Меню

Документи університету, які регламентують освітній процес

 1. Положення про організацію освітнього процесу
 2. Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
 3. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти
 4. Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком
 5. Положення про навчально-наукову лабораторію Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
 6. Положення про вивчення вибіркових дисциплін
 7. Положення про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін
 8. Положення про закріплення навчальних дисциплін (практик) за кафедрами
 9. Положення про розподіл здобувачів вищої освіти за освітніми програмами
 10. Положення про порядок визнання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти
 11. Положення про навчальну лабораторію Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
 12. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти
 13. Положення про навчальні плани першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти
 14. Положення про освітні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти
 15. Положення про освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
 16. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних та кваліфікаційних роботах
 17. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти
 18. Положення про робочу програму навчальної дисципліни
 19. Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок
 20. Положення про організацію і методику проведення семінарського заняття
 21. Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею
 22. Положення про організацію методичної роботи на кафедрах університету
 23. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу
 24. Наказ про порядок підготовки до друку підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників, програм та допоміжної навчальної літератури.
 25. ПОЛОЖЕННЯ про гаранта освітньої програми
 26. Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка

 27. Положення про навчально-науковий інститут (факультет) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

 28. Положення про кафедру Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
 29. Тимчасовий порядок зарахування до числа слухачів для отримання освітніх послуг здобувачів вищої освіти із закладів вищої освіти, які розташовані у зоні проведення активних бойових дій, та надання освітніх послуг якими тимчасово призупинено через бойові дії
 30. Наказ «Про затвердження норм часу для планування й обліку навчальної роботи у2023/2024 н.р. та переліку основних видів методичної, наукової й організаційної роботинауково-педагогічних працівників Дрогобицького державного педагогічного університетуімені Івана Франка»
 31. Порядок планування робочого часу науково-педагогічних працівників Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
 32. Концепція вивчення іноземних мов здобувачами вищої освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка