Обговорення проектів освітніх програм з «Економіки» та «Менеджменту»

26 червня 2020 року кафедра економіки та менеджменту провела обговорення у режимі відео конференції проєктів освітніх програм за спеціальностями 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» усіх рівнів вищої освіти з здобувачами, роботодавцями та випускниками попередніх років. У зустрічі взяли участь стейкхолдери-роботодавці: Л.І. Дмитришин, д-р економ. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника; І.Є. Журба, д-р економ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму Хмельницького національного університету; В.І. Єлейко, д-р економ. наук, професор Львівського торговельно-економічного університету; Ю.С. Хомош, канд. економ. наук, доцент, голова циклової комісії економіки підприємства та інформаційних технологій Дрогобицького коледжу нафти і газу; Л.В.Касій, колишня випускниця кафедри, голова циклової комісії економічних дисциплін Самбірського технікуму економіки та інформатики, А.О.Лучаківський, провідний спеціаліст банку “Львів”, канд. економ. Наук,колишній аспірант кафедри; В.М. Кондзьолка, директор КУ “Інститут міста Дрогобича”; С.В. Кондур, директор ТзОВ “Неском”; В. Процишин, фінансовий директор ТзОВ науково-промислова компанія «Східно-європейський енергетичний союз» та інші.

Завідувач кафедри економіки та менеджменту, д-р економ. наук, професор Б.Ю. Кишакевич ознайомив учасників відеоконференції з особливостями цьогорічних освітніх програм кафедри, розказав як було враховано побажання та рекомендації здобувачів і зовнішніх стейкхолдерів під час формування програмних результатів навчання та переліку компонентів освітніх програм. Професор Л.І. Дмитришин відзначила відповідність навчального плану завданням освітньо-наукової та освітньо-професійних програм та позитивно охарактеризувала збільшення кількості дисциплін у вибіркових блоках для третього освітньо-наукового рівня. Професор І.Є. Журба підкреслив наявність достатньої кількості кредитів на вивчення іноземних мов та розказав про механізм формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів у Хмельницькому національному університеті. Доцент Ю.С. Хомош відзначив, що програмні результати навчання, які передбачено в освітній програмі «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) вищої освіти, забезпечують здатність комплексно підійти до підготовки фахівців з економіки, проте ця освітня програма є дещо «перевантажена» значною кількістю загальних компетентностей, так, що освітню програму можна було б зробити більш інформативнішою та простішою для сприйняття, якщо б зменшити їх кількість. В.Процишин наголосив на доцільності включення дисципліни «Господарське право» вбакалаврську ОП «Економічна кібернетика» , оскільки правове забезпечення бізнесу сьогодні є однією з ключових функціональних складових системи економічної безпеки бізнес-структур. Л.В. Касій наголосила, що випускники кафедри економіки та менеджменту Дрогобицького університету, які працюють у Самбірському технікумі економіки та інформатики, мають високий рівень професійної підготовки та вказала на доцільність врахування в освітніх програмах такої сучасної тенденції  розвитку суспільства як цифрофізації економіки. С.В. Кондур відзначив, що були враховані його рекомендації, висловлені на “круглому столі” 22 січня 2020 року, стосовно збільшення кількості освітніх компонентів, які повинні забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання. В. Кондзьолка наголосив, що його установа регулярно приймає до себе на практику здобувачів спеціальностей «Економіка» та «Менеджмент» та запропонував збільшити  кількість кредитів на практики.  Інші стейкхолдери вказали на конкретні навички і вміння, які вони хотіли б бачити у випускників освітньо-наукової програми, наголосили на врахуванні кафедрою економіки та менеджменту пропозицій і рекомендацій, сформульованих стейкхолдерами на попередніх зустрічах та “круглих столах”, і висловили готовність до подальшої співпраці. Студенти у своїх виступах теж зробили низку цікавих пропозицій щодо внесення змін в освітні програми кафедри 2020 року.

Всім учасникам відеоконференції було запропоновано взяти участь в анкетуванні щодо вдосконалення освітніх програм кафедри економіки та менеджменту.

Вам буде цікаво