Return to Кафедра вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва

Котович Віра Василівна

Котович Віра Василівна

Котович Віра Василівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі. Відмінник освіти України.

2000 року захистила кандидатську дисертацію «Ойконімія Опілля ХІ-ХХ ст.» у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

2020 року захистила  докторську дисертацію «Ойконімний простір України: ономастичний та лінгвокультурологічний аспекти» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Автор монографій, ономастичних та лінгвокультурологічних словників «Походження назв населених пунктів Опілля» (2000), «Походження назв населених пунктів Перемишлянщини» (2006), «Походження назв населених пунктів Дрогобиччини (наукові версії)» (2012), «Походження назв населених пунктів Самбірщини (наукові версії)» (2015), «Походження назв населених пунктів Тернопільщини» (2017, у співавторстві з Дмитром Бучком), «Ойконімія України як лінгвокультурний феномен» (2020), «Назви міст України: лінгвокультурологічний словник»; збірок поезій «Жінка входила в осінь…» (2008), «Душі – як пазли» (2013); 140 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми української ономастики та лінгвокультурології.

 Перелік публікацій

Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років:

 1. Котович В. Походження назв населених пунктів Самбірщини (наукові версії). Дрогобич: Посвіт, 2015. 74 с.
 2. Котович В. Походження назв населених пунктів Тернопільщини. Дрогобич: Посвіт, 2017. 316 с. (у співавторстві з Бучко Д.).
 3. Котович В. Котович В. В. – український мовознавець, ономаст / Львівська ономастична школа: хрестоматія / Відп. ред. Купчинська З. О. Львів: Вид-во «Растр-7», 2019. С. 333– 355.
 4. Kotovych V.  Model Ukrainian oikonymicon: state and prospects of the research / Development trends of philological sciences: collective monograph / D. Ch. Chyk, O. M. Demska, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, ets. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. S. 120–142. (SENSE).
 5. Kotovych V.  Oikonymy of Ukraine: a retrospective of onomastic researches Traditions and innovations in teaching philologica diciplines: collective monograph / Traditions and innovations in teaching philological diciplines: collective monograph / N. I. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, L. I. Bieliekhova, ets. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. 160–178. (SENSE).
 6. Kotovych V.  Lingoculturological aspect of researching oikonyms of Ukraine / Development trends of modern linguisties in the epoch of globalization: collective monograph / L. I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, K. M. Ivanochko ets. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. S. 89–125. (SENSE).
 7. Котович В. Ойконімія України як лінгвокультурний феномен. Дрогобич: Посвіт, 2020. 448 с.
 8. Котович В. Назви міст України: лінгвокультурологічний словник. Дрогобич: Посвіт, 2021. 472 с.

Електронні варіанти навчально-методичних посібників які передані в бібліотеку:

 1. Котович Віра Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти : навч. посіб. [для підгот. фах. ОКР “Бакалавр” гал. знань 0101 “Пед. освіта”, напр. підгот. 6.01010201 “Поч. освіта”] / В. В. Котович ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – 50 с.
 2. Котович Віра Походження назв населених пунктів Дрогобиччини : наукові версії : [ономаст. словник] / В. В. Котович ; [відп. за вип. М. Ю. Федурко]. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 88 с. – Бібліогр. : С. 74-78. – ISBN 978-966-2248-96-8.

Статті у фахових виданнях

 1. Котович В.В. Галичина ХІV століття: принципи номінації поселень Опілля та Бойківщини / Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. Вип. 36. С. 38– 50.
 2. Котович В.В. Становлення і розвиток ойконімії Самбірщини / Рідне слово в етнокультурному вимірі [зб. наукових праць]. Дрогобич, 2015. С. 97–113.
 3. Котович В.В. Оніми прадавньої Галичини: лінгвокультурологічний аспект / Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Випуск десятий / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2016. Том 2 (К–П). С. 50–55.
 4. Котович В.В.Мала батьківщина Івана Франка: ономастичний та лінгво-культурологічний аспект / Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. Вип. 38. С. 75– 85.
 5. Котович В.В.Відображення службової (професійної) сфери життя галичан в ойконімах / Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 107–123.
 6. Котович В.В.До питання про лінгвокультурологічне дослідження топонімного простору / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – Вип. І (25). С. 36–42.
 7. Котович В.В.Ойконіми як експлікатори антропонімного коду / Записки з ономастики. Випуск 19. Одеса: Астропринт, 2017. С. 112–123.
 8. «…Тим часом ми проходимо крізь час» / Походження назв населених пунктів Тернопільщини. – Дрогобич: Посвіт, 2017. С. 3–24.
 9. Котович В.В.Ойконіми як лінгвокультурний феномен (на матеріалі ойконімії Тернопільщини) / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 64. Ч. ІІ.  Львів, 2017. С. 64–74.
 10. Котович В.В.Німецькі колонії Галичини з погляду топологічної ономастики та лінгвокультурології / Проблеми зіставної семантики: [збірник наукових статей] / [відп. ред. З. О. Валюх]. К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. Вип. 13. С. 112–118.
 11. Котович В.В.Ойконіми Тернопільщини на -івка: лінгвокультурологічний аспект / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2017. Вип. І (27). С. 175–184.
 12. Котович В.В.Ойконіми: роздуми про семантику / Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2017. С. 129–143.
 13. Котович В.В.Теоретичні аспекти лінгвокультурологічного дослідження ойконімії України / Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 40. С. 42– 53.
 14. Котович В.В.Чернігівщина та Львівщина в контексті спільних ойконімних домінант / Література та культура Полісся. Вип. 89. Серія “Філологічні науки”. № 9 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. С. 89–99.
 15. Котович В.В.Темпоральний аспект бінарних ойконімів України / Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 39–49.
 16. Котович В.В. Локативність як лінгвокультурологічна ознака ойконімів / Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. № 1. С. 86–94.
 17. Котович В.В.Дендрологічні українські ойконім: традиції та новаторство назвотворення / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 68. Львів, 2018. С. 172–183.
 18. Котович В.В.Етнолінгвістичний аспект вивчення ойконімікону України / Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічно-го університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 42. С. 48– 58.
 19. Котович В.В. «При майстрах якось легше…»: ономастичні візії професора Дмитра Бучка / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 71. Ч. І. Львів, 2019. С. 112–120.
 20. Котович В.В. Лінгвокультурологічний портрет автохтонних українських астронімів / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 71. Ч. І. Львів, 2019. С. 312–324.
 21. Котович В.В. Ойконімний код як вияв духу й буття, традицій та новаторства назвотворення / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 71. Ч. ІІ. Львів, 2019. С. 453–458.
 22. Котович В.В. Астіоніми України, мотивовані християнськими іменами: лінгвокультурологічний портрет / Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс. Випуск 812. Чернівці, 2019. С. 107–115.
 23. Котович В.В. Ойконімікон малої батьківщини Памви Беринди ХVІ–ХVІІ ст. / Упор. та ред. О. Баган, В. Зварич. Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 20–34.
 24. Котович В.В. Астіоніми України як експлікатори меморіального коду культури Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 15–30.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Котович В.В.Явище полімотивації ойконімів / 19 slovenska onomasticka konferencia (Bratislava – 30. aprila 2014) – Bratislava: VEDA, 2015. S. 308–314.
 2. Котович В.В.Ойконіми Галичини ХІV– ХV ст.: архаїчні посесивні утворення / Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования : сборник научных статей / сост. : А. М. Мезенко, Е. А. Зайцева, О. В. Шеверинова; под. научн. ред. А. М. Мезенко. Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2016. С. 100–103.
 3. Котович В.В.Мікротопоніми Дрогобиччини: лінгвокультурологічний аспект / Кросс-культурные исследования в лингвистике: международный сборник научных трудов по лингвокультурологии. Самара: Самар. гуманит. акад., 2016. C. 76–85.
 4. Котович В.В.Ойконіми як носії лінгвокультурної інформації / Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования: сборник научных статей / сост.: А. М. Мезенко, М. Л. Дорофеенко, Ю. М. Дулова, О. В. Шеверинова; под. науч. ред. А. М. Мезенко. Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2018. С. 103–106.
 5. Котович В.В.Топонімотвірний формант як виразник темпоральності ойконіма / Prace Językoznawcze. Papers in Linguistics. ХХ/3. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018. С. 51–60.
 6. Котович В.В.Феномен образности в українському ойконімному просторі / Spheres of culture. Volume ХVII. Lublin, 2018. С. 240–249.
 7. Kotovych Vira.Меtodologia lingwokultuologicznego badania material ojkonimicznego / Annales philologiae. Vol 37. No 2 (2019). Lublin, 2019. 27–41
 8. Котович В.В.Лінгвокультурологічний портрет астіонімів України / Spheres of culture. Volume ХVIIІ. Lublin, 2019. С. 186–193.