Факультет початкової та мистецької освіти долучився до роботи в онлайн-вебінарі

20 квітня 2021 року професорсько-викладацький склад факультету початкової та мистецької освіти Дрогобицького університету взяв участь в онлайн-вебінарі «Впровадження Стандарту вищої освіти зі спеціальності 013 «Початкова освіта» в практичну діяльність ЗВО України», який організував ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» спільно із закладами вищої освіти України.
Учасники вебінару мали можливість отримати важливу інформацію щодо напрямів впровадження та реалізації Галузевого Стандарту 013 «Початкова освіта» як основи формування освітньо-професійних програм у практичну діяльність із метою підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та ознайомитися з проєктом Стандарту ВО, розробленого фахівцями, для другого (магістерського) рівня вищої освіти цієї ж спеціальності. Особливості проєкту представила декан факультету початкової, технологічної та професійної освіти вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» професор Інна Хижняк. Доповідач акцентувала на кореляції компетентностей та програмних результатів навчання у Стандарт вищої освіти, необхідних для якісної підготовки майбутніх учителів початкових класів закладу загальної середньої освіти. З метою оновлення Стандартів ВО доповідачі вебінару також простудіювали питання у контексті розроблених та запропонованих Міністерством освіти і науки України відповідних інструкцій та рекомендацій.
Дякуємо модераторові заходу завідувачеві кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» професору Надії Лупан та доповідачам-співорганізаторам вебінару: І. Шапошніковій, професору кафедри педагогіки і методики початкового навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Т. Федірчик, професору, декану факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Л. Бірюк, професору, завідувачеві кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за цінні та слушні поради.

Вам буде цікаво