Меню

«

»

Зістрічі з стейкхолдерами – невід’ємна частина якості освітнього процесу та гармонізації програм з потребами роботодавців

Моніторинг та періодичне оновлення змісту освітніх програм є однією з основних процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності. Ця процедура має враховувати існуючі тенденції розвитку вищої освіти за спеціальностями, а також потреби стейкхолдерів.

Кафедра математики та економіки 19 лютого провела чергову онлайн-зустріч з стейкхолдерами освітніх програм «Менеджмент підприємницької діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Економічна кібернетика», «Економіка». У zoom-конференції взяли участь стейкхолдери та здобувачі вищої освіти за освітніми програмами, професорсько-викладацький склад випускової кафедри.

Гаранти освітніх програм – проф. Свінцов О.М., проф. Рибчук А.В., проф. Квасній Л.Г., доц. Паласевич М.Б., доц. Солтисік О.О. – ознайомили учасників зустрічі із змістом освітніх програм, їх особливостями, конкурентними перевагами, детально зупинилися на внесених до освітніх програм змінах, зокрема щодо оновлення переліку обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів, а також врахування зауважень та пропозицій, висловлених учасниками освітнього процесу та стейкхолдерами під час попередньої зустрічі.

Учасники активно та плідно попрацювали над удосконаленням освітніх програм, обговорили відповідність їх змістового наповнення сучасним освітнім реаліям та потребам регіонального ринку праці. У виступах присутніх стейкхолдерів (Володимира Кондзьолки, Юрія Хомоша, Василя Процишина, Тараса Городиського, Степана Кондура та інших) прозвучало чимало цікавих пропозицій, спрямованих на адаптацію освітніх програм до сучасних трендів та вимог, формування знань та навичок випускників, необхідних для успішної кар’єри в управлінській сфері. Зокрема, представники роботодавців висловили зацікавлення у включенні до освітніх програм додаткових курсів, що стосуються конкретних сфер бізнесу та використання в управлінській діяльності новітніх технологій. У обговоренні взяли участь викладачі, які забезпечують освітній процес за спеціальностями 051 Економіка та 073 Менеджмент.

Учасники зустрічі позитивно оцінили актуальність освітніх програм, перелік талогічну послідовність викладання обов’язкових і вибіркових компонентів. Результати обговорення, висловлені пропозиції та зауваження стейкхолдерів знайдуть відображення в освітньо-професійних програмах «Менеджмент підприємницької діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Економічна кібернетика», освітньо-науковій програмі «Економіка», а також в освітньому процесі підготовки фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. Такі обговорення є невід’ємною частиною удосконалення освітньої діяльності та гармонізації освітніх програм з потребами роботодавців. Залучення стейкхолдерів допомагає кафедрі математики та економіки розвивати сучасні форми партнерських відносин, підвищувати якість освітнього процесу.