Обговорення питань реалізації освітньо-наукової програми «Філософія» за спеціальністю 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» з викладачами кафедри філософії імені професора В.Г.Скотного, стейкхолдерами та здобувачами

3 липня 2020 року в режимі відеоконференції із залученням платформи «Zoom» кафедрою філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного було проведено обговорення питань реалізації освітньо-наукової програми «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки». В обговоренні взяли участь члени групи забезпечення, викладачі кафедри, стейкхолдери, аспіранти, випускники другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія».

Розпочала зустріч керівник групи забезпечення спеціальності  033 Філософія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти професор В.Бодак. Вона ознайомила з особливостями освітньо-наукової програми «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія», наголосивши, що  основна мета ОП полягає у підготовці фахівців з філософії здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі філософії, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики. Професор В.Бодак зауважила, що під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за освітньо-науковою програмою враховувались інтереси та пропозиції здобувачів та роботодавців.

Також, своїми враженнями поділилися члени групи забезпечення освітньої діяльності за освітньо-науковою програмою «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» В.Лімонченко, В.Возняк, О.Ткаченко. Професор В.Возняк акцентував увагу на питанні про значущість навчальної дисципліни «Філософія як досвід мислення» (яка вивчається тільки у нашому університеті) для якісної підготовки наших аспірантів, та на тісному зв’язку освітньо-наукової програми «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з науково-дослідницькою темою кафедри філософії «Діалектика духовних процесів». Він підкреслив, що у програмі чітко сформовані блоки вибіркових дисциплін, що надає можливість вільного вибору аспірантами тих навчальних предметів, які відповідають їх науковим інтересам. Професор В.Лімонченко зазначила, що програма враховує обов’язковий для спеціальності «Філософія» акцент на історико-філософській проблематиці. Вона вказала на збалансованість у програмі питань фахово-теоретичних і соціально-антропологічних, що надає можливість випускникам продовжувати свою діяльність як у сфері науково-академічній, так і у галузі соціально-практичній. На думку доцента О. Ткаченка, позитивною стороною освітньо-наукової програми «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є її спрямованість на навчання через дослідження; можливість для здобувачів вибудовувати індивідуальні траєкторії, проявляти ініціативу і брати співвідповідальність за свою професійну підготовку.

В обговоренні питань реалізації освітньої діяльності за освітньо-науковою програмою «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти взяли участь стейкхолдери професор В.Петрушенко, доцент М.Ліпін, З.Квасній, А.Юркевич та інші.

Зокрема, професор В.Петрушенко (Національний університет  «Львівська політехніка») зазначив, що обговорювана освітньо-наукова програма «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» має виразний стрижень – антропологічний вимір філософського знання. На його думку, підготовка в аспірантурі насамперед повинна поєднувати збереження людського в людині, її особистісних та професійних якостей. Професор В. Петрушенко відзначив високий рівень професійної підготовки наших випускників, які працюють не тільки на кафедрі філософії ДДПУ імені Івана Франка, але й у провідних університетах України та в інших навчальних закладах. З.Квасній (прессекретар Дрогобицької міської ради) підкреслив, що сучасний ринок праці потребує працівників, які володіють навичками критичного, незалежного мислення і легко змінюють свою професійну діяльність, на що й зорієнтована  освітньо-наукова програма «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія». Доцент М.Ліпін (Київський національний торговельно-економічний університет) звернув увагу на істотну перевагу освітньо-наукової програми «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» ДДПУ імені Івана Франка: вона виразно орієнтована на підготовку саме фахівця-філософа, що надає нові можливості для інтеграції міжнародної складової у національні наукові і освітні сфери. А.Юркевич (художній керівник студентського театру «Альтер», голова благодійного фонду «Українська гуманітарна група»,  член Національної спілки журналістів України) відзначив, що програма спрямована на формування таких необхідних якостей сучасного фахівця, як мобільність, гнучкість мислення, сприйняття новизни. О.Возняк (керівник громадської організації «Янголи поруч», м.Івано-Франківськ) скерувала увагу на те, що філософська освіта третього освітньо-наукового рівня формує комунікативні навички, які вкрай необхідні для організації діяльності волонтерських рухів.

В обговоренні програми взяли участь аспіранти кафедри Р.Коник, М.Коник, А.Кришталь, А.Мельник. Протоієрей Михаїл (Руслан) Коник звернув увагу на те, що навчання в аспірантурі ДДПУ імені Івана Франка за спеціальністю 033 «Філософія» спрямоване не просто до набуття якостей філософа-професіонала, але й дозволяє бути «життєвим філософом», що уможливлює подальшу роботу, зокрема, у релігійних організаціях,  М.Коник підкреслила, що навчання в аспірантурі за освітньо-науковою програмою «Філософія» допомагає їй орієнтувати роботу в Дрогобицькій художній школі у напрямку цілісності знань та досвіду, що відповідає цілям і завданням нової мистецької школи як культурного осередку громади. А.Кришталь акцентував увагу на тому, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами соціальних навичок (soft skills), завдяки чому їх шанси знайти роботу є доволі високими. Філософи потрібні на підприємствах і організаціях з різними формами діяльності, у політиці, у навчальних, культурно-просвітницьких і релігійних закладах.

Усвідомлюючи необхідність подальшого удосконалення ОП та умов її реалізації члени робочої групи запевнили, що у поточній перспективі планується оновлювати ОП відповідно до змін законодавства, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, пропозицій стейкхолдерів і здобувачів.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors