Меню

Тиновський Михайло Миронович

Тиновський Михайло Миронович

Тиновський Михайло Миронович – старший  викладач кафедри. Автор статей у наукових виданнях з духової проблематики, навчальних програм для студентів музично-педагогічних факультетів.

Сфера наукових зацікавлень: роль української кларнетової школи у  формуванні фахової освіти.

Перелік публікацій
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Тиновський М.М. Кларнетове виконавство у різних ансамблях народних інструментів України та його проекція на самодіяльну, естрадну та академічну традицію // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Збірник наукових праць: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 17. – Рівне: РДГУ, 2011. – Т. 1. – С. 235-240.
 2. Тиновський М. Виконавська та педагогічна діяльність українських кларнетистів як чинник розвитку концертної та дидактичної літератури // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 02.05.2011, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2011. – С. 73 – 75.
 3. Тиновський М. Основні етапи формування фахової кларнетової освіти у Львові // Крымские диалоги: культура, искусство, образование. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2011. – Вып. 5. – С. 80 – 82.
 4. Тиновський М. Дидактичний репертуар як основа формування виконавської вправності кларнетиста / М. Тиновський // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 6. – С. 119-128.
 5. Тиновський М. Сучасна українська творчість для кларнета соло (на прикладі твору Є. Станковича «Монолог») / М. Тиновський // VІI-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2014 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів і тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – С. 33-35.
 6. Тиновський М. Здобутки вітчизняного кларнетового виконавства як інспірація композиторської творчості / М. Тиновський // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези І-ї між нар. наук.-практ. конф. молодих вчених (ДДПУ ім. І. Франка, 21-22 листопада 2013) / [Ред.-упор. : В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 105-108.
 7. Тиновський М. Музикознавчий аналіз «Sonata per clarinetto in B» Є. Станковича / М. Тиновський // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 25 квітня 2014 року) / [Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 81-83.
 8. Тиновський М.М. До питання розвитку національної кларнетової літератури. / Тиновський М.М. // VI-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та III-я міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9 – 10 травня 2013 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 412 с. – С.181-185.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Тиновський М.М. Исполнительская и педагогическая деятельность украинских кларнетистов как фактор развития концертной и дидактической литературы // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал. – Тамбов.2013. – № 4 (30). ч.ІІ. – С.180-183.
 2. Тыновський М.М. Основы формирования профессионального кларнетового образования во Львове как составляющая академической музыкальной культуры Украины // Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность.  – Вып.7. : мат. междунар. наук.-практ. конф. (Казань, 2 апреля 2015 г.) – Казань, 2015. – С. 223-229.
 3. Тиновський М. Репертуарні тенденції формування виконавської майстерності кларнетиста // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С. 111-119.
 4. Тиновський М. Класичний духовий квінтет та довільні академічні склади в репертуарному доробку українських митців / М. Тиновський // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матер. ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [ред.-упор. А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.138-140.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Тиновський М.М. Исполнительская и педагогическая деятельность украинских кларнетистов как фактор развития концертной и дидактической литературы // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал. – Тамбов.2013. – № 4 (30). ч.ІІ. – С.180-183.
 2. Тыновський М.М. Основы формирования профессионального кларнетового образования во Львове как составляющая академической музыкальной культуры Украины // Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность.  – Вып.7. : мат. междунар. наук.-практ. конф. (Казань, 2 апреля 2015 г.) – Казань, 2015. – С. 223-229.
у міжнародних науково-метричних базах даних(крім РІНЦ) 
 1. Тиновський М. Становлення педагогічно-концертної діяльності кларнетистів України // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку: Посвіт, 2019. – Вип. 5. – 556 с. – С. 124-135. (0,5 д.а.)