Обговорення проєкту освітніх програм зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкхолдерами і здобувачами

23 червня 2020 року в режимі онлайн із використанням програми Zoom відбулося обговорення змісту освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» та освітньо-наукової програми «Загальна педагогіка та історія педагогіки» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за участю стейкхолдерів та здобувачів і випускників другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. Участь в обговоренні взяло близько 50 осіб.

Серед стейкхолдерів-працедавців: О. Квас, д.п.н, професор, зав. кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету ім. І. Франка; С. Лозинська, к. пед.н., викладач того ж університету; І. Коновальчук, д.п.н, професор, зав. кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій Житомирського державного університетуту ім. І. Франка; Л. Прокопів, к.п.н, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ім. Б. Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; О. Романчук, к.філол.н., доцент, зав. кафедри української та іноземних мов Львівського державного університету фізичної культури ім. І. Боберського; О. Шаповаловський, к.фіз.-мат.н., доцент кафедри природничо-математичних дисциплін Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; В. Моштук, к.п.н, доцент, заступник директора вищого професійного училища № 19 м. Дрогобич; Л. Малик, к.п.н., та Л. Шаполовська, к.фіз.-мат.н., викладачі Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу; О. Возняк, вчитель ліцею № 1 ім. І. Франка Дрогобицької міської ради Львівської області.

Під час зустрічі розглянуто й обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування випускників. Професор М. Чепіль охарактеризувала особливості структури освітніх програм, урахування регіональних особливостей, пропозицій комісії щодо їхнього змістового наповнення. В. Моштук відзначив потребу вищих професійних закладів у підготовці викладачів для професійної освіти, зауваживши, що значна частина не має базової педагогічної освіти. І. Коновальчук відзначив збалансованість програми, чіткість у формуванні блоків вибіркових дисциплін, можливість аспірантів вибирати одну з трьох дисциплін, вільний вибір студентами дисциплін. Л. Прокопів відзначила кореляцію між компетентностями та програмними результатами навчання. Важливою проблематикою є питання поєднання наукової та освітньої траєкторії, унікальності освітніх програм. О. Квас наголосила на траєкторії освітнього простору та підготовці кадрів для закладів вищої освіти. На сьогодні маємо проєкти освітніх програм «Педагогіка вищої школи» і «Загальна педагогіка та історія педагогіки» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Однак запропоновані розробниками освітні програми відрізняються чіткістю, структурно-логічною послідовністю. О. Романчук відзначила, що випускники нашого університету, які працюють на очолюваній нею кафедрі, виявляють високий рівень професійної і психолого-педагогічної підготовки. До запропонованих програм зауважень не має. Усі представники роботодавців дійшли згоди, що рівень підготовленості наших випускників відповідає усім професійним вимогам і зростає з року в рік.

Дискусію викликали кількість відведених кредитів щодо практичної підготовки (Л. Прокопів, Л. Малик, О. Шаповаловський, Р. Хить).  Стейкхолдери розповіли про конкретні навички, яких вони потребують від випускників кафедри, вказали на сильні сторони освітніх програм та надали свої пропозиції з їх оновлення, запропонували свої заклади освіти для проходження науково-педагогічної і педагогічної практик.

Усім стейкхолдерам запропоновано надсилати пропозиції щодо удосконалення змісту програм на електронну адресу кафедри. Випускникам магістратури та аспірантури запропоновано взяти участь в анкетуванні щодо удосконалення освітньої програми зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Представники освітніх установ висловили підтримку напрямку розвитку кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, задекларували готовність до подальшої співпраці.

Зустріч пройшла плідно та стала корисною як для професорсько-викладацького складу кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, так і для стейкхолдерів.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors