Монографія молодого науковця удостоєна ІІ премії

З метою підтримки освітян та науковців, а також найталановитіших молодих учених України, Академія наук вищої освіти України у 2018 р. провела конкурс на найкращу монографію, навчальну літературу і наукові праці, які отримали визнання серед наукової та освітянської спільноти (роки видання – з 2016 до 2018 рр. включно).

Доля посміхнулася і нашому молодому науковцю – доктору педагогічних наук Оресті Карпенко. За результатами конкурсу її нагороджено дипломом лауреата ІІ премії конкурсу «Краще видання року» у номінації «Монографія» за працю «Опіка над дітьми у Польщі: історико-педагогічний аспект».

Рецензенти монографії: Лариса Зданевич, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; Тетяна Логвиненко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти нашого університету; Олександра Янкович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Монографія складається з передмови, п’яти розділів, післямови, списку використаних джерел, додатків і резюме англійською та польською мовами. Видання обсягом 53,5 ум. друк. арк. (658 с.) містить історико-педагогічний аналіз й узагальнення розвитку опіки над дітьми у педагогічній теорії та практиці Польщі ХХ – початку ХХІ ст. У монографії на основі широкої джерельної бази висвітлено суспільно-політичні, соціально-економічні та культурно-освітні детермінанти становлення і розвитку опіки над дітьми у Польщі, розроблено періодизацію розвитку опіки над дітьми у педагогічній теорії та практиці Польщі ХХ – початку ХХІ ст.; обґрунтовано інституційне утвердження опікунської педагогіки, ґенезис та еволюцію понять «опіка над дітьми», «теорія міжлюдської опіки», теорію і практику опікунського виховання, потреби дитини крізь призму опікунської педагогіки, модель опікуна-вихователя у Польщі досліджуваного періоду; розкрито роль прийомної сім’ї як опікунсько-виховного середовища, педагогічні засади опіки над дітьми в СОС-дитячих містечках, функції і завдання опікунсько-виховних установ, напрями опікунсько-виховної діяльності школи та позашкільних інституцій. Визначено прогресивні ідеї польського досвіду опіки над дітьми, запропоновано можливості їх використання в українському соціумі.

Видання розраховане для дослідників у галузі історії педагогіки, порівняльної педагогіки, студентів, аспірантів і докторантів вищих педагогічних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами опіки дітей.

Вітаємо і бажаємо успіху в реалізації наступних науково-дослідницьких проектів!

Вам буде цікаво