Елементи теорії множин. Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів. – Дрогобич: Коло, 2017. – 49 с.
 13. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О. Актуальні проблеми математичної освіти вчителя початкової школи. Навчальний посібник для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальності 013 Початкова освіта Галузі знань 013 Освіта]/Педагогіка / Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 76 с.
 14. Ковальчук В.Ю.,Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Математика. Частина ІІ. Числові множини: Навчально-методичний посібник [для студентів ЗВО] / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
 15. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Салдан Т.М., Стасів Н.І. Формування прийо­мів моделювання на уроках математики у початковій школі. Нав­чальний посібник [для підготовки фахів­ців другого (магістер­сь­кого) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 013 «По­чат­кова освіта»] – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2021. 50c

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Ковальчук В.Ю. Філософія ціннічного дискурсу в освітньому просторі держави: світоглядні та модернізаційні аспекти // Матеріали наук.-практ.конференції «Я долю вибрала собі сама. Зб. праць на пошану профе­сора Тетяни Біленко. -Дрогобич. Редакц.-видавн. відділ ДДПУ/ Володимир Ковальчук, 2010. -С.159-165. (0,6 д.а.)
 2. Ковальчук В.Ю. Реалії сучасної педагогічної освіти та шляхи її модернізації // Збірник наукових праць: Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – Серія “Теорія культури і філософія науки”. – Випуск 41. – Харків, 2011. – С.8-12 (0,5 д.а.)
 3. Ковальчук В.Ю. Ціннісний аспект світоглядно-методологічної підготовки вчителя в умовах інформаційного суспільства / Володимир Ковальчук // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал – 2012. – №8 (91). – С.10-13 (0,4 д.а.)
 4. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Використання ін­фор­маційних ком­п’ю­терних техно­ло­гій у процесі вив­чення математики в початковій школі / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів. – Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – №21 (232). – Ч.І. – С.79-88 (0,9 д.а.)
 5. Ковальчук В.Ю. Основні суперечності розвитку системи вищої освіти України / Володимир Ковальчук // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. –   2012. – №6 (89). – С.15-19 (0,5 д.а.).
 6. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Особливості форму­вання екологічної культури учнів по­чат­кових класів за­со­бами математики / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Науковий часопис НПУ імені М.П.Дра­гоманова. – Серія №20. – Біологія: Зб. нау­кових праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгома­нова, 2013. – №5. – С.251-255 (0,5 др. арк.).
 7. Ковальчук В.Ю., Костецька М. Основні суперечності розвитку системи вищої освіти України / Володимир Ковальчук, Мар’яна Костецька // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №6 (89) червень 2012. – С.15-19 (0,5 др. арк.).
 8. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Формування функціональної компетентності учнів початкових класів під час вивчення математики / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Науковий часопис НПУ імені М.П.Дра­гоманова. – Серія № 17. – Теорія і практика навчання і виховання: Зб. нау­кових праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгома­нова, 2014. – № 24. – С.87-90 (0,5 др. арк.).
 9. Ковальчук В.Ю. Педагогічні умови модернізації фахової підготовки сучасного вчителя / Володимир Ковальчук // Початкова школа. Науково-методичний журнал. – 2014. – №10. – С.30-33 (0,5 др. арк.).
 10. Ковальчук В.Ю. Інформатизація освіти як основа модернізації фахової підготовки сучасного вчителя / Володимир Ковальчук // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – №9 (116).– С.14-18 (0,5 др. ар.).
 11. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Розвиток алгоритмічної культури учнів початкових класів в умовах комп’ютеризації навчання / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – №21(280). – С.114-119. (0,5 др. ар.).
 12. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л.С. Реалізація технології проблемного навчання у процесі вивчення математики у початковій школі /Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2016. – №7 (138). – С.6-10. (0,4 др. ар.).
 13. Ковальчук В.Ю. Професійна підготовка майбутніх фахівців на засадах модернізації початкової освіти / Володимир Ковальчук // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 8(151). – С.12-16 (0,4 др. арк.).

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Ковальчук В.Ю. Підготовка вчителів початкової школи до впровадження компетентнісного підходу під час вивчення математики в контексті сучасних вимог до мовної освіти / Володимир Ковальчук // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць [ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Тетяна Біленко та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.399-408 (0,5 др. арк.).
 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Формування математичної культури учнів початкової школи шляхом використання вправ з термінологічним спрямуванням / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Фізико-математична освіта: Науковий журнал. Редкол.: О.В.Семенікіна (гол.ред.) та ін. – Випуск 1(15). – Суми: Сумський ДПУ ім.А.С.Макаренка, 2018. – С.63-67. (0,6 др. арк.).
 2. Ковальчук В.Ю. Модернізація сучасної педагогічної освіти: світоглядні аспекти / Володимир Ковальчук // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), І.Бахов та ін. – 2019. – №9 (176) вересень. – С.23-27 (0,4 др. арк.) / 5 c. (Index Copernicus).

4.Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Методичні особливості розв’язування задач на пропорційну залежність у початковій школі / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Молодий вчений: науковий журнал. – № 5 (81). – 2020. – С.382-385 (0,4 др. арк.) / 4 с.

 1. Lysohor L., Reshetniak V., Kovalchuk V., Zhyhaylo O., Koltok L.,  Lutsiv S. (2022). Reality of Primary Education Development in the Conditions of the New School. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala14(1Sup1), 243-257.

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/4560/3685

(у наукометричній базі даних Web of Science).

 1. Ковальчук В.Ю. Об’єктивні й суб’єктивні передумови модернізації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал . – Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. І.Я.Франка. 2022. – №6 (204). С.29-35. https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.265719 (для соціогуманітарних Copernicus, у фахових виданнях категорії Б).
 2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Ефективність використання методу доцільно дібраних задач у процесі вивчення математики у початковій школі // Педагогічні науки: теорія і практика: Науково-педагогічний журнал з Переліку наукових фахових видань України категорії Б/ Гол.редактор: Г.В.Локарєва. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». 2022. №1 (41). С.28-33. http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/issue/view/143/124

(для соціогуманітарнх Copernicus, у фахових виданнях категорії Б).

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Оптимізація пізнава­ль­ної діяльності учнів початкових кла­сів шляхом ство­рення навча­льних ситуацій на уроках математики // Materiály VII mezi­na­rodni vědecko-prak­ti­cká conference “Věde­ckỳ pokrok na přelomu tysyachalety – 2011”. – Dil Pedagogika/ Hudrba a život: Praga. a zivot: Praha. Pub­lishing House “Edu­ca­tion and Science” s.r.o, 2011. – P.74-76 (0,3 д.а.).
 2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Роль простих задач як дидактичного засобу навчання учнів початкових класів. Materiály VIIІ mezi­na­rodni vědecko-prak­ti­cká conference “Věde­ckỳ prumysl evrop­ske­ho kontsnentu – 2012”. – Dil Pedagogika / Hudrba a život: Praha. Pub­lishing House “Edu­ca­tion and Science”. s.r.o. – 2012. – P.29-31 (0,3 др. арк.).
 3. Ковальчук В.Ю. Особливості впливу “відстороненої літератури” на українську культуру: погляд з сьогодення (Features of influence of the “removed literature” on Ukrainian culture: a look from today’s perspective) // Prosopon. Europejskie Studia Spoleczno-Humanistyczne. Nr1/2012. – Warszawa: Instytut Studiow Miedzynarodowych I Edukacji Humanum; Zarzadzania i Administracji, 2012.­ – S.159-170 (0,9 др. арк.)
 4. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л.С. Реалізація принципу проблемності у навчанні математики на факультеті початкової освіти / Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька // Materialy Х miedzy­na­rodowej naukowi-prak­tiycznej conferencji “Europejska nauka XXI powieka – 2014”. – Volume Pedagogiczne nauki: Przemysl. Nauka і     studia, 2014 – P.16-19 (0,4 др. арк.).
 5. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Білецька Л.С., Стасів Н.І. Мотивація учіння як основа діяльнісного підходу до вивчення математики на факультеті початкової освіти / Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Любов Білецька, Наталія Стасів // Materiály ХІ Mіędzy­na­rodowej naukowi-prak­ty­cznej conferencji “Wscodnie partneerstwo – 2015”. – Wolume 2. Pedagogiсzne nauki. Historia. Filozofia. Fslologiczne nauki. Pilologia i sosjologia: Przemysl: Nauka i studia, 2015 – 41-45 (0,3 др. арк.).
 6. Ковальчук В., Стасів Н., Білецька Л., Силюга Л. Особливості проведення дослідницької роботи майбутніх вчителів початкових класів у процесі вивчення математики / Володимир Ковальчук, Наталія Стасів, Любов Білецька, Людмила Силюга // Materiály ХІ In-ternational scientific and practical conference, “Proceedings of academic scincee”, – 2015. Volume 4. Pedagogical sciences. Sheffield: Science and education LTD, 2015 – P.3-5 (0,4 др. арк.).
 7. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л.С.  Реалізація технології розвивального навчання Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова у процесі вивчення математики на факультеті початкової та мистецької освіти / Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька // Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2017: Materiály ХIIІ mezinárodni vědecko-praktická conference. – Volume 4. Pedagogiske vedy. Psychologie a sociolodie. – Praha: Publishing House «Education and Science», 2017. – С.40-42 (0,4 др. арк.).
 8. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л.С. Розвивальний компонент сучасного уроку математики в початковій школі / Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька // Materiály ХІV Mіędzy­na­rodowej naukowi-prak­ty­cznej conferencji “Naukowa przestrzen Europy  – 2018”. – Wolume 6: Przemysl: Nauka i studia, 2018 – 86-89.  (0,4 др. арк.).
 9. Ковальчук В., Король В. Формування самостійності учнів початкової школи на уроках математики. Сучасні світові тенденції розвитку науки та освіти: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 19 серпня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. С.28-30. http://www.economics.in.ua/2021/08/blog-post_26.html .