Інформація для здобувачів вищої освіти та працівників університету про організацію освітнього процесу у першому семестрі 2022/2023 навчального року

Відповідно до наказу ректора університету від 19 серпня 2022 року № 246 «Про організацію освітнього процесу у першому семестрі 2022/2023 навчального року» з метою створення безпечних умов організації освітнього процесу навчальні заняття у першому семестрі 2022/2023 навчального року:

  • Для здобувачiв першого (бакалаврського) рiвня вищої освiти денної форми здобуття освiти навчальнi заняття у першому ceмecтpi 2022/202З навчального року розпочати 19 вересня 2022 року вiдповiдно до затверджених графiкiв навчального процесу та укладених розкладiв навчальних занять:
    – в очному режимi для студентiв l курсу (вступ на ocнoвi повної загальної середньої освiти);
    – в змiшаному режимi (лекцiї у дистанцiйному режимi; практичнi, ceмiнapcькi та лабораторнi заняття – в очному режимi) для студентiв 2, 3 i 4 Kypciв;
    – в змiшаному режимi для студентiв 1 курсу (вступ на ocнoвi ocвiтньo-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста, освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра, освiтнього ступеня молодшого бакалавра).
  • для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти розпочнуться 03 жовтня 2022 року в дистанційному режимі відповідно до затверджених графіків навчального процесу та укладеного розкладу навчальних занять;
  • для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти очної форми здобуття освіти розпочнуться 19 вересня 2022 року в дистанційному режимі відповідно до затверджених графіків навчального процесу та укладеного розкладу навчальних занять;
  • для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти заочної форми здобуття освіти розпочнуться 24 жовтня 2022 року в дистанційному режимі відповідно до затверджених графіків навчального процесу та укладених розкладів навчальних занять.

Вам буде цікаво