Відбулося засідання вченої ради

30 листопада 2020 року відбулося засідання вченої ради.
Вчена рада розглянула питання про підсумки атестації історичного факультету та про викладання методичних дисциплін на філологічному факультеті; заслухала і затвердила звіт керівника наукової роботи молодих вчених «Дослідження нових органічно-неорганічних полімерних композиційних матеріалів з халькогенідними та металевими частинками для конструювання лакказо-вмісних біосенсорів» доцента Романа Лешка; звіт керівника наукової роботи молодих вчених «Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939 – 1953 рр.): досвід і шляхи удосконалення» професора Василя Ільницького, звіт наукового керівника науково-дослідної роботи «Здійснити синтез мікро/нано матеріалів на основі Карбону (похідних графену, нанотрубок, наностінок та карбонізованої целюлози). Провести характеризацію синтезованих мікро/нано структур на атомному та субатомному рівнях з використанням методів електронної мікроскопії та позитронної анігіляційної спектроскопії», що виконується за рахунок грантової підтримки НФД України в рамках проєкту 2020.02/0100 згідно з Договором № 48/02.2020 від 27.10.2020 р. «Створення нових нанозимів як каталітичних елементів для ензиматичних наборів та хемо/біосенсорів», на підставі укладеного договору №01/27-10 від 28 жовтня 2020 р. між Інститутом біології клітини НАН України та Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка доцента Тараса Кавецького. Вчена рада також розглянула атестаційні справи доцента кафедри інформатики та інформаційних систем Тетяни Вдовичин і доцента кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Оксани Горбачик; утворила разову спеціалізовану вчену раду.
Крім того, вчена рада рекомендувала до друку 1 монографію, 4 навчальних посібники, 1 тексти лекцій та 1 збірник наукових праць.

Вам буде цікаво