Відбулося засідання вченої ради університету

23 червня 2022 р. відбулося засідання вченої ради університету. Вчена рада розглянула питання про підсумки атестації навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я, про дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками університету; затвердила перспективний план роботи вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на 2022 – 2027 роки, план засідань вченої ради університету на 2022/2023 н.р., також вчена рада затвердила загальний ліміт стипендіатів та ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначена стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого рейтингового балу на І семестр 2022/2023 н.р.; навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та магістра за денною та заочною формами здобуття освіти набору 2022 року; графік навчального процесу на 2022/2023 н.р.; норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліку основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників у 2022/2023 н.р.

Вчена рада внесла зміни в організаційну структуру лабораторій університету, розглянула атестаційну справу доцентки кафедри правознавства, соціології та політології кандидатки юридичних наук Наталії Кантор та атестаційну справу доцентки кафедри практики англійської мови кандидатки педагогічних наук Мирослави Зимомрі, рекомендувала кандидатури аспірантів ІІ року підготовки (Лілії Гриник, Наталії Ільницької, Романа Стахніва) на здобуття академічної стипендії Президента України студентам закладів вищої освіти та аспірантам, затвердила положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка про присудження ступеня доктора філософії та положення про програму практики здобувачів вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Крім того, рекомендувала до друку 12 навчальних посібників, 12 навчально-методичних посібників, 2 збірники наукових праць, 1 довідник та 1 лабораторний практикум.

Вам буде цікаво